ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > Definice a výchozí principy regionální politiky

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :17. Zásady regionální politiky vlády České republiky
Část :I.ČÁST
Kapitola :Definice a výchozí principy regionální politiky

Text:1. Cíl a způsob provádění regionální politiky

1.1 Regionální politika je koncepční a výkonná činnost státu a regionálních orgánů, jejímž cílem je:

   a) přispívat k harmonickému a vyváženému rozvoji jednotlivých regionů,

   b) snižovat rozdíly mezi úrovněmi rozvoje jednotlivých regionů,

   c) podporovat hospodářský a sociální rozvoj jednotlivých regionů , zejména pokud jde o aktivaci jejich nedostatečně využívaného hospodářského a sociálního potenciálu.

1.2 Regionální politika se provádí:

   a) v úrovni republikové - státní, kterou zajišťují příslušné ústřední orgány státní správy a která má především selektivní charakter, se zaměřením na předem vymezené regiony (body 4 - 6 zásad),

   b) v úrovni regionální, kterou zabezpečují orgány regionální samosprávy (VÚSC), která má celoplošný charakter a zaměřuje se na vnitroregionální problematiku (vazba na obce, mikroregiony, okresy).

1.3 Provádění regionální politiky v ČR je - v návaznosti na výchozí principy této politiky (bod 3. zásad) - realizováno prostřednictvím programových dokumentů (bod 7. zásad), zajišťovaných na státní nebo regionální úrovni.

2. Vazba na regionální politiku Evropské unie

Regionální politika EU - oblast hospodářské a sociální soudržnosti (viz příloha 1 zásad) se zaměřuje zejména na podporu zaostávajících regionů (ve vztahu k průměru EU) včetně strukturálně postižených a venkovských oblastí a na boj s nezaměstnaností. Po svém vstupu do EU bude muset ČR respektovat základní principy a pravidla této společné politiky; proto je nutno zajišťovat soulad systému regionální politiky v ČR s praxí EU.

3. Výchozí principy regionální politiky v ČR

3.1 Princip koncentrace

Vychází z potřeby soustředit úsilí a prostředky ČR na podporu rozvoje zejména těch regionů, které vykazují dlouhodobě nižší ekonomickou výkonnost a životní úroveň (regiony se soustředěnou podporou rozvoje ze strany státu - viz část II. 4 a II. 5 zásad).

3.2 Princip partnerství

Je založen na potřebě úzké spolupráce příslušných orgánů státní správy, samosprávy a dalších orgánů a organizací a to jak v úrovni horizontální (např. spolupráce obcí a regionů mezi sebou) , tak i vertikální (např. spolupráce ministerstev s regiony, obcemi). Po vstupu ČR do Evropské unie se úzká spolupráce českých orgánů v oblasti regionální politiky bude týkat i příslušných orgánů Společenství, zejména Evropské komise.

3.3 Princip programování

Je založen na potřebě koncepčního přístupu při zajišťování rozvoje jednotlivých regionů včetně programové koordinace aktivit různých subjektů zainteresovaných na rozvoji daného území (viz část III. zásad). Plné rozvinutí tohoto principu lze očekávat po našem vstupu do EU, kdy budou za pomoci strukturálních fondů EU realizovány regionální rozvojové programy pro předem vymezené regiony.

3.4. Princip doplňkovosti

Princip vychází ze zásady, že prostředky státu nejsou většinovým ale pouze doplňkovým zdrojem (s možnou výjimkou obcí či regionálních orgánů), který přispívá k podpoře aktivit vznikajících v regionu. Po vstupu ČR do EU bude nutno zajistit z české strany mimo jiné i spolufinancování regionálních programů, podporovaných ze strukturálních fondů EU.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti