ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > A. Evropská dohoda a Bílá kniha Komise ES

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :1. INTEGRACE ČR DO EVROPSKÝCH STRUKTUR
Část :IV . HARMONIZACE PRÁVA ČR S PRÁVEM ES
Kapitola :A. Evropská dohoda a Bílá kniha Komise ES

Text:A. EVROPSKÁ DOHODA A BÍLÁ KNIHA KOMISE ES

    Bílá kniha o přípravě přidružených zemí střední a východní Evropy na začlenění do vnitřního trhu Unie je významným dokumentem, kterému byla v 1. svazku publikace Cesta do Evropské unie věnována patřičná pozornost. Pro informace o povaze, struktuře, obsahu a Bílé knihy, a její úloze a místu ve vztazích mezi Evropskými společenstvími a Českou republikou odkazujeme na tuto publikaci.

    Nyní znovu jen uveďme, že Bílá kniha obsahuje doporučení ke sblížení práva přidružených států s právem ES, jež zajišťují vstup do vnitřního trhu Unie. Nepokrývá však celý rozsah komunitárního práva, tzv. "acquis communautaire", které je závazné pro členské státy. Bílá kniha nemění smluvní vztahy založené Evropskou dohodou. Nedotčeny jsou proto zejména závazek k postupnému sbližování práva podle čl. 69 Evropské dohody a výčet prioritních harmonizačních oblastí podle čl. 70. V návaznosti na toto hodnocení vztahu mezi Bílou knihou a Evropskými dohodami Bílá kniha uvádí, že "sbližování v dalších oblastech bude i nadále předmětem zvláštních iniciativ v rámci předvstupní strategie". Je součástí předvstupní strategie, kterou vypracovala EU pro přípravu přidružených zemí střední a východní Evropy na jejich členství v EU. Předvstupní strategie byla vyhlášena na summitu Evropské Rady v Essenu v prosinci r. 1994. Bílá kniha není součástí jednání o přístupu za člena EU.

    Nelze na ni pohlížet jako na soubor legislativních doporučení, ale jako na soubor věcných a institucionálních opatření, která by měly státy střední a východní Evropy realizovat, které ovšem předpokládají právní úpravy. Bílá kniha není určena pouze České republice. Její struktura proto nemůže odrážet strukturu státní správy a kompetence příslušných orgánů v České republice.

    Ministerstvo hospodářství mělo příležitost se s návrhem na zařazení právních předpisů ES do Bílé knihy seznámit, uplatnilo ve fázi její přípravy i určité návrhy.

    V 1. svazku publikace Cesta do Evropské unie byl uveden přehled komunitární legislativy v působnosti MH ČR. U jednotlivých předpisů ES byl uveden rovněž údaj o tom, zda je daný předpis ES zařazen do Bílé knihy, a v které etapě má být má být realizováno jeho převedení do národního práva.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti