ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > Návrh nařízení Rady (ES) o podpoře Společenství pro předvstupní opatření pro rozvoj zemědělství a venkova v žadatelských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období (SAPARD) - pracovní překlad

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :16. Program obnovy venkova
Část :IV.NÁVRH NAŘÍZENÍ RADY (ES) O PODPOŘE SPOLEČENSTVÍ PRO PŘEDVSTUPNÍ OPATŘENÍ PRO ROZVOJ ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVA V ŽADATELSKÝCH ZEMÍCH STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY V PŘEDVSTUPNÍM OBDOBÍ (SAPARD) - PRACOVNÍ PŘEKLAD
Kapitola :Návrh nařízení Rady (ES) o podpoře Společenství pro předvstupní opatření pro rozvoj zemědělství a venkova v žadatelských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období (SAPARD) - pracovní překlad

Text:Proposal for a Council Regulation (EC) on Community support for pre-accession measures for agriculture and rural development in the applicant countries of Central and Eastern Europe in the pre-accession period

(Poslední dostupná verze z listopadu 1998, pracovní překlad)

Rada Evropské unie

Na základě Smlouvy o založení Evropského Společenství, zejména článku 235,

na základě návrhu Komise,

na základě stanoviska Evropského parlamentu,

na základě stanoviska Hospodářského a sociálního výboru,

na základě stanoviska Výboru regionů,

(1) vzhledem k tomu, že závěry zasedání Evropské rady z 12. a 13. prosince 1997 umožňují uplatnit zdokonalenou strategii pro žadatelské země střední a východní Evropy a zvláštní předvstupní strategii pro Kypr;

(2) vzhledem k tomu, že ve světle budoucího pokroku směřujícího k politickému řešení problému Kypru, který je souběžně sledován pod záštitou Organizace spojených národů, berouce v úvahu hospodářskou situaci, která pak nastane na ostrově, snad bude vhodné, jak jednání o přístupu Kypru dle závěrů zasedání Evropské rady v Lucemburku postupují, zahrnout Kypr mezi země, které budou přijímat podporu a za tímto účelem zvažovat zvláštní přístupy při aplikaci tohoto nařízení;

(3) vzhledem k tomu, že závěry Evropské rady stanovují, aby pomoc poskytovaná dle tohoto nařízení byla zaručena v pravý čas deseti žadatelským zemím střední a východní Evropy;

(4) vzhledem k tomu, že Společenství přijalo rozhodnutí poskytnout zvláštní pomoc ve formě předvstupní podpory zemím žádajícím o přistoupení, s cílem podpořit hospodářské a sociální reformy v těchto zemích, a připravit a usnadnit integraci ekonomik těchto zemí do hospodářství Společenství;

(5) vzhledem k tomu, že pomoc z podpory Společenství pro předvstupní opatření pro rozvoj zemědělství a venkova v žadatelských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období, spolu s pomocí Společenství poskytované podle nařízení Rady č. ... o podpoře Společenství pro předvstupní období (ISPA), by měla být koordinovány v rámci nařízení Rady č. ... o koordinaci pomoci žadatelským zemím v rámci předvstupní strategie a měly by být podřízeny ustanovením nařízení Rady č. ... o pomoci žadatelským zemím v rámci předvstupní strategie a zejména o zřízení přístupových partnerství;

(6) vzhledem k tomu, že odstavec 17 závěrů zasedání Evropské rady v Lucemburku 12. a 13. prosince 1997 stanovuje, že rozdělování pomoci z finanční podpory zemím zahrnutým do procesu rozšiřování bude založeno na zásadě stejného zacházení, nezávisle na čase přijetí, se zvláštní pozorností k zemím s největší potřebou;

(7) vzhledem k tomu, že předvstupní pomoc Společenství musí řešit zejména prioritní problémy přizpůsobování ekonomik žadatelských zemích s ohledem na trvale udržitelný rozvoj, usnadňovat zavádění “acquis communautaire” ** používaný název pro soubor právních aktů přijatých orgány ES a dosud platných. Patří sem veškeré zakládající smlouvy, jakož i sekundární právo Společenství (tj. směrnice, nařízení, rozhodnutí atd.) a rozhodnutí Evropského soudního dvora (pozn. překladatele).

a zaměřovat se zejména na společnou zemědělskou politiku;

(8) vzhledem k tomu, že předvstupní pomoc pro zemědělství by měla sledovat priority reformované společné zemědělské politiky; vzhledem k tomu, že taková pomoc by měla být aplikována v prioritních oblastí definovaných pro každou zemi, jako jsou zlepšování struktur pro zpracování zemědělských a rybářských výrobků, distribuce, kontrola jakosti potravin, jakož i veterinární a rostlinolékařské kontrola, zřizování sdružení výrobců; vzhledem k tomu, že bude rovněž možné financovat integrované projekty rozvoje venkova na podporu místních iniciativ a opatření v zemědělství a v ochraně životního prostředí, na zvyšování výkonnosti farem, na přizpůsobování infrastruktur v obcích, a rovněž podporovat opatření, která budou urychlovat strukturální přeměny;

(9) vzhledem k tomu, že podpora Společenství v zemědělství bude prováděna formou víceletých programů vypracovaných podle pokynů a principů operačních programů aplikovaných v rámci strukturální politiky, s cílem usnadnit v žadatelských zemích zavádění těchto principů a postupů v platnost;

(10) vzhledem k tomu, že podle nařízení (ES) č. .../99 (nařízení horizontální koordinace), může být pomoc v daném období na určité opatření přidělena jen z jednoho finančního nástroje Společenství; pokud jde o pomoc z Evropské investiční banky, ta má svá vlastní pravidla podpory;

(11) vzhledem k tomu, že fondy Společenství by neměly nahrazovat disponibilní finanční zdroje v žadatelských zemích a vzhledem k tomu, že pomoc Společenství představuje finanční příspěvek k doplnění financování projektů;

(12) vzhledem k tomu, že předvstupní pomoc v zemědělství musí být přidělována formou finančního příspěvku a v souladu se specifickými finančními pravidly stanovenými v nařízení Rady (ES) č. ...(nařízení o financování v zemědělství);

(13) vzhledem k tomu, že přidělování zdrojů žadatelským zemím rozpočtovou autoritou v preambuli tohoto dokumentu by mělo brát plně v úvahu národní prosperitu na bázi hrubého domácího produktu, počet pracovníků v zemědělství, obhospodařovanou zemědělskou půdu a popřípadě i územní zvláštnosti;

(14) vzhledem k tomu, že žadatelské země by měly co nejdříve předložit své plány, aby se vyloučilo prodlení v provádění předvstupních opatření od 1. ledna 2000;

(15) vzhledem k tomu, že vypracování těchto programů, jejich provádění a následující mechanismy by měly být v souladu se specifickými pravidly pro strukturální fondů, aby se tak usnadnilo převzetí “acquis communautaire”;

(16) vzhledem k tomu, že dříve než budou vloženy zdroje Společenství, by mělo být provedeno podrobné předběžné vyhodnocení, aby se zajistilo, že programy vyhovují reálným potřebám, a umožnila se pružnost při provádění zásahů Společenství v zavádění programů se zřetelem k relevantním informacím a prvním výsledkům opatření, a posílilo se monitorování a následná vyhodnocování k zajištění efektivnosti očekávaných dopadů;

(17) vzhledem k tomu, že by měl Komisi při sledování každého programu asistovat monitorovací výbor;

(18) vzhledem k tomu, že by měla být přijata nutná rozhodnutí ve shodě s postupy uvedenými v článku 49 nařízení Rady (ES) č. .../... (nařízení o obecných ustanovení o strukturálních fondech) a pokud jde o specifické finanční otázky, ve shodě s postupem daným v čl. 13 nařízení (ES) č. .... (nařízení o financování v zemědělství );

(19) vzhledem k tomu, že Radě, Parlamentu, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů by měly být předkládány zprávy o pokroku dosaženého v provádění zemědělské předvstupní pomoci;

(20) vzhledem k tomu, že během přechodného období (od 1. ledna 1999 do 31. prosince 2001), by měly být veškeré odkazy na euro v zásadě interpretovány jako odkazy na euro jako měnovou jednotku ve shodě s druhou větou článku 2 nařízení Rady (ES) č. .../98 z ...1998;

(21) vzhledem k tomu, že zavádění těchto opatření pravděpodobně přispěje k provádění cílů Společenství a vzhledem k tomu, že Smlouva neobsahuje jiné pravomoci, než ty, které jsou předpokládány v článku 235 Smlouvy,

přijala toto nařízení:

HLAVA I

Cíle a typy opatření

Článek 1

Cíle

1. Tato nařízení ustanovuje rámec podpory Společenství pro udržitelné zemědělství a udržitelný rozvoj venkova v předvstupním období pro následující státy, které žádají o přistoupení: Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.

2. Podpora Společenství bude v souladu s podmínkami stanovenými v rámci přístupových partnerství a bude se vztahovat zvláště na:

(a) přispívání v provádění “acquis communautaire” týkající se společné zemědělské politiky a návazných politik,

(b) řešení priorit a zvláštních problémů trvalého přizpůsobování zemědělského sektoru a venkovských oblastí v žadatelských zemích.

Článek 2

Opatření

1. V souladu s prioritami definovanými žadatelskými zeměmi a v souladu s článkem 4 (3), podpory pro zemědělství a rozvoj venkova se mohou vztahovat na několik následujících opatření :
· investice do zemědělského podnikání;
· zlepšení zpracování a marketingu zemědělských a rybích výrobků;
· zlepšení struktur pro kontroly jakosti a veterinární a rostlinolékařské kontroly, pro jakost potravin a ochranu spotřebitele;
· zemědělských výrobních postupů určených k ochraně životního prostředí a udržování krajiny;
· rozvoj a diverzifikace hospodářských činností umožňujících vícenásobné činnosti a alternativní příjmy;
· zakládání služeb pro ulehčení práce farmářům, a služeb pro řízení farem;
· zřizování sdružení výrobců;
· obnova a rozvoj vesnic a ochrana a zachování dědictví venkova;
· zúrodňování půd a pozemkové úpravy;
· zřízení a udržování katastru pozemků;
· zlepšování úrovně odborného vzdělávání;
· rozvoj a zlepšování venkovské infrastruktury;
· vodní hospodářství v zemědělství;
· lesní hospodářství, včetně zalesňování zemědělských oblastí, investic do lesnictví soukromých vlastníků lesa do lesnického podnikání a zpracování a marketingu lesnických výrobků;
· technická pomoc pro opatření pokrytá tímto nařízením, včetně studií s cílem pomoci s přípravou a monitorováním programu, informacemi a publikačními kampaněmi.

HLAVA II

Pomoc

Článek 3

Komplementarita a technická pomoc

1. Akce Společenství budou doplňovat odpovídající národní akce, nebo k nim budou přispívat. Bude se tak dít v těsné spolupráci Komise a žadatelské země, příslušných úřadů a orgánů a hospodářských a sociálních partnerů na vhodné úrovni. Tato spolupráce zastřeší přípravy, provádění včetně financování a oceňování, monitorování a vyhodnocování opatření.

2. V rámci technické pomoci se Komise ujme iniciativ a opatření k zajištění podpory prioritních cílů Společenství zmíněných v článku 1, a vytvoří tak přidanou hodnotu k národním iniciativám.

Článek 4

Programování

1. Opatření pro zemědělství a k trvale udržitelnému rozvoji venkova podle tohoto nařízení budou předmětem plánu, vypracovaného na nejvhodnější geografické úrovni. Plán bude připraven kompetentními orgány určenými žadatelskou zemí a bude touto zemí předložen Komisi, poté co byly na příslušné úrovni konzultovány příslušné úřady a organizace.

2. Plán bude pokrývat období sedmi let od 1. ledna 2000 a kromě aplikace článku 1 (2), bude obsahovat:
· kvantifikovaný popis současného stavu ukazující disparity, nedostatky, potenciál pro rozvoj, hlavní výsledky dřívějších operací podniknutých s pomocí Komise, rozmístění finančních zdrojů a dostupné výsledky dřívějších vyhodnocení;
· popis navrhované strategie, kvantifikaci jejích cílů, zvolené priority a geografický rozsah;
· předběžné ocenění ukazující očekávané hospodářské a sociální dopady, dopady na životní prostředí, včetně dopadů na zaměstnanost
· názornou celkovou finanční tabulku sumarizující poskytované národní, komunitární a popř. soukromé finanční zdroje odpovídající každé prioritě rozvoje venkova, přijaté v souladu s plánem, včetně, pokud to bude nutné, i opatření financovaných Evropskou investiční bankou a dalšími mezinárodními finančními nástroji;
· indikativní finanční rozvrh na každý rok trvání programu pro každý zdroj, který přispívá na program;
· kde bude vhodné, uvést informaci o potřebě dalších studií, školení, nebo jiné technické pomoci ve vztahu k přípravě, provádění, nebo přizpůsobování opatření programu;
· názvy příslušných úřadů a orgánů zodpovědných za uskutečnění programu, včetně organizace, přes kterou půjdou platby;
· definici “konečných příjemců” podpory, kde je to možné, mohou to být organizace, nebo veřejné a soukromé podniky zodpovědné za provedení operací. V případech, kde je veřejná pomoc zaručena dalšími orgány pověřenými žadatelskými zeměmi, “konečnými příjemci” podpory budou instituce, které rozhodují a zaručují veřejnou pomoc;
· popis opatření zvažovaných pro provádění plánů, zejména schémata pomoci, včetně bodů nutných pro stanovení pravidel soutěže;
· opatření zajišťující korektní provádění programu, včetně monitorování, vyhodnocení a definice kvantitativních ukazatelů pro vyhodnocení a zásady pro kontroly a sankce;
· výsledky z konzultací a přijatá opatření pro sdružené kompetentní úřady a orgány, jakož i příslušné hospodářské a sociální partnery a partnery z oblasti ochrany životního prostředí.

3. Ve svých plánech žadatelské země zajistí, že priorita se dává opatřením, které povedou ke zlepšení účinnosti trhu, norem pro jakost a zdraví, vytváření nových pracovních příležitostí ve venkovských oblastech a ve shodě s opatřeními na ochranu životního prostředí

4. Pokud nebude dohodnuto jinak, plány budou žadatelskou zemí postoupeny Komisi nejpozději do šesti měsíců od vstupu v platnost tohoto nařízení.

5. Na základě plánu každé žadatelské země, bude Komisí schválen program rozvoje zemědělství a venkova, ve shodě s postupem daným v článku 49 (nařízení o obecných ustanovení o strukturálních fondech) do šesti měsíců od převzetí plánu, za podmínky, že budou dostupné všechny relevantní informace. Komise posoudí navržený plán zvláště, aby zjistila, zda navržený plán je v souladu s tímto nařízením.

6. Program může být, bude-li to nutné, revidován nebo doplněn jako výsledek:
· sociálního a hospodářského vývoje, relevantních nových informací a výsledků vyvozených z provádění akcí programu včetně výsledků monitorování a vyhodnocování, jakož i potřeby upravit rozsah dostupné pomoci,
· ohledu na akce podniknuté v rámci přístupových partnerství a národního programu pro přijetí “acquis communautaire”,
· z přerozdělení zdrojů podle článku 15.

Článek 5

Předběžné oceňování, monitorování a vyhodnocování

1. Z důvodů stanovení přínosů budou opatření na podporu zahrnutá v programu podrobována předběžnému a průběžnému oceňování, průběžnému monitorování a ex-post vyhodnocování, která se zaměří na zhodnocení úspěchů a dopadů opatření s ohledem na stanovené cíle

2. Komise a žadatelská země budou monitorovat provádění programu. Toto monitorování bude prováděno společně schválenými postupy.

Monitorování bude prováděno odkazem na specifikované fyzikální a finanční ukazatele a ukazatele ochrany životního prostředí, předem stanovené.

Žadatelská země předloží Komisi nejpozději do šesti měsíců následujícího roku roční zprávy o pokračování programu, které budou obsahovat alespoň informace podle článku 36 nařízení (ES) č. ... (nařízení o obecných ustanovení o strukturálních fondech).

3. Pro každý program rozvoje venkova bude zřízen v souladu s článkem 34 nařízení (ES) č. ... (nařízení o obecných ustanovení o strukturálních fondech) monitorovací výbor.

Článek 6

Slučitelnost

Opatření garantovaná podporami Společenství budou vyhovovat závazkům přijatým v přístupovém partnerství a budou v souladu se zásadami národního programu pro přijetí “acquis communautaire”.

Opatření financovaná podle tohoto nařízení budou v souladu s opatřeními Evropských dohod, včetně opatření k provádění těchto dohod pokud jde o státní pomoc.

Opatření financovaná podle tohoto nařízení budou v souladu s cíli společné zemědělské politiky, zejména ty, které se týkají organizování společného trhu, a se strukturálními opatřeními Společenství. Nebudou způsobovat rozvrat obchodu.

HLAVA III

Finanční opatření

Článek 7

Zdroje

1. Pomoc Společenství podle tohoto nařízení bude přidělována v období 2000 - 2006. Roční příděly budou autorizovány rozpočtovou autoritou v mezích finančního plánu.

2. Finanční příspěvek Společenství v provádění plánu rozvoje venkova bude poskytován z ve formě záloh, spolufinancování a financování v souladu se zásadami uvedenými v článcích 28 a 29 nařízení (ES) č. ... (nařízení o obecných ustanovení o strukturálních fondech).

Platby finanční pomoci mohou mít formu záloh na provádění programu, nebo plateb za skutečné výdaje.

3. Přidělování financí každé žadatelské zemi na předvstupní pomoc podle tohoto nástroje bude založena na následujících objektivních kritériích:
· počet obyvatel v zemědělství,
· výměra zemědělské půdy,
· hrubý domácí produkt na obyvatele v kupní síle,
· specifická teritoriální situace.

4. Pro období podle článku 4 (2), až do 2% ročního přídělu z fondů mohou být použita na financování opatření podniknutých z iniciativy Komise na přípravné studie, výměnné návštěvy, vyhodnocování a kontroly.

Článek 8

Výše příspěvku Společenství

1. Výše příspěvku Společenství může dosáhnout 75% celkových prokázaných veřejných výdajů.

Příspěvek Společenství na opatření uvedená v posledním odstavci článku 2 (1) a v článku 7 (4) může dosáhnout 100% celkových prokázaných nákladů.

2. Pokud jde o investice vytvářející zisk, pomoc z veřejných zdrojů může dosáhnout 50% celkových prokázaných nákladů, ze kterých příspěvek Společenství může dosahovat 75%. V každém případě příspěvek Společenství musí respektovat horní meze výše pomoci a kumulace stanovené pro státní pomoc.

3. Finanční podpory a platby budou vyjádřeny v euro.

Článek 9

Finanční kontrola

1. Finanční podpora bude ve shodě se zásadami stanovenými v nařízení (ES) č. ... (nařízení o financování v zemědělství ).

Komise bude podle tohoto nařízení uhrazovat výdaje v souladu s finančním nařízením platným pro obecný rozpočet Evropského společenství na základě finančního memoranda přijatého mezi Komisí a žadatelskou zemí.

2. Komise ve shodě s postupem daným v článku 12 přijme metody pro řízení programu, opatření pro monitorování a kontrolu jeho provádění, systémy prevence a stíhání podvodů, a přijme postupy pro navracení nepatřičných plateb. Přijetí těchto opatření je nezbytným předpokladem před schválením programu podle článku 4 (6).

3. Bez předsudku ke kontrolám prováděným žadatelskými zeměmi, Komise a Účetní dvůr smějí vlastními agenty, nebo náležitě pověřenými zástupci provádět na místě technické, nebo finanční audity, včetně namátkových kontrol a závěrečných auditů.

Článek 10

Snížení, pozastavení a zrušení pomoci

1. Jestliže se při provádění nějakého opatření zjistí, že nějaká část finančních prostředků na určité opatření byla přidělena neoprávněně, Komise provede řádné přezkoumání případu, zejména si vyžádá od žadatelské země, nebo orgánů země pověřených zavedením opatření vysvětlení v určeném čase.

2. Po tomto přezkoumání, Komise může snížit nebo pozastavit pomoc pro dotyčné opatření, pokud se přezkoumáním prokáže nepatřičnost, nebo důležitá změna, která ovlivní podstatu nebo podmínky provádění opatření, nebo důležitá změna, které nebylo Komisí odsouhlaseno.

3. Shledaný přeplatek musí být vrácen Komisi. Neprovedené vratky, budou předmětem úroků z opožděné platby v souladu s opatřeními finančních nařízení.

Článek 11

Komise přidělí disponibilní zdroje žadatelské zemi pro provádění článku 7 (2). Do tří měsíců od přijetí tohoto nařízení Komise sdělí každé žadatelské zemi své rozhodnutí o indikativním přidělení finančních zdrojů na sedm let.

HLAVA IV

Prováděcí pokyny

Článek 12

1. Komise přijme podrobná pravidla pro provádění tohoto nařízení v souladu s postupem stanoveným v článku 49 nařízení (ES) č. ... (nařízení o obecných ustanovení o strukturálních fondech).

2. Komise přijme podrobná finanční pravidla v souladu s postupem článku 13 nařízení (ES) č. ... (nařízení o financování v zemědělství). Tato pravidla se budou vztahovat zejména na příslušná opatření k zajištění rozpočtové disciplíny.

HLAVA V

Další ustanovení

Článek 13

Zprávy

Komise bude předkládat Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů roční zprávu o podpoře Společenství přidělené podle tohoto nařízení.

V těchto zprávách Komise ukáže zejména pokrok, kterého bylo dosaženo v naplňování cílů stanovených v článku 1.

HLAVA VI

Závěrečná ustanovení

Článek 14

Informace a publicita

1. Programy vypracované podle článku 4 (5) budou předmětem řádného zveřejnění v žadatelských zemích.

2. Zveřejnění bude sloužit zejména k:
· informování potenciálních příjemců a profesních organizací o dostupností pomoci,
· informování široké veřejnosti o úloze Společenství v souvislosti s pomocí.

Zvažované návrhy a opatření přijatá za tímto účelem budou sdělena Komisi.

Článek 15

Po přistoupení k Unii ztrácí země právo na podporu podle tohoto nařízení. Zdroje, které byly k disposici budou v důsledku přistoupení žadatelské země přerozděleny mezi ostatní žadatelské země uvedené v článku 1 (1). Přerozdělení bude založeno na potřebách žadatelských zemí a schopnosti pomoc absorbovat a na kritériích daných v článku 7(3).

Rada, jednajíce o návrhu Komise na základě kvalifikované většiny, přijme rozhodnutí navrhující obecný přístup k přerozdělení.

Na základě výše uvedeného rozhodnutí Rady, rozhodne Komise o přerozdělení dostupných zdrojů mezi ostatní příjemce v souladu s postupem daným v článku 12 (1).

Článek 16

Vstup v platnost

Toto nařízení vstoupí v platnost dnem zveřejnění v Úředním listu Evropských společenství.

Nařízení bude aplikováno od 1. ledna 2000.

Toto nařízení bude závazné a ve své úplnosti přímo aplikovatelné ve všech členských státech.

Dáno v Bruselu, dne ....

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti