ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > B. Usnesení vlády ČR ze dne 4. března 1998 č. 159 k pozičnímu dokumentu pro oblast Hospodářská a sociální soudržnost (regionální politiky) pro jednání delegace České republiky o dohodě o přístupu České republiky k Evropské unii

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :14. INTEGRAČNÍ AKTIVITY
Část :III. AKTIVITY ČESKÉ REPUBLIKY V PŘEDVSTUPNÍ FÁZI
Kapitola :B. Usnesení vlády ČR ze dne 4. března 1998 č. 159 k pozičnímu dokumentu pro oblast Hospodářská a sociální soudržnost (regionální politiky) pro jednání delegace České republiky o dohodě o přístupu České republiky k Evropské unii

Text:Podle tohoto usnesení vláda

I. b e r e n a v ě d o m í poziční dokument pro oblast Hospodářská a sociální soudržnost (regionální politiky) pro jednání delegace České republiky o dohodě o přístupu České republiky k Evropské unii ;

II. s o u h l a s í

1. se zajišťováním koordinace na úseku hospodářské a sociální soudržnosti (regionální politiky) Ministerstvem pro místní rozvoj;

2. s celkovou koordinační rolí Ministerstva pro místní rozvoj nad strukturálními fondy a následující gescí při správě jednotlivých strukturálních fondů;
(podrobnosti viz kapitola IV. Integrační aktivity Ministerstva pro místní rozvoj.)
III. u k l á d á ministru pro místní rozvoj ve spolupráci s ministry financí, průmyslu a obchodu, práce a sociálních věcí, vnitra, životního prostředí, dopravy a spojů, školství, mládeže a tělovýchovy, místopředsedou vlády a ministrem zemědělství, ministryní zdravotnictví, předsedou Českého statistického úřadu a předsedou Úřadu pro hospodářskou soutěž

1. upravovat průběžně poziční dokument v závislosti na postupu přípravy jednání delegace České republiky o dohodě o přístupu České republiky k Evropské unii.

2. informovat o změnách v pozičním dokumentu místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti