ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :16. Program obnovy venkova
Část :III. ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ OBCÍM Z ROZPOČTOVÉ KAPITOLY MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ V RÁMCI PROGRAMU OBNOVY VENKOVA
Kapitola :Část A - Obecná část

Text:A 1. Vznik, obsah a řízení Programu obnovy venkova

1. POV věcně navazuje na Program obnovy vesnice projednaný vládou České republiky dne 29. května 1991.
2. POV zásadně předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově své obce v souladu s místními tradicemi a je zaměřen na hospodářský rozvoj obcí, stavební obnovu obytných a hospodářských objektů, obnovu a výstavbu občanské vybavenosti, technické infrastruktury a péči o krajinu.
3. Poskytování účelových dotací v rámci POV zabezpečuje MMR ze své rozpočtové kapitoly v rámci stanoveného závazného ukazatele, popř. i z dalších zdrojů (např. vyčleněných prostředků z účelových vládních fondů nebo fondů EU). Pro posouzení žádostí obcí a zpracování návrhu na poskytnutí účelových dotací ustavilo MMR meziresortní řídící komisi POV. Komise je složena ze zástupců MMR, MZe, MŽP, MK, MF, Svazu měst a obcí, Spolku pro obnovu venkova a poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - zástupců zemědělského výboru, rozpočtového výboru a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

A 2. Obecné zásady pro poskytování účelových dotací

(dále jen “dotace”)

A 2.1. Podmínky pro poskytnutí dotace
1. Dotaci lze poskytnout na základě písemné žádosti obce. Žadatelem může být obec, jejíž přihláška do Programu obnovy venkova (vesnice) byla již dříve potvrzena územně příslušným okresním úřadem (zpravidla referátem regionálního rozvoje).
2. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Poskytnutím dotace se nezakládá ani nárok na poskytnutí další dotace z rozpočtu MMR, jiných zdrojů státního rozpočtu nebo státních fondů v případě, že dotovaná akce nebo projekt bude pokračovat v dalších letech; to se nevztahuje na dotační titul 8 (část B 5.).
3. Dotace je přísně účelová a její čerpání je vázáno jen na financování akce, na kterou byla poskytnuta. Poskytuje se zálohově a podléhá zúčtování se státním rozpočtem za příslušný rok podle rozpočtových pravidel republiky.
4. Dotace se poskytuje do výše těmito Zásadami stanoveného maximálního podílu na nákladech běžného roku. V případě snížení předpokládané výše nákladů, ze které byla dotace vypočtena, vrátí příjemce alikvotní část z poskytnuté dotace.
5. Pokud budou poskytnuty pro dotovaný účel prostředky z fondů EU (např. Phare CBC), bude výše dotace ze státního rozpočtu stanovena MMR individuálně, nejvýše však tak, aby spolu s prostředky z fondů EU činila 80% celkových nákladů.
6. Příjemce dotace musí při čerpání dotace postupovat v souladu s příslušnými zákony a obecně závaznými předpisy. Výběr dodavatele musí být proveden v souladu se zákonem č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů; v případě projektů dotovaných z fondů EU podle pravidel EU platných pro tyto fondy.
7. Souběh dotace na jednu akci z více dotačních titulů podle těchto Zásad není přípustný.
8. Žádost o dotaci lze podat prostřednictvím územně příslušného okresního úřadu zpravidla do 15. února toho roku, v němž má být dotace poskytnuta. Postup, lhůty a formuláře žádostí o poskytnutí dotace stanoví MMR.
9. V žádosti bude rozlišeno zda dotace má být použita jako investiční nebo neinvestiční. Zvláštní požadavky a podmínky, vyplývající ze zásad pro poskytování a čerpání těchto dotací vydaných Ministerstvem financí budou zahrnuty do smlouvy o poskytnutí dotace, která bude uzavřena s obcí.

A 2.2. Základní kritéria pro poskytnutí dotace
1. Velikost obce nebo její místní části (sídla).
2. Právně relevantní závazek obce o výši její účasti na financování dotované akce.
3. Poloha obce.
4. Zapojení v integrovaném projektu venkovského mikroregionu nebo projektu Phare CBC.

A 2.3. Postup při rozhodování o poskytnutí dotace obci

O poskytnutí dotace rozhoduje MMR na základě návrhu řídící komise POV, která je oprávněna navrhnout pro běžný rok zpřesnění kritérií pro posuzování žádostí obcí v závislosti na výši schválených rozpočtových prostředků v kapitole MMR, popř. prostředků uvolněných z dalších zdrojů, a na celkovém počtu žadatelů.

A 2.4. Odpovědnost příjemce dotace


1. Příjemce dotace je povinen poskytnuté prostředky státního rozpočtu použít jen v daném rozpočtovém roce a k účelu, na který mu byly poskytnuty.
2. Použití poskytnuté dotace podléhá kontrole ze strany územních finančních orgánů. V případě, že příjemce nepoužije dotaci k účelu, na který mu byla poskytnuta, vystavuje se sankcím podle § 30 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., rozpočtová pravidla republiky, ve znění pozdějších předpisů.
3. Pokud příjemce dotace poskytnuté rozpočtové prostředky nevyčerpá v běžném roce, odvede jejich zůstatek do státního rozpočtu.

A 2.5. Postup při účtování dotace
1. Obce účtují poskytnuté dotace v souladu s účtovou osnovou a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce.
2. Příjemce dotace, kterému byla poskytnuta dotace ve výši určitého procenta (podílu) z nákladů realizované akce, prokazuje v účetnictví výši nákladů na dotovanou činnost.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti