ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > IV . Preambule ke Směrnici Evropského parlamentu a Rady 94/10/ES

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :1. INTEGRACE ČR DO EVROPSKÝCH STRUKTUR
Část :VI . PRACOVNÍ TEXT MH ČR Směrnice Rady 83/189/EHS z 28.3.1983 o postupu pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů se zahrnutím jejích modifikací daných Směrnicí Rady 88/182/EHS a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 94/1O/ES česká
Kapitola :IV . Preambule ke Směrnici Evropského parlamentu a Rady 94/10/ES

Text:IV.

  Preambule ke Směrnici Evropského parlamentu a Rady 94/10/ES

  EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE

  na základě Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství a zejména na základě článků 100A, 213 a 43 této Smlouvy,

  na základě návrhu Komise (*),

  na základě názoru Hospodářského a sociálního výboru (**),

  v souladu s postupem podle článku 189B Smlouvy,

  vzhledem k tomu, že za účelem podpory hladkého fungování vnitřního trhu se má zajistit maximálně možná průhlednost národních iniciativ při zavádění technických norem nebo předpisů změnou postupu poskytování informací podle Směrnice 83/189/EHS (***);

  ---

  (*) OJ č. C 340, 23.12.1992, str.7

  (**) OJ č. C 201, 26.7.1993, str. 11

  (***) OJ č. L 109, 26.4.1983, str. 8, Směrnice naposledy změněná Rozhodnutím 92/400/EHS (OJ č.L 22l, 6.8.1992, str.55)

  ---

  vzhledem k tomu, že za účelem odstranění překážek obchodu s cílem hladkého fungování vnitřního trhu se má rozšířit rozsah působnosti uvedené Směrnice;

  vzhledem k tomu, že ve světle dosavadních zkušeností se má změnit postup notifikace pracovních programů národních normalizačních orgánů, aby se jasněji definovaly informace, které se mají notifikovat, a aby se vytvořily pružnější a méně zatěžující postupy;

  vzhledem k tomu, že systematická notifikace je skutečně nezbytná jen v případě nových předmětů standardizace, a pokud jejich zpracování na národní úrovni může způsobit odlišnosti národních norem, které by mohly být příčinou narušení fungování trhu; vzhledem k tomu, že následná notifikace nebo informování o postupu kroků na národních úkolech musí záviset na zájmu vyjádřeném těmi, kterým byl tento nový předmět normalizace již sdělen;

  vzhledem k tomu, že Komise musí být nicméně schopna vyžadovat informace o všech programech národní normalizace nebo o jejích částech tak, aby mohla přezkoumávat vývoj normalizačních prací v jednotlivých odvětví hospodářství;

  vzhledem k tomu, že systém evropské normalizace musí být organizován zainteresovanými stranami a k jejich prospěchu na základě souvislosti, průhlednosti, otevřenosti, konsensu, nezávislosti zvláštních zájmů, účinnosti a práva národních zástupců rozhodovat,

  vzhledem k tomu, že fungování normalizace ve Společenství musí být založeno na základních právech národních normalizačních orgánů, jako je možnost získávat návrhy norem, být informován o krocích podniknutých v návaznosti na předané připomínky, být zapojen do národních normalizačních činností nebo si vyžádat vypracování evropských norem místo norem národních; vzhledem k tomu, že je věcí členských států přijmout vhodná opatření ve své působnosti, aby zajistily, že jejich národní normalizační orgány sledují dodržování těchto práv;

  vzhledem k tomu, že ustanovení obsažená v Směrnici 83/189/EHS týkající se režimu "standstill" (tj. doby, po kterou se pozastavuje přijetí předpisu) platného pro národní normalizační orgány, pokud se připravuje evropská norma, musí být uvedena do souladu s relevantními ustanoveními přijatými normalizačními orgány v rámci evropských normalizačních orgánů;

  vzhledem k tomu, že pokud se týká technických předpisů na výrobky, mají navržená opatření k zajištění řádného fungování trhu nebo jeho neustálého vývoje zahrnovat lepší průhlednost národních záměrů a rozšíření kritérií a podmínek posuzování potenciálního účinku navržených předpisů na trh,

  vzhledem k tomu, že je nezbytné posoudit všechny požadavky stanovené ve vztahu k výrobku a vzít v úvahu vývoj národních praktik při regulaci výrobků,

  vzhledem k tomu, že požadavky, jiné než technické specifikace, vztahující se k životnímu cyklu výrobku poté, co byl umístěn na trh, působí proti volnému pohybu tohoto výrobku a vytvářejí překážky řádného fungování vnitřního trhu;

  vzhledem k tomu, že uplatnění Směrnice 83/189/EHS ukázalo potřebu vyjasnit pojem technický předpis de facto; vzhledem k tomu, že zejména ustanovení, jimiž se veřejný orgán odvolává na technické specifikace nebo na jiné požadavky nebo jimiž podporuje jejich dodržování, a opatření vztahující se na výrobky, s nimiž je veřejný orgán spjat ve veřejném zájmu, nabývají takto významu požadavků či specifikací více závazných, než by odpovídalo z titulu jejich vlastního původu;

  vzhledem k tomu, že je tudíž nutné, aby byl přijat postup naléhavosti takovým způsobem, který odráží zkušenosti až do dnešního dne;

  vzhledem k tomu, že zkušenosti s prováděním Směrnice 83/189/EHS rovněž ukázaly potřebu vyjasnit nebo podrobněji vysvětlit určité definice, pravidla postupů nebo závazky členských států podle této Směrnice, bez ohledu na jejich závazky týkající se uplatňování jiných Směrnic Společenství;

  vzhledem k tomu, že cílem vnitřního trhu je vytvořit prostředí, které přispívá ke konkurenceschopnosti v podnikání; vzhledem k tomu, že narůstající výměna informací je jedním ze způsobů, jak pomoci podnikání k většímu využití výhod tohoto trhu; vzhledem k tomu, že je tudíž nezbytné umožnit hospodářským pracovníkům předkládat svá posouzení dopadu národních technických předpisů navrhovaných jinými členskými státy, a to tím, že jsou pravidelně publikovány názvy notifikovaných návrhů a že se provádějí změny opatření týkající se důvěrnosti takových návrhů;

  vzhledem k tomu, že je vhodné v zájmu právní jistoty, aby členské státy veřejně oznamovaly, že národní technický předpis byl přijat v souladu s formalitami Směrnice 83/189/EHS naposledy změněnými touto Směrnicí;

  vzhledem k tomu, že je vlastní vnitřnímu trhu, že Komise navrhuje, zvláště když nemůže být použit princip vzájemného uznání členskými státy, vydání závazných předpisů Společenství; vzhledem k tomu, že byl zřízen Radou zvláštní časový režim "standstill", při němž se dočasně pozastavuje zavádění národních opatření nejednotných s těmi, která pro stejnou oblast vypracovává Komise;

  vzhledem k tomu, že zkušenosti ukázaly, že doba režimu "standstill", má-li plnit svůj účel, musí být prodloužena, aby bylo možno přihlédnout k době potřebné pro diskuse v Radě; a rovněž s ohledem na zjednodušení přijímání opatření Společenství v Radě, se mají členské státy vyvarovat vydávání technických předpisů, když již Rada přijala společný postoj k návrhu Komise pro dané odvětví;

  PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

  ....

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti