ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :4. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - TECHNICKÁ HARMONIZACE - EXPERTNÍ STUDIE - PROGRAM PHARE
Část : III . ODKAZY NA TECHNICKÉ NORMY A PŘEDPOKLAD BEZPEČNOSTI PRŮMYSLOVÝCH VÝROBKŮ
Kapitola :D. Dílčí závěr

Text:D. Dílčí závěr

   Systém certifikace spojený s procesem technické harmonizace a prokazování shody s právními předpisy s technickým obsahem, které mají usnadnit obchod ve vnitřním prostoru Evropské unie, popř. obchod se státy k této unii přidruženými, je třeba považovat za systém, který má snížit riziko, že by se na tomto trhu vyskytovaly výrobky nebezpečné. K tomuto výsledku může vést důsledná harmonizace technických norem, resp. i národních právních předpisů s technickým obsahem s požadavky příslušných směrnic Evropské unie.

   K dosažení tohoto cíle je třeba současně vytvářet i další předpoklady organizačního charakteru, zejména vytváření příslušných institucí schopných zajišťovat úkoly na úseku harmonizace technických norem a vznik míst, kde budou probíhat předepsané procesy certifikační.

   Tato opatření však předpokládají i adekvátní soukromoprávní úpravy v oblasti odpovědnosti za škody a povinnosti škody hradit. Tyto úpravy patří k vnitřnímu zákonodárství jednotlivých členských států resp. států k Evropské unii přidružených.

   Zdá se proto, že k dovršení celého systému technické harmonizace a k odstranění překážek v obchodu mezi jednotlivými státy při zajištění stejné bezpečnosti výrobků, které jsou předmětem tohoto obchodu, bude zapotřebí přijmout i opatření ke sjednocení zmíněných předpisů soukromého práva.

   Jak vyplývá z rozboru právě provedeného, v České republice svědčí tato úprava pro závěr, že domněnka bezpečnosti certifikovaného výrobku je právní domněnkou vyvratitelnou.

   To však nemusí platit v jiných státech, ať už jde o členské státy Evropské unie nebo o státy k této unii přidružené.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti