ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :4. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - TECHNICKÁ HARMONIZACE - EXPERTNÍ STUDIE - PROGRAM PHARE
Část :IX . SHRNUTÍ A NÁMĚTY NA DALŠÍ POSTUP
Kapitola :B. Náměty

Text:B. Náměty

   Náměty na řešení slučitelnosti práva České republiky s právem ES, zejména z hlediska vztahu legislativy a tvorby technických norem, vyjadřují tyto základní myšlenky:

   · technické (bezpečnostní) požadavky na výrobky musí být stanoveny právními předpisy. Tam, kde je to účelné, využije se obecná formulace technického požadavku, která umožní prokázat jeho splnění způsobem, který nebude stanoven závazně;
   · v souvislosti s právním předpisem vymezujícím technické požadavky obecně, je třeba vydávat české technické normy, které budou s daným předpisem harmonizovány, a které budou upravovat konkrétním způsobem to, co je v právním předpisu upraveno obecně (základní bezpečnostní požadavky); oznámení o vydání harmonizovaných ČSN se předpokládá publikovat ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví;
   · právně je třeba upravit i právní domněnku v tom smyslu, že důkaz o dodržení harmonizované české technické normy (tj. o tom, že vlastnosti výrobků splňují požadavky této normy) je jedním z důkazů o splnění požadavku právního předpisu.

   Takové řešení umožní, aby:

   · právní předpisy nebyly zatěžovány technickými podrobnostmi,
   · právní předpisy nevytvářely bariéry technického pokroku,
   · české technické normy měly stejnou právní povahu jako národní normy členských států EU a nevytvářely technické překážky mezinárodnímu obchodu,
   · podnikatelé získali právní jistotu o tom, že řešení obsažené v harmonizované české technické normě bude obecně uznáno, aby však na svoji odpovědnost mohli uplatit i jiné technické řešení,
   · nevznikal stav právní nejistoty o právní povaze odkazů na české technické normy v právních předpisech,
   · zavedený systém technické harmonizace byl kompatibilní s úpravou technické harmonizace v EU.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti