ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > AB. Sekundární právní prameny

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :13. VZÁJEMNÉ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACE V ARCHITEKTUŘE A STAVITELSTVÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A EVROPSKOU UNIÍ
Část :III. Právní východiska v rámci Evropské unie
Kapitola :AB. Sekundární právní prameny

Text:Sekundární komunitární právní prameny lze z hlediska vstupní analýzy směrnice 85/384/EHS, která je, jak výše uvedeno, pro oblast architektury základním komunitárním právním předpisem, shrnout pod praktický pracovní pojem “uznávání kvalifikací” (recognition of qualification). Ze zprávy Komise o stavu aplikace směrnic podřazených pod tento pracovní název vyplývá, že počet směrnic pro které byla přijata příslušná opatření jednotlivými členskými státy, a tato opatření byla notifikována Komisi, činí k prosinci 1996 celkem 63 směrnice.

Směrnice Rady 85/384/EHS, ve znění úpravy ze dne 21.3.1996, je doplněna dalšími směrnicemi, které se týkají zejména přístupu Německa(90/658/EHS, 90/476/EHS), Portugalska (86/17/EHS,v upraveném znění ze dne 2.4.1986) a Španělska a (85/614/EHS).
Související právní akty jsou dále: doporučení Rady 385X0386 ze dne 10. června 1985 , které se týká držitelů diplomů z oblasti architektury, udělených ve třetí zemi, rozhodnutí Rady 85/385/EHS ze dne 21.8.1985 týkající se vytvoření Poradního výboru pro vzdělání a praxi architektů.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti