ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :4. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - TECHNICKÁ HARMONIZACE - EXPERTNÍ STUDIE - PROGRAM PHARE
Část : V . PRÁVNÍ POVAHA TECHNICKÉHO PŘEDPISU
Kapitola :C. Dílčí závěr

Text:C. Dílčí závěr

   Na základě analýzy, zejména vybraných mezinárodních smluv a komunitárních dokumentů, lze říci, že jak z obsahové, tak i formální stránky, nejsou dány důvody pro to, aby bylo možno termínu technický předpis přiznat ve všech případech povahu předpisu právního, vytvářeného oprávněnými legislativními orgány v legislativním procesu.

   Pro určité účely, např. notifikační, může být právní předpis jako informační dokument podřazen pod druhově určený, šířeji pojatý, informační dokument, např. pod dokument účelově označený termínem technický předpis.

   Protože v praxi bude pro právní předpisy s technickým obsahem i nadále používáno termínu technické předpisy, lze doporučit, aby pro nezávazné technické dokumenty, odlišné od technických norem, byl používán termín technická pravidla (všeobecně uznaná technická pravidla).

   Protože cit. směrnice 83/189/EHS je často označována za směrnici standstill, bude potřebné, zejména z hlediska legislativního procesu, analyzovat vliv zavedení této směrnice na tvorbu právních předpisů, které tato směrnice podřadila pod termín technický předpis. Standstill je období klidu, které nastává od oznámení tvorby technického předpisu členským státem Komisi ES a ostatním členským státům a umožňuje společné přezkoumání návrhu nebo vypracování obdobného návrhu směrnice Rady nebo směrnice Komise. Členský stát, ve smyslu závazků stanovených v článku 5 Smlouvy ES, musí pozdržet zavedení připravovaného opatření (vydání technického předpisu), a to na dostatečně dlouhou dobu. Podle čl. 213 Smlouvy ES může Komise v rámci mezí a na základě podmínek stanovených Radou podle uvedeného ustanovení Smlouvy ES shromažďovat všechny informace a provádět jakékoli kontroly požadované pro provedení úkolů, které jí byly svěřeny.

   Česká republika si musí být této skutečnosti, ovlivňující národní legislativní proces v případě, že dochází ke tvorbě, doplnění nebo zrušení právního předpisu s technickým obsahem podřazeného pod informační proces podle směrnice 83/189/EHS, plně vědoma.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti