ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :18. Aktuální otázky sbližování práva ČR s právem ES(v rozsahu působnosti MMR)
Část :III.PRÁVNÍ AKTY TÝKAJÍCÍ SE PŘÍSTUPU ČR K EU
Kapitola :A. Evropská dohoda

Text:Evropská dohoda (asociační) - viz sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/1995 Sb., o sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé.

vazek České republiky zajistit slučitelnost svých právních předpisů s právem ES vyplývá z Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé. Evropská dohoda (včetně protokolů č. 1 - 8) byla přijata podpisem Závěrečného aktu dne 4. října 1993 v Lucemburku (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/1995 Sb., kterým bylo současně vyhlášeno české znění Závěrečného aktu a Evropské dohody).

Články Evropské dohody se vztahem k působnosti Ministerstva pro místní rozvoj

Čl. 1

1. Tímto se zakládá přidružení mezi ČR na straně jedné a Společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé.

2. Cílem této dohody je:

- poskytnout vhodný rámec pro politický dialog umožňující rozvoj těsných politických vztahů mezi stranami;

- podporovat rozvoj obchodu a harmonických ekonomických vztahů mezi stranami a tím posílit i dynamický hospodářský rozvoj a prosperitu v ČR;

- poskytnout základnu pro finanční a technickou pomoc Společenství ČR;

- poskytnout vhodný rámec pro postupnou integraci ČR do Společenství. ČR bude za tím účelem působit ke splnění nutných podmínek;

- podporovat spolupráci v kulturních otázkách.

Čl. 26

1. Ode dne vstupu této dohody v platnost se v obchodu mezi ČR a Společenstvím nebudou zavádět žádná nová dovozní nebo vývozní cla nebo poplatky s rovnocenným účinkem ani se nebudou zvyšovat stávající cla a poplatky.

2. Ode dne vstupu této dohody v platnost se v obchodu mezi ČR a Společenstvím nebudou zavádět žádná nová kvantitativní dovozní nebo vývozní omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem ani se nebudou zpřísňovat stávající omezení a opatření.

3. Aniž by byly dotčeny koncese, poskytnuté podle článku 21, ustanovení odstavců 1 a 2 tohoto článku nebudou nijak omezovat provádění příslušné zemědělské politiky ČR a Společenství nebo přijímání jakýchkoliv opatření podle této politiky.

Čl. 36

Tato dohoda nevylučuje zákazy nebo omezení dovozu, vývozu nebo tranzitu zboží z důvodů veřejné morálky, politiky nebo bezpečnosti; ochrany zdraví a života lidí, zvířat a rostlin; ochrany vyčerpatelných přírodních zdrojů; ochrany národního bohatství, umělecké, historické nebo archeologické hodnoty nebo ochrany duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví nebo vyplývající z předpisů o zlatě a stříbře. Tyto zákazy a omezení se však nesmí stát nástroji svévolné diskriminace nebo skrytého omezení obchodu mezi stranami.

Čl. 45

1. ČR usnadní na svém území během přechodného období uvedeného v článku 7, společnostem a státním občanům Společenství zahajování činnosti. Za tím účelem bude:

(i) poskytovat, od vstupu této dohody v platnost, pro podnikání společností a státních občanů Společenství zacházení ne méně příznivé, než jaké je poskytováno vlastním státním občanům a společnostem, kromě odvětví a oblastí uvedených v přílohách XVIa a XVIb, kde takové zacházení bude poskytováno nejpozději ke konci přechodného období uvedeného v článku 7;

(ii) poskytovat od vstupu této dohody v platnost, při činnosti společností a státních občanů Společenství podnikajících v ČR zacházení ne méně příznivé, než jaké je poskytováno vlastním společnostem a státním občanům;

(iii) nehledě na ustanovení písmen (i) a (ii) se bude národní zacházení uvedené v pododstavcích (i) a (ii) vztahovat na státní občany Společenství, kteří podnikají v ČR jako individuální podnikatelé, až od počátku šestého roku, který následuje po vstupu této dohody v platnost.

2. ČR nepřijme, během přechodných období uvedených v odstavci 1, žádné nové předpisy ani opatření, která zavádějí diskriminaci podnikání společností a státních občanů Společenství na jejím území ve srovnání s vlastními společnostmi a státními občany.

3. Každý členský stát poskytne od vstupu této dohody v platnost pro podnikání společností a státních občanů ČR zacházení ne méně příznivé než je poskytováno jeho vlastním společnostem a státním občanům a poskytne pro činnost společností a státních občanů ČR podnikajících na jeho území zacházení ne méně příznivé, než jaké je poskytováno vlastním společnostem a státním občanům.

4. Pro účely této dohody

a) “podnikání” znamená

(i) pokud jde o státní občany, právo zahajovat a provádět výdělečnou činnost jako individuální podnikatelé a zřizovat a provozovat podnikatelské jednotky, zvláště společnosti, které účinným způsobem kontrolují. Individuální podnikání a provozování podnikatelských jednotek státními občany nebude zahrnovat hledání nebo přijímání zaměstnání na trhu pracovních sil druhé strany. Ustanovení tohoto oddílu se nepoužijí na ty, kdo nejsou výlučně individuálními podnikateli.

(ii) pokud jde o společnosti, právo zahajovat a provádět výdělečnou činnost formou zřizování a provozování podřízených jednotek, odboček a zastoupení.

b) “podřízená jednotka” společnosti znamená společnost, která je účinně kontrolována první společností.

c) “výdělečná činnost” zahrnuje zejména činnost průmyslové povahy, činnost obchodní povahy, činnost řemeslnou a profese.

5. Rada přidružení bude během přechodných období, uvedených v odstavci 1 (i) a odstavci 1 (iii), pravidelně posuzovat možnost uspíšení poskytování národního zacházení v odvětvích uvedených v přílohách XVIa a XVIb a možnost zahrnutí oblastí nebo věcí uvedených v příloze XVIc do rámce provádění ustanovení odstavců 1, 2 a 3 tohoto článku. Změny těchto příloh mohou být provedeny na základě rozhodnutí Rady přidružení. Po uplynutí přechodného období uvedeného v odstavci 1 (i) a odstavci 1 (iii) Rada přidružení může výjimečně na žádost ČR a vznikne-li taková potřeba rozhodnout, že prodlouží trvání vyloučení určitých oblastí nebo věcí uvedených v přílohách XVIa a XVIb na časově omezené období.

6. Ustanovení týkající se podnikání a činnosti společností a státních občanů ČR a Společenství, obsažená v odstavcích 1, 2 a 3 tohoto článku, se nepoužijí na oblasti nebo věci uvedené v příloze XVIc.

7. Nehledě na ustanovení tohoto článku společnosti Společenství podnikající na území ČR nabudou, vstupem této dohody v platnost, kde to bude nezbytné pro provádění výdělečných činností, pro něž jsou založeny, právo nabývat, užívat, pronajímat a prodávat nemovitosti a, pokud jde o přírodní zdroje, zemědělskou půdu a lesy, právo pachtu. ČR poskytne odbočkám a zastoupením společností Společenství, podnikajících v ČR tato práva, kde to bude nezbytné pro provádění výdělečných činností, pro něž jsou založeny, nejpozději ke konci šestého roku, který následuje po vstupu této dohody v platnost. ČR poskytne státním občanům Společenství podnikajícím v ČR jako individuální podnikatelé tato práva, kde to bude nezbytné pro provádění výdělečných činností, pro něž jsou zavedeni, nejpozději ke konci přechodného období uvedeného v článku 7.

Čl. 64

1. Vše, co je dále uvedeno, je neslučitelné s řádným působením této dohody, v míře, jíž může být dotčen obchod mezi ČR a Společenstvím:

(iii) jakákoli veřejná podpora, která narušuje soutěž nebo hrozí jejím narušením v důsledku zvýhodňování některých podnikatelských jednotek nebo výroby určitého zboží.

Čl. 69

Smluvní strany uznávají, že důležitou podmínkou pro ekonomické zapojení ČR do Společenství je sbližování stávajících a budoucích právních předpisů ČR s právními předpisy Společenství. ČR vyvine úsilí k zajištění postupné slučitelnosti jejích právních předpisů s právními předpisy Společenství.

Čl. 70

Sbližování práva bude zahrnovat zejména následující oblasti: celní právo, firemní právo, bankovní právo, daně a vedení účtů obchodních společností, duševní vlastnictví, ochrana pracovníků na pracovišti, finanční služby, pravidla soutěže, ochrana zdraví a života lidí, zvířat a rostlin, ochrana spotřebitele, nepřímé zdanění, technická pravidla a technické normy, zákony a předpisy o jaderné energii, doprava a životní prostředí.

Čl. 71

Společenství poskytne ČR technickou pomoc pro uskutečňování těchto opatření, která může mimo jiné zahrnovat:

- výměnu expertů;

- poskytování včasných informací zvláště o příslušných právních předpisech;

- organizování seminářů;

- odbornou přípravu;

- pomoc při překládání právních předpisů Společenství v příslušných odvětvích.

Čl. 72

1. ČR a Společenství založí hospodářskou spolupráci zaměřenou na přispívání k rozvoji a nárůstu potenciálu ČR. Tato spolupráce bude posilovat stávající hospodářské vazby na nejširším možném základě ku prospěchu obou stran.

2. Přístupy a další opatření budou pojata tak, aby vedla k hospodářskému a sociálnímu rozvoji ČR, a budou se řídit zásadou trvale únosného rozvoje. Tyto přístupy by měly zajistit, aby hlediska ochrany životního prostředí byla rovněž od počátku brána plně do úvahy a aby byla spojována s požadavky harmonického sociálního rozvoje.

3. Za tím účelem by se spolupráce měla zaměřit především na přístupy a další opatření vztahující se k průmyslu včetně těžařského sektoru, investic, zemědělství, energetiky, dopravy, regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

4. Zvláštní pozornost bude věnována opatřením způsobilým napomáhat spolupráci mezi zeměmi střední a východní Evropy s cílem harmonického rozvoje regionu.

Čl. 74

Podpora a ochrana investic

1. Spolupráce bude zaměřena na vytvoření příznivého ovzduší pro soukromé investice, jak domácí, tak zahraniční, které jsou podstatné pro hospodářskou a průmyslovou rekonstrukci v ČR.

2. Zvláštními cíli spolupráce budou:

- zlepšovat institucionální rámec pro investice v ČR;

- rozšiřovat ze strany ČR a členských států dohody o podpoře a ochraně investic;

- uskutečňovat vhodná opatření pro převod kapitálu;

- pokračovat v deregulaci a zlepšovat ekonomickou infrastrukturu;

- vyměňovat si informace o příležitostech pro investování formou veletrhů, výstav, týdnů obchodů a jiných akcí.

Čl. 75

Průmyslové normy a posuzování shody

1. Strany budou spolupracovat s cílem dosáhnout plné shody ČR s technickými předpisy Společenství, s Evropskou normalizací a postupy pro posuzování shody.

2. Za tím účelem bude spolupráce usilovat:

- o podporu používání technických předpisů Společenství, Evropských norem a postupů pro posuzování shody;

- kde je to na místě, o dosažení uzavření dohod o vzájemném uznávání v těchto oblastech;

- o podporu aktivní a pravidelné účasti ČR v práci specializovaných organizací (CEN, CENELEC, ETSI, EOTC).

3. Společenství poskytne ČR technickou pomoc, kde to bude na místě.

Čl. 77

Výchova a odborná příprava

1. Strany budou spolupracovat s cílem zvyšovat úroveň všeobecné vzdělanosti a odborné kvalifikace v ČR, majíce na zřeteli priority ČR. Institucionální rámce a plány spolupráce budou založeny na Evropské nadaci pro odbornou přípravu a na programu TEMPUS. V tomto kontextu by mohla být rovněž zvážena účast ČR na dalších programech Společenství.

2. Spolupráce bude zaměřena zvláště na následující oblasti a s případnými změnami určenými společně stranami:

- reforma systému výchovy a odborné přípravy v ČR;

- počáteční odborná příprava, příprava během výkonu zaměstnání a rekvalifikace, včetně přípravy pracovníků veřejného a soukromého sektoru a vyšších státních zaměstnanců, zejména v prioritních oblastech, které budou určeny;

- spolupráce mezi univerzitami, spolupráce mezi univerzitami a firmami, pohyb učitelů, studentů, administrativních pracovníků a mládeže;

- podpora výuky v oblasti evropských studií v rámci příslušných institucí;

- vzájemné uznávání doby studia a diplomů;

3. V překladatelské oblasti bude spolupráce zaměřena na přípravu překladatelů a tlumočníků a na prosazování jazykových norem a terminologie Společenství.

Čl. 81

Životní prostředí

1. Strany budou rozvíjet a posilovat svou spolupráci v oblasti životního prostředí a lidského zdraví, kterou považují za prioritní.

2. Spolupráce se bude týkat:

- účinného monitorování hladin znečištění; informačních systémů o stavu životního prostředí;

- boje proti regionálnímu a hranice přesahujícímu znečištění ovzduší;

- trvale únosného, účinného a ekologicky efektivního využívání energie a její výroby; bezpečnosti průmyslových závodů; rozvoje příslušných technologií a výrobních procesů;

- klasifikace chemikálií a bezpečného zacházení s nimi;

- účinného předcházení a snižování znečištění vod, zvláště zdrojů pitné vody a hranice přesahujících vodních toků;

- snižování odpadů, jejich vracení do oběhu a bezpečného ukládání (včetně radioaktivních odpadů);

- dopadu zemědělství na životní prostředí; eroze půdy; ochrany lesů, flóry a fauny; obnovování ekologické stability venkova;

- územního plánování včetně stavebního a urbanistického plánování;

- užívání ekonomických a fiskálních nástrojů;

- globální změny podnebí a jejího odvrácení;

- uvědomování si významu životního prostředí a výchovy k němu;

- mezinárodních úmluv v oblasti životního prostředí.

3. Spolupráce se bude uskutečňovat prostřednictvím:

- výměny informací a odborníků, včetně informací a odborníků z oblasti předávání čistých technologií; rozvoje informačních systémů v oblasti životního prostředí;

- programů odborné přípravy;

- společné výzkumné činnosti;

- sbližování práva (normy Společenství);

- spolupráce na regionální úrovni (včetně spolupráce v rámci Evropské agentury pro životní prostředí, až bude zřízena Společenstvím) a na mezinárodní úrovni;

- rozvoje strategií, zvláště s přihlédnutím ke globálním a klimatickým otázkám.

Čl. 82

Doprava

1. Strany budou rozvíjet a posilovat spolupráci tak, aby bylo ČR umožněno:

- restrukturalizovat a modernizovat dopravu;

- zlepšovat pohyb cestujících a zboží a přístup na dopravní trh odstraňováním administrativních, technických a ostatních překážek;

- usnadňovat tranzitní přepravu Společenství v ČR formou silniční, železniční, říční a kombinované dopravy;

- dosahovat operačních norem srovnatelných s normami ve Společenství.

2. Spolupráce zahrne především následující:

- ekonomické, právní a technické programy odborné přípravy;

- poskytování technické pomoci a poradenství a výměnu informací;

- poskytování prostředků pro rozvoj infrastruktury v ČR.

3. Spolupráce bude zahrnovat následující prioritní oblasti:

- výstavbu a modernizaci silniční dopravy včetně postupného usnadňování podmínek tranzitu;

- řízení železnic a letišť, včetně spolupráce mezi příslušnými státními orgány;

- modernizaci na hlavních trasách společného zájmu a na transevropských spojích silniční, vnitrozemské vodní,

železniční, přístavní a letištní infrastruktury;

- územní plánování včetně stavebního a urbanistického plánování;

- podporu propojené silniční a železniční dopravy, kontejnerizaci, překládky nákladů a výstavbu terminálů;

- výměnu dopravního technického zařízení za účelem vyhovění standardům Společenství;

- podporu společných technologických a výzkumných programů v souladu s článkem 76;

- rozvoj legislativních opatření a uskutečňování takové politiky ve všech oblastech dopravy, která je slučitelná s dopravní politikou Společenství.

Čl. 83

Telekomunikace

1. Strany budou rozšiřovat a upevňovat spolupráci v této oblasti a budou za tímto účelem iniciovat zejména následující činnost:

- výměnu informací o telekomunikační politice;

- výměnu technických a jiných informací a organizování seminářů, pracovních setkání a konferencí pro experty obou stran;

- provádění odborné přípravy a poradenské činnosti;

- uskutečňování převodu technologie;

- realizaci společných projektů za účasti příslušných orgánů obou stran;

- rozvoj evropských norem, systémů ověřování a regulačních přístupů;

- rozvoj nových komunikací, služeb a zařízení, zvláště těch s komerčním uplatněním.

2. Tyto činnosti budou zaměřeny na následující prioritní oblasti:

- modernizaci telekomunikační sítě v ČR a její zapojení do evropské a světové sítě;

- spolupráci uvnitř struktur evropské standardizace;

- integraci transevropských systémů; právní a regulační aspekty telekomunikací;

- řízení telekomunikací v nových ekonomických podmínkách organizační struktury strategie a plánování, zásady nákupu;

- územní plánování, včetně stavebního a urbanistického plánování.

Čl. 87

Regionální rozvoj

1. Strany budou posilovat vzájemnou spolupráci v regionálním rozvoji a využívání území.

2. Za tímto účelem mohou být podniknuta jakákoliv následující opatření:

- výměna informací mezi státními, regionálními nebo místními orgány o regionální politice a o politice územního plánování;

- poskytování pomoci ČR při formování takové politiky;

- společné akce regionálních a místních orgánů v oblasti hospodářského rozvoje;

- studium koordinovaných přístupů k rozvoji pohraničních oblastí mezi ČR a Společenstvím a ostatních oblastí v ČR se závažnými regionálními rozdíly;

- výměna návštěv ke zkoumání možností pro spolupráci a pomoc;

- výměna zaměstnanců státní správy nebo odborníků;

- poskytování technické pomoci;

- vytváření programů k výměně informací a zkušeností různými metodami včetně seminářů.

Čl. 88

Sociální spolupráce

1. Pokud jde o zdraví a bezpečnost, budou strany rozvíjet vzájemnou spolupráci s cílem zlepšování úrovně ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, vycházejíce z úrovně ochrany existující ve Společenství. Spolupráce bude obsahovat zvláště následující:

- poskytování technické pomoci;

- výměnu odborníků;

- spolupráci mezi firmami;

- výměnu informací a administrativní a jinou vhodnou pomoc firmám, odbornou přípravu.

2. Pokud jde o zaměstnanost, bude spolupráce mezi stranami zaměřena především na zlepšování služeb při hledání zaměstnání a poradenských služeb pro různá povolání, na poskytování podpůrných opatření a na podporu místního rozvoje za účelem pomoci průmyslové restrukturalizaci. Bude rovněž zahrnovat opatření jako vypracování studií, poskytování expertních služeb, informací a odborné přípravy.

3. Pokud jde o sociální zabezpečení, bude spolupráce mezi stranami směřovat k přizpůsobení systému sociálního zabezpečení nové hospodářské a sociální situaci, především poskytováním expertních služeb, informací a odborné přípravy.

Čl. 89

Cestovní ruch

Strany budou zvyšovat a rozvíjet vzájemnou spolupráci, která bude zahrnovat:

- usnadňování obchodu v oblasti cestovního ruchu;

- zvyšování toků informací mezinárodními sítěmi, databankami, atd.;

- převod know-how prostřednictvím odborné přípravy, výměn, seminářů;

- realizaci regionálních turistických projektů jako jsou přeshraniční projekty, družební města atd.;

- výměnu názorů a poskytování příslušné výměny informací o důležitých otázkách společného zájmu týkajících se oblasti cestovního ruchu;

- podporu rozvoje infrastruktury, jež vede k investování do oblasti cestovního ruchu.

Čl. 90

Malé a střední podniky

1. Strany budou usilovat o rozvoj a upevňování malých a středních podniků v soukromém sektoru a spolupráce mezi malými a středními podniky v ČR a ve Společenství.

2. Budou podporovat výměnu informací a know-how v následujících oblastech:

- zavádění právních, administrativních, technických, daňových a finančních podmínek, potřebných pro zakládání a rozšiřování malých a středních podniků a pro spolupráci přesahující hranice;

- poskytování specializovaných služeb, požadovaných malými a středními podniky (odborná příprava v oblasti řízení, účetnictví, marketing a kontrola kvality atd.) a posilování zastoupení, poskytujících takové služby;

- vytváření vhodných propojení s provozovateli Společenství s cílem zlepšovat informační tok do malých a středních podniků a podporovat spolupráci přesahující hranice (např. Síť obchodní spolupráce (BC-NET), Euro-Info Centra, konference atd.).

3. Spolupráce bude zahrnovat poskytování technické pomoci zvláště pro vytváření příslušné institucionální podpory malým a středním podnikům na státní a regionální úrovni, a to pokud jde o finanční, školící, poradenské, technologické a komerční služby.

Čl. 92

Ochrana spotřebitele

1. Strany budou spolupracovat za účelem dosažení plného přizpůsobení ČR systému ochrany spotřebitele ve Společenství.

2. K tomuto účelu bude spolupráce v rámci stávajících možností zahrnovat:

- výměnu informací a odborníků;

- přístup k databázím Společenství;

- školící operace a technickou pomoc.

K vybraným ustanovením Evropské dohody je, vzhledem k působnosti našeho ministerstva, nutno připomenout i rozhodnutí č. 1/1998 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 24. června 1998 o přijetí prováděcích pravidel pro uplatňování ustanovení o státní podpoře uvedených v článku 64 (1) (iii) a (2), podle článku 64 (3) Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, a v článku 8 (1) (iii) a (2) Protokolu 2 k této Dohodě o výrobcích ESUO. (Viz sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 225/1998 Sb., jehož přílohou jsou zmíněná prováděcí pravidla.)

Z těchto pravidel je významné ustanovení čl. 4 odst. 2, podle kterého dohlížecí úřady (Komise ES a Ministerstvo financí ČR) společně posoudí maximální výše podpory a specifického regionálního krytí oblastí přicházejících v úvahu pro národní regionální podporu a předloží společný návrh Výboru přidružení, který učiní v této věci rozhodnutí.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti