ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :9. SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY S PRÁVEM ES (v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj)
Část :II. PRÁVO ES V ROZSAHU PŮSOBNOSTI MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Kapitola : Úvod

Text:Budoucí členství ČR v EU vyžaduje, pokud jde o právní aspekt integrace vyúsťující v členství ČR v EU, plné převzetí “acquis communautaire”** Termín "acquis communautaire" se používá i v dalších jazycích členských států, nepřekládá se. Rovněž v češtině nebyl pro tento francouzský termín dosud nalezen vhodný český ekvivalent.

(komunitárního práva, práva ES, práva EU). Každý nový členský stát musí nejen přistoupit ke všem třem Smlouvám o založení Evropských společenství ve znění k datu přístupu, ale též musí akceptovat všechny komunitární právní akty, které do tohoto data přijaly orgány ES. Převzetí "acquis communautaire" má vést k takovému stavu, že nový členský stát bude po přístupu ve stejné právní situaci jako dosavadní členské státy.

Pro rozsah a správnou aproximaci práva České republiky s právem ES je třeba znát v rozsahu působnosti Ministerstva pro místní rozvoj rozsah odpovídajícího komunitárního práva, a sice jak primárního práva a sekundárního práva, tak i významné nálezy Soudního dvora.

Rozdíly mezi jednotlivými druhy právních aktů ES, zejména z hlediska jejich přímé aplikovatelnosti, platí pouze v členských státech EU. Pro nečlenské státy, které v asociační dohodě přejímají smluvní závazek sblížit své právní předpisy s právními akty ES, tyto rozdíly při plnění tohoto závazku nejsou právně významné.

Určujícím vnitrostátním faktorem rozsahu aproximace práva je působnost Ministerstva pro místní rozvoj daná zejména tzv. kompetenčním zákonem, tj. zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění dalších změn a doplnění. Úplné znění zákona bylo vyhlášeno předsedou Poslanecké sněmovny pod č. 127/1997 Sb. Podle kompetenčního zákona je působnost Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) upravena ustanoveními §14, který zní:

§ 14

(1) Ministerstvo pro místní rozvoj je ústředním orgánem státní správy ve věcech regionální politiky, včetně regionální podpory podnikání, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu a pro věci nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování a stavebního řádu, investiční politiky a cestovního ruchu.

(2) Ministerstvo pro místní rozvoj

a) spravuje finanční prostředky určené k zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu,

b) koordinuje činnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy při zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu, včetně koordinace financování těchto činností, pokud tyto prostředky přímo nespravuje.

(3) Ministerstvo pro místní rozvoj zabezpečuje informační metodickou pomoc vyšším územním samosprávným celkům, městům, obcím a jejich sdružením.

(4) Ministerstvo pro místní rozvoj zajišťuje činnosti spojené s procesem zapojování územních samosprávných celků do evropských regionálních struktur.

Vzhledem k rozdílnosti struktury komunitárního práva, zejména toho, které je výhradně zaměřeno na vytváření a fungování jednotného evropského ekonomického prostoru a struktury orgánů státní správy České republiky, nelze působností našich orgánů státní správy (a v souladu s čl. 8 a čl. 79 odst. 37 Ústavy České republiky - ústavní zákon č. 1/1993 Sb.,) i orgány územní samosprávy (které mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny) pokrýt všechny právní akty ES (acquis communautaire). Proto bude třeba využít principu použitého v recepčním zákoně (ústavní zákon České národní rady č. 4/1993 Sb. ze dne 15. prosince 1992, o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky). Podle čl. 3, odst. 3 recepčního zákona platí:

Působnost ústředních orgánů státní správy České a Slovenské Federativní Republiky zánikem České a Slovenské Federativní Republiky přebírají ústřední orgány státní správy České republiky, které jsou podle předpisů o působnosti ústředních orgánů státní správy České republiky podle povahy věci k tomu zřízeny nebo jimž je tato působnost podle povahy věci nejbližší. V pochybnostech rozhodne vláda České republiky nařízením.

Tato otázka se ukázala aktuální zejména při transformaci právních aktů ES uvedených v Bílé knize Komise ES (1995) k přípravě přidružených zemí střední a východní Evropy na začlenění do vnitřního trhu Unie.

Pro Ministerstvo pro místní rozvoj to znamená analyzovat věcně a právně (popř. ve spolupráci s ostatními orgány státní správy) právní akty jasně vybočující ze závazné působnosti a určit, zda budou zahrnuty do gesce Ministerstva pro místní rozvoj, nebo zda Ministerstvo pro místní rozvoj bude spolugestorem, popř. pouze spoluzpracovatelem při implementaci konkrétního právního aktu ES.

Dále musí Ministerstvo pro místní rozvoj v rozsahu své působnosti zabezpečit i ty dokumenty, které bezprostředně na komunitární legislativu navazují. Jde zejména o “technické specifikace” (např.: evropské normy EN, národní technické normy, evropská technická (stavební) osvědčení). Pro Ministerstvo pro místní rozvoj jde zejména o dokumenty týkající se stavebnictví (stavební řád), kde směrnice o stavebních výrobcích patří mezi směrnice tzv. “nového přístupu”.

V praxi však není předmětem sbližování pouze oblast komunitárního práva (tak, jak to vyplývá z Evropské dohody), ale i oblast národních práv členských států EU, které jsou v EU pod působením zásady vzájemného uznávání rovnocennosti právních předpisů jednotlivých členských států.

Ministerstvo pro místní rozvoj má jako orgán státní správy rovněž povinnost příslušným způsobem poskytovat informace o své činnosti (článek 17, odst. 5 usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky). Pokud jde o aproximaci práva ČR s právem ES, plní tuto funkci publikace “Cesta do Evropské unie”.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti