ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > C. Priority sbližování práva ČR s právem ES v rozsahu působnosti MH ČR

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :2. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČR A ES V PŮSOBNOSTI MH ČR
Část :III. ÚKOLY MH PŘI SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA
Kapitola :C. Priority sbližování práva ČR s právem ES v rozsahu působnosti MH ČR

Text:C. Priority sbližování práva ČR s právem ES v rozsahu působnosti MH ČR

  Uvedené priority, ať už formou jednotlivých oblastí činností nebo konkrétními právními akty ES, nejsou pro účely této příručky vyčerpávajícím přehledem ani podkladem pro následné legislativní práce. Slouží k vytvoření rámcového přehledu o rozsahu komunitární legislativy, která patří do resortu MH ČR

  1. Obecně - oblasti činnosti

  Na základě plnění úkolů vyplývajících pro MH ČR z usnesení vlády č. 237/1994 a č. 151/1995, zejména z předpokládaného časového harmonogramu opatření k postupnému sbližování právních předpisů ČR s právem ES, lze určit následující oblasti činností MH ČR (právních úprav) jako prioritní ve vztahu ke sbližování s právními akty komunitární legislativy:

  a) telekomunikace,

  b) informační systémy a ochrana osobních dat,

  c) technická normalizace, zkušebnictví,

  d) metrologie,

  e) stavebnictví (stavební řád),

  f) cestovní ruch,

  g) ostatní (reklama, energie).

  2. Konkrétně - jednotlivé právní akty ES

  Jednotlivé právní akty ES, uspořádané podle výše uvedených prioritních oblastí Ministerstva hospodářství ČR, jsou v současné době obsaženy jednak v harmonogramu opatření k postupnému sbližování právních předpisů ČR s právem ES (ve smyslu usnesení vlády č. 151/1995) a jednak v Bílé knize vypracované Evropskou komisí pro usnadnění přípravy asociovaných zemí střední a východní Evropy na vstup do vnitřního trhu Evropské unie. Pro jednotlivé oblasti působnosti MH ČR uvádíme zvlášť právní akty pro členské státy závazné (zejm. směrnice), a zvlášť ostatní akty, které nejsou určeny k zapracování do národních legislativ, mají obvykle spíše koncepční charakter (rezoluce, doporučení, rozhodnutí).

  Pozn.: Označení uvedená před následujícími dokumenty ES značí:

  H Dokument závazný pro MH ČR podle harmonogramu opatření

  BK-I Dokument zařazený do Bílé knihy jako opatření pro první etapu

  BK-II Dokument zařazený do Bílé knihy jako opatření pro druhou etapu

  BK Dokument citovaný v Bílé knize nezařazený do první či druhé etapy

  a) Telekomunikace

  Závazné právní akty ES:

  BK-I

  Směrnice Rady 86/361/EHS o počáteční etapě vzájemného uznávání typového osvědčení pro telekomunikační koncová zařízení

  Council Directive 86/361/EEC on the initial stage of the mutual recognition of type approval for telecommunications terminal equipment

  386 L 0361 OJ L 217 05.08.86

  pozn.: zrušena směrnicí 91/263/EHS

  BK-I

  87/372/EHS: Směrnice Rady z 25. června 1987 o kmitočtových pásmech, které mají být vyhrazeny pro koordinované zavádění veřejných celoevropských buňkových digitálních pozemních mobilních spojů ve Společenství

  87/372/EEC: Council Directive of 25 June 1987 on the frequency bands to be reserved for the coordinated introduction of public pan-European cellular digital land-based mobile communications in the Community

  387 L 0372 OJ L 196 17.07.87 p.85

  modifikována:

  294 A 0103(61) OJ L 001 03.01.94 p.418

  H, BK-I

  88/301/EHS: Směrnice Komise z 16. května 1988 o soutěži na trhu telekomunikačních koncových zařízení

  88/301/EEC: Commission Directive of 16 May 1988 on competition in the markets in telecommunications terminal equipment

  388 L 0301 OJ L 131 27.05.88 p.73 modifikována:

  294 A 0103(64) OJ L 001 03.01.94 p.446

  394 L 0046 OJ L 268 19.10.94 p.15

  H, BK-I

  89/336/EHS: Směrnice Rady z 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility

  89/336/EEC: Council Directive of 3 May 1988 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility

  389 L 0336 OJ L 139 23.05.89 p.19,

  modifikována:

  294 A 0103(52) OJ L 001 03.01.94 p.263

  391 L 0263 OJ L 128 23.05.91 p.1

  392 L 0031 OJ L 126 12.05.92 p.11

  393 L 0068 OJ L 220 30.08.93 p.1

  393 L 0097 OJ L 290 24.11.93. p.1

  H, BK-I

  90/387/EHS: Směrnice Rady z 28. června 1990 o zřízení vnitřního trhu telekomunikačních služeb zaváděním statutu volného přístupu k síti

  90/387/EEC: Council Directive of 28 June 1990 on the establishment of the internal market for telecommunications services through the implementation of open network provision

  390 L 0387 OJ L 192 24.07.90 p.1

  modifikována:

  294 A 0103(61) OJ L 001 03.01.94 p.418

  H, BK-I

  90/388/EHS: Směrnice Rady z 28. června 1990 o soutěži na trhu telekomunikačních služeb

  90/388/EEC: Council Directive of 28 June 1990 on competition in the markets for telecommunications services

  390 L 0388 OJ L 192 24.07.90 p.10

  modifikována:

  294 A 0103(61) OJ L 001 03.01.94 p.418

  294 A 0103(64) OJ L 001 03.01.94 p.446

  394 L 0046(64) OJ L 268 19.10.94 p.15

  H, BK-I

  90/544/EHS: Směrnice Rady z 9. října 1990 o kmitočtových pásmech určených pro koordinované zavádění celoevropského pozemního veřejného rádiového pagingu ve Společenství

  90/544/EEC: Council Directive of 9 October 1990 on the frequency bands designated for the coordinated introduction of pan-European land-based public radiopaging in the Community

  390 L 0544 OJ L 310 09.11.90 p.28

  modifikována:

  294 A 0103(61) OJ L 001 03.01.94 p.418

  H, BK-I

  91/263/EHS: Směrnice Rady z 29. dubna 1991 o sbližování právních předpisů členských států o telekomunikačních koncových zařízeních, včetně vzájemného uznávání shody

  91/263/EEC: Council Directive of 29 April 1991 on the approximation of the laws of the Member States concerning telecommunications terminal equipment, including the mutual recognition of their conformity

  391 L 0263 OJ L 128 23.05.91 p.1

  modifikována:

  294 A 0103(52) OJ L 001 03.01.94 p.263

  393 L 0068 OJ L 220 30.08.93 p.1

  393 L 0097 OJ L 290 24.11.93 p.1

  394 D 0011 OJ L 008 12.01.94 p.20

  394 D 0012 OJ L 008 12.01.94 p.23

  394 D 0470 OJ L 194 29.07.94 p.87

  394 D 0471 OJ L 194 29.07.94 p.89

  394 D 0472 OJ L 194 29.07.94 p.91

  H, BK-I

  91/287/EHS: Směrnice Rady z 3. června 1991 o určení kmitočtového pásma pro koordinované zavádění digitálních evropských bezšňůrových telekomunikací (DECT) ve Společenství

  91/287/EEC: Council Directive of 3 June 1991 on the frequency band to be designed for the coordinated introduction of digital European cordless telecommunications (DECT) into the Community

  391 L 0287 OJ L 144 08.06.91 p.45

  modifikována:

  294 A 0103(61) OJ L 001 03.01.94 p.418

  H, BK-I

  Směrnice Rady 92/13/EHS z 25.2.1992 koordinující zákony, předpisy a administrativní opatření o aplikaci pravidel Společenství na postupy zadávání organizací v sektorech vodního hospodářství, energie, dopravy a telekomunikací

  Council Directive 92/13/EEC of 25 February 1992 coordinating the laws, regulations and administrative provisions relating to the application of Community rules on the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and telecommunications sectors

  392 L 0013 OJ L 076 23.03.92 p.14

  BK-I

  Směrnice Rady 92/44/EHS z 5. června 1992 o aplikaci volného přístupu k síti u pronajímaných vedení

  Council Directive 92/44/EEC of 5 June 1992 on the application of open

  network provision to leased lines

  392 L 0044 OJ L 165 19.06.92 p.27

  modifikována:

  394 D 0439 OJ L 181 15.07.94 p.40

  Jiné akty ES:

  H

  84/549/EHS: Doporučení Rady z 12.11.1984 týkající se uskutečňování harmonizace v oblasti telekomunikací

  84/549/EEC: Council recommendation of 12 November 1984 concerning the implementation of harmonization in the field of telecommunications

  384 X 0549 OJ L 298 16.11.84 p.49

  H

  86/659/EHS: Doporučení Rady z 22. prosince 1986 o koordinovaném zavedení digitální sítě integrovaných služeb v Evropském společenství

  86/659/EEC: Council recommendation of 22 December 1986 on the coordinated introduction of the integrated services digital network (ISDN) in the European Community

  386 X 0659 OJ L 382 31.12.86 p.36

  H

  Zelená kniha o rozvoji společného trhu telekomunikačních

  služeb (COM (87)290 30.06.87)

  Green Paper on the development of the common market for telecommunications services and equipment

  H

  87/371/EHS: Doporučení Rady z 25. června 1987 o koordinovaném zavádění veřejných celoevropských buňkových digitálních pozemních mobilních spojů ve Společenství

  87/371/EEC: Council recommendation of 25 June 1987 on the coordinated introduction of public pan-European cellular digital land-based mobile communications in the Community

  387 X 0371 OJ L 196 17.07.87 p.81

  H

  87/95/EHS: Rozhodnutí Rady z 22. prosince 1986 o normalizaci v oblasti informační techniky a telekomunikací

  87/95/EEC: Council Decision of 22 December 1986 on standardization in the field of information technology and telecommunication

  387 D 0095 OJ L 036 07.02.87 p.31

  modifikováno:

  294 A 0103(52) OJ L 001 03.01.94 p.263

  H

  Zelená kniha o společném přístupu v oblasti družicových spojů v ES (COM(90)490, 20.11.90)

  Green Paper on a common approach in the field of satellite communications in the European Community

  BK-I

  91/396/EHS: Rozhodnutí Rady z 29. července 1991 o zavádění jediného evropského nouzového volacího čísla

  91/396/EEC: Council Decision of 29 July 1991 on the introduction of a single european emergency call number

  391 D 0396 OJ L 217 06.08.91 p.31

  H

  Rezoluce Rady z 19. prosince 1991 o rozvoji společného trhu pro družicové sdělovací služby a zařízení

  Council Resolution of 19 December 1991 on the development of the common market for satellite communications services and equipment

  392 Y 0114(01) OJ C 008 14.01.92 p.01

  BK-I

  92/264/EHS: Rozhodnutí Rady z 11. května 1992 o zavádění standartního mezinárodního telefonního přístupového kódu ve Společenství

  92/264/EEC: Council Decision of 11 May 1992 on the introduction of a standard international telephone access code in the Community

  392 D 0264 OJ L 137 20.05.92 p.21

  H

  Rezoluce Rady z 5. června 1992 o rozvoji digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) ve Společenství jako rozsáhlé evropské telekomunikační infrastruktury pro rok 1993 a další roky

  Council Resolution of 5 June 1992 on the development of the integrated services digital metvork (ISDN) in the Community as a European-wide telecommunications infrastructure for 1993 and beyond

  392 Y 0625(01) OJ C 158 25.06.92 p.01

  H

  Rezoluce Rady z 19. listopadu 1992 o podpoře rozsáhlé evropské spolupráce v číslování telekomunikačních služeb

  Council Resolution of 19 November 1992 on the promotion of European-wide cooperation on numbering of telecommunication services (92/C 318/02)

  392 Y 1204(02) OJ L 318 04.12.92 p.2

  H

  94/801/EHS: Rozhodnutí Rady z 23. listopadu 1994 o přijetí zvláštního programu výzkumu a technického rozvoje, včetně demonstrace v oblasti telematických aplikací obecného zájmu (1994 až 1998)

  94/801/EEC: Council Decision of 23 November 1994 adopting a specific programme of research and technological development, including demonstration in the field of telematics applications of common interest (1994 to 1998)

  394 D 0801 OJ L 334 22.12.94 p.1

  b) Informační systémy a ochrana osobních dat:

  Závazné právní akty ES:

  H, BK-II

  Novelizovaný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních dat a soukromí v souvislosti s digitálními telekomunikačními sítěmi, zejména digitálními sítěmi integrovaných služeb (ISDN) a veřejnými digitálními mobilními sítěmi

  Amended Proposal for a European Parliament and Council Directive concerning the protection of personal data and privacy in the context of digital telecommunications networks, in particular the integrated services digital network (ISDN) and public digital mobile networks

  COM(90) 314 final SYN 288 OJ C277 05.11.90 p.12

  COM(94) 128 final COD 288 OJ C200 22.07.94 p.4

  H, BK-II

  Společné stanovisko (ES) č. 1/95 přijaté Radou 20. února 1995 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně jednotlivců pokud jde o zpracovávání osobních dat a o volném pohybu takových dat

  Common position (EC) No 1/95 adopted by the Council on 20 February 1995 with a view to adopting Directive 95/.../EC of the Perliament and of the Council of ...on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data

  95/C93/01 OJ C 093 13.04.95 p.1

  c) Normalizace, zkušebnictví:

  Závazné právní akty ES:

  H, BK-I

  83/189/EHS: Směrnice Rady ES z 28.3.1983 o postupu pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů

  83/189/EHS: Council Directive of 28.3.1983 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations

  383 L 0189 OJ L 109 26.04.83 p.8

  modifikována:

  294 A 0103(52) OJ L 001 03.01.94 p.263

  294 A 0103(73) OJ L 001 03.01.94 p.572

  388 L 0182 OJ L 081 26.03.88 p.75

  394 L 0010 OJ L 100 19.04.94 p.30

  Pozn.: Dále uvádíme závazné právní akty ES v působností MH ČR související pouze pokud jde o posuzování shody požadavků na výrobky (směrnice nového přístupu). MH ČR gestorem za jejich převedení do legislativy ČR není:

  H, BK-I

  73/23/EEC: Směrnice Rady z 19. února 1973 o harmonizaci právních předpisů členských států týkající se elektrických zařízení určených pro užití v určitých mezích napětí

  73/23/EEC: Council Directive of 19 February 1973 on the harmonization of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits

  373 L 0023 OJ L 077 26.03.73 p.29

  modifikována:

  294 A 0103(52) OJ L 001 03.01.94 p.263

  393 L 0068 OJ L 220 30.08.93 p.1

  H, BK-I

  87/404/EHS: Směrnice Rady z 25. června 1987 o harmonizaci právních předpisů týkajících se jednoduchých tlakových nádob

  87/404/EEC: Council Directive of 25 June 1987 on the harmonization of the laws of the Member States relating to simple pressure vessels

  387 L 0404 OJ L 220 z 08.08.87 p.48

  modifikována:

  294 A 0103(52) OJ L 001 03.01.94 p.263

  390 L 0488 OJ L 270 02.10.90 p.25

  393 L 0068 OJ L 220 30.08.93 p.1

  H, BK-I

  88/378/EHS: Směrnice Rady z 3. května 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkající se bezpečnosti hraček

  88/378/EEC: Council Directive of 3 May 1988 on the approximation of the laws of the Member States concerning the safety of toys

  388L0378 OJ L 187 z 16.07.88 p.1

  modifikována:

  294 A 0103(52) OJ L 001 03.01.94 p.263

  393 L 0068 OJ L 220 30.08.93 p.1

  H, BK-I

  89/392/EHS: Směrnice Rady z 14. června 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení

  89/392/EEC: Council Directive of 14 June 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to machinery

  389 L 0392 OJ L 183 z 29.06.89 p.9

  modifikována:

  294 A 0103(52) OJ L 001 03.01.94 p.263

  391 L 0368 OJ L 198, 22.07.91 p.16

  393 L 0044 OJ L 175 19.07.93 p.12

  393 L 0068 OJ L 220 30.08.93 p.1

  H, BK-I

  89/686/EHS: Směrnice Rady z 21. prosince 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných pomůcek

  89/686/EEC: Council Directive of 21 December 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to personal protective equipment

  389 L 0686 OJ L 399 z 30.12.89 p.18

  modifikována:

  294 A 0103(52) OJ L 001 03.01.94 p.263

  393 L 0068 OJ L 220 30.08.93 p.1

  393 L 0095 OJ L 276 09.11.93 p.11

  90/385/EHS: Směrnice Rady z 20. června 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aktivních implantovatelných prostředků zdravotnické techniky

  90/385/EEC: Council Directive of 20 June 1990 on the approximation of the laws of the Member States relating to active implantable medical devices

  390 L 0385 OJ L 189 20.07.90 p.17

  modifikována:

  294 A 0103(52) OJ L 001 03.01.94 p.263

  393 L 0042 OJ L 169 12.07.93 p.1

  393 L 0068 OJ L 220 30.08.93 p.1

  H, BK-I

  90/396/EHS: Směrnice Rady z 29. června 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zařízení spalujících plynná paliva

  90/396/EEC: Council Directive of 29 June 1990 on the approximation of the laws of the Member States relating to appliances burning gaseous fuels

  390 L 0396 OJ L 196 26.07.90 p.15

  modifikována:

  294 A 0103(52) OJ L 001 03.01.94 p.263

  393 L 0068 OJ L 220 30.08.93 p.1

  H, BK-I

  Směrnice Rady č. 92/42/EHS z 21. května 1992 o požadavcích na účinnost nových horkovodních kotlů na tekutá nebo plynná paliva

  Council Directive 92/42/EEC of 21 May 1992 on efficiency requirements for new hot-water boilers fired with liquid or gaseous fuels

  392 L 0042 OJ L 167 22.06.92 p.17

  modifikována:

  393 L 0068 OJ L 220 30.08.93 p.1

  BK-I

  Směrnice Rady z 5.4.1993 o harmonizaci opatření týkajících se uvádění výbušnin pro civilní užití na trh a dozor nad nimi

  Council Directive 93/15/EEC of 5 April 1993 on the harmonization of the provisions relating to the placing on the market and supervision of explosives for civil uses

  393 L 0015 OJ L 121 z 15.05.93 p.20

  H, BK-I

  Směrnice Rady 93/42/EHS z 14. června 1993 týkající se zdravotnických zařízení

  Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices

  393 L 0042 OJ L 169 12.07.93 p.1

  H, BK-I

  Směrnice Rady č. 94/9/EHS z 23. března 1994 o sbližování právních předpisů členských států týkající se vybavení a ochranných systémů pro použití ve výbušném prostředí

  Directive 94/9/EC of the European Parliament and Council of 23 March 1994 on the approximation of the laws of the Member States concerning equimpent and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres

  394 L 0009 OJ L 100 19.04.94 p.1

  BK-I

  Směrnice 94/25/ES Evropského parlamentu a Rady z 16.06.1994 o sbližování zákonů, jiných právních předpisů a administrativních opatření členských států o rekreačních plavidlech

  Directive 94/25/EC of the European Parliament and of the Council of 16 June 1994 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to recreational craft

  394 L 0025 OJ L 164 z 30.06.94 p.15

  Směrnice nového přístupu byly souhrnně novelizovány následující směrnicí ES:

  Směrnice Rady 93/68/EHS z 22. července 1993 modifikující směrnice 87/404/EHS (jednoduché tlakové nádoby), 88/378/EHS (bezpečnost hraček), 89/106/EHS (stavební výrobky), 89/336/EHS (elektromagnetická kompatibilita), 89/392/EHSEC (strojírenství), 89/686/EHS (osobní ochranné prostředky), 90/384/EHS (nautomatické váhy), 90/385/EHS (aktivní lékařské implantovatelné prostředky), 90/396/EHS (zařízení spalující plynná paliva), 91/263/EEC (telekomunikační koncová zařízení), 92/42/EEC, (nové horkovodní kotle spalující kapalná nebo plynná paliva) a 73/23/EEC (elektrická zařízení pro určitá napětí)

  Council Directive 93/68/EEC of 22 July 1993 amending Directives 87/404/EEC (simple pressure vessels), 88/378/EEC (safety of toys), 89/106/EEC (contruction products), 89/336/EEC (electromagnetic compatibility), 89/392/EEC (machinery), 89/686/EEC (personal protective equipment), 90/384/EEC (non-automatic weighing instruments), 90/385/EEC (active implantable medicinal devices), 90/396/EEC (appliances burning gaseous fuels), 91/263/EEC (telecommunications terminal equipment), 92/42/EEC (new hot-water boilers fired with liquid or gaseous fuels) and 73/23/EEC (electrical equipment designed for use within certain voltage limits)

  3 93 L 0068

  Jiné akty ES:

  H,

  88/41/EHS: Doporučení Komise z 10. prosince 1987 zlepšení účasti spotřebitelů v normalizaci

  88/41/EEC: Commission Recommendation of 10 December 1987 on the involvement and improvement of consumer participation in standardization

  388 X 0041 OJ L 023 28.01.88

  H, BK-I

  Směrnice Rady 92/59/EHS z 29. července 1992 o všeobecné bezpečnosti výrobků

  Council Directive 92/59/EEC of 29 June 1992 on general product safety

  392 L 0059 OJ L 228 11.08.92 p.24

  H, BK

  Rezoluce Rady č. 85/C136/01 z května 1985 o novém přístupu k technické harmonizaci a normám

  Council Resolution No 85/C136/01 of 7 May 1985 on a new approach to technical harmonization and standards

  385 Y 0604(01) OJ C 136 04.06.85 p.1

  H

  Rezoluce Rady z 4. listopadu 1988 o zlepšení angažovanosti spotřebitelů v normalizaci

  Council Resolution of 4 November 1988 on the improvement of consumer involvement in standardization

  388 Y 1117(01) OJ C 293 17.11.88 p.1

  H, BK

  Rezoluce Rady o Globálním přístupu k posuzování shody č. 90/C 10/01 z 21. prosince 1989

  Council Resolution No 90/C 10/01 of 21 December 1989 on Global Approach to Conformity Assessment

  390 Y 0116(01) OJ C 010 16.01.90 p.1

  H, BK

  Zelená kniha Komise o vývoji evropské normalizace: Akce k rychlejší technologické integraci v Evropě

  Commission green paper on the development of European standardization: Action for faster technological integration in Europe

  COM/90/456 final OJ C 020, 28.01.91 p.1

  H, BK

  Rezoluce Rady z 18.06.1992 o úloze evropské normalizace v evropském hospodářství (92/C 173/01)

  Council Resolution of 18 June 1992 on the role of European standardization in the European economy

  392 Y 0709(01) OJ C 173 09.07.92 p.1

  BK-D

  Nařízení Rady (EHS) č. 339/93 z 8. února 1993 o kontrole shody s pravidly bezpečnosti výrobků, týkající se výrobků, dovezených ze třetích zemí

  Council Regulation (EEC) No 339/93 of 8 February 1993 on checks for conformity with the rules on product safety in the case of products imported from third countries

  393 R 0339 OJ L 040 17.02.93 p.1

  393 D 0583 OJ L 279 12.11.93 p.39

  H, BK

  93/465/EHS: Rozhodnutí Rady ze 22. července 1993 o modulech na různé fáze postupů posuzování shody a pravidlech na udělování a používání značky shody CE, určených do harmonizovaných směrnic s technickým obsahem

  93/465/EEC: Council Decision of 22 July 1993 concerning the modules for various phases of the conformity assessment procedures and the rules for the affixing and use of the CE conformity marking, which are intended in the technical harmonization directives

  393 D 0465 OJ L 220 30.08.93 p.23

  H

  94/803/EHS: Rozhodnutí Rady z 23. listopadu 1994 o přijetí specifického programu výzkumu a technického rozvoje, včetně demonstračního programu, v oblasti normalizace, metrologie a zkoušení (1994 až 1998)

  94/803/EEC: Council Decision of 23 November 1994 adopting a specific programme for research and technological development, including demonstration, in the field of standards, measurement and testing (1994 to 1998)

  394 D 0803 OJ L 334 22.12.94 p.47

  d) Metrologie:

  Závazné právní akty ES:

  H

  71/316/EHS: Směrnice Rady z 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se měřidel a metod metrologické kontroly

  71/316/EEC: Council Directive of 26 July 1971 on the approximation of the laws of the Member States relating to common provisions for both measuring instruments and methods of metrological control

  371 L 0316 OJ L 202 06.09.71 p.1

  modifikována:

  172 B

  179 H

  185 I

  294 A 0103(52) OJ L 001 03.01.94 p.263

  294 A 0103(73) OJ L 001 03.01.94 p.572

  372 L 0427 OJ L 291 28.12.72 p.156

  373 D 0101(01) OJ L 002 01.01.73 p.1

  383 L 0575 OJ L 332 28.11.83 p.43

  387 L 0355 OJ L 192 11.07.87 p.46

  388 L 0665 OJ L 382 31.12.88 p.42

  H

  71/317/EHS: Směrnice Rady z 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se střední přesnosti obdélníkových závaží 5 až 50ti kg a střední přesnosti cylindrických závaží 1 až 10 kg

  71/317/EEC: Council Directive of 26 July 1971 on the approximation of the laws of the Member States relating to 5 to 50 kilogramme medium accuracy rectangular bar weights and 1 to 10 kilogramme medium accuracy cylindrical weights

  371 L 0317 OJ L 202 06.09.71 p.14

  modifikována:

  172 B

  294 A 0103(52) OJ L 001 03.01.94 p.263

  H

  71/318/EHS: Směrnice Rady z 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se plymoměrů

  71/318/EEC: Council Directive of 26 July 1971 on the approximation of the laws of the Member States relating to gas volume meters

  371 L 0318 OJ L 202 06.09.71 p.21 modifikována:

  172 B

  294 A 0103(52) OJ L 001 03.01.94 p.263

  374 L 0331 OJ L 189 12.07.74 p.9

  378 L 0365 OJ L 104 18.04.78 p.26

  382 L 0623 OJ L 252 27.08.82 p.5

  H

  71/319/EHS: Směrnice Rady z 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se měřidel kapalin jiných než voda

  71/319/EEC: Council Directive of 26 July 1971 on the approximation of the laws of the Member States relating to meters for liquids other than water

  371 L 0319 OJ L 202 06.09.71 p.32 modifikována:

  172 B

  294 A 0103(52) OJ L 001 03.01.94 p.263

  H

  71/347/EHS: Směrnice Rady z 12. října 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se měření stadardní hmotnosti obilí objemovou metodou

  71/347/EEC: Council Directive of 12 October 1971 on the approximation of the laws of the Member States relating to the measuring of the standard mass per storage volume of grain

  371 L 0347 OJ L 239 25.10.74 p.1 modifikována:

  172 B

  179 H

  185 I

  294 A 0103(52) OJ L 001 03.01.94 p.263

  373 D 0101(01) OJ L 002 01.01.73 p.1

  H

  71/348/EHS: Směrnice Rady z 12. října 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přídavných zařízení pro měřidla kapalin jiných než voda

  71/348/EEC: Council Directive of 12 October 1971 on the approximation of the laws of the Member States relating to ancillary equipment for meters for liquids other than water

  371 L 0348 OJ L 239 25.10.74 p.9 modifikována:

  172 B

  179 H

  185 I

  294 A 0103(52) OJ L 001 03.01.94 p.263

  294 A 0103(73) OJ L 001 03.01.94 p.572

  373 D 0101(01) OJ L 002 01.01.73 p.1

  H

  71/349/EHS: Směrnice Rady z 12. října 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kalibrace velkoobjemových nádrží

  71/349/EEC: Council Directive of 12 October 1971 on the approximation of the laws of the Member States relating to the calibration of the tanks of vessels

  371 L 0349 OJ L 239 25.10.74 p.15 modifikována:

  172 B

  294 A 0103(52) OJ L 001 03.01.94 p.263

  H

  73/362/EHS: Směrnice Rady z 19. listopadu 1973 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se délkových měřidel

  73/362/EEC: Council Directive of 19 November 1972 on the approximation of the laws of the Member States relating to material measures of length

  373 L 0362 OJ L 335 05.12.73 p.56 modifikována:

  294 A 0103(52) OJ L 001 03.01.94 p.263

  378 L 0629 OJ L 206 29.07.78 p.8

  385 L 0146 OJ L 054 23.02.85 p.29

  H

  74/148/EHS: Směrnice Rady ze 4. března 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se závaží 1 mg až 50 kg s vyšší přesností

  74/148/EEC: Council Directive of 4 March 1974 on the approximation of the laws of the Member States relating to weights of from 1 mg to 50 kg of above medium accuracy

  374 L 0148 OJ L 084 28.03.74 p.3 modifikována:

  294 A 0103(52) OJ L 001 03.01.94 p.263

  H

  75/33/EHS: Směrnice Rady ze 17. prosince 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vodoměrů na studenou vodu

  75/33/EEC: Council Directive of 17 December 1974 on the approximation of the laws of the Member States relating to cold-water meters

  375 L 0033 OJ L 014 20.01.75 p.1 modifikována:

  294 A 0103(52) OJ L 001 03.01.94 p.263

  H

  75/106/EHS: Směrnice Rady ze 19. prosince 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se objemové přípravy některých balených kapalin

  75/106/EEC: Council Directive of 19 December 1974 on the approximation of the laws of the Member States relating to the making-up by volume of certain prepackaged liquids

  375 L 0106 OJ L 042 15.02.75 p.1 modifikována:

  294 A 0103(52) OJ L 001 03.01.94 p.263

  294 A 0103(73) OJ L 001 03.01.94 p.572

  378 L 0891 OJ L 311 04.11.78 p.21

  379 L 1005 OJ L 308 04.12.79 p.25

  385 L 0010 OJ L 004 05.01.85 p.20

  388 L 0316 OJ L 143 10.06.88 p.26

  389 L 0676 OJ L 398 30.12.89 p.18

  H

  75/107/EHS: Směrnice Rady ze 19. prosince 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se nádob používaných jako měřidel

  75/107/EEC: Council Directive of 19 December 1974 on the approximation of the laws of the Member States relating to bottles used as measuring containers

  375L0107 OJ L 042 15.02.75 p.14 modifikována:

  294 A 0103(52) OJ L 001 03.01.94 p.263

  H

  75/410/EHS: Směrnice Rady ze 24. června 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vážících zařízení s nepřetržitou indikací

  75/410/EEC: Council Directive of 24 June 1975 on the approximation of the laws of the Member States relating to continuous totalizing weighing machines

  375L0410 OJ L 183 14.07.75 p.25 modifikována:

  294 A 0103(52) OJ L 001 03.01.94 p.263

  H

  76/211/EHS: Směrnice Rady ze 20. ledna 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípravy některých balených výrobků hmotnostní nebo objemovou metodou

  76/211/EEC: Council Directive of 20 January 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to the making-up by weight or by volume of certain prepackaged products

  376L0211 OJ L 046 21.02.76 p.1 modifikována:

  294 A 0103(52) OJ L 001 03.01.94 p.263

  378L0891 OJ L 311 04.11.78 p.21

  H

  76/764/EHS: Směrnice Rady ze 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států o klinických skleněných rtuťových teploměrech maximálních

  76/764/EEC: Council Directive of 27 July 1976 on the approximation of the laws of the Member States on clinical mercury-in-glass, maximum reading thermometers

  376 L 0764 OJ L 262 27.09.76 p.139 modifikována:

  294 A 0103(52) OJ L 001 03.01.94 p.263

  383 L 0128 OJ L 091 09.04.83 p.29

  384 L 0414 OJ L 228 25.08.84 p.25

  393 L 0042 OJ L 169 12.07.93 p.1

  H

  76/765/EHS: Směrnice Rady ze 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se alkoholoměrů

  76/765/EEC: Council Directive of 27 July 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to alcoholmeters and alcohol hydrometers

  376 L 0765 OJ L 262 27.09.76 p.143 modifikována:

  294 A 0103(52) OJ L 001 03.01.94 p.263

  383 L 0624 OJ L 252 27.08.82 p.8

  H

  76/766/EHS: Směrnice Rady ze 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se alkoholometrických tabulek

  76/766/EEC: Council Directive of 27 July 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to alcohol tables

  376 L 0766 OJ L 262 27.09.76 p.149 modifikována:

  294 A 0103(52) OJ L 001 03.01.94 p.263

  H

  76/891/EHS: Směrnice Rady z 4. listopadu 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektroměrů

  76/891/EEC: Council Directive of 4 November 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to electrical energy meters

  376 L 0891 OJ L 336 04.12.76 p.30 modifikována:

  294 A 0103(52) OJ L 001 03.01.94 p.263

  382 L 0621 OJ L 252 27.08.82 p.1

  H

  77/95/EHS: Směrnice Rady z 21. prosince 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se taxametrů

  77/95/EEC: Council Directive of 21 December 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to taximeters

  377 L 0095 OJ L 026 31.01.77 p.59 modifikována:

  294 A 0103(52) OJ L 001 03.01.94 p.263

  H

  77/313/EHS: Směrnice Rady z 5. dubna 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se měřicích systémů pro kapaliny jiné než voda

  77/313/EEC: Council Directive of 5 April 1977 on the approximation of the laws of the Member States relating to measuring systems for liquids other than water

  377 L 0313 OJ L 105 28.04.77 p.18 modifikována:

  294 A 0103(52) OJ L 001 03.01.94 p.263

  382 L 0625 OJ L 252 27.08.82 p.10

  H

  78/1031/EHS: Směrnice Rady z 5. prosince 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se automatických kontrolních vah a dávkovacích vah

  78/1031/EEC: Council Directive of 5 December 1978 on the approximation of the laws of the Member States relating to automatic checkweighing and weight grading machines

  378 L 1031 OJ L 364 27.12.78 p.1 modifikována:

  294 A 0103(52) OJ L 001 03.01.94 p.263

  H

  79/830/EHS: Směrnice Rady z 11. září 1979 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vodoměrů na horkou vodu

  79/830/EEC: Council Directive of 11 September 1979 on the approximation of the laws of the Member States relating to hotwater meters

  379 L 0830 OJ L 259 15.10.79 p.1 modifikována:

  294 A 0103(52) OJ L 001 03.01.94 p.263

  H

  80/181/EHS: Směrnice Rady z 20. prosince 1979 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se měřicích jednotek a zrušení směrnice 71/354/EHS

  80/181/EEC: Council Directive of 20 December 1979 on the approximation of the laws of the Member States relating to units of measurement and on the repeal of Directive 71/354/EEC

  38O L 0181 OJ L 39 15.02.80 p.40 modifikována:

  294 A 0103(52) OJ L 001 03.01.94 p.263

  385 L 0001 OJ L 002 03.01.85 p.11

  389 L 0617 OJ L 357 07.12.89 p.28

  H

  80/232/EHS: Směrnice Rady z 15. ledna 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se rozsahu jmenovitých množství a jmenovitých objemů povolených pro některé druhy baleného zboží

  80/232/EEC: Council Directive of 15 January 1980 on the approximation of the laws of the Member States relating to the ranges of nominal quantities and nominal capacities permitted for certain prepackaged products

  380 L 0232 OJ L 051 25.02.82 p.1 modifikována:

  294 A 0103(52) OJ L 001 03.01.94 p.263

  386 L 0096 OJ L 080 25.03.86 p.55

  387 L 0356 OJ L 192 11.07.87 p.48

  H

  86/217/EHS: Směrnice Rady z 26. května 1986 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se měřičů tlaku v pneumatikách

  86/217/EEC: Council Directive of 26 May 1986 on the approximation of the laws of the Member States relating to tyre pressure gauges for motor vehicles

  386 L 0217 OJ L 152 06.06.86 p.48 modifikována:

  294 A 0103(52) OJ L 001 03.01.94 p.263

  H, BK-I

  90/384/EHS: Směrnice Rady z 20. června 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vah s neautomatickou činností

  90/384/EEC: Council Directive of 20 June 1990 on the harmonization of the laws of the Member States relating to non-automatic weighing instruments

  390 L 0384 OJ L 189 20.07.90 p.1

  modifikována:

  294 A 0103(52) OJ L 001 03.01.94 p.263

  393 L 0068 OJ L 220 30.08.93 p.1

  jiné akty ES:

  H

  76/223/EHS: Doporučení Komise členským státům z 5. února 1976 o měřicích jednotkách, na něž se odkazuje v patentových dohodách

  76/223/EEC: Commission recommendation of 5 February 1976 to the Member States concerning units of measurement referred to in patent conventions

  376 X 0223 OJ L 043 19.02.76

  H

  Sdělení Komise týkající se schvalování typů měřidel, 664/73

  Commission communications concerning pattern approvals No. 664/73 (celkem 17 sdělení)

  e) Stavební řád:

  Závazné právní akty ES:

  H, BK-I

  89/106/EHS: Směrnice Rady z 21. prosince 1988 o sbližování zákonů, jiných právních předpisů a administrativních opatření ve věci stavebních výrobků

  89/106/EEC: Council Directive of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products

  389 L 0106 OJ L 040 11.02.89 p.12

  modifikována:

  294 A 0103(52) OJ L 001 03.01.94 p.263

  393 L 0068 OJ L 220 30.08.93 p.1

  Jiné akty ES:

  94/23/ES: Rozhodnutí Komise o společných procedurálních pravidlech pro Evropské technické schvalování

  94/23/EC: Commission decision of 17 January 1994 on common procedural rules for European technical approval

  394 D 0023 OJ L 017 20.01.94

  H,

  Sdělení Komise o interpretativních dokumentech k směrnici 89/106/EHS, (94/C62/01)

  Communication of the Commission with regard to the interpretative documents of Council Directive 89/106/EEC

  OJ C 062 28.02.94 p.1

  94/611/ES: Rozhodnutí Komise z 9. září 1994 implementující článek 20 směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích

  94/611/EC: Commission decision of 9 September 1994 implementing Article 20 of Directive 89/106/EEC on construction products

  394 D 0611 OJ L 241 16.09.94

  f) Cestovní ruch:

  Závazné právní akty ES:

  H, BK-II

  90/314/EHS: Směrnice Rady z 13. června 1990 o hotových programech pro cesty, prázdniny a zájezdy

  90/314/EEC: Council Directive of 13 June 1990 on package travel, package holidays and package tours

  390 L 0314 OJ L 158 23.06.90 p.59

  modifikována:

  294 A 0103(69) OJ L 001 03.01.94 p.492

  Jiné akty ES:

  H

  86/665/EHS: Doporučení Rady z 22. prosince 1986 o standardizaci informací v existujících hotelích

  86/665/EEC: Council Recommendation of 22 December 1986 on standardized information in existing hotels

  386 X 0665 OJ L 384 31.12.86 p.54

  92/421/EHS: Rozhodnutí Rady z 13. července 1992 o akčním plánu Společenství na podporu cestovního ruchu

  92/421/EEC: Council Decision of 13 July 1992 on a Community action plan to assist tourism

  392 D 0421 OJ L 231 13.08.92 p.26

  g) Ostatní (reklama, energie).

  Závazné právní akty ES:

  BK-I

  68/414/EHS: Směrnice Rady z 20. prosince 1968 zakládající povinnost členských států EHS udržovat minimální zásoby ropy a ropných výrobků

  68/414/EEC: Council Directive of 20 December 1968 imposing an obligation n Member States of the EEC to maintain minimum stocks of crude oil and/or petroleum products

  368 L 0414 OJ L 308 23.12.68 p.14

  modifikována:

  172 B

  372 L 0425 OJ L 291 28.12.72 p.154

  BK-I

  73/238/EHS: Směrnice Rady z 24. července 1973 o opatřeních ke zmírnění důsledků obtíží v zásobování ropou a ropnými výrobky

  73/238/EEC: Council Directive of 24 July 1973 on measures to mitigate the effects of difficulties in the supply of crude oil and petroleum products

  373 L 0238 OJ L 228 16.08.73 p.1

  BK-I

  84/450/EHS: Směrnice Rady z 10. září 1984 o sbližování zákonů, jiných právních předpisů a administrativních opatření členských států týkajících se klamavé reklamy

  84/450/EEC: Council Directive of 10 September 1984 relating to the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning misleading advertising

  384 L 0450 OJ L 250 19.09.84 p.17

  modifikována:

  294 A 0103(69) OJ L 001 03.01.94 p.492

  BK-I

  89/552/EHS: Směrnice Rady z 3. října 1989 o koordinaci určitých opatření stanovených zákony, jinými právními předpisy nebo administrativními opatřeními v členských státech týkajících se provádění činností televizního vysílání

  89/552/EEC: Council Directive of 3 October 1989 on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities

  389 L 0552 OJ L 298 17.10.89 p.23

  modifikována:

  294 A 0103(60) OJ L 001 03.01.94 p.417

  Jiné akty ES:

  BK-I

  68/416/EHS: Rozhodnutí Rady z 20. prosince 1968 o uzavření a implementaci jednotlivých dohod mezi vládami týkajících se povinnosti členských států udržovat minimální zásoby ropy a ropných výrobků

  68/416/EEC: Council Decision of 20 December 1968 on the conclusion and iplementation of individual agreements between Governments relating to the obligation of Member States to maintain minimum stocks of crude oil and/or petroleum products

  368 D 0416 OJ L 308 23.12.68 p.19

  modifikováno:

  172 B

  77/706/EHS: Rozhodnutí Rady z 7. listopadu 1977 o stanovení cíle Společenství v snižování spotřeby primárních zdrojů energie v případech potíží v zásobování ropou a ropnými výrobky

  77/706/EEC: Council Decision of 7 November 1977 on the setting of a Community target for a reduction in the consumption of primary sources of energy in the event of difficulties in the supply of crude oil and petroleum products

  377 D 0706 OJ L 292 16.11.77 p.9

  modifikováno:

  379 D 0639 OJ L 183 19.07.79 p.1

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti