ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > Správa finančních prostředků, koordinace a úkoly

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :17. Zásady regionální politiky vlády České republiky
Část :V.ČÁST
Kapitola :Správa finančních prostředků, koordinace a úkoly

Text:15. Správa finančních prostředků

15.1 Správa finančních prostředků určených k zabezpečování regionální politiky státu (§ 14 odst. 1 písm. a) tzv. kompetenčního zákona) ze strany Ministerstva pro místní rozvoj zahrnuje finanční prostředky státního rozpočtu ČR vyčleněné na:

   a) regionální programy rozvoje pro předem jmenovitě určené regiony,

   b) programy regionální podpory podnikání (bod III/8.2 zásad).

15.2 Ministerstvo pro místní rozvoj spravuje i finanční prostředky Evropské unie v těch případech, kdy se jedná o regionální programy určené na podporu předem určených regionů.

16. Koordinace na úseku regionální politiky

16.1 Koordinace při zabezpečování regionální politiky státu (§ 14 odst. 2 písm. b) tzv. kompetenčního zákona) se týká:

   a) vypracování programového dokumentu Strategie regionálního rozvoje ČR,

   b) vypracování a financování integrovaných (víceoborových) regionálních programů rozvoje pro předem vymezené regiony (bod III/7.2 zásad),

   c) odvětvových programů (dotačních titulů) jednotlivých resortů, pokud jsou realizovány pro předem vymezený region (bod III/8.1 zásad).

16.2 Koordinace nezasahuje do kompetencí jednotlivých ústředních orgánů státní správy a neznamená spolurozhodování o alokaci prostředků daného odvětví.

17. Základní úkoly spojené s realizací regionální politiky v ČR v letech 1998 - 2000

OpatřeníGestorSpolupráceTermín
1. Strategie regionálního rozvojeMMRresorty, OkÚ,

další orgány

0699
2. Regionální programy rozvoje pro vybrané regiony

- severozápadní Čechy (Ústecký VÚSC)

- další regiony ve smyslu bodu II/4.1 zásad

MMRresorty, OkÚ,

další orgány

0698

0699

3. Věcný záměr návrhu zákona a návrh zákona o podpoře regionálního rozvojeMMRMV, další resorty a orgány0699

2000

4. Dobudování a posílení sítě regionálních

rozvojových agentur v ČR

MMRSMO, sdružení obcí, HK ČR1998

2000


Přílohy k usnesení vlády č. 235/1998:

1. Regionální politika Evropské unie a jejích členských států
2. Tendence a problémy regionálního rozvoje ČR
3. Dosavadní opatření regionální politiky v ČR
4. Vymezení problémových oblastí
5. Výhledová úloha VÚSC na úseku regionálního rozvoje
6. Rozšíření sítě regionálních rozvojových agentur v ČR

Z uvedených příloh publikujeme pouze přílohy č. 1 - 4.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti