ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > Část B - Zvláštní část

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :16. Program obnovy venkova
Část :III. ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ OBCÍM Z ROZPOČTOVÉ KAPITOLY MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ V RÁMCI PROGRAMU OBNOVY VENKOVA
Kapitola :Část B - Zvláštní část

Text:B 1. Dotace na akce místních programů obnovy vesnice

Dotační titul 1

Obnova a údržba venkovské zástavby, rekonstrukce a výstavba občanské vybavenosti
1. radnice
2. školy
3. mateřské školy
4. tělovýchovná zařízení
5. kulturní zařízení
6. zdravotnická zařízení
7. zařízení sociální péče
8. obytné budovy
9. hasičské zbrojnice
10. požární nádrže
11. sakrální stavby
12. hřbitovy
13. čekárny na zastávkách hromadné dopravy
14. drobná architektura
15. ostatní

V rámci tohoto dotačního titulu lze poskytnout dotaci ve výši: maximálně 50% nákladů akce v běžném roce; v případě obnovy objektů zapsaných v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek maximálně 60% nákladů akce v běžném roce; u obcí s méně než 500 obyvateli a akcí o celkových nákladech do 200 tis. Kč maximálně 60% nákladů akce v běžném roce.

Dotační titul 2

Komplexní úprava veřejných prostranství

V rámci tohoto dotačního titulu lze poskytnout dotaci ve výši: maximálně 30% nákladů akce v běžném roce; v případě vesnických památkových rezervací a zón maximálně 50% nákladů akce v běžném roce; u obcí s méně než 500 obyvateli a akcí o celkových nákladech do 200 tis. Kč maximálně 60% nákladů akce v běžném roce.

Dotační titul 3

Obnova a zřizování veřejné zeleně

K uvedenému účelu lze poskytnout dotaci ve výši: maximálně 50% nákladů akce v běžném roce; u obcí s méně než 500 obyvateli a akcí o celkových nákladech do 200 tis. Kč maximálně 60% nákladů akce v běžném roce.

Dotační titul 4

Rekonstrukce místních komunikací, výstavba cyklistických a pěších stezek, rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení

Na tyto účely lze poskytnout dotace ve výši: až 30% nákladů akce v běžném roce maximálně do výše 500 tis. Kč; u obcí s méně než 500 obyvateli a akcí do 200 tis. Kč maximálně 60% nákladů akce v běžném roce.

B 1.1. Podmínky a kritéria pro poskytnutí dotací podle dotačních titulů 1 až 4
1. Dotovanou akcí je pořizován výlučně majetek obce.
2. Obec nebo její místní část (sídlo), ve které má být akce realizována, má zpracovánu urbanistickou studii nebo územní plán (postačí v konceptu).
3. Pro obec nebo její místní část (sídlo), ve které má být akce realizována, byl zpracován a obecním zastupitelstvem schválen místní program obnovy vesnice, obsahující minimálně:
a) seznam akcí místního programu obnovy vesnice na úseku osvětových, kulturních a společenských akcí, akcí k rozvoji hospodářství, akcí k zachování, obnově a udržování venkovské zástavby, akcí k úpravě veřejných prostranství, zkvalitnění občanské vybavenosti a technické infrastruktury a akcí k ochraně a obnově kulturní krajiny, minimálně pro zbývající časový úsek volebního období současného obecního zastupitelstva (v tomto seznamu jsou zařazeny všechny akce, tedy nejen ty, na které obec žádá dotaci ze státního rozpočtu);
b) předpokládanou výši nákladů a úvahu o způsobu finančního zajištění a postupu realizace jednotlivých akcí místního programu obnovy vesnice.

4. Dotace se poskytuje na základě žádosti, kterou obec podává prostřednictvím územně příslušného okresního úřadu MMR na formuláři “Žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova (akce místního programu obnovy vesnice)”.

5. Minimální výše dotace na jednu akci činí 25 tis. Kč a maximální výše dotace na všechny akce 1 mil. Kč.

6. Je vyloučeno požadovat dotaci na akce, které jsou dotovány z jiných dotačních titulů (programů) státního rozpočtu nebo státních fondů.

7. Přednostně budou poskytovány dotace na akce týkající se objektů zapsaných v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek a na akce situované do vesnických památkových rezervací a zón.

8. Na realizaci akce musí být v běžném roce garantována obcí taková výše jejího podílu na financování akce, aby spolu s poskytnutou dotací ze státního rozpočtu bylo finančně kryto 100% nákladů akce v tomto roce.
9. Podíl obce může být zčásti tvořen dodávkou vlastního materiálu a dobrovolnou prací občanů. Finanční hodnota takovéhoto podílu obce se prokazuje znaleckým posudkem.
10. MMR může u obcí postižených v r. 1997 a v r. 1998 povodněmi, popř. v souvislosti s nimi způsobeným sesuvem půdy (seznam těchto obcí vydá MMR) stanovit nižší podíl obce (min. však na 40% celkových nákladů).

B 2. Dotace pro zpracování urbanistických studií a územních plánů

Dotační titul 5

Zpracování urbanistických studií a územních plánů

Na tyto účely lze poskytnout dotaci ve výši: až 1/3 nákladů na pořízení průzkumů, rozborů a konceptu územního plánu sídelního útvaru; u vesnických památkových rezervací a zón až do výše 1/2 nákladů s tím, že výše dotace bude stanovena na základě orientačního výpočtu nákladů na pořízení předmětné dokumentace.

B 2.1. Podmínky a kritéria pro poskytnutí dotace dle dotačního titulu 5
1. Dotaci lze poskytnout na zpracování průzkumů, rozborů a urbanistických studií, případně konceptů územních plánů (dále jen “územní dokumentace”), pokud tato územní dokumentace nebyla pořízena po 1.7.1992 (tj. ke dni účinnosti zákona č. 262/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) a práce na ní nebyly v době podání žádosti zahájeny.
2. O dotaci v rámci dotačního titulu 5 obec nemůže žádat v případě, že v rámci POV již obdržela dotaci na akce místního programu obnovy vesnice.
3. Dotace se poskytuje na základě písemné žádosti obce podané územně příslušnému okresnímu úřadu, který obdržené žádosti za celý okres souhrnně předloží MMR na tiskopise “Žádost o poskytnutí dotace v rámci programu obnovy venkova (urbanistické studie a územní plány)”.
4. Na pořízení územní dokumentace musí být v běžném roce minimálně ve výši přiznané dotace zajištěno podílové financování dotace z vlastních zdrojů příslušných okresních úřadů nebo z rozpočtů obcí s pověřenými obecními úřady, případně z rozpočtů dotčených obcí.
5. Přednostně budou uspokojeny žádosti obcí s méně než 500 obyvateli a obcí s méně než 1000 obyvateli, které žádají dotaci pro místní části obce (sídla) s méně než 500 obyvateli.
6. Dále budou mít přednost žádosti obcí:
a) s vesnickými památkovými rezervacemi či zónami;
b) na jejichž správním území jsou navrženy dosud neexistující části regionálních územních systémů ekologické stability;
c) v nichž byly zahájeny komplexní pozemkové úpravy.

7. MMR může u obcí postižených v r. 1997 a v r. 1998 povodněmi, popř. v souvislosti s nimi způsobeným sesuvem půdy (seznam těchto obcí vydá MMR)
a) změnit ustanovení bodu B.2.1.1. a B.2.1.2. tak, že dotaci lze poskytnout i na změny a doplňky územních plánů nebo nově zpracované urbanistické studie a územní plány, pokud je potřeba jejich zpracování vyvolána důsledky povodní nebo sesuvů půdy;
b) stanovit nižší podíl okresního úřadu, pověřeného úřadu nebo obce (min. však na 20% celkových nákladů).

B 3. Dotace na podporu vzdělávání a poradenství

Dotační titul 6

Projekty obcí na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a

obnovy vesnice

Na tento účel lze poskytnout dotaci ve výši: maximálně 70% nákladů projektu v běžném roce.

B 3.1. Podmínky a kritéria pro poskytnutí dotace dle dotačního titulu 6
1. Dotaci lze poskytnout pouze na projekty zaměřené na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice přesahující možnosti i potřeby obce, zpravidla regionálního, ale i celostátního významu (např. školy obnovy venkova, pečovatelé - poradci pro více obcí zapojených do POV atp.)
2. Dotace se poskytuje na základě písemné žádosti této obce podané územně příslušnému okresnímu úřadu na tiskopise “Žádost o poskytnutí dotace v rámci programu obnovy venkova (projekty obcí na vzdělávání a poradenství)”. K žádosti obec připojí stručný popis navrhované činnosti, časový harmonogram a komentář k rozpočtu.
3. Na realizaci projektu musí být zajištěno podílové financování z rozpočtů obcí nebo účastníků vzdělávacích akcí ve výši 30% nákladů v běžném roce.
4. Účinnost projektu bude posuzována z hlediska počtu zapojených obcí a současně z hlediska přínosu projektu na změnu situace v jednotlivých regionech.
5. Přednostně budou poskytovány dotace na projekty obcí, které již prokázaly vlastními aktivitami kvalitní výsledky při obnově své obce a dále na projekty, které jsou součástí mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice.

B 4. Dotace na zpracování integrovaných projektů venkovských mikroregionů

Dotační titul 7

Integrované projekty venkovských mikroregionů

Na tento účel lze poskytnout dotaci ve výši: maximálně 70% nákladů projektu v běžném roce.

B 4.1. Podmínky a kritéria pro poskytnutí dotace dle dotačního titulu 7
1. Dotaci lze poskytnout na zpracování a realizaci projektů, propojujících obnovu občanské vybavenosti a technické infrastruktury s aktivní politikou zaměstnanosti, podporou malého a středního nezemědělského podnikání, podporou zemědělského podnikání a péčí o krajinu.
2. Projekty budou zejména využity pro získání další finanční pomoci, např. z prostředků fondů EU (Phare) a jiných zahraničních zdrojů, kde je takový postup obvyklý. V případě krytí dotace z těchto zdrojů mohou být příjemci i subjekty (právnické a fyzické osoby) jiné než obce.
3. O dotaci v rámci dotačního titulu 7 obec žádá jménem obcí a dalších subjektů zúčastněných na projektu.
4. Dotace se poskytuje na základě písemné žádosti této obce podané územně příslušnému okresnímu úřadu na tiskopise “Žádost o poskytnutí dotace v rámci programu obnovy venkova (integrované projekty venkovských mikroregionů)”.
5. Na pořízení projektu musí být v běžném roce zajištěno podílové financování dotací z vlastních zdrojů příslušných okresních úřadů nebo z rozpočtů dotčených obcí, minimálně v takové výši, aby spolu s poskytnutou dotací ze státního rozpočtu bylo finančně kryto 100% nákladů na jeho pořízení v tomto roce.

B 5. Dotace úroků z úvěrů

Dotační titul 8

Projekty k rozvoji infrastruktury

Na tento účel lze poskytnout obci v běžném roce finanční dotaci ve výši až 10 procentního úroku, který je obec zavázána v tomto roce splatit bankovnímu ústavu nebo spořitelnímu a úvěrnímu družstvu z úvěru, určeného na realizaci projektů:
a) k obnově občanské vybavenosti, zejména na:
1. radnice
2. školy
3. mateřské školy
4. tělovýchovná zařízení
5. kulturní zařízení
6. zdravotnická zařízení
7. zařízení sociální péče
8. obchodní vybavenost a služby
9. hasičské zbrojnice
10. požární nádrže
11. sakrální stavby
12. hřbitovy;

b) zabezpečujících komplexní úpravu veřejných prostranství;

c) k obnově a zřizování zeleně, rybníků a vodotečí;

d) k obnově a rozšíření technické infrastruktury obcí, zejména na:

   1. místní komunikace vč. veřejného osvětlení, zřizování cyklistických stezek;

   2. vodovodní síť;

   3. kanalizace a čistírny odpadních vod;

   4. zařízení na likvidaci tuhého komunálního odpadu vč. skládek;

   5. plynofikaci;

   6. ostatní akce ke zlepšení nebo konverzi topných systémů vč. výstavby zařízení využívajících netradičních zdrojů energie a na zateplování.

B 5.1. Podmínky a kritéria pro poskytnutí dotace dle dotačního titulu 8
1. V případě, že se na financování infrastrukturního projektu podílí více subjektů, může obec požádat jen o podporu týkající se podílu nákladů, které sama financuje.
2. Obec nebo její místní část, ve které má být projekt realizován, má zpracovánu urbanistickou studii nebo územně plánovací dokumentaci (postačí v konceptu); příslušný projekt musí být s touto dokumentací v souladu.
3. O dotaci může požádat obec s méně než 3000 obyvateli nebo i větší, pokud se akce týká její místní části (sídla) s méně než 3000 obyvateli a celkový počet obyvatel obce je menší než 5000.
4. Dotace se poskytuje na základě žádosti, kterou obec podává prostřednictvím územně příslušného okresního úřadu MMR na formuláři “Žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova (dotace úroků z úvěrů)”. Přílohou žádosti je:
a) vyplněný formulář pro Registr investic MF;
b) úvěrová smlouva obce s bankovním ústa-vem nebo spořitelním a úvěrním družstvem o financování projektu, na který je žádána dotace, nebo příslib úvěru na financování projektu, případně podmiňovaný pouze získá-ním dotace k úhradě úroků v rámci dotačního titulu 8.

5. Dotovat lze i úvěr poskytnutý na nákup pozemků a objektů nezbytných pro reali-zaci projektu dle dotačního titulu 8.

6. V běžném roce mohou být dotovány jen úvěry, které byly uzavřeny po 1. lednu 1997.

7. Pokud budou na tentýž projekt poskytnuty dotace úroků z úvěrů opakovaně ve více letech, může jejich celková výše dosáhnout max. 1 mil. Kč.

B 6. Dotace s podporou Programu přeshraniční spolupráce Phare

(dále jen “Phare CBC”)

S podporou Phare CBC mohou být ve vybraných okresech dotovány akce a projekty, splňující podmínky pro dotační tituly 1 - 8. Projekty technické infrastruktury mohou být kromě toho dotovány v rámci dále uvedeného dotačního titulu 9.

Dotační titul 9

Technická infrastruktura

V případech kofinancovaných z prostředků Phare lze obcím poskytnout z národních prostředků Programu obnovy venkova dotaci do výše 30% nákladů akce, maximálně však do výše 1 mil. Kč v běžném roce i na infrastrukturní akce neuvedené v bodě B.1., zejména na:
1. vodovodní síť;
2. kanalizace a čistírny odpadních vod;
3. zařízení na likvidaci tuhého komunálního odpadu vč. skládek;
4. plynofikaci;
5. ostatní akce ke zlepšení nebo konverzi topných systémů vč. výstavby zařízení využívajících netradičních zdrojů energie a na zateplování.

B 6.1. Podmínky a kritéria pro poskytnutí dotací podle dotačního titulu 9
1. V případě, že se na financování akce podílí více subjektů, může obec požádat jen o podporu týkající se podílu nákladů, které sama financuje.
2. Obec nebo její místní část, ve které má být projekt realizován, má zpracovánu urbanistickou studii nebo územně plánovací dokumentaci (postačí v konceptu); příslušný projekt musí být s touto dokumentací v souladu.
1. Pro obec nebo její místní část (sídlo), ve které má být akce realizována, byl zpracován a obecním zastupitelstvem schválen místní program obnovy vesnice v rozsahu dle bodu B 1.1.3. těchto Zásad.
1. O dotaci může požádat obec s méně než 3000 obyvateli nebo i větší, pokud se akce týká její místní části (sídla) s méně než 3000 obyvateli a celkový počet obyvatel obce je menší než 5000.
2. Dotace se poskytuje na základě žádosti, kterou obec podává prostřednictvím územně příslušného okresního úřadu MMR na formuláři “Žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova (technická infrastruktura)”. Přílohou žádosti je vyplněný formulář pro Registr investic MF.

B 6.2. Zvláštní ustanovení pro podporu akcí a projektů kofinancovaných z Phare CBC
1. Celková podpora projektu (akce) z prostředků Phare CBC může činit maximálně 49% celkových nákladů projektu (akce).
2. Minimální podíl obce je 21%.
3. Podporu Phare CBC lze uplatnit na území okresů Břeclav, Česká Lípa, České Budějovice, Český Krumlov, Děčín, Domažlice, Cheb, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Klatovy, Liberec, Litoměřice, Louny, Most, Prachatice, Sokolov, Tachov, Teplice, Ústí nad Labem, Znojmo, v případě přeshraničních efektů též v okresech Brno - venkov, Hodonín, Jihlava, Semily a Třebíč; pokud půjde o přeshraniční spolupráci v oblasti vzdělávání a výměnu zkušeností při realizaci POV výjimečně po dohodě s německou nebo rakouskou stranou i v dalších územích.
4. Všechny projekty, u nichž bude navrhováno kofinancování s Phare CBC budou před projednáním v meziresortní řídicí komisi POV posuzovány zejména s ohledem na jejich přeshraniční efekt v česko-německých pracovních výborech, utvořených pro příhraniční území se Saskem a Bavorskem a v česko-rakouském pracovním výboru, utvořeném pro spolupráci s Rakouskem.
5. Podpory z Phare budou obcím poskytovány prostřednictvím regionálních rozvojových agentur.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti