ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :2. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČR A ES V PŮSOBNOSTI MH ČR
Část : I. ZÁKLADNÍ DOKUMENTY O SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČR S PRÁVNÍMI AKTY ES
Kapitola :A. Evropská dohoda

Text:A. Evropská dohoda

  1. Evropská dohoda a sbližování práva

  Závazek České republiky zajistit slučitelnost svých právních předpisů s právem ES vyplývá z Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé. Evropská dohoda (včetně protokolů č. 1 - 8) byla přijata podpisem Závěrečného aktu dne 4. října 1993 v Lucemburku (viz. sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/1995 Sb., kterým bylo současně vyhlášeno české znění Závěrečného aktu a Evropské dohody). S Evropskou dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

  Po vstupu Evropské dohody v platnost dnem 1. února 1995, a to na základě jejího článku 123, pozbyly platnosti:

  - Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii o obchodu, obchodní a hospodářské spolupráci ze dne 7. května 1990,

  - Protokol mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Evropským společenstvím uhlí a oceli o obchodu, obchodní a hospodářské spolupráci ze dne 28. června 1991,

  - Prozatímní dohoda o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou na jedné straně a Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím uhlí a oceli na straně druhé ze dne 16. prosince 1991, ve znění pozměněném výměnnými dopisy ze dne 15. prosince 1992, vyhlášené pod č. 226/1994 Sb.,

  - Doplňkový protokol mezi Českou republikou na jedné straně a Evropským společenstvím a Evropským společenstvím uhlí a oceli na straně druhé k Prozatímní dohodě o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou na jedné straně a Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím uhlí a oceli na straně druhé ze dne 21. prosince 1993, vyhlášeného pod č. 226/1994 Sb.,

  a

  - Dodatkový protokol mezi Českou republikou a Společenstvím k Prozatímní dohodě o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou na jedné straně a Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím uhlí a oceli na straně druhé ze dne 21. prosince 1993, vyhlášeného pod č. 226/1994 Sb.

  Uspořádání Evropské dohody podle hlav a článků je uvedeno v příloze č. 2.

  Základním cílem Evropské dohody je:

  - poskytnout vhodný rámec pro politický dialog umožňující rozvoj těsných politických vztahů mezi stranami;

  - podporovat rozvoj obchodu a harmonických ekonomických vztahů mezi stranami a tím posílit i dynamický hospodářský rozvoj

  a prosperitu v ČR;

  - poskytnout základnu pro finanční a technickou pomoc Společenství ČR;

  - poskytnout vhodný rámec pro postupnou integraci ČR do Společenství. ČR bude za tím účelem působit ke splnění nutných podmínek;

  - podporovat spolupráci v kulturních otázkách.

  Mezinárodní závazek sbližování práva ČR s právem ES je upraven v Evropské dohodě zejména v oddíle III - Sbližování práva, konkrétně těmito články:

  Článek 69

  Smluvní stany uznávají, že důležitou podmínkou pro ekonomické zapojení ČR do Společenství je sbližování stávajících a budoucích právních předpisů ČR s právními předpisy Společenství. ČR vyvine úsilí k zajištění postupné slučitelnosti jejích právních předpisů s právními předpisy Společenství.

  Článek 70

  Sbližování práva bude zahrnovat zejména následující oblasti: celní právo, firemní právo, bankovní právo, daně a vedení účtů obchodních společností, duševní vlastnictví, ochrana pracovníků na pracovišti, finanční služby, pravidla soutěže, ochrana zdraví a života lidí, zvířat a rostlin, ochrana spotřebitele, nepřímé zdanění, technická pravidla a technické normy, zákony a předpisy o jaderné energii, doprava a životní prostředí.

  Pozn.: Jde o demonstrativní výčet právních oblastí významných pro sbližování práva. Článek je prakticky stanovením priorit v procesu sbližování práva.

  Článek 71

  Společenství poskytne ČR technickou pomoc pro uskutečňování těchto opatření, která může mimo jiné zahrnovat:

  - výměnu expertů;

  - poskytování včasných informací zvláště o příslušných právních předpisech;

  - organizování seminářů;

  - odbornou přípravu;

  - pomoc při překládání právních předpisů Společenství v příslušných odvětvích.

  Spojitost se sbližováním práva je v Evropské dohodě vyjádřena i u některých stanovení meritorní povahy, jako je článek 57, odst. 5 (letecká a vnitrozemská doprava), článek 67, odst. 1 (duševní, průmyslové a obchodní vlastnictví), článek 75 (průmyslové normy a posuzování shody), článek 78, odst. 1 (ochrana zdraví zvířat a rostlin), článek 81, odst. 3 (životní prostředí), článek 82, odst. 3 (doprava), článek 86, odst. 2 (praní peněz), článek 96 (narkotika).

  Pozn.: V některých oblastech - např. ve statistické spolupráci (článek 94 Evropské dohody) - se dosahuje souladného postupu pomocí harmonizace klasifikací a dalších metodických dokumentů, bez použití aktů právní povahy.

  Vzhledem k působnosti Ministerstva hospodářství jako ústředního orgánu státní správy pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví je třeba zvláště upozornit na článek 75 Evropské dohody.

  Pozn.: Zákonem ČNR č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, byl zřízen Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, který je podřízen Ministerstvu hospodářství České republiky.

  Článek 75

  Průmyslové normy a posuzování shody

  1. Strany budou spolupracovat s cílem dosáhnout plné shody ČR s technickými předpisy Společenství, s Evropskou normalizací a postupy pro posuzování shody.

  2. Za tím účelem bude spolupráce usilovat:

  - o podporu používání technických předpisů Společenství, Evropských norem a postupů pro posuzování shody;

  - kde je to na místě, o dosažení uzavření dohod o vzájemném uznávání v těchto oblastech;

  - o podporu aktivní a pravidelné účasti ČR v práci specializovaných organizací (CEN, CENELEC, ETSI, EOTC).

  3. Společenství poskytne ČR technickou pomoc, kde to bude na místě.

  2. Publikace Evropské dohody v Úředním věstníku ES

  Rozhodnutí Rady a Komise z 19. prosince 1994 o uzavření Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, č. 94/910/ECSC, EC, Euratom (Decision of the Council and Commission of 19 December 1994 concerning the conclusion of a Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member states, of the one part, and the Czech Republic, of the other part, 94/910/ECSC, EC, Euratom) bylo publikováno v Úředním věstníku Evropských společenství v č. L 360 z 31.12.1994. Texty Evropské dohody, připojených Protokolů a Závěrečného aktu jsou součástí tohoto Rozhodnutí.

  3. Institucionální zabezpečení Evropské dohody

  K plnění Evropské dohody byly zřízeny

  a) Společné orgány EU - ČR:

  - Rada přidružení

  - Výbor přidružení

  - Parlamentní výbor přidružení.

  Jejich složení a úkoly stanoví ED v článcích 104 - 112. Rada přidružení zřídila pro jednotlivé oblasti spolupráce podvýbory EU - ČR, mezi nimi rovněž podvýbor pro sbližování práva. Gestorem účasti ČR v tomto podvýboru je ÚLVS.

  a) Orgány vlády ČR:

  Vláda usnesením č. 631/1994 zřídila k 1. lednu 1995 tyto orgány:

  - Výbor vlády pro evropskou integraci (stálá porada ministrů u předsedy vlády)

  - Pracovní výbor pro provádění ED (meziresortní pracovní skupina vyšších úředníků)

  b) Útvary v rámci MH ČR:

  K zajištění úkolů MH ČR na úseku evropské integrace bylo zřízeno v odboru legislativně právním oddělení práva ES a v odboru zahraničně ekonomickém změněn název oddělení pro evropské záležitosti na oddělení pro evropskou integraci.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti