ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :3. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - TECHNICKÁ HARMONIZACE - PRINCIPY
Část : I. PROGRAM TECHNICKÉ HARMONIZACE K PLNĚNÍ EVROPSKÉ DOHODY Ing. V. Horáková, Ing. L. Dupal - ÚNMZ
Kapitola :C. Přílohy

Text:C. Přílohy

  Příloha 1: EVIDENČNÍ LISTY pro zapracování technického předpisu ES do legislativy ČR
  Příloha 2: Evidenční listy monitoringu - ELIM

  Příloha 3: Požadavkový list

  Příloha 4: Diagram díčích kroků programu technické harmonizace  Příloha č.1
  EVIDENČNÍ LISTY

  pro zapracování technického předpisu ES do legislativy ČR


  Část A - IDENTIFIKACE TP ES

  Kód (CELEX):Číslo předpisu:Druh předpisu:
  Název:
  Originální znění (angl.):
  Český překlad:
  Publikace předpisu
  ( řada OJCE, číslo, rok-měsíc-datum):
  Citace pozměňujících předpisů / odkaz na základní předpis:
  Kód (CELEX):
  Číslo předpisu:Publikace:
  Zařazení předpisu - STP
  - číslo a název sektoru:
  - pořadové číslo:
  - Bílá kniha
  - číslo kapitoly:
  Gestor dle STP - působnost
  - výlučná:
  - společná:
  - ve spolupráci:
  Číslo skupiny expertů (přiděluje ÚNMZ):
  Dostupnost překladu (Pracovní, projednaný, v databázi ÚLVS ISAP, v meziresortní databázi ICTP - WinSTeP):
  Projekt PHARE:
  Stručná charakteristika předpisu ES:
  Část B - EVIDENČNÍ LIST SITUAČNÍ ANALÝZY

  pro zapracování technického předpisu ES do legislativy ČR

  (ELSA)
  Odpovídající právní předpis(y) ČR
  Návrhy na změny právních předpisů ČR
  Návrhy na nové právní předpisy ČR
  Důsledky zavedení
  Související problémy k řešení
  Vyhodnocení priorit
  a) zařazení v BK (etapa I,II, nezařazeno)
  b) posouzení priority z hlediska ČR
  c) harmonogram zapracování
  Poznámky
  Doplňující údaje k ELSA
  Spolupracující expert(i) EU/ESVO
  Zpracoval: Jméno
  Adresa, telefon, fax ...
  Datum zpracování (úprav) ELIS


  Část C - EVIDENČNÍ LIST SLUČITELNOSTI

  technického předpisu ES a ČR

  (ELIS)

  Seznam odpovídajících technických předpisů ČR ve vztahu k technickému předpisu ES
  Technický předpis ČRDatum nabytí účinnosti v ČR
  A. Zákon o ...
  B. Zákon o ...
  C. Nařízení vlády č. ...
  D. Vyhláška ... atd.
  Rozbor zapracování
  Ustanovení předpisu ESPopis obsahu Ustanovení předpisu(ů) ČRVyhodnocení slučitelnostiPoznámka
  atd.

  Pozn.: Zhodnocení slučitelnosti příslušných ustanovení (článků, paragrafů, odstavců, bodů) se vyjádří pomocí symbolů
  P - plná slučitelnost
  N - neslučitelné (zkomentovat v poznámce, včetně uvedení předpokládaného termínu dosažení slučitelnosti).
  S - Slučitelnost s výjimkou, do poznámky uvést termín dosažení plné slučitelnosti (krátkodobá výjimka), resp. potřebu uplatnění výjimečného opatření pro ČR (výjimka dlouhodobá, trvalá).
  Doplňující údaje k ELIS
  Spolupracující expert(i) EU/ESVO
  Zpracoval: Jméno
  Adresa, telefon, fax
  Datum zpracování (úprav) ELIS


  Příloha 2

  Příklad pro informaci
  Evidenční list implementace (ESVO/EHP)
  Implementation monitor (EFTA/EEA)
  Legal References
  User:
  Date:
  EC Reference:
  EC Type:
  EEA Reference:
  EEA Date:
  Sector:
  Impt.Measures:
  Validity:
  Amended by:
  Amending:
  Short Title:
  Full Title:
  Implementation MonitorNew EntryQuit
  EC Reference:
  EC Type:
  EEA Reference:
  EEA Date:
  Sector:
  Impt.Measures:
  Validity:
  Amended by:
  Amending:
  Short Title:
  Full Title:
  Příloha 3

  Požadavkový list
  k projednání TP ES

  Gestor .......................................

  zřizuje za účelem projednání pracovních překladů technických předpisů ES (TP ES) ze souboru technických předpisů k harmonizaci (STP - viz Program technické harmonizace, část II) skupinu expertů (SE) pro oblast:

  Číslo sektoru podle STP ..........................
  Stručný název oblasti (podskupiny) z uvedeného sektoru ..........................................


  Kódové označení předpisu (podle STP)termín
  zahájení
  činnosti SE
  termín ukončení činnosti SEpočet stránek) Vyplňuje pouze gestor, který žádá o prostředky z plánu standardizace. Uvádí se celkový počet normostran kvalifikovaným odhadem z anglického originálu dle textu uveřejněného v OJEC.)požadované prostředky 1)odsouhlasené prostředky ) Vyplňuje ÚNMZ)
  (V případě potřeby pokračovat v příloze)

  Gestor žádá o úhradu činnosti SE z plánu standardizace - ano - ne
  ****************************************
  ÚNMZ bere zřízení skupiny expertů na vědomí a přiřazuje jí číslo SE ................... 2)
  Prostředky z plánu standardizace odsouhlaseny v úhrnné výši ........................... 2)

  Zpracoval ............................. datum ........................................


  Příloha 4

  Diagram dílčích kroků programu technické harmonizace
  EtapaKrokyInfrastruktura, funkce
  I


  Sestavení a udržování STP
  resorty podklady
  ÚNMZ zpracování  Vybudování IS prac. překladů
  resorty spolupráce, podklady
  ICTP smluvní správce informačního systému
  ÚNMZ zajištění funkce, koordinace


  Zpracování požadav.
  listů

  resorty zpracování a uplatnění u ÚNMZ
  Projednávání překladů
  resorty zřizování skupin expertů SE, zajištění projednání se zainteresovanými resorty
  SE expertní příprava překladů k projednání
  sestavování terminolog. slovníků
  jazyková odborné vedení SE, koordinace odborných laboratoř prací, služby expertům podílejících se na překladech, sestavování slovníku
  ÚNMZ metodika
  financování
  organizace vybudování jazyk.laboratoře

  Sestavení terminolog.
  slovníku

  resorty poskytnutí výstupů SE ÚNMZ/jazykové laboratoři
  jazyková odborné služby a konzultace při pracích laboratoř SE na slovníku, koordinace tvorby a sestavování slovníku
  ÚNMZ zajištění základní části termin. slovníku pro technickou harmonizaci (SE 1) a částí slovníku pro další vybrané oblasti (NAD)

  Databáze projednaných překladů
  resorty předání projednaných překladů ÚNMZ
  ÚNMZ zajištění správy databáze projednaných překladů, zapracování překaldu do databáze projednaných překladů  EtapaKrokyInfrastruktura, funkce


  II

  Vypracování ELSA
  resorty zpracování, doplnění harmonogramu STP
  doporučuje se využití expertů z SE, při konzultacích resortních expertů s experty EU/EHP - přímý kontakt expert to expert
  ÚNMZ metodika
  centrální evidence

  III

  vlastní
  implementace

  resorty-G gestoři, zřízení meziresortní pracovní skupiny, zapracování TP do národní legislativy včetně aplikace, vytváření infrastruktury atp.
  resorty-P spolupracující, účast v meziresortní pracovní skupině, podílí se na zapracování a zajištění derogačních opatření

  Vypracování ELIS

  resorty zpracování, doporučuje se využít SE a expertů EU/EHP při konzultacích - přímý kontakt expert to expert ÚNMZ vedení evidence, zpracování dat, předání podkladů do systému ISAP


  IV

  Vypracování ELIM

  ÚNMZ zajištění centrální evidence a vedení databáze2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti