ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > C. Doporučení Rady z 22. prosince 1986 o jednotných informacích ve stávajících hotelích (86/665/EHS)

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :11. LEGISLATIVNÍ DOKUMENTY EVROPSKÉ UNIE V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU
Část :III. PLNÉ TEXTY VYBRANÝCH DOKUMENTŮ EU-ČESKÁ A ANGLICKÁ VERZE
Kapitola :C. Doporučení Rady z 22. prosince 1986 o jednotných informacích ve stávajících hotelích (86/665/EHS)

Text:386X0665, OJ L384, 31/12/1986

Rada Evropských společenství,

na základě Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství a zejména jejího článku 235,

s přihlédnutím k návrhu Komise OJ C 114, 14. 5. 1986, s. 8,

s přihlédnutím ke stanovisku Evropského parlamentu Stanovisko dodané 12. prosince 1986 (dosud nepublikováno ve věstníku Official Journal),

s přihlédnutím ke stanovisku Hospodářského a sociálního výboru OJ C 328, 22. 12. 1986, s. 1,

vzhledem k tomu, že článek 2 Smlouvy stanoví, že úkolem Společenství je zejména podporovat ve Společenství harmonický rozvoj hospodářských činností, neustálý a vyvážený růst a užší styky mezi členskými státy; vzhledem k tomu, že cestovní ruch může napomoci k dosažení těchto cílů;

vzhledem k tomu, že rezoluce Rady z 10. dubna 1984 týkající se politiky Společenství v oblasti cestovního ruchu OJ C 115, 30. 4. 1984, s. 1 vyzývá Komisi, aby předložila návrhy, zejména z hlediska usnadňování cestovního ruchu uvnitř Společenství;

vzhledem k tomu, že k překonávání jazykových rozdílů a s přihlédnutím k ostatním zvláštním místním podmínkám, by pro turisty ve všech členských státech bylo užitečné využívat jednotné informace o ubytování v hotelích s využitím symbolů oznamujících, jaká zařízení jsou k dispozici;

vzhledem k tomu, že národní organizace cestovního ruchu odpovědné za politiku cestovního ruchu v členských státech nebo jiné kompetentní organizace by měly být rovněž odpovědné za zavedení standardizovaného standardizovaného informačního systému pro hotely;

vzhledem k tomu, že členské státy mají své třídicí systémy pro hotely k popisu úrovně jejich komfortu a použitelných zařízení; vzhledem k tomu, že kromě národních třídicích systémů existují také komerční systémy řízené soukromými subjekty; vzhledem k tomu, že stávající národní a komerční systémy třídění se značně liší;

vzhledem k tomu, že rozlišující kritéria používaná v současné době ztěžovala až dosud vypracování systému třídění hotelů na úrovni Společenství, avšak pokládá se nicméně za žádoucí zvážit takovou možnost v budoucnosti,

TÍMTO DOPORUČUJE, ABY:

1. členské státy požádaly národní orgány cestovního ruchu nebo jiné kompetentní subjekty ve spolupráci s orgány zastupujícími hoteliéry o převzetí odpovědnosti za zavedení standardizovaného informačního systému pro hotely, s přihlédnutím k symbolům uvedeným v Příloze II; vzhledem k tomu, že tato odpovědnost zahrnuje shromažďování, prověřování a publikování informací týkajících se hotelů v souladu s tímto doporučením;

2. členské státy podporovaly zařazování těchto standardizovaných informací do oficiálních hotelových průvodců, pokud existují;

3. se členské státy zaměřily na zajištění toho, že oficiální hotelové průvodce budou obsahovat informace uvedené v Příloze I;

4. se členské státy zaměřily na zajištění toho, že ceny pokojů budou vyvěšeny u vchodu do hotelu a ve všech pokojích;

5. členské státy, přihlížejíce k symbolům uvedeným v Příloze II, vynaložily maximální úsilí na to, aby byla přijata a uplatněna náležitá opatření na národní úrovni pro zavedení standardizovaného informačního systému ve stávajících hotelích během dvou let od přijetí tohoto doporučení;

6. členské státy zasílaly Komisi každým rokem oficiální hotelové průvodce publikované v souladu s tímto doporučením;

ŽÁDÁ Komisi, aby vypracovala ve spolupráci s členskými státy analýzu týkající se jejich orgánů cestovního ruchu a/nebo představitelů jejich hotelového podnikání, jakož i stávajících systémů třídění hotelů a prověřit praktickou užitečnost a potřebnost vytvoření systému třídění hotelů v rámci celého Společenství.

Dáno v Bruselu, 22. prosince 1986

Za Radu

President

G. Shaw

PŘÍLOHA I

Navrhovaný obsah oficiálních hotelových průvodců

- úvod s vysvětlením, jak průvodce používat, se zvláštním důrazem na používané symboly; tento úvod by měl ukazovat, kdy se uplatňují vysoké, běžné a nízké sezónní ceny na národním a/nebo regionálním základě, a veškeré užitečné informace v jazyce státu a nejméně dvou dalších jazycích;

- seznam hotelů s uvedením:

   - jejich názvu, adresy, čísla telefonu a telexu,

   - počtu pokojů a podrobnostmi o jejich hygienickém vybavení;

   - doby provozu,

   - maximální ceny za dvoulůžkový pokoj v hlavní sezóně včetně daně z přidané hodnoty,

   - vzdálenosti od letiště, železniční stanice a letištního terminálu,

   - přijímaných kreditních a platebních karet,

   - informací o používaných jazycích,

   - standardizovaných symbolů pro hotelová zařízení (viz Přílohu II),

-adresa, na kterou lze ohlásit jakékoli nepřesnosti pokud jde o informace obsažené v průvodci.

PŘÍLOHA II

Standardizované symboly pro hotelová zařízení:

1 Budova historického nebo architektonického významu

2 Zeleň v okolí

3 Soukromé parkoviště

4 Krytý plavecký bazén

5 Plavecký bazén venku

6 Tenisové kurty v hotelu nebo blízko něho

7 Sauna

8 Přístupné v noci

9 Telex k dispozici hostům

10 Výtah

11 Místo pro setkání k dispozici

12 Místnost s televizí

13 Určitá zařízení pro invalidy

14 Zařízení pro děti

15 Psům vstup dovolen

16 Restaurační služba

17 Pouze snídaně

18 Alkoholické nápoje k dostání

19 Kadeřnictví

20 Služba čistírny a/nebo prádelny

21 Podávání jídel v pokojích

22 Klimatizované pokoje

23 Pokoje s ústředním vytápěním

24 Rozhlas v pokojích

25 Televize v pokojích

26 Telefon v pokojích

Council Recommendation of 22 December 1986 on standardized information in existing hotels (86/665/EEC)

The Council of the European Communities,

Having regard to the Treaty establishing the European Economic

Community, and in particular Article 235 thereof,

Having regard to the proposal from the Commission OJ C 114, 15. 5. 1986, p. 8.,

Having regard to the opinion of the European Parliament Opinion delivered on 12 December 1986 (not yet published in the Official Journal).,

Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee OJ C 328, 22. 12. 1986, p. 1.,

Whereas Article 2 of the Treaty provides that the Community shall have as its task in particular to promote throughout the Community a harmonious development of economic activities, a continuous and balanced expansion and closer relations between the States belonging to it; whereas tourism can help to achieve these objectives;

Whereas the Council resolution of 10 April 1984 on a Community policy on tourism OJ C 115, 30. 4. 1984, p. 1. invites the Commission to present proposals, notably with a view to facilitating tourism within the Community;

Whereas, to overcome language differences and to take account of other special local features, it would be useful for travellers in all Member States to have standardized information on hotel accommodation using symbols to convey the facilities available;

Whereas the national tourist organizations responsible for tourist policy in the Member States or other competent organizations should also be responsible for the implementation of a standardized information system for hotels;

Whereas most Member States have a grading system for hotels to describe their standard of comfort and the facilities available; whereas in addition to the national grading systems there are also commercial systems operated by private bodies; whereas the existing national and commercial grading systems differ considerably;

Whereas, because of the differing criteria applied at present, it has so far proved difficult to elaborate a hotel grading system at Community level but it would nevertheless be desirable to consider the possibility of doing so in future,

Hereby recommended that:

1. Member States ask national tourist bodies or other competent bodies, in collaboration with bodies representing hoteliers, to assume responsibility for implementing the proposed standardized information system for hotels, taking into consideration the symbols set out in Annex II; whereas, this responsibility implies collecting, checking and publishing information on hotels in accordance with this recommendation;

2. Member States encourage the insertion of this standardized information in the official hotel guides, if they exist;

3. Member States aim at ensuring that the official hotel guide contains the information listed in Annex I;

4. Member States aim at ensuring that the prices of rooms are displayed at the hotel entrance and in each room;

5. Member States, taking into consideration the symbols set out in Annex II, make every effort to adopt and bring into force the appropriate national measures for the introduction of a standardized information system in existing hotels within two years of the adoption of this recommendation;

6. Member States send to the Commission each year the official hotel guide(s) published in accordance with this recommendation;

Invited the Commission to make an analysis, in cooperation with Member States, of their tourist bodies and/or representatives of their hotel industries, of existing hotel-grading systems and to examine the practical usefulness and the desirability of producing a Community-wide grading system for hotels.

Done at Brussels, 22 December 1986.

For the Council

The President

G. SHAW

ANNEX I

Suggested contents of official hotel guides

- an introduction explaining how to use the guide, with particular emphasis on the symbols used; this introduction should indicate when the high, shoulder and low season prices apply on a national and/or regional basis, and all useful information in the language of the country and at least two other languages;

- lists of hotels giving:

   - their name, address, telephone and telex numbers,

   - number of rooms and details of their sanitary facilities,

   - opening period,

   - maximum price for a double room in the high season, inclusive of VAT,

   - distance from airport, railway station, and air terminal,

   - credit and payment cards accepted,

   - information on languages spoken,

   - standardized symbols for hotel facilities (see Annex II);

- address to which any inaccuracies in the information contained in the guide may be reported.

ANNEX II

Standardized symbols for hotel facilities

1. Building of historical or architectural interest

2. Green surroundings

3. Private car park

4. Indoor swimming pool

5. Outdoor swimming pool

6. Tennis courts at or near hotel

7. Sauna

8. Accessible at night

9. Telex available to clients

10. Lift

11. Meeting room available

12.Television room

13. Certain facilities for the disabled

14. Facilities for children

15. Dogs allowed

16. Restaurant service

17. Breakfast only

18. Alcoholic drinks available

19. Hairdresser's

20. Dry cleaning and/or laundry service

21. Room service

22. Air-conditioned rooms

23. Centrally heated rooms

24. Radio in the rooms

25. Television in the rooms

26. Telephone in the rooms

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti