ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > C. Iniciativy EU z nichž se odvíjí vazba na Českou Republiku

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :7. ZÁKLADNÍ DOKUMENTY EVROPSKÉ REGIONÁLNÍ POLITIKY
Část :II. DOKUMENTY EVROPSKÉ UNIE
Kapitola :C. Iniciativy EU z nichž se odvíjí vazba na Českou Republiku

Text:1.

Nařízení Rady (EHS) č. 3906/89 z 18. prosince 1989 o hospodářské pomoci Maďarské republice a Polské lidové republice
Council Regulation (EEC) no 3906/89 of 18 December 1989 on economic aid to the Republic of Hungary and the Polish People' s Republic
389R3906 / OJ L 375 23/12/89 p. 0011
modifikováno: 390R2698, 391R3800, 392R2334, 393R1764, 395R1366, 396R0463, 396R0753
tj.:
Nařízení Rady (EHS) č. 2698/90 z 17. září 1990 měnící nařízení Rady (EHS) č. 3906/89 o rozšíření hospodářské pomoci na další země střední a východní Evropy
Council Regulation (EEC) no 2698/90 of 17 September 1990 amending regulation (EEC) no 3906/89 in order to extend economic aid to other countries of Central and Eastern Europe390R2698 / OJ L 257 21/09/90 p. 0001

Nařízení Rady (EHS) č. 3800/91 z 23. prosince 1991 měnící nařízení Rady (EHS) č. 3906/89 o rozšíření hospodářské pomoci na další země střední a východní Evropy
Council Regulation (EEC) no 3800/91 of 23 December 1991 amending regulation (EEC) no 3906/89 in order to extend economic aid to include other countries in Central and Eastern Europe391R3800 / OJ L 357 28/12/91 p. 0010

Nařízení Rady (EHS) č. 2334/92 z 17. srpna 1992 měnící nařízení Rady (EHS) č. 3906/89 o rozšíření hospodářské pomoci na Slovinsko
Council Regulation (EEC) no 2334/92 of 7 August 1992 amending regulation (EEC) no 3906/89 in order to extend economic aid to include Slovenia392R2334 / OJ L 227 11/08/92 p. 0001

Nařízení Rady (EHS) č. 1764/93 z 30. června 1993 měnící nařízení Rady (EHS) č. 3906/89 o rozšíření hospodářské pomoci na další země střední a východní Evropy
Council Regulation (EEC) no 1764/93 of 30 June 1993 amending regulation (EEC) no 3906/89 on economic aid for certain countries of Central and Eastern Europe393R1764 / OJ L 162 03/07/93 p. 0001

Nařízení Rady (EHS) č. 1366/95 z 12. června 1995 měnící nařízení Rady (EHS) č. 3906/89 o rozšíření hospodářské pomoci na Chorvatsko
Council Regulation (EC) no 1366/95 of 12 June 1995 amending regulation (EEC) no 3906/89 in order to extend economic aid to Croatia395R1366 / OJ L 133 17/06/95 p. 0001

Nařízení Rady (EHS) č. 463/96 z 11. března 1996 měnící nařízení Rady (EHS) č. 3906/89 o rozšíření hospodářské pomoci na bývalou Jugoslavii a Makedonii
Council Regulation (EC) no 463/96 of 11 March 1996 amending regulation (EEC) no 3906/89 with a view to extending economic assistance to the former Yugoslav Republic of Macedonia396R0463 / OJ L 065 15/03/96 p. 0003

Nařízení Rady (EHS) č. 753/96 z 22. dubna 1996 měnící nařízení Rady (EHS) č. 3906/89 o rozšíření hospodářské pomoci na Bosnu a Hercegovinu
Council Regulation (EC) no 753/96 of 22 April 1996 amending regulation (EEC) no 3906/89 with a view to extending economic aid to Bosnia and Herzegovina396R0753 / OJ L 103 26/04/96 p. 0005

2.
Nařízení Komise (ES) č. 1628/94 z 4.7.1994 týkající se realizace programu na spolupráci přes hranice mezi zeměmi střední a východní Evropy a členskými státy Společenství v rámci programu PHARE
Commission Regulation (EC) no 1628/94 of 4 July 1994 concerning the implementation of a programme for cross-border cooperation between countries in Central and Eastern Europe and Member States of the Community in the framework of the PHARE programme
394R1628 / OJ L 171 06/07/94 p. 0014
Vzhledem k významu tohoto nařízení Komise ES uvádíme dále jeho plný text.

Nařízení komise (ES) č. 1628/94 ze dne 4. července 1994 týkající se realizace programu přeshraniční spolupráce mezi zeměmi střední a východní Evropy a členskými státy Společenství v rámci programu PHARE

Commission Regulation (EC) no 1628/94 of 4 July 1994 concerning the implementation of a programme for cross-border cooperation between countries in Central and Eastern Europe and Member States of the Community in the framework of the PHARE programme
394R1628 / OJ L 171 06/07/94 p. 0014

Komise Evropských společenství

berouce v úvahu smlouvu ustavující Evropské společenství a berouc v úvahu nařízení Rady (EHS) č. 3906/89 z 18.12.1989 o hospodářské pomoci určitým zemím střední a východní Evropy OJ č. L375, 23.12.1989, str.11 , jak je naposledy upravena nařízením Rady (EHS) č. 1764/93 OJ č. L 162, 3.7.1993, str.1 a zejména jeho článkem 8,

vzhledem k tomu, že Rada opakovaně zdůrazňovala nutnost posílit spolupráci a povzbudit integraci zemí střední a východní Evropy a Evropského společenství;

vzhledem k tomu, že Rada Evropy, která se sešla v Kodani v červnu 1993, souhlasí s tím, aby se přidružené země střední a východní Evropy, které si tak přejí, staly členy Evropské unie, jakmile budou schopny převzít povinnosti členství splněním požadovaných ekonomických a politických podmínek;

vzhledem k tomu, že užší spolupráce mezi pohraničními regiony může přispět k procesu transformace v zemích střední a východní Evropy a povzbudit hospodářskou činnost v periferních regionech a přispět k celkovému hospodářskému rozvoji příslušných zemí;

vzhledem k tomu, že taková spolupráce může také přispět k integračnímu procesu zahájenému Evropskými dohodami a k realizaci nových možností spolupráce poskytované podle dohod o obchodu a spolupráci;

vzhledem k tomu, že spolupráce přes hranice mezi Společenstvím a zeměmi střední a východní Evropy může také přispět ke zřízení a rozvoji transevropských sítí v oblastech infrastruktury dopravy, telekomunikací a energie;

vzhledem k tomu, že je důležité, aby tyto místní akce přes hranice byly plně začleněny do národní politiky rozvoje v příslušných zemích;

vzhledem k tomu, že nařízení Rady (EHS) č. 4253/88 OJ č. L 374, 31.12.1988, str.1 ve znění nařízení Rady (EHS) č. 2082/93 OJ č. L 193, 31.7.1993, str.24 a článek 3 (2) nařízení Rady (EHS) č. 4254/88 OJ č. L 374, 31.12.1988, str.15 ve znění nařízení Rady (EHS) č. 2083/93 OJ č. L 193, 31.7.1993, str.34 definují procedury pro schválování iniciativ Společenství (zejména INTERREG) financovaných strukturálními fondy v rámci Evropského společenství;

vzhledem k tomu, že nařízení Rady (EHS) č. 3906/89 vytyčuje pravidla a podmínky pro poskytování hospodářské pomoci určitým zemím střední a východní Evropy a tento rámec může být použit pro realizaci programu spolupráce přes hranice;

vzhledem k tomu, že iniciativy formulované příslušnými místními úřady a jinými ekonomickými činiteli regionů na obou stranách hranice mezi Společenstvím a zeměmi střední a východní Evropy musí být vzaty do úvahy a mělo by se vyvinout mimořádné úsilí k povzbuzení vytyčování a formulování společných programů;

vzhledem k tomu, že toto nařízení je v souladu s názorem Výboru pro hospodářskou restrukturalizaci v určitých zemích střední a východní Evropy

přijala toto nařízení:

Článek 1

V celkovém rámci programu PHARE, jak je definovaný nařízením č. 3906/89, budou plnit následující pravidla pro financování akcí strukturální povahy v pohraničních regionech zemí střední a východní Evropy majících společnou hranici se Společenstvím. Tyto akce budou realizovány se zřetelem na strukturální politiku Společenství a zejména pak INTERREG II.

Článek 2

1. Země střední a východní Evropy, kterých se tyto akce týkají, jsou všechny země užívající pomoci PHARE, které mají společnou hranici s členským státem Evropské unie.

2. Příslušné pohraniční regiony budou stanoveny každou dotyčnou zemí v dohodě s Komisí, přičemž se bude mít na mysli potřeba souladu s INTERREG II.

Článek 3

Granty Společenství podle tohoto programu budou hlavně financovat účast příslušné země střední a východní Evropy na společných projektech s členským státem, se kterým má společnou hranici.

Cíle těchto projektů jsou:

   (i) podporovat spolupráci pohraničních regionů Evropské unie s přilehlými regiony ve střední a východní Evropě a tak pomáhat pohraničním regionům ve střední a východní Evropě překonávat specifické vývojové problémy, které mohou vzniknout v důsledku jejich relativní izolovanosti v národních ekonomikách, v zájmu místního obyvatelstva a způsobem, který je v souladu s ochranou životního prostředí;

   (ii) podporovat vytváření a rozvoj sítí spolupráce na obou stranách hranice a zřizování propojení mezi těmito sítěmi a širšími sítěmi ES.

Článek 4

1. V pohraničních regionech vybraných podle článku 2 mohou mít projekty, které mají být zahrnuty do programu spolupráce přes hranice tuto formu:

   (i) projektů spojených s opatřeními podporovanými programem INTERREG II,

   (ii) projektů dohodnutých dotyčnými zeměmi, které mají dopad přes hranice, přispívají rozvoji struktur v pohraničních regionech a usnadňují spolupráci mezi zeměmi střední a východní Evropy a Společenstvím jako celku, a pro které není úroveň spolufinancování, která může být poskytnuta v rámci programu INTERREG II, dostatečná.

2. Tento program může také zahrnovat projekty, které doprovázejí jiná opatření financovaná strukturálními fondy, jako jsou ECOS a OUVERTURE. K dispozici je skromná podpora použitelná všemi zeměmi s nárokem na pomoc v rámci PHARE a neomezuje se na pohraniční regiony.

3. Zvláštní pozornost se bude věnovat projektům, kterým je poskytováno financování místními úřady nebo ekonomickými provozovateli v zemích střední a východní Evropy nebo jejich jménem.

4. Financování může zahrnout prostředky z jiných zemí včetně středoevropských a východoevropských zemí, od mezinárodních finančních institucí a z jiných soukromých a veřejných zdrojů.

Článek 5

Akce, které mohou být financovány v rámci tohoto programu, mohou zahrnovat:
· zmírnění administrativních a institucionálních překážek volného pohybu osob, výrobků nebo služeb přes hranice,
· zlepšení infrastruktur v konkrétních komunikačních zařízeních a poskytování místních dodávek vody, plynu a elektřiny, poskytování výhod do pohraničních oblastí,
· odpadové a ekologické hospodaření a ochranu před znečištěním zabývající se problémy zaostřenými blízkostí státních hranic,
· podporu cestovního ruchu,
· opatření na rozvoj zemědělství a vesnice se zvláštní pozorností na usnadnění projektů spolupráce přes hranice,
· opatření na poli energetiky, telekomunikací a dopravy směřující k dokončení rozvoje transevropských sítí v souladu s orientací přijatou Komisí,
· rozvoj nebo zřízení zařízení a prostředků na zlepšení toku informací a komunikací a mezi pohraničními regiony včetně podpory rozhlasu, televize, novin a jiných médií působících přes hranice.

Mimo to, pokud se striktně dotýkají přeshraniční spolupráce, mohou být také v rámci tohoto programu financovány následující akce:
· podporování obchodní spolupráce, rozvoje podnikání, finanční spolupráce a spolupráce mezi institucemi představujícími obchodní sektor (např. obchodní komory),
· pomoc investování a poskytování podpůrných služeb a zařízení, zejména pro přenos technologie a pro marketing pro malé a střední podniky,
· opatření za účelem výcviku a zaměstnanosti.

2. Zvláštní pozornost bude věnována opatřením, která se plánují v úzké spolupráci s regionálními a místními úřady v pohraničních oblastech a která zahrnují zřízení nebo rozvoj společného řízení struktur zamýšlených na rozšíření a prohloubení spolupráce přes hranice mezi veřejnými a poloveřejnými agenturami a rovněž i neziskovanými organizacemi.

3. Může být také financováno vypracování plánů na rozvoj pohraničních regionů, stanovení projektů a formulace programu, studie proveditelnosti, pomoc při realizaci programů a kontrolní a nebo hodnotící studie.

Článek 6

1. Příspěvek Společenství je poskytován v zásadě jako grant. Avšak kdykoliv bude grant Společenství přispívat k financování činnosti produkujících výnosy, Komise stanoví po poradě s dotyčnými úřady pravidla pro financování, která mohou zahrnovat spolufinancování z výnosů projektu nebo splacení počátečních grantů.

2. Pomoc může zahrnovat výdaje na dovoz a místní výdaje potřebné k uskutečnění projektů a programů. Daně, cla a poplatky a koupě majetku bude vyloučena z financování Společenstvím.

3. Náklady mohou zahrnovat technickou pomoc, studie, výcvik a jiná opatření, budující instituce, programy dodávek základního zařízení nebo vstupy; investiční operace včetně pracovních programů.

4. Náklady na údržbu a provozní náklady v zemích střední a východní Evropy mohou být hrazeny během fáze záběhu a sestupným způsobem.

Článek 7

Pro každý pohraniční region mezi Společenstvím a příslušnými zeměmi střední a východní Evropy bude vytvořen Společný programovací a kontrolní výbor, složený ze zástupců dotyčných zemí, který může zahrnovat regionální nebo místní představitele, aby definovali společnou skupinu projektů. Doporučení projektů budou předána Komisi vládou dotyčné země střední a východní Evropy na základě návrhů předložených relevantními úřady.

Článek 8

1. Komise bude formulovat programový návrh na hranici na základě doporučení Společného programovacího a kontrolního výboru, jak byla předána vládou dotyčné středoevropské a východoevropské země.

2. Grant, který představuje plný nebo částečný příspěvek země střední a východní Evropy na společný projekt, bude schválen podle procedury definované v článku 9 nařízení Rady 3906/89 a dohodnout s dotyčnou přijímací zemí pomocí finančního memoranda.

Článek 9

1. Komise bude poskytovat tuto pomoc v souladu s normální praxí uplatňovanou pro pomoc střední a východní Evropě, tak jak je definována v nařízení Rady (EHS) č. 3906/89.

2. Kde to bude možné, mělo by být ustanoveno společné řízení struktur za účelem usnadnění realizace programů.

Článek 10

Při uskutečňování cílů podle článku 3 zajistí Komise koordinaci a soulad mezi pomocí v rámci PHARE a pomocí poskytovanou strukturálními fondy.

Článek 11

Komise vypracuje každý rok zprávu a realizaci opatření na spolupráci přes hranice mezi Společenstvím a zeměmi střední a východní Evropy v uplynulém roce. Zpráva bude zaslána Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Řídící komisi PHARE.

Článek 12

Toto nařízení vstoupí v platnost třetího dne po jejím zveřejnění v Ústředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení bude závazné vcelku a přímo uplatitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. července 1994

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti