ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > 3. Stavební řád - základní dokumenty

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :18. Aktuální otázky sbližování práva ČR s právem ES(v rozsahu působnosti MMR)
Část :1. PŘÍLOHA
Kapitola :3. Stavební řád - základní dokumenty

Text:389L0106

(pozměněno: 393L0068)

89/106/EEC: Council Directive of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products

89/106/EHS: Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988 o sbližování zákonů, jiných právních předpisů a administrativních opatření ve věci stavebních výrobků

Stavební řád - související právní předpisy

376X0492

76/492/EEC: Council Recommendation of 4 May 1976 on the rational use of energy by promoting the thermal insulation of buildings Doporučení Rady 76/492/EHS ze 4. května 1976 o racionálním využití energie podporováním tepelné izolace budov

378L0170

(pozměněno: 382L0885)

78/170/EEC: Council Directive of 13 February 1978 on the performance of heat generators for space heating and the production of hot water in new or existing non- industrial buildings and on the insulation of heat and domestic hot-water distribution in new non-industrial buildings Směrnice Rady 78/170/EHS ze dne 13. února 1978 o provedení generátorů tepla pro vytápění, zásobování teplou vodou v nových nebo existujících neprůmyslových budovách a o izolaci rozvodů tepla a horké vody v nových neprůmyslových budovách

384L0532

(pozměněno: 384L0533, 384L0534, 384L0535, 384L0536, 384L0537, 384L0538, 388L0665)

84/532/EEC: Council Directive of 17 September 1984 on the approximation of the laws of the Member States relating to common provisions for construction plant and equipment84/532/EHS: Směrnice Rady EHS ze dne 17.9.1984 o sbližování zákonů členských států o obecných opatřeních pro stavební stroje a zařízení

385L0337

(pozměněno: 397l0011)

85/337/EEC: Council Directive of 27 June 1985 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environmentSměrnice Rady ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů určitých veřejných a soukromých projektů na životní prostředí

385L0374

(pozměněno: 399L0034)

Council Directive of 25 July 1985 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products, (85/374/EHS)

Směrnice Rady ze dne 25. července 1985 o sbližování právních a správních předpisů členských států o odpovědnosti za vadné výrobky, (85/374/EHS)

385Y0326(01)

Council Resolution of 15 March 1985 on the rational use of energy in the building sectorUsnesení Rady ze dne 15. března 1985 o racionální spotřebě energie ve stavebnictví

385Y0604(01)

Council Resolution No 85/C136/01 of 7 May 1985 on a new approach to technical harmonization and standards

Usnesení Rady č. 85/C136/01 ze 7. května 1985 o novém přístupu k technické harmonizaci a normám

387L0217

(pozměněno: 391L0692)

87/217/EEC: Council Directive of 19 March 1987 on the prevention and reduction of environmental pollution by asbestosSměrnice Rady ze dne 19. března 1987 o prevenci a redukci znečisťování prostředí azbestem

390L0396

(pozměněno: 393L0068)

90/396/EEC: Council Directive of 29 June 1990 on the approximation of the laws of the Member States relating to appliances burning gaseous fuels

90/396/EHS: Směrnice Rady ze dne 29. června 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zařízení spalujících plynná paliva

390Y0116(01)

Council Resolution No 90/C 10/01 of 21 December 1989 on Global Approach to Conformity Assessment

Usnesení Rady o Globálním přístupu k posuzování shody č. 90/C 10/01 ze dne 21. prosince 1989

392L0042

(pozměněno: 393L0068)

Council Directive 92/42/EEC of 21 May 1992 on efficiency requirements for new hot-water boilers fired with liquid or gaseous fuels

Směrnice Rady č. 92/42/EHS ze dne 21. května 1992 o požadavcích na účinnost nových horkovodních kotlů na tekutá nebo plynná paliva

392L0057

Council Directive 92/57/EEC of 24 June 1992 on the implementation of minimum safety and health requirements at temporary or mobile construction sites (eighth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)

Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o implementaci minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavků na dočasná a mobilní staveniště (8. jednotlivá směrnice ve smyslu článku 16 (1) směrnice 89/391/EHS

392L0059

Council Directive 92/59/EEC of 29 June 1992 on general product safety

Směrnice Rady 92/59/EHS ze dne 29. června 1992 o všeobecné bezpečnosti výrobků

393D0465

93/465/EEC: Council Decision of 22 July 1993 concerning the modules for various phases of the conformity assessment procedures and the rules for the affixing and use of the CE conformity marking, which are intended in the technical harmonization directives

93/465/EHS: Rozhodnutí Rady ze dne 22. července 1993 o modulech na různé fáze postupů posuzování shody a pravidlech na udělování a používání značky shody CE, určených do harmonizovaných směrnic s technickým obsahem

394D0023

94/23/EC: Commission decision of 17 January 1994 on common procedural rules for European Technical Approval

94/23/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. ledna 1994 o společných procedurálních pravidlech pro Evropské technické schvalování

(94/C62/01)

Communication of the Commission with regard to the interpretative documents of Council Directive 89/106/EEC

Sdělení Komise o interpretativních dokumentech k směrnici 89/106/EHS

394D0611

94/611/EC: Commission Decision of 9 September 1994 implementing Article 20 of Directive 89/106/EEC on construction products

94/611/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. září 1994 implementující článek 20 směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích

395L0016

European Parliament and Council Directive 95/16/EC of 29 June 1995 on the approximation of the laws of Member States relating to lifts

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES ze dne 29. června 1995 o sbližování zákonů členských států o výtazích

395D0204

(zrušeno rozsudkem č. 695J0263 Evropského soudního dvora v případu C-263/95 ze dne 10. února 1995)

95/204/EC: Commission Decision of 31 May 1995 implementing Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC on construction products

95/204/EEC: Rozhodnutí Komise ze dne 31. května 1995 provádějící článek 20 (2) směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích

395D0467

95/467/EC: Commission Decision of 24 October 1995 implementing Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC on construction products

Rozhodnutí Komise ze dne 24. října 1995 implementující článek 20 (2) směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích

396D0577

Commission Decision of 24 June 1996 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC as regards fixed fire-fighting systems (96/577/EC)

Rozhodnutí Komise ze dne 24. června 1996 o postupu potvrzování shody stavebních výrobků podle článku 20 (2) směrnice Rady 89/106/EHS pokud jde o pevné protipožární systémy

396D0578

Commission Decision of 24 June 1996 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC as regards sanitary appliances (96/578/EC)

Rozhodnutí Komise ze dne 24. června 1996 o postupu potvrzování shody stavebních výrobků podle článku 20 (2) směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o sanitární zařízení

396D0579

Commission Decision of 24 June 1996 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC as regards circulation fixtures (96/579/EC)

Rozhodnutí Komise ze dne 24. června 1996 o postupu potvrzování shody stavebních výrobků podle článku 20 (2) směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o silniční instalace

396D0580

Commission Decision of 24 June 1996 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC as regards curtain walling (96/580/EC)

Rozhodnutí Komise ze dne 24. června 1996 o postupu potvrzování shody stavebních výrobků podle článku 20 (2) směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o závěsové stěny

396D0581

Commission Decision of 24 June 1996 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC as regards geotextiles (96/581/EC)

Rozhodnutí Komise ze dne 24. června 1996 o postupu potvrzování shody stavebních výrobků podle článku 20 (2) směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o geotextilie

396D0582

Commission Decision of 24 June 1996 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC as regards structural sealant glazing systems and metal anchors for concrete (96/582/EC)

Rozhodnutí Komise ze dne 24. června 1996 o postupu potvrzování shody stavebních výrobků podle článku 20 (2) směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o stavební těsnicí sklenářské systémy a kovové kotvy do betonu

396D0603

96/603/EC: Commission Decision of 4 October 1996 establishing the list of products belonging to Classes A 'No contribution to fire' provided for in Decision 94/611/EC implementing Article 20 of Council Directive 89/106/EEC on construction products Rozhodnutí Komise ze 1. října 1996 ustavující seznam výrobků patřících do třídy A “nepřispívá k požáru” předpokládaný v rozhodnutí 94/611/ES implementujícím článek 20 směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích

397D0161

Commission Decision of 17 February 1997 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC as regards metal anchors for use in concrete for fixing lightweight systems (97/161/EC)

Rozhodnutí Komise ze dne 17. února 1997 o postupu potvrzování shody stavebních výrobků podle článku 20 (2) směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o kovové kotvy pro použití v betonu pro upevnění lehkých systémů

397D0176

Commission Decision of 17 February 1997 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC as regards structural timber products and ancillaries (97/176/EC)

Rozhodnutí Komise ze dne 17. února 1997 o postupu potvrzování shody stavebních výrobků podle článku 20 (2) směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o konstrukční tesařské výrobky a přípravky

397D0177

Commission Decision of 17 February 1997 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC as regards metal injection anchors for use in masonry (97/177/EC)

Rozhodnutí Komise ze dne 17. února 1997 o postupu potvrzování shody stavebních výrobků podle článku 20 (2) směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o kovové injekční kotvy pro užití ve zdivu

397D0462

Commission Decision of 27 June 1997 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC as regards wood-based panels (97/462/EC)

Rozhodnutí Komise ze dne 27. června 1997 o postupu potvrzování shody stavebních výrobků podle článku 20 (2) směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o panely na bázi dřeva

397D0463

Commission Decision of 27 June 1997 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC as regards plastic anchors for use in concrete and mansonry (97/463/EC)

Rozhodnutí Komise ze dne 27. června 1997 o postupu potvrzování shody stavebních výrobků podle článku 20 (2) směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o plastové kotvy pro užití v betonu a ve zdivu

397D0464

Commission Decision of 27 June 1997 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC as regards waste water engineering products

Rozhodnutí Komise ze dne 27. června 1997 o postupu potvrzování shody stavebních výrobků podle článku 20 (2) směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o strojírenské výrobky pro odpadní vody

397D0555

Commission Decision of 14. July 1997 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC as regards cements, building limes and other hydraulic binders (97/555/EC)

Rozhodnutí Komise ze dne 14. července 1997 o postupu potvrzování shody stavebních výrobků podle článku 20 (2) směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o cementy, stavební vápno a ostatní hydraulické vazební materiály

397D0556

Commission Decision of 14 July 1997 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC as regards exthernal thermal insulation composite systems/kits with rendering (97/556/EC)

Rozhodnutí Komise ze dne 14. července 1997 o postupu potvrzování shody stavebních výrobků podle článku 20 (2) směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o venkovní tepelné izolační kompositní systémy/soubory

397D0597

Commission Decision of 14 July 1997 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC as regards reinforcing and prestressing steel for concrete (97/597/EC)

Rozhodnutí Komise ze dne 14. července 1997 o postupu potvrzování shody stavebních výrobků podle článku 20 (2) směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o výztužné a předepjaté oceli pro beton

397D0638

Commission Decision of 14 July 1997 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC as regards fasteners for structural timber (97/638/EC)

Rozhodnutí Komise ze dne 14. července 1997 o postupu potvrzování shody stavebních výrobků podle článku 20 (2) směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o upevnění pro konstrukční stavební dřevěné prvky

397D0571

Commission Decision of 22 July 1997 on the format of European Technical Approval for construction products (97/571/EC)

Rozhodnutí Komise ze dne 22. června 1997 o obecném formátu Evropského technického schvalování pro stavební výrobky

397D0740

Commission Decision of 14 October 1997 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC as regards masonry and related products (97/740/EC)

Rozhodnutí Komise ze dne 14. října 1997 o postupu potvrzování shody stavebních výrobků podle článku 20 (2) směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o zdivo a související výrobky

397D0808

Commission Decision of 20 November 1997 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC as regards floorings (97/808/EC)

Rozhodnutí Komise ze dne 20. listopadu 1997 o postupu potvrzování shody stavebních výrobků podle článku 20 (2) směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o podlahy

398D0279

98/279/EC: Commission Decision of 5 December 1997 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards non load-bearing permanent shuttering kits/systems based on hollow blocks or panels of insulating materials and, sometimes, concrete

Rozhodnutí Komise ze dne 5. prosince 1997 o postupu potvrzování shody stavebních výrobků podle článku 20 (2) směrnice Rady 89/106/EHS pokud jde Rozhodnutí Komise ze dne 5. prosince 1997 o postupu potvrzování shody stavebních výrobků podle článku 20 (2) směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o systémy/soupravy bednění, které nenesou zatížení, skládající se z dutých bloků nebo panelů z izolačního materiálu popř. betonu

398D0143

Commission Decision of 3 February 1998 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC as regards systems of mechanically fastened flexible roof waterproofing membranes (98/143/EC)

Rozhodnutí Komise ze dne 3. února 1998 o postupu potvrzování shody stavebních výrobků podle článku 20 (2) směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o systémy mechanicky upevněných pružných střešních vodotěsných membrán

398D0213

Commission Decision of 9 March 1998 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC as regards internal partition kits (98/213/EC)

Rozhodnutí Komise ze dne 3. března 1998 o postupu potvrzování shody stavebních výrobků podle článku 20 (2) směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o soupravy pro vnitřní přepážky

398D0214

Commission Decision of 9 March 1998 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC as regards structural metallic products and ancillaries (98/214/EC)

Rozhodnutí Komise ze dne 3. března 1998 o postupu potvrzování shody stavebních výrobků podle článku 20 (2) směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o konstruční kovové výrobky a pomocné prvky

398L0034 (pozměněno: 398L0048)

Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. června 1998 o postupu pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů

398D0436

98/436/EC: Commission Decision of 22 June 1998 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards roof coverings, rooflights, roof windows and ancillary products

Rozhodnutí Komise ze dne 22. června 1998 o postupu potvrzování shody stavebních výrobků podle článku 20 (2) směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o pokrytí střech, střešní svítidla, střešní okna a pomocné výrobky

398D0437

98/437/EC: Commission Decision of 30 June 1998 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards internal and external wall and ceiling finishes

Rozhodnutí Komise ze dne 30. června 1998 o postupu potvrzování shody stavebních výrobků podle článku 20 (2) směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o konečnou úpravu vnitřních a venkovních zdí a stropů

398D0456

Commission Decision of 3 July 1998 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards post-tensioning kits for the prestressing of structures

Rozhodnutí Komise ze dne 3. července 1998 o postupu potvrzování shody stavebních výrobků podle článku 20 (2) směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o napínací soupravy pro předpjaté konstrukce

398D0457

Commission Decision of 3 July 1998 concerning the test of the Single Burning Item (SBI) referred to in Decision 94/611/EC implementing Article 20 of Council Directive 89/106/EEC on construction products

Rozhodnutí Komise ze dne 3. července 1998 o zkoušení samostatně hořících předmětů, na které odkazuje rozhodnutí 94/611/ES implementující článek 20 směrnice Rady 89/106/EHS

398D0598

Commission Decision of 9 October 1998 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards aggregates (98/598/EC)

Rozhodnutí Komise ze dne 9. října 1998 o postupu potvrzování shody stavebních výrobků podle článku 20 (2) směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o přísady

398D0599

Commission Decision of 12 October 1998 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards liquid applied roof waterproofing kits (98/599/EC)

Rozhodnutí Komise ze dne 9. října 1998 o postupu potvrzování shody stavebních výrobků podle článku 20 (2) směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o voděvzdorná utěsnění střech aplikovaná v kapalném stavu

398D0600

Commission Decision of 12 October 1998 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards self-supporting translucent roof kits (except glass-based kits) (98/600/EC)

Rozhodnutí Komise ze dne 9. října 1998 o postupu potvrzování shody stavebních výrobků podle článku 20 (2) směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o samonosmné průsvitné střešní prvky (kromě skleněných)

398D0601

Commission Decision of 13 October 1998 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards road construction products (98/601/EC)

Rozhodnutí Komise ze dne 9. října 1998 o postupu potvrzování shody stavebních výrobků podle článku 20 (2) směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o výrobky pro stavbu silnic

399D0089

99/89/EC: Commission Decision of 25 January 1999 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards prefabricated stair kits

Rozhodnutí Komise ze dne 25. ledna 1999 o postupu potvrzování shody stavebních výrobků podle článku 20 (2) směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o prefabrikované soupravy pro schodiště

399D0090

99/90/EC: Commission Decision of 25 January 1999 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards membranes

Rozhodnutí Komise ze dne 25. ledna 1999 o postupu potvrzování shody stavebních výrobků podle článku 20 (2) směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o membrány

399D0091

99/91/EC: Commission Decision of 25 January 1999 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards thermal insulating products

Rozhodnutí Komise ze dne 25. ledna 1999 o postupu potvrzování shody stavebních výrobků podle článku 20 (2) směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o výrobky tepelné izolace

399D0092

99/92/EC: Commission Decision of 25 January 1999 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards light composite wood-based beams and columns

Rozhodnutí Komise ze dne 25. ledna 1999 o postupu potvrzování shody stavebních výrobků podle článku 20 (2) směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o lehké kompozitní nosníky a sloupky na bázi dřeva

399D0093

99/93/EC: Commission Decision of 25 January 1999 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards doors, windows, shutters, blinds, gates and related building hardware

Rozhodnutí Komise ze dne 25. ledna 1999 o postupu potvrzování shody stavebních výrobků podle článku 20 (2) směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o dveře, okna, okenice, žaluzie, vrata a podobné stavební prvky

399D0094

99/94/EC: Commission Decision of 25 January 1999 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards precast normal/lightweight/autoclaved aerated concrete products

Rozhodnutí Komise ze dne 25. ledna 1999 o postupu potvrzování shody stavebních výrobků podle článku 20 (2) směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o prefabrikované výrobky z normálního, vylehčeného nebo z porézního betonu.

399D0453

1999/453/EC: Commission Decision of 18 June 1999 amending Decision 96/579/EC and 97/808/EC on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards circulation fixtures and flooring respectively

Rozhodnutí Komise ze dne 18. června 1999, které mění rozhodnutí č. 96/579/ES a 97/808/ES o postupu potvrzování shody stavebních výrobků podle článku 20 (2) směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o pevné instalace pro dopravu a podlahové krytiny

399D0454

1999/454/EC: Commission Decision of 18 June 1999 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards fire stopping, fire sealing and fire protective products

Rozhodnutí Komise ze dne 18. června 1999 o postupu potvrzování shody stavebních výrobků podle článku 20 (2) směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o výrobky pro ochranu před požárem

399D0455

1999/455/EC: Commission Decision of 18 June 1999 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards timber frame and log prefabricated building kits
Rozhodnutí Komise ze dne 18. června 1999 o postupu potvrzování shody stavebních výrobků podle článku 20 (2) směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o dřevěné trámy a prefabrikované stavební prvky

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti