ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > A. Usnesení vlády ČR ze dne 16. června 1997 č. 432 o metodických pokynech pro další zajišťování prací na slučitelnosti právních předpisů České republiky s právem Evropských společenství

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :14. INTEGRAČNÍ AKTIVITY
Část :III. AKTIVITY ČESKÉ REPUBLIKY V PŘEDVSTUPNÍ FÁZI
Kapitola :A. Usnesení vlády ČR ze dne 16. června 1997 č. 432 o metodických pokynech pro další zajišťování prací na slučitelnosti právních předpisů České republiky s právem Evropských společenství

Text:Aktivity na úrovni České republiky jsou dány zejména usneseními vlády České republiky, která mají obecný charakter pokud jde o celkový integrační proces a nebo mají specifický charakter daný zaměřením na stanovení úkolů pouze některému nebo několika vybraným ministrům nebo vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy. Pokud jde o Ministerstvo pro místní rozvoj a časový sled vydaných usnesení vlády ČR jsou v poslední době, tj. v době příprav a zahájení screeningu, významná následující usnesení vlády České republiky.

Podle tohoto usnesení vláda
I. s c h v a l u j e metodické pokyny pro další zajišťování prací na slučitelnosti právních předpisů České republiky s právem Evropských společenství uvedené v příloze tohoto usnesení;
II. u k l á d á členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy, jejichž resorty se podílejí na slučitelnosti právních předpisů České republiky s právem Evropských společenství, aby postupovali podle pokynů uvedených v bodě I tohoto usnesení;
III. d o p o r u č u j e guvernérovi České národní banky postupovat podle bodu II tohoto usnesení.


Metodické pokyny viz příloha č. 1.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti