ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > C. Usnesení vlády ČR provádějící závazek sbližování práva ČR

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :12. ÚSTAVNÍ ASPEKTY EVROPSKÉ INTEGRACE
Část :VII. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZMĚN PRÁVNÍHO ŘÁDU ČESKÉ REPUBLIKY
Kapitola :C. Usnesení vlády ČR provádějící závazek sbližování práva ČR

Text:Při analýze právního rámce vztahu ČR k EU už jsme se zmínili o ED a Bílé knize. Závazky vyplývající z ED pro ČR se na našem území realizují prostřednictvím právních nástrojů. Impulsy ke sbližování zajišťují usnesení vlády ČR (ČSFR). Pro náš výklad je nutné vysvětlit právní povahu usnesení vlády. Usnesení vlády není obecně závazný právní akt, je to interní normativní instrukce, kterou vydává vláda a která je závazná pro členy vlády a subjekty vládě podřízené. Ve využívání usnesení vlády se zaměřením na ukládání úkolů orgánům státní správy pouze v rozsahu jejich kompetencí, vidím hlavní nedostatek naší přípravy na přijetí do EU a příčinu, proč proces sbližování práva ČR s právem ES je tak obtížný. Struktura práva ES je totiž jiná, než struktura orgánů naší státní správy. Samotný ekonomický tlak na subjekty v ČR nemůže bez vyhovující právní úpravy dostatečně regulovat proces sbližování.

    Prvním usnesením vlády, které zabezpečuje slučitelnost českého právního řádu s právem ES, je usnesení vlády ČR č. 396/1991. Jeho obsahem je závazek orgánů státní správy, které se účastní na legislativním procesu, aby opatřily zpracovaný návrh právního předpisu doložkou slučitelnosti s právem ES a důvody, proč je či není návrh slučitelný, a pokud je, tak které předpisy ES jsou v něm zakomponovány. Usnesení vlády č. 97/1993 zabezpečuje sbližování právních předpisů s technickým obsahem a technických norem s technickými předpisy ES. Usnesení vlády ČR č. 237/1994 o sbližování právních předpisů ČR s právem ES rozděluje pravomoci k sbližování mezi Ministerstvo zahraničních věcí a Úřad pro legislativu a veřejnou správu. Vzhledem k přijetí novely tzv. kompetenčního zákona, zákona č. 276/1996 Sbírky zákonů, která zrušila Úřad pro legislativu a veřejnou správu, se jeho agenda přesunula na Ministerstvo spravedlnosti. Usnesení vlády ČR č. 631/1994 zajišťuje institucionální rámec integrace ČR do EU. Ustavuje tyto orgány: Výbor vlády pro evropskou integraci, Pracovní výbor pro provádění ED a v období po podání žádosti o členství v EU bude pracovat Negociační skupina jmenovaná vládou z členů vlády. Usnese vlády ČR č. 151/1995 stanoví harmonogram opatření k postupnému sbližování právních předpisů ČR s právem ES. Toto usnesení obsahuje asi 50 legislativních opatření, které je třeba provést za účelem sbližování práva a ke každému legislativnímu opatření také uvádí korespondující akty ES a termín dokdy a kdo má toto opatření provést.

    Závěrem si dovolím několik úvah s ohledem na budoucí přijetí ČR do EU. V době přístupu bude muset ČR převzít celý právní řád ES platný k datu přístupu. Půjde jak o primární, tak o sekundární právo ES a dále doporučení a stanoviska orgánů ES a rozsudky ESD. Je zřejmé, že dosud pro ČR představuje právo ES právo mezinárodní. Po přijetí ČR do EU bude primární právo a nařízení platit v ČR přímo. Ale směrnice mají jiný právní režim, ty vyžadují provedení právním aktem národního práva. Proto se už nyní závazek sbližování práva ČR s právem ES zaměřuje právě na postupné začleňování právní úpravy obsažené ve směrnicích ES do právního řádu ČR, a to tak, aby se dosáhlo stejné úrovně ochrany práv subjektů.

    Náš právní systém musí být opřen o stejné zásady, jako právní řády členských států ES. Je nutné pokračovat v úsilí o odstranění vad v našem právním řádu a také v právním povědomí občanů ČR, které byly napáchány za léta komunistického režimu. Úkolem nejenom naší politické reprezentace, ale i každého z nás, je dosáhnout vysoké úrovně ochrany práv a právní jistoty v demokratickém státě.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti