ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > C. Bílá kniha o přípravě přidružených zemí střední a východní Evropy na začlenění do vnitřního trhu Unie

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :2. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČR A ES V PŮSOBNOSTI MH ČR
Část : I. ZÁKLADNÍ DOKUMENTY O SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČR S PRÁVNÍMI AKTY ES
Kapitola :C. Bílá kniha o přípravě přidružených zemí střední a východní Evropy na začlenění do vnitřního trhu Unie

Text:C. Bílá kniha o přípravě přidružených zemí střední a východní Evropy na začlenění do vnitřního trhu Unie

  Bílou knihu schválila Evropská rada na svém zasedání v Cannes ve dnech 26.-27. června 1995.

  1. Povaha Bílé knihy

  a) Bílá kniha nemá závaznou povahu. Tím se odlišuje od výše uvedených dokumentů, tj. od Evropské dohody a od usnesení vlády ČR. Tuto nezávaznou povahu stvrzuje sama Bílá kniha tím, že se charakterizuje jako:

  - vodítko (stručné shrnutí v úvodu Bílé knihy; bod 6.3.)

  - informační příručka (b. 3.2)

  - soubor doporučení, nikoliv příkazů (b. 3.27)

  b) Bílá kniha má obecnou povahu. Není tedy určena určité přidružené zemi, ale všem státům, které již s Evropskými společenstvími a jejich členskými státy uzavřely Evropské dohody o přidružení (b. 1.15).

  2. Obsah Bílé knihy

  a) Základní obsah Bílé knihy tvoří přehled právních aktů ES, které jsou důležité pro vytvoření a zachování vnitřního trhu Unie a které jsou tudíž významné pro národní legislativy přidružených států při jejich postupném sbližování s legislativou ES. Tím se však obsah Bílé knihy nevyčerpává.

  b) Bílá kniha dále ve své příloze navrhuje hlavní, klíčová opatření v jednotlivých oblastech legislativy při sbližování práva a jejich sled v procesu harmonizace (b. 1.5).

  c) Bílá kniha jde však i nad rámec pouhých legislativních doporučení a navrhuje, jaké organizační struktury je nutné vytvořit a jaká organizační opatření je nutno provést pro realizaci legislativních změn. O tomto úkolu prohlašuje Bílá kniha již v úvodním stručném shrnutí, že může být obtížnější než samotná legislativní harmonizace. Dále pak uvádí, že "bez nezbytných institucionálních změn by přijetí práva vnitřního trhu mohlo skončit zcela formálním převzetím právních norem" (b. 1.12) a že "hlavní problém, před kterým přidružené země při přebírání právní úpravy vnitřního trhu stojí, nespočívá ve sbližování právních textů, ale v přizpůsobení jejich správního aparátu a společnosti podmínkám, které musejí existovat, má-li legislativa fungovat" (b. 3.25).

  3. Úloha a místo Bílé knihy ve vztazích mezi Evropskými společenstvími a Českou republikou

  a) Bílá kniha obsahuje doporučení ke sblížení práva přidružených států s právem ES, jež zajišťuje začlenění do vnitřního trhu Unie.

  b) Bílá kniha neobsahuje doporučení v rozsahu "acquis communautaire", které musí převzít státy při přístupu za člena EU. "Acquis communautaire" zahrnuje tedy větší rozsah legislativy než Bílá kniha (b. 3.2.).

  c) Bílá kniha nemění smluvní vztahy založené Evropskou dohodou (b. 1.9). Nedotčeny jsou proto zejména závazek k postupnému sbližování práva podle čl. 69 Evropské dohody a výčet prioritních harmonizačních oblastí podle čl. 70. V návaznosti na toto hodnocení vztahu mezi Bílou knihou a Evropskými dohodami Bílá kniha uvádí, že "sbližování v dalších oblastech bude i nadále předmětem zvláštních iniciativ v rámci předvstupní strategie" (b. 3.6).

  d) Bílá kniha je prvkem předvstupní strategie přidružených států, nikoliv součástí jednání o přístupu za člena EU (b. 1.8). Jednání o přístupu za člena EU zahrnou všechny stránky legislativy, celé "acquis communautaire", nikoliv jen legislativu, která je součástí Bílé knihy a která je nutná k vytvoření a fungování vnitřního trhu EU.

  4. Stanovení harmonizačních priorit a harmonogramu

  Na řadě míst Bílá kniha zdůrazňuje, že stanovení priorit při sbližování národního (tedy i českého) právního řádu s právem ES a harmonogram k tomu zaměřených opatření náleží do pravomoci přidružených států, tedy i České republiky (b. 1.4; 1.15; 3.20; 3.21; 3.24).

  5. Struktura Bílé knihy

  a) Bílá kniha se skládá z vlastního textu, rozděleného na šest kapitol, a v jejich rámci na jednotlivé body.

  b) K Bílé knize je připojena obsáhlá příloha, jež v 23 oddílech shrnuje konkrétní legislativní a s nimi související opatření k vytvoření a fungování vnitřního trhu a tedy současně ke sblížení práva přidruženého státu s právem ES.

  c) Příloha k bílé knize je rozdělena do těchto oddílů: volný pohyb kapitálu, volný pohyb a bezpečnost průmyslových výrobků, soutěž, sociální politika a opatření, doprava, audiovizuální politika, životní prostředí, telekomunikace, přímé zdanění, volný pohyb osob, veřejné zakázky, finanční služby, osobní data, firemní právo, účetnictví, občanské právo, vzájemné uznávání profesních kvalifikací, duševní vlastnictví, energie, cla a spotřební daně, nepřímé zdanění, ochrana spotřebitele.

  ------

  Smyslem Bílé knihy o přípravě zemí Střední a východní Evropy k jejich integraci do vnitřního trhu je "zahájit proces, v němž budeme pracovat společně, abychom se sblížili."

  Jacques Santer, předseda Evropské komise, 2. března 1995

  --------

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti