ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > A. Charakteristika komunitárního práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :2. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČR A ES V PŮSOBNOSTI MH ČR
Část : II. VÝCHODISKA SBLIŽOVÁNÍ - PRÁVNÍ AKTY ES
Kapitola :A. Charakteristika komunitárního práva

Text:A. Charakteristika komunitárního práva

    Právní akty ES tvoří jako celek zvláštní, samostatný systém práva, který nelze podřadit nebo ztotožnit ani s vnitrostátními právními systémy (právními řády) členských zemí Evropské unie (EU), ani se systémem mezinárodního práva. Tento soubor právních aktů označujeme jako právo Evropských společenství nebo jako komunitární právo nebo jako právo Evropské unie. Všechna tato označení jsou pro běžnou legislativní praxi rovnocenná.

    Komunitární právo vykazuje při srovnání s tradičními systémy práva, tj. s vnitrostátními právními řády a s mezinárodním právem (veřejným) zvláštní, specifické znaky a navíc i znaky značné originality.

    Z praktického hlediska připomínáme, že komunitární právo tvoří velmi početný soubor právních aktů ES. V letech 1952 - 1995 bylo schváleno přes 100 tisíc právních aktů ES. Z nich však jen velmi malá část (2 - 5%) tvoří právní akty, které mají význam pro sbližování, harmonizaci práva ČR s právem ES.

    Dále připomínáme, že komunitární právo neobsahuje úpravu všech vztahů, všech odvětví, jak je známe v národních právních řádech. Jen výjimečně jde o komplexní právní úpravu jednotlivých vztahů a institutů. Komunitární právní úprava má převážně fragmentární povahu a je v jednotlivých členských státech doplňována národními právními předpisy. Dále uvedená charakteristika právních aktů ES, zejména z hlediska jejich přímé aplikovatelnosti, je významná pouze pro členské státy ES.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti