ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > B. INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO APROXIMACI PRÁVA - ISAP

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :5.INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRÁVA EU A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA S PRÁVEM EU V PŮSOBNOSTI MMR
Část :I. INFORMAČNÍ SYSTÉMY
Kapitola :B. INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO APROXIMACI PRÁVA - ISAP

Text:Postupné přibližování České republiky evropským strukturám nabývá v souvislosti s podáním přihlášky k členství v Evropské unii na významu a dynamice, což se týká i jedné významné součásti tohoto procesu, jakou je proces sbližování národního právního řádu s právem Evropských společenství. Od počátku 90tých let, kdy dochází k prvním krokům souvisejícím s aproximací českých právních předpisů s komunitárním právem a řešení problémů s tím spojených, se také věnuje pozornost hledání optimálního a racionálního řešení při zprostředkování a poskytování informací o legislativě ES. Na nutnost vybudovat dokonalý informační servis pro všechny subjekty zapojené do procesu aproximace práva, schopný uspokojit potřeby jejich informačních domén, byl kladen důraz i se strany orgánů Unie při všech jednáních týkajících se poskytování technické pomoci při sbližování práva.

Počínaje r. 1994 byly v rámci programu PHARE připravovány projekty zaměřené na podporu jednotlivých aktivit v rámci sbližování legislativy, včetně projektu na informační systém, který si kladl za cíl vytvořit pro legislativu na ministerstvech a ostatních ústředních orgánech podmínky pro bezproblémový přístup k informacím o komunitárním právu. Úřad pro legislativu a veřejnou správu ČR, (samostatné oddělení pro kompatibilitu s právem ES), pověřený metodicky usměrňovat a koordinovat proces sbližování práva na základě příslušných usnesení vlády, se v rámci řízení aproximačního procesu věnoval i hledání optimální varianty pro zabezpečení specifických informačních potřeb v souvislosti s posuzováním slučitelnosti.

Projekt informačního zajištění, po vyhodnocení a prodiskutování možných variantních řešení a po posouzení experty EU, byl založen na následujících základních principech:

· informační systém pro podporu aproximace bude pojat jako účelový systém, který v prostředí architektury "client-server" bude z centra obsluhovat připojené uživatele,
· na centrální úrovni bude instalován výkonný server s dostatečnými paměťovými kapacitami,
· na resortní úrovni bude na každém legislativním pracovišti instalována nejméně jedna pracovní stanice jednotně hardwarově a softwarově vybavená,
· komunikace mezi centrálním serverem a pracovními stanicemi bude probíhat v "on-line" režimu prostřednictvím vzdálených modemů a po telefonních linkách, případně po datových sítích,
· systém bude provozován na softwarovém produktu, který bude představován komplexním souborem integrujícím plnotextovou dokumentovou databázi s převážně nestrukturovanými informacemi, elektronickou poštu, zabudovaný komunikační modul a bude obsahovat zabezpečení systému a vývojové prostředí.

Na základě těchto základních parametrů a z nich odvozené technické specifikace bylo v průběhu r. 1995 vypsáno výběrové řízení na dodávky hardwarového a softwarového vybavení pro obě úrovně informačního systému. Pro dodání hardwarového vybavení byly vybrány produkty firmy Hewlett Packard a pro softwarové programové produkty Lotus Notes verze 3, WINDOWS NT pro server a WINDOWS 3.11 pro pracovní stanice. Na resortní úrovni bylo vybaveno pracovními stanicemi celkem 26 pracovišť.

Struktura a obsahová náplň systému ISAP

Zastřešit komplexní informační servis pro resortní legislativní pracoviště a pro další zainteresovaná místa, to je základním cílem systému, spolu s možností interaktivní spolupráce všech účastníků, z něhož vycházelo řešení struktury systému v rámci Lotus Notes a jeho datová základna. Lotus Notes je otevřený, parametrizovatelný systém, který je schopen integrace s dalšími softwarovými produkty, jehož technologickým základem je sdílená, replikovatelná, hierarchicky řazená dokumentová databáze. Dále systém umožňuje automatické připojení uživatelských stanic k centrálnímu serveru prostřednictvím modemu a komutované telefonní linky, umožňuje využívat všem účastníkům systém elektronické pošty a provádění aktualizací bází u uživatelů pomocí replikací. Replikace probíhají automaticky a jsou řízeny ze serveru podle nastaveného kalendáře převážně v nočních hodinách.

Základním stavebním prvkem systému ISAP je plnotextová databáze a základním článkem bází ISAPu je dokument. Dokument se ve většině případů skládá ze tří základních zón:
· zóny profilu dokumentu (obsahuje základní identifikační údaje o příslušném dokumentu, tj. jeho číselné označení, název, údaje o publikaci, datum začátku a konce účinnosti, změny a případně další potřebné údaje, v závislosti na obsahu báze),
· zóny plného textu dokumentu (obsahuje digitální text),
· zóny grafické podoby dokumentu (obsahuje scan originálu dokumentu, např. v podobě publikované v OJ apod.)

Dokument vzniká na základě formuláře (masky), jehož prostřednictvím se pořizují podle jednotlivých položek (buněk) data pro dokument ukládaný do báze. Má pro všechny báze, pracující s dokumentem legislativního typu, zhruba stejnou strukturu a mění se podle povahy dokumentu pouze profilová zóna, která však vesměs obsahuje vždy obdobné identifikační a další charakteristické údaje. Návrh formulářů s potřebnými položkami pro vytváření dokumentů není složitou záležitostí, stejně jako definování tzv. pohledů, které umožňují kombinovat do různých sestav jednotlivé položky (buňky) formulářů a získat tím v rámci dané báze vícenásobné využití údajů. Pro každou z databází lze na pracovní ploše Notes otevřít ikonu a to jak pro databáze lokální, tak pro repliky nebo kopie databází z centrálního serveru. Po připojení na server se otevřou všechny báze k nimž má uživatel přístupová práva rovněž na pracovní ploše stanice uživatele. Navázání spojení pomocí modemu je v rámci programu Notes velmi jednoduchou záležitostí, neboť komunikace je jeho integrální součástí a po nastavení parametrů spojení probíhá automaticky. Obdobným způsobem lze používat systém elektronické pošty a prostřednictvím serveru zasílat zprávy jednotlivým, nebo všem připojeným pracovním stanicím.

Systém ISAP je na základě této aplikace jedním z prvních systémů v oblasti právních informací, který spolu s profilovou informací a s digitálním textem dokumentu nabízí uživateli i grafickou reprodukci dokumentu, což je důležité zejména v případech kdy se v komunitárních předpisech objevují nejrůznější výkresy, schémata, rozsáhlé tabulky, vzory tiskopisů apod., které jsou v jiných systémech prozatím nedostupné.

Systém se skládá z bází:
· základních (nosných) bází,
· doplňkových bází a
· bází pomocných (pracovních).

V současné době provozuje systém ISAP následující báze:

Báze č. 1 (základní): Přehled platných předpisů ES

Tato báze tvoří v podstatě registr veškeré platné legislativy ES. který obsahuje cca 11 tisíc dokumentů. Báze je denně aktualizována o přírůstky publikované v Úředním věstníku řady L a C. Denně se provádí v MS v útvaru kompatibility s právem ES sledování a vyhodnocování obou věstníků z hlediska relevance publikovaných aktů pro aproximaci a informace o vybraných aktech jsou zařazovány do báze. Zařazovány jsou všechny akty jejichž publikování je povinné a to minimálně v rozsahu zóny profilové informace. Všechny směrnice, významná nařízení, rozhodnutí, příp. jiné důležité akty jsou vkládány též s plným textem v digitální podobě a pokud je to užitečné, je pořizována i grafická podoba dokumentu. Provádění výběru je nutné, neboť ve věstníku je publikováno příliš mnoho dokumentů a ne každý z nich má význam z hlediska aproximace českého práva. Podchycují se tudíž pouze akty se všeobecnou závazností, nebo akty se specifickým významem pro některý resort. Monitorování věstníků bylo zahájeno od 1.1.1996 a jeho hlavním úkolem je poskytovat uživatelům neprodleně po publikaci (prakticky do 48 hod.) přehled o aktuálním stavu komunitární legislativy a překlenout tak 3-4 měsíční prodlevu mezi aktualizacemi databáze CELEX-JUSTIS na CD-ROM, kterou je vybavena každá pracovní stanice. V tomto mezidobí se každý uživatel může informovat prakticky denně o všech důležitých vydaných předpisech a mít k dispozici i jejich text, případně i grafický vzhled předpisu. Postupem doby tak bude vznikat kompletní plnotextová báze hlavních platných komunitárních předpisů. V první fázi kompletace báze č.1 bude pořízen celý soubor předpisů týkajících se jednotného vnitřního trhu, podle Bílé knihy a její kategorizace.

Při průběžné aktualizaci báze se provádí v rámci profilové zóny indexace datumové položky nabytí účinnosti a jejího skončení, položky zatřídění podle analytického registru, dále se podchycují vazby mezi dokumenty vyplývající z novelizací a jiných změn. Připravuje se indexace na základě tesauru EUROVOC a zavedení další položky s citací judikátů vztahujících se k danému předpisu. Pro realizaci tohoto propojení se připravuje pomocná báze s textem tzv. "summary" z jednotlivých judikátů.

K této bázi jsou již připojeny dvě pomocné báze a sice báze scanu (báze č. 9) a báze souborů s texty předpisů převedených pomocí OCR technologie - Optical Characteristic Recognition (báze č. 10). Texty, grafika příp. i zvuk představují oddělenou část dat, kterou lze vnořit do dokumentu (zóny dokumentu) v programu Notes a to zabalené do ikony. Tyto objekty jsou uloženy v pomocných bázích serveru a nezatěžují základní bázi, čímž se urychlí přístup a vyhledávání. Pro pořizování a další zpracování grafické podoby dokumentů se používají programové produkty Notes pro vytváření grafických souborů, jejich prohlížení a připojování k dokumentům.

Na serveru je instalována brána pro pořizování automatizovaného překladu z angličtiny do češtiny pomocí programu BSB-Transen, který bude také součástí softwaru na každé pracovní stanici. Automatizovaný překladač však je schopen pořídit pouze velmi hrubý překlad, použitelný pro přibližnou orientaci v obsahu překládaného dokumentu.

Databáze č.1 je centrálně spravována z MS a všichni uživatelé mají přístupová práva pouze na úrovni čtenářů, což jim dává možnost bázi prohledávat, prohlížet a pořídit tiskový výstup, nikoliv však do ní editačně vstupovat.

Databáze č. 2 (základní): Monitoring aproximace

Na rozdíl od databáze č.1, která je typická pro poskytování reproduktivního typu informace, představuje tato báze počítačovou formu metodiky pro analýzu slučitelnosti platného práva ČR, případně připravovaných návrhů na jeho úpravu s korespondujícím předpisem, nebo předpisy ES. Každý ústřední orgán vyplňuje v rámci monitoringu aproximace sadu 4 formulářů, které jsou vzájemně provázány. Formulář A je určen k identifikaci předpisu ES. Vyplňují se v něm položky jako např. číslo a název předpisu v originálním znění a v překladu, jeho změny a citace českých právních předpisů, jejichž slučitelnost s tímto předpisem ES bude analyzována a hodnocena. Identifikační formuláře A vyplní každý ústřední orgán podle své gesce k předpisům ES vyplývající z jeho kompetencí.

Formulář B je analytický formulář pro vyhodnocení úrovně slučitelnosti platného právního předpisu (předpisů), vždy ve vztahu k danému předpisu ES. Těžiště zpracování tohoto formuláře gestorem spočívá v analytické části, kde se porovnávají relevantní části předpisu ES a předpisu ČR na úrovni článků a paragrafů a provede se dílčí vyhodnocení slučitelnosti. Pro celkové posouzení úrovně slučitelnosti českého předpisu vychází zpracovatelé analýzy z kritérií, které jsou uvedeny v nápovědě k formuláři. Vyplňování jednotlivých položek je pokud možno formalizováno, aby mohlo být uskutečňováno výběrem z předdefinovaných nabídek číselníků, klíčových slov apod. Další formuláře C a D jsou co obsahu obdobné, ale zpracovávají se v případech návrhů na novou právní úpravu a to buď formou novelizace stávajícího předpisu, nebo návrhem na novou právní úpravu. Přes snahu o maximální formalizaci položek všech formulářů je nutné ponechat část položek v podobě volného textu, jako např. pro některá zdůvodnění, uvedení problémů spojených s docílením slučitelnosti apod. Do bází v programu Notes lze bez problémů importovat texty vytvořené v editoru AmiPro, který patří k produktům firmy Lotus. Na mnoha ústředních orgánech je rozšířen textový editor MS Word a pro usnadnění vkládání dat do formulářů byly připraveny šablony všech formulářů monitoringu v tomto editoru a zajištěna jejich konverze do báze ISAPu. K bázi jsou připojeny nápovědy k vyplňování formulářů a jejich jednotlivých položek, takže každý zpracovatel má k dispozici návod jak, příp. co do dané položky vyplnit, např. tvar datumové položky, vybrat z nabídky pomocí mezerníku atd.

Pomocí vhodně sestavených pohledů lze obdržet celou řadu přehledných informací o stavu aproximace podle různých hledisek. Pokud jednotliví gestoři přistoupí odpovědně ke zpracování všech analytických formulářů a bezchybně provedou vyplnění všech údajů, bude k dispozici účinný nástroj pro sledování postupu prací na sbližování právních předpisů co do rozsahu a dosaženého stupně slučitelnosti podle jednotlivých druhů předpisů z pohledu práva ČR i práva ES. Zpracování analýzy slučitelnosti, které se v první etapě soustřeďuje na předpisy ES podle výčtu uvedeného v rámci Bílé knihy, je úkol velmi obtížný. Jedná se zhruba o množinu cca jednoho tisíce předpisů, z níž na některé resorty připadají až stovky předpisů ES. Zvládnutí analýzy je v těchto případech pracné a časově náročné. Nicméně si odpovědní zpracovatelé musí uvědomit, že důkladné zmapování předpisové základny a hlubší analýzy až na úroveň jednotlivých ustanovení, je jedinou cestou jak získat seriózní, analyticky podložené údaje pro další práce a úvahy, zejména tam, kde dosud plné kompatibility dosaženo nebylo a existují otevřené problémy jak a kdy bude uspokojivě vyřešena. Databáze monitoringu by se měla stát hlavním zdrojem informací pro zpracování podkladů a zpráv pro vládní výbor, vládu a pro orgány EU.

Obdobná metodika je připravována Úřadem pro normalizaci, měření a státní zkušebnictví pro sledování slučitelnosti předpisů s technickým obsahem v rámci programu technické harmonizace. Pokud bude pro oblast technické harmonizace budován autonomní informační systém a v jeho rámci i zpracování identifikací a analýz technických předpisů ES a ČR, pak by měla být zajištěna kompatibilita obou systémů a možnost přenosu dat do systému ISAP, neboť z valné části budou zpracovávána stejná data s výjimkou některých specifik, které vyplynou z technické povahy. ISAP monitoruje stav aproximace za všechny obecně závazné předpisy, tedy včetně předpisů s technickým obsahem pokud náleží do této množiny a také hodnocení průběhu a výsledků aproximace by mělo být vykazováno celkově za právní řád ČR.

V případě této báze mají všichni uživatelé přístupová práva na úrovni tvorby dokumentů a lokální báze vytvořené na pracovních stanicích se replikují na centrální server a zpět rozšířená o výsledky analýz ostatních resortů. Ukázky formulářů A až D jsou uvedeny v příloze č. 1 - 5 pro větší názornost ve formě tzv. šablon.

Databáze č. 3 (základní): Překlady dokumentů ES

Vytvoření centrální evidence existujících překladů komunitární legislativy o ostatních dokumentů s ní souvisejících byl jedním z prvních požadavků se strany Evropské komise při projednávání technické pomoci. Proto také báze evidující pořízené české překlady byla první vzniklou bází v rámci ISAPu. Vedle běžných základních atributů uváděných v profilové zóně obsahuje navíc některé další důležité údaje, jako např. uvedení pořizovatele nebo jiného zdroje (instituce, adresa, telefonní spojení fax), kde je překlad uložen a kde jej zájemce může získat. Je podchycena forma (digitální, písemná), rozsah a úroveň překladu (pracovní, revidovaný) a zatřídění podle analytické struktury. Pokud je k dispozici digitální text, je připojen v textové zóně dokumentu (část překladů je pouze v písemné formě). Formulář pro evidenci překladů umožňuje vytvoření prvotního dokumentu a pokud je provedena např. revize překladu lze automaticky přiřadit k původnímu překladu jeho upravenou formu a to vícekrát za sebou. Může tak vzniknout několik závislých dokumentů a je možné sledovat vývoj překladu a jeho úprav.

K číselnému označení dokumentů se používá osvědčený kód CELEXu a připojuje se rozšíření o písmeno "P" a pořadové číslo, pokud existuje více překladů u několika pořizovatelů. Duplicity v překladech se vyskytují a vesměs byly pořízeny v období kdy žádná centrální evidence neexistovala a v jejich zadávání nebyla žádná koordinace. Pokud je nějaký dokument zadán k přeložení je v bázi k jeho číslu přidána přípona "Z". Po dodání překladu se změní na příponu "P". Hlavním posláním této báze je zamezit objednávání již existujících předpisů a proto každý zadavatel překladu (z okruhu ministerstev a ostatních ústředních orgánů) s přístupem k bázi evidence překladů, je povinen ověřit, zda jím požadovaný překlad již není evidován. V případě průkazně nevyhovující kvality původního překladu je možno zadat jeho revizi.

Evidence překladů vznikla na základě podkladů z inventury provedené na ministerstvech a ostatních ústředních orgánech v II. pololetí r. 1994 a z podkladů jiných pracovišť zabývajících se problematikou sbližování práva např. výzkumných ústavů a dalších institucí. Od počátku r. 1995 je pořizování překladů financováno z prostředků PHARE, požadavky kontrolovány a texty dodaných překladů v digitální formě jsou průběžně zařazovány do báze. Báze eviduje v polovině r. 1996 cca 1660 překladů a lze předpokládat, že do konce r. 1997 se jejich počet zvýší nejméně o 50%. Všechny překlady pořizované z prostředků PHARE prostřednictvím překladatelské agentury vybrané v rámci vypsaných tendrů jsou považovány za pracovní překlady a nejsou deklarovány jako autorizované či jinak revidované. Každý překlad je však podroben redakci z hlediska jazykové a věcné správnosti.

Početná nabídka pohledů v bázi nabízí uživateli seskupení údajů o překladech podle nejrůznějších hledisek.

Databáze č. 4 (doplňková): Slovník legislativní terminologie

Slovník pojmů z oblasti primární legislativy v česko-anglicko-německo-francouzských ekvivalentech byl vypracován jako pomůcka především pro pracovníky v legislativě a pro překladatele ke sjednocení používaných výrazů. V další fázi prací na terminologii bude navazovat vytvoření slovníku sekundární legislativy a postupně by měly vznikat v jednotlivých resortech specializované slovníky odborného názvosloví, které se stanou součástí této báze. Spolu s instalací automatizovaného překladače se připravuje i možnost vyvolání slovníku při práci s kteroukoliv bází systému. Uživatelé mají k této bázi přístup pouze jako čtenáři.

Databáze č. 5 (doplňková): Adresář pro potřeby aproximace

Poskytuje informativní přehled o pracovnících zapojených do procesu aproximace práva, jako členové pracovní skupiny pro aproximaci práva, jejich zástupci, osoby odpovědné za záležitosti programů PHARE, jejich adresy, funkce a spojení.

Databáze č. 6 (doplňková) : Plán legislativní činnosti vlády

Přehled legislativních návrhů předkládaných vládě (vyplývajících z plánu práce vlády) v členění podle časového hlediska a podle předkladatele.

Databáze č. 7 (doplňková): Anglická znění legislativy ČR

Databáze eviduje překlady českých právních předpisů do angličtiny. Spolu s překlady platných předpisů jsou zařazeny i překlady návrhů, které jsou pořizovány, aby je bylo možno předložit k posouzení expertům EU. Báze anglických znění českých předpisů bude představovat významný zdroj informací o českém právu pro různé orgány EU v Bruselu.

Databáze č. 8 (doplňková): Zkratky

V dokumentech EU se velice často vyskytují zkratky a jejich význam nebývá blíže vysvětlen. Báze obsahuje seznam nejvíce užívaných zkratek a akronymů, jejich význam v angličtině a český překlad.

Databáze č. 9 (pomocná): Scan a č.10 (pomocná): OCR

Obě báze slouží k ukládání souborů s grafikou a digitalizovaným textem po provedené optické kontrole a propojení s bází č. 1.

Databáze č. 11 (základní): Dokumenty Rady Evropy

Při posuzování slučitelnosti je mnohdy třeba přihlížet i k existujícím úmluvám Rady Evropy a to nejen pokud se jedná o lidská práva a svobody, ale o celou řadu dalších oblastí, které úzce souvisí s komunitárním právem. Za tím účelem je k dispozici kompletní báze všech dosud 162 vydaných dokumentů v anglickém znění. Pokud byl zpracován český překlad v digitální formě, je připojen v textové zóně dokumentu. Databáze bude doplněna o informaci, které státy příslušný dokument ratifikovaly, podepsaly, nebo k němu přistoupily. Připravuje se rozšíření báze o texty doporučení Rady Evropy a o komentáře k jednotlivým dokumentům.

Databáze č. 12 (doplňková): Odkazy podle Bílé knihy

Pro zlepšení orientace zpracovatelů analýz pro monitoring aproximace byl vytvořen přehled předpisů podle jednotlivých sektorů Bílé knihy, skupin a podskupin a stadií. Za účelem předcházení chybovosti ve vytváření kódu pro číselné označení předpisu je vždy ke každému pořadovému číslu předpisu ES přiřazeno také jeho číslo podle kódování systému CELEX. Báze také poskytuje pohledy na množství předpisů v jednotlivých sektorech a umožňuje ověřovat postup analytických prací v rámci báze č. 2.

Databáze č. 13 (doplňková): Seznam expertů

Přehled expertů EU, zahrnující i české experty, poskytne uživatelům informace o expertech, kteří jsou k dispozici pro problematiku aproximace práva. Evidováno je jméno a adresa experta, oblast jeho odbornosti, případně užší specializace (zaměření na předpisy ES s jejich výčtem), vysílající organizace (Konsorcium, TAIEX, expert členského státu EU), jazyková komunikace a číslo projektu v programu PHARE, na němž bude expert participovat. Uvedeny jsou i sazby za člověko/den podle kategorie experta, denní výlohy a max. výše úhrady za dopravu. Báze bude průběžně aktualizována na základě doplňování seznamu expertů vysílajícími organizacemi.

Databáze č. 14 (základní): Konsolidovaná znění předpisů ČR

V návaznosti na bázi č. 2 byla připravena báze obsahující tzv. konsolidovaná znění právních předpisů ČR. Jedná se počítačově zpracované znění zachycující aktuální stav předpisu s promítnutím všech změn, které byly od doby platnosti předpisu provedeny. Konsolidované znění je pracovní pomůckou pro uživatele a usnadní jim práci s textem předpisu, který prošel např. několika složitými novelizacemi. Konsolidované znění bude zpracováno ke každému předpisu ČR, k němuž byl zpracován formulář "B" v rámci analýzy (v bázi č. 2). Součástí dokumentu s konsolidovaným zněním budou i vazby českého předpisu na předpis nebo předpisy ES, s uvedením úrovně jejich slučitelnosti. Tyto údaje budou vygenerovány z údajů báze č. 2. Konsolidovaná znění v žádném případě nenahrazují úplná znění publikovaná ve Sbírce zákonů a slouží pouze jako pracovní podklad pro legislativní činnost.

Databáze č. 15 (doplňková): Výkladový slovník pojmů týkajících se vnitřního trhu

V rámci zpřístupnění legislativní terminologie dokumentů ES byl do ISAPu zařazen i glosář základních pojmů souvisejících s vnitřním trhem. Glosář byl, na základě nejvýznamnějších dokumentů upravujících fungování jednotného vnitřního trhu a uvedených v Bílé knize, zpracován Komisí a je určen jako pomůcka pro asociované země. Písemná i digitální forma glosáře byla úřadem TAIEX rozeslána všem přidruženým zemím k využití. Každý pojem má uvedený odkaz na Bílou knihu, vysvětlující definici pojmu a odkaz na předpis nebo jiný pramen. Glosář je zpracován pouze v anglické verzi. Převedení slovníku do báze umožní uživatelům rychlejší orientaci a vyhledávání pojmů.

Mimo výše uvedených bází existují v rámci ISAP ještě další pracovní báze, jako např. báze určená pro předávání informací úřadu TAIEX strukturovaná podle formuláře k vykazování svolných informací o aproximaci v přidružených zemích. Dále jsou to báze s evidencí požadavků a čerpání prostředků v rámci projektů PHARE a jednotlivých kontraktů, které jsou provozovány interně v MS.

Úloha ISAPu v procesu aproximace práva v ČR a jeho další rozvoj

Informační systém pro aproximaci práva, po zkušebním období na sklonku loňského roku, je od počátku r. 1996 v plném rutinním provozu a jsou realizovány všechny jeho projektované funkce. Pro všechny uživatele systému bylo podmínkou osvojit si základy práce v prostředí WINDOWS, zvládnout zacházení s databází CELEX-JUSTIS na CD-ROM a ovládání programu Lotus Notes a textového editoru AmiPro. O jednotlivých programových produktech bylo organizováno pro obsluhu pracovních stanic na resortech školení v potřebném rozsahu. Pro většinu pracovníků legislativních útvarů resortů nebylo lehké se zorientovat v nových, pro ně neznámých aplikacích, přes to je možno konstatovat, že obsluha pracovních stanic je úspěšně zvládnuta a komunikace se systémem úspěšně probíhá v on-linovém přístupu ke všem vystavovaným databázím, k elektronické poště a bezporuchově probíhají i automatické replikace mezi centrálním serverem a pracovními stanicemi.

Kombinace databáze JUSTIS na CD-ROM a on-line přístupu k průběžně aktualizované bázi předpisů ES umožňuje každému uživateli získat prakticky kdykoliv informaci o předpisu komunitárního práva, tzn. jeho text, nebo minimálně základní profilovou informaci o tomto předpisu. Totéž platí pokud se jedná o informace o českých překladech. Doplňkové báze pak zase poskytují poměrně dosti širokou a pestrou nabídku dalších informací, které mohou být užitečné a použitelné v rámci aproximačních aktivit (viz slovníky, adresáře, přehledy, seznamy apod.). ISAP byl projektován jako systém otevřený a je schopný dalšího rozvoje v souladu s vyvíjejícími se potřebami a nároky na informační servis pro aproximaci práva. ISAP v podstatě neplní pouze úlohu automatizovaného systému schopného poskytovat informace reproduktivního typu, ale využívá možností aplikované technologie "client-server" a možností interaktivního propojení i pro analytické práce a získávání údajů pro hodnocení výstupů z aproximačního procesu.

Rozšiřování systému není nijak omezené a připravují se další báze základní i doplňkové, včetně inovací bází stávajících. Extense systému se netýká jen jeho datové základny, ale realizuje se rozšíření připojených stanic např. na fakulty vysokých škol s výukou evropského práva, Parlament ČR a Parlamentní institut. Okruh uživatelů je prozatím ohraničen na ústřední a ostatní orgány státní správy, případně vybrané instituce rozpočtového charakteru. Vzhledem k velkému zájmu o informace produkované systémem ISAP, bude třeba v blízké budoucnosti řešit i otázku přístupu subjektů z jiných oblastí (banky, svazy, komory, firemní sféra a další).

Systém pracuje na serveru v prostředí WINDOWS NT, na pracovních stanicích pod WINDOWS 3.11 je provozován program Lotus Notes verze 3.1. V současné době je již lokalizována nová verze Lotus Notes .4, která ve srovnání se stávající vykazuje řadu zlepšení. Pod touto verzí se již modelují možná řešení systému a po jejich ověření bude na centrální server instalována nová verze a postupně, podle možností financování, bude upgrade proveden i na pracovních stanicích. V rámci perspektivy systému je uvažováno v nejbližší době s zpřístupněním systému prostřednictvím datových sítí a Internetu a využitím dalších možností, které nabízí (WWW stránky apod.). Současně se pracuje na projektu na převedení inovovaných databází ISAP na CD-ROM, neboť pokud dojde k situaci, že rozsah systému bude narážet na možnosti paměťové kapacity pracovních stanic, potom použití tohoto media bude jedním z řešení tohoto problému.

Na své využití čeká také uplatnění další z modulů programu Notes a sice pořádání konferencí připojených účastníků umožňující organizovat diskuze a konzultace v rámci připojeného uživatelského okruhu.

Závěr

Dosud se záležitostmi týkajícími se implementace Evropské dohody, včetně aproximace práva, zabývaly převážně vrcholné orgány, především vláda, vládní výbor, pracovní výbor, jednotlivé pracovní skupiny a pracovníci ministerstev a ostatních ústředních orgánů při řešení věcných problémů souvisejících s plněním závazků vyplývajících z Evropské dohody a dalších úkolů.

Stále více se však otázky spojené s přípravou české republiky na vstup do EU stávají záležitostí širšího okruhu subjektů, nejen v ústřední státní správě, ale i v ostatních oblastech a posléze i celé veřejnosti. Do popředí bude stále více vystupovat potřeba větší informovanosti o to nejen o komunitárním právu, ale o Evropské unii z hledisek jejího institucionálního uspořádání, rozhodovacích mechanismů, zemědělské, sociální politiky a dalších aspektech jejího fungování. Pro podnikatelskou sféru jsou klíčovými informace o legislativě vnitřního trhu, zejména o předpisech o požadavcích na technickou úroveň výrobků, o ochraně spotřebitele, o veřejných zakázkách a dalších, které přímo ovlivňují exportní možnosti do EU a kterým bude nucena se co nejrychleji přizpůsobit .

V prohlubování informovanosti odborné i laické veřejnosti mají důležitou úlohu účelově orientované a specializované systémy typu ISAPu a je v zájmu dalšího prohlubování informovanosti tyto systémy rozvíjet a zkvalitňovat po stránce technické, úrovně datové základny a možností zprostředkování informací co nejširšímu okruhu zájemců.


Příloha č. 1: Formulář A - Identifikace předpisu ES
I S A P
Informační Systém pro Aproximaci Práva
Databáze č. 2 Evidence stavu slučitelnosti práva ES s právem ČR
Pro potřebu ministerstev a ostatních úředních orgánů státní správy

A. Identifikace předpisu ES Stav ke dni:

1. Označení předpisu ES

Číslo: Kód Celex:
Druh předpisu ES:

Název předpisu ES (originální znění):
Název předpisu ES (překlad):
Publikace předpisu ES:
OJ č.: Ze dne: Strana:
Citace pozměňujících předpisů ES:
Publikace pozměňujících předpisů ES:

Přiřazení dle BK
- Předpis ES je mimo rámec BK
Sektor, oblast, podoblast, skupina : , , ,
Zařazení v rámci BK - stadium:

Překlad předpisu ES - pořízen pod č. (kód):
Nepořízen - překlad je požadován:
Gestor za aproximaci uvedeného předpisu ES:

Druh gesce: Spolupracující gestoři: , , , , , , ,

Gestor neurčen - návrh gesce:


Citace korespondujících předpisů ČR:
Problémy související s transpozicí evidovaného předpisu ES a důsledky zavedení do právního řádu ČR:

Technická pomoc (experti EU, příp. jiná pomoc v rámci PHARE) poskytnutá (příp. požadovaná) při posuzování slučitelnosti evidovaného předpisu:
Poznámky a doplňky:

Resort:
Zpracoval: Datum:
Věcně příslušná divize:
Za divizi zpracoval:


Příloha č. 2: Formulář B - Stávající platná právní úprava v ČR
I S A P
Informační Systém pro Aproximaci Práva
Databáze č. 2 Evidence stavu slučitelnosti práva ES s právem ČR
Pro potřebu ministerstev a ostatních úředních orgánů státní správy

B. Stávající platná právní úprava v ČR. Stav k datu:

Ve vztahu k předpisu ES (Kód Celex):

Gestor:

K části předpisu ES (relevantní ustanovení):

Právní předpis ČR:

Druh předpisu:
Číslo:
Název:
Datum účinnosti od:
Změny pasivní (předpis je
měněn - citace):
Změny aktivní (předpis mění
- citace):

Přiřazení dle BK:

- Předpis ES je mimo rámec BK
Sektor, oblast, podoblast, skupina : , , ,
Zařazení v rámci BK - stadium:

Priorita slučitelnosti:
a) z hlediska BK
b) z hlediska “acquis communautaire”
c) z hlediska ČR
Analýza věcného obsahu - porovnání podle jednotlivých ustanovení předpisů

(viz také příloha na konci formuláře):
Ustanovení výše uvedeného předpisu ESUstanovení výše uvedeného předpisu ČRStupeň slučit
Pozn.: Zhodnocení slučitelnosti příslušného ustanovení (článků, paragrafů, popř. odstavců, bodů) vyjádřete pomocí symbolů (V- vyhovující, X- částečně, N- nevyhovující).
Relevantní ustanovení předpisu ČR z hlediska slučitelnosti (výčet):

Vztah k Evropské dohodě:

Charakteristika souladu předpisu ČR s obecnými (průřezovými) ustanoveními komunitárního práva:

Zhodnocení úrovně slučitelnosti předpisu ČR na základě shrnutí analýzy podle jednotlivých ustanovení:
Plná slučitelnost

Převážná slučitelnost

Převážná slučitelnost s výhradou

Dílčí slučitelnost

Dílčí slučitelnost s výhradou

Neslučitelnost

Neslučitelnost s výhradou


Není-li platný předpis ČR plně slučitelný s právem ES, uveďte:
a) důvod, proč nemohlo být nebo nebylo plné slučitelnosti dosaženo:
b) předpokládaný termín dosažení slučitelnosti:
c) předpokládaný způsob řešení:

Zajištění aplikace (provádění) předpisu (institucionální zajištění, potřebná infrastruktura atd. pro implementaci právní úpravy):

Pozn.:

Resort:

Věcně příslušná divize:
Zpracoval:

Příloha:

Analýza věcného obsahu

(Pouze pro případy importu analýz zpracovávaných mimo tento formulář. Import provede MS ČR.)


Příloha č. 3: Formulář C - Novelizace platného předpisu ČR
I S A P
Informační Systém pro Aproximaci Práva
Databáze č. 2 Evidence stavu slučitelnosti práva ES s právem ČR
Pro potřebu ministerstev a ostatních úředních orgánů státní správy
C. Novelizace platného předpisu ČR Stav k datu:

Ve vztahu k předpisu ES (Kód Celex):

Gestor:

K části předpisu ES (relevantní ustanovení):

Novelizace právního předpisu ČR:

Druh předpisu:
Název navrhované novelizace:
Relevantní ustanovení z hlediska slučitelnosti:
Předpokládané datum účinnosti od:
Změny pasivní (předpis je měněn - citace):
Změny aktivní (předpis mění - citace):

Přiřazení dle BK:

- Předpis ES je mimo rámec BK
Sektor, oblast, podoblast, skupina : , , ,
Zařazení v rámci BK - stadium:
Etapy a fáze přípravy novelizace:
Předpokládané datum realizace fáze:

Priorita slučitelnosti:

a) z hlediska BK
b) z hlediska “acquis communautaire”
c) z hlediska ČRAnalýza věcného obsahu - porovnání podle jednotlivých ustanovení předpisů:
Ustanovení výše uvedeného předpisu ESUstanovení výše uvedeného předpisu ČRStupeň slučit
Pozn.: Zhodnocení slučitelnosti příslušného ustanovení (článků, paragrafů, popř. odstavců, bodů) vyjádřete pomocí symbolů (V- vyhovující, X- částečně, N- nevyhovující).

Charakteristika souladu novelizace předpisu ČR s obecnými (průřezovými) ustanoveními komunitárního práva:

Vztah k Evropské dohodě:

Zhodnocení úrovně slučitelnosti navrhované novelizace předpisu ČR na základě shrnutí analýzy podle jednotlivých ustanovení:
Plná slučitelnost

Převážná slučitelnost

Převážná slučitelnost s výhradou

Dílčí slučitelnost

Dílčí slučitelnost s výhradou

Neslučitelnost

Neslučitelnost s výhradou

Uveďte důsledky navrhované novelizace:
a) ekonomické:
b) institucionální:
c) finanční (rozpočtové):

Pozn.:

Resort:
Věcně příslušná divize:
Zpracoval:

Příloha:

Analýza věcného obsahu

(Pouze pro případy importu analýz zpracovávaných mimo tento formulář. Import provede MS ČR.)
Příloha č. 4: Formulář D - Návrh nového předpisu ČR
I S A P
Informační Systém pro Aproximaci Práva
Databáze č. 2 Evidence stavu slučitelnosti práva ES s právem ČR
Pro potřebu ministerstev a ostatních úředních orgánů státní správy
D. Návrh nového předpisu ČR Stav k datu:

Ve vztahu k předpisu ES (Kód Celex):

Gestor:

K části předpisu ES (relevantní ustanovení):
Návrh právního předpisu ČR:
Druh předpisu:
Název návrhu nového předpisu:
Relevantní ustanovení z hlediska slučitelnosti:
Předpokládané datum účinnosti od:
Změny pasivní (předpis je měněn - citace):
Změny aktivní (předpis mění - citace):

Přiřazení dle BK:

- Předpis ES je mimo rámec BK
Sektor, oblast, podoblast, skupina : , , ,
Zařazení v rámci BK - stadium:

Etapy a fáze přípravy novelizace:

Předpokládané datum realizace fáze:

Priorita slučitelnosti:

a) z hlediska BK
b) z hlediska “acquis communautaire”
c) z hlediska ČR
Analýza věcného obsahu - porovnání podle jednotlivých ustanovení předpisů:
Ustanovení výše uvedeného předpisu ESUstanovení výše uvedeného předpisu ČRStupeň slučit
Pozn.: Zhodnocení slučitelnosti příslušného ustanovení (článků, paragrafů, popř. odstavců, bodů) vyjádřete pomocí symbolů (V- vyhovující, X- částečně, N- nevyhovující).

Charakteristika souladu předpisu ČR s obecnými (průřezovými) ustanoveními komunitárního práva:

Vztah k Evropské dohodě:

Zhodnocení úrovně slučitelnosti návrhu nového předpisu ČR na základě shrnutí analýzy podle jednotlivých ustanovení:
Plná slučitelnost

Převážná slučitelnost

Převážná slučitelnost s výhradou

Dílčí slučitelnost

Dílčí slučitelnost s výhradou

Neslučitelnost

Neslučitelnost s výhradou


Není-li návrh předpisu ČR plně slučitelný s právem ES, uveďte:
a) důvod, proč nemohlo být nebo nebylo plné slučitelnosti dosaženo:
b) předpokládaný termín dosažení slučitelnosti:

Uveďte důsledky navrhované novelizace:
a) ekonomické:
b) institucionální:
c) finanční (rozpočtové):

Pozn.:

Resort:


Věcně příslušná divize:
Zpracoval:

Příloha:

Analýza věcného obsahu

(Pouze pro případy importu analýz zpracovávaných mimo tento formulář. Import provede MS ČR.)
Příloha č. 5: Nápověda pro stanovení úrovně slučitelnosti


Nápověda pro stanovení úrovně slučitelnosti

Předpis ČR je plně slučitelný s právem ES:
- nejsou-li předpisy ČR a ES navzájem v rozporu;
- jsou-li všechna ustanovení předpisu ES věcně pokryta předpisem(předpisy) ČR;
- neobsahuje-li předpis ČR ve srovnání s předpisem ES přísnější ustanovení nebo ustanovení navíc, která by byla s to zkreslit jednotný trh, ledaže by takové vyjímky připouštělo komunitární právo nebo Evropská dohoda (nutno zvláště zdůvodnit).

Převážné slučitelnosti je dosaženo tehdy,
- je-li většina ustanovení předpisu ES věcně pokryta předpisem (předpisy) ČR;
- není-li neslučitelný s některým z podstatných ustanovení směrnice ES.

Převážná slučitelnost s výhradou vyplývá :
a) jen z toho, že plná slučitelnost je dosažitelná teprve v podmínkách členství ČR v EU, zejména;
  - jde o ustanovení, která jsou v důsledku své povahy a obsahu aplikovatelná jen mezi členskými státy,
  - odchylná úprava by mohla být v případě členství uznána za ekvivalentní podle příslušných ustanovení primárního komunitárního práva (např. podle čl. 100a odst.4 Smlouvy o založení ES );
b) ze zvláštní úpravy v Evropské dohodě ČR - ES ( vč. rozhodnutí Rady přidružení podle čl. 106 ED či Výboru přidružení podle čl. 108 odst. 2 ED ).

Dílčí slučitelnosti je dosaženo tehdy,
- jsou-li jen některá (je-li jen některé) podstatné ustanovení směrnice ES pokryto předpisem (předpisy) ČR.

Dílčí slučitelnost s výhradou vyplývá :
a) jen z toho, že plná slučitelnost je dosažitelná teprve v podmínkách členství ČR v EU, zejména;
  - jde o ustanovení, která jsou v důsledku své povahy a obsahu aplikovatelná jen mezi členskými státy,
  - odchylná úprava by mohla být v případě členství uznána za ekvivalentní podle příslušných ustanovení primárního komunitárního práva (např. podle čl. 100a odst.4 Smlouvy o založení ES );
b) ze zvláštní úpravy v Evropské dohodě ČR - ES ( vč. rozhodnutí Rady přidružení podle čl. 106 ED či Výboru přidružení podle čl. 108 odst. 2 ED ).

Neslučitelnost nastává :
- je-li předpis ČR věcně v rozporu s předpisem (předpisy) ES;
- není-li předpisem (předpisy) ČR věcně pokryto žádné podstatné ustanovení předpisu ES.

Neslučitelnost s výhradou vyplývá :
a) jen z toho, že plná slučitelnost je dosažitelná teprve v podmínkách členství ČR v EU, zejména;
  - jde o ustanovení, která jsou v důsledku své povahy a obsahu aplikovatelná jen mezi členskými státy,
  - odchylná úprava by mohla být v případě členství uznána za ekvivalentní podle příslušných ustanovení primárního komunitárního práva (např. podle čl. 100a odst.4 Smlouvy o založení ES );
b) ze zvláštní úpravy v Evropské dohodě ČR - ES ( vč. rozhodnutí Rady přidružení podle čl. 106 ED či Výboru přidružení podle čl. 108 odst. 2 ED ).
2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti