ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > A. Směrnice Rady z 13. června 1990 o souborných službách pro cestování, pobyty a zájezdy (90/314/EHS)

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :11. LEGISLATIVNÍ DOKUMENTY EVROPSKÉ UNIE V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU
Část :III. PLNÉ TEXTY VYBRANÝCH DOKUMENTŮ EU-ČESKÁ A ANGLICKÁ VERZE
Kapitola :A. Směrnice Rady z 13. června 1990 o souborných službách pro cestování, pobyty a zájezdy (90/314/EHS)

Text:390L0314, OJ L158, 23. 6. 1990, s. 59

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

na základě smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství a zejména jejího článku 100a,

na základě návrhu Komise OJ C 96, 12. 4. 1988, s. 5,

ve spolupráci s Evropským parlamentem OJ C 69, 20. 3. 1989, s. 102 a OJ C 149, 18. 6. 1990,

na základě stanoviska Hospodářského a sociálního výboru OJ C 102, 24. 4. 1989, s. 27,

vzhledem k tomu, že jedním z hlavních cílů Společenství je vytvoření vnitřního trhu, jehož důležitou částí je odvětví cestovního ruchu;

vzhledem k tomu, že mezi národními právními předpisy členských států pro souborné služby pro cestování, pobyty a zájezdy, nazývané dále “souborné služby pro cestování” nebo jen “souborné služby”, je mnoho rozdílů a národní postupy v této oblasti se značně liší, což vede k překážkám svobody poskytování služeb v dané oblasti a k narušování soutěže mezi podnikateli působícími v různých členských státech;

vzhledem k tomu, že ustanovení společných pravidel pro souborné služby přispěje k odstranění těchto překážek a tím i k zajištění společného trhu ve službách. Podnikatelům zavedeným v jednom členském státě tak bude umožněno nabízet své služby v jiných členských státech a spotřebitelé ve Společenství budou moci využívat porovnatelných podmínek při kupování souborných služeb v kterémkoli členském státě;

vzhledem k tomu, že odstavec 36 (b) přílohy rezoluce Rady z 19. května 1981 o druhém programu Evropského hospodářského společenství pro politiku ochrany a informování spotřebitele OJ C 165, 23. 6. 1981, s. 24 vyzývá Komisi, aby se mimo jiné zabývala cestovním ruchem, a popřípadě předložila příslušné návrhy se zřetelem k jejich významu pro ochranu spotřebitele a k vlivům rozdílů legislativ členských států na řádné fungování společného trhu;

vzhledem k tomu, že v rezoluci o politice Společenství pro cestovní ruch z 10. dubna 1984 OJ C 115, 30. 4. 1984, s. 1 uvítala Rada iniciativu Komise zdůrazňující důležitost cestovního ruchu a vzala na vědomí první záměry Komise pro politiku Společenství v oblasti cestovního ruchu;

vzhledem k tomu, že sdělení Komise Radě nazvané “Nový stimul pro politiku ochrany spotřebitele”, schválené rezolucí Rady z 6. května 1986 OJ C 118, 7. 3. 1986, s. 28, uvádí v odstavci 37 mezi opatřeními navrhovanými Komisí harmonizaci legislativy týkající se souborných služeb pro cestování;

vzhledem k tomu, že cestovní ruch hraje stále důležitější roli v ekonomikách členských států; vzhledem k tomu, že systém souborných služeb pro cestování je základní součástí cestovního ruchu; vzhledem k tomu, že průmysl souborných služeb cestovního ruchu v členských státech by byl stimulován k většímu růstu a produktivnosti, kdyby bylo přijato alespoň minimum společných pravidel, které by mu daly dimenze Společenství; vzhledem k tomu, že by to přineslo výhody nejen občanům Společenství kupujícím si souborné služby organizované podle těchto pravidel, ale přivedlo by to do Společenství cestovní ruch zvenčí, který by hledal výhody zaručeného standardu souborných služeb;

vzhledem k tomu, že rozdíly v pravidlech ochrany spotřebitele v různých členských státech jsou zábranou pro spotřebitele v jednom členském státě od kupování souborných služeb v jiném členském státě;

vzhledem k tomu, že tyto zábrany jsou především účinné při odrazování spotřebitele od kupování souborných služeb mimo vlastní členský stát, a jsou účinnější než v případě poskytování jiných služeb, vzhledem ke zvláštní povaze souborných služeb pro cestování, s nimiž je obvykle spojeno vydávání značných peněžních částek předem a poskytování služeb v jiném státě, než tam, kde má spotřebitel bydliště;

vzhledem k tomu, že spotřebitel by měl využívat výhod ochrany zaváděné touto směrnicí bez ohledu na to, zda je přímou smluvní stranou, náhradníkem nebo členem skupiny, pro niž smlouvu na souborné služby uzavřela jiná osoba;

vzhledem k tomu, že organizátor souboru služeb a/nebo prodejce by měl být povinen zajistit, aby v popisech souborných služeb, které organizuje a prodává, nebyly uváděny zavádějící informace, a aby v prospektech pro spotřebitele byly srozumitelné a přesné informace;

vzhledem k tomu, že spotřebitel potřebuje mít záznam o podmínkách smlouvy o poskytovaném souboru služeb; vzhledem k tomu, že toho lze snadno dosáhnout požadavkem, aby všechny smluvní podmínky byly uvedeny písemně nebo jinou dokumentární formou, která bude pro spotřebitele srozumitelná a přístupná a aby obdržel kopii;

vzhledem k tomu, že spotřebitel by měl mít za určitých okolností možnost převést svou rezervaci souboru služeb na souhlasící třetí osobu;

vzhledem k tomu, že cena stanovená ve smlouvě by v zásadě neměla být měněna, pokud není možnost zvýšení či snížení ceny výslovně zakotvena ve smlouvě; vzhledem k tomu, že by však tato možnost měla být podřízena určitým podmínkám;

vzhledem k tomu, že by spotřebitel měl mít za určitých podmínek možnost před odjezdem od smlouvy o souboru služeb odstoupit;

vzhledem k tomu, že by měla být jasně definována práva spotřebitele v situacích, kdy organizátor soubor služeb zruší cestu před dohodnutým datem odjezdu;

vzhledem k tomu, že když po odjezdu spotřebitele dojde ke podstatnému nedostatku v plnění služeb, na něž uzavřel smlouvu, nebo když organizátor zjistí, že nebude schopen zabezpečit podstatnou část služeb, které mají být poskytnuty, měl by mít organizátor ke spotřebiteli určité závazky;

vzhledem k tomu, že smluvní strana organizátora a/nebo strana prodejce by měla spotřebiteli ručit za řádné plnění závazků vyplývajících ze smlouvy; vzhledem k tomu, že by navíc organizátor a/nebo prodejce měli být odpovědni za škody, plynoucí pro spotřebitele z neplnění nebo nesprávného plnění smlouvy, pokud nelze nedostatky v plnění smlouvy přičíst ani žádné jejich chybě ani chybě jiného dodavatele služeb;

vzhledem k tomu, že v případech, kdy organizátor a/nebo prodejce je odpovědný za neplnění nebo nesprávné plnění služeb, zahrnutých do souboru služeb, měla by tato odpovědnost být omezena v souladu s mezinárodními úmluvami upravujícími podobné služby, především Varšavskou úmluvou z r. 1929 o mezinárodní letecké dopravě, Bernskou úmluvou z r. 1961 o železniční dopravě, Athénskou úmluvou z r. 1974 o námořní dopravě a Pařížskou úmluvou z r. 1962 o odpovědnosti hoteliérů;

vzhledem k tomu, že by navíc u škod jiných než zranění osob, mělo být také možné omezit odpovědnost v rámci smlouvy na soubor služeb, avšak za předpokladu, že taková omezení nejsou nepřiměřená;

vzhledem k tomu, že by měla být přijata určitá opatření pro informování spotřebitelů a vyřizování reklamací;

vzhledem k tomu, že pro spotřebitele i pro průmysl souborných služeb cestovního ruchu by bylo přínosem, kdyby organizátoři a/nebo prodejce byli povinni předložit dostatečný důkaz o záruce v případě platební neschopnosti;

vzhledem k tomu, že členské státy by měly mít v oblasti souborných služeb pro cestování možnost přijmout nebo si podržet přísnější opatření na ochranu spotřebitele,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Účelem této směrnice je sblížení zákonů a dalších právních a správních předpisů členských států týkajících se souborných služeb pro cestování prodávaných nebo nabízených k prodeji na území Společenství.

Článek 2

Pro účely této směrnice:

1. “souborem služeb” se rozumí předem sestavená kombinace alespoň dvou z následujících služeb, je-li prodávána nebo nabízena k prodeji za souhrnnou cenu a je-li služba poskytována po dobu přesahující 24 hodin nebo když zahrnuje ubytování přes noc:
(a) doprava;
(b) ubytování;
(c) jiné turistické služby, jež nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru služeb;

    Oddělené účtování za jednotlivé položky téhož souboru služeb nezprošťuje organizátora nebo prodejce závazků podle této směrnice;
2. “organizátorem” se rozumí osoba, která organizuje souborné služby pro cestování jinak než příležitostně a prodává je nebo je nabízí k prodeji, ať přímo či prostřednictvím prodejce;

3. “prodejcem” se rozumí osoba, která prodává nebo nabízí k prodeji soubor služeb sestavený organizátorem;

4. “spotřebitelem - zákazníkem” se rozumí osoba, která si zakoupí nebo souhlasí s tím, že si zakoupí soubor služeb (“hlavní smluvní strana”), nebo osoba, jejímž jménem je hlavní smluvní strana ochotna soubor služeb zakoupit (“ostatní příjemci”), nebo osoba, na niž hlavní smluvní strana, nebo kterýkoli z ostatních příjemců, soubor služeb převede (“náhradník”);

5. “smlouvou” se rozumí dohoda mezi spotřebitelem a organizátorem a/nebo prodejcem.

Článek 3

1. Jakýkoli popis poskytovaný organizátorem nebo prodejcem spotřebiteli, týkající se souboru služeb, jeho ceny a všech další podmínek smlouvy, nesmí obsahovat žádné zavádějící informace.

2. Je-li spotřebiteli poskytován nějaký prospekt či publikace, pak musí čitelně, srozumitelně a přesně uvádět jak cenu tak i, pokud mají smysl, následující informace:
(a) cíl cesty a prostředky, charakteristiky a kategorie použité dopravy;
(b) typ ubytování, jeho poloha, kategorie nebo stupeň vybavenosti a jeho hlavní charakteristiky, jeho schválení a turistická klasifikace podle předpisů příslušného hostitelského členského státu;
(c) způsob stravování;
(d) cestovní program;
(e) všeobecné informace o pasových a vízových požadavcích pro příslušníky dotčeného členského státu nebo států a zdravotní formality požadované cestu a pobyt;
(f) částka nebo procento z ceny, které mají být zaplaceny jako první splátka a časový rozvrh pro zaplacení zbytku;
(g) zda se pro poskytnutí souboru služeb požaduje minimální počet účastníků, a když ano, mezní termín pro informování spotřebitele v případě zrušení cesty.

Údaje obsažené v prospektu či publikaci jsou pro organizátora nebo prodejce závazné, pokud:
- nebyly změny těchto údajích spotřebiteli jasně oznámeny již před uzavřením smlouvy; potom to musí být v prospektu či publikaci výslovně uvedeno,
- se změny neprovádějí později na základě dohody mezi smluvními stranami.

Článek 4

1. (a) Organizátor a/nebo prodejce musí před uzavřením smlouvy spotřebiteli poskytnout v písemné nebo v jiné vhodné podobě všeobecné informace o pasových a vízových požadavcích pro příslušníky dotčeného členského státu nebo států, zejména o lhůtách pro získání příslušných dokladů, jakož i informace o zdravotních formalitách požadovaných pro cestu a pobyt;

(b) organizátor a/nebo prodejce musí také spotřebiteli dostatečně dlouho před začátkem cesty poskytnout v písemné nebo v jiné vhodné podobě tyto informace:
(i) časy a místa zastávek na trase a dopravní spojení i údaje o místě, které cestující bude zaujímat, např. kajuta nebo lůžko lodi, oddělení lůžkového vozu ve vlaku;
(ii) jméno, adresa a telefonní číslo místního zástupce organizátora a/nebo prodejce, nebo není-li, místních agentur, jejichž pomoc by spotřebitel v nesnázích mohl vyhledat.

   Tam, kde podobní zástupci ani agentury nejsou, musí být spotřebiteli v každém případě poskytnuto telefonní číslo pro naléhavé případy, nebo jiné informace, které mu umožní kontaktovat organizátora a/nebo prodejce;
(iii) v případě cest nebo pobytů nezletilých osob v zahraničí informace umožňující přímý kontakt s dítětem nebo s osobou odpovědnou v místě pobytu dítěte;
(iv) informace o možném uzavření pojistné smlouvy pro pokrytí nákladů na stornování ze strany spotřebitele nebo nákladů na pomoc včetně repatriace v případě nehody či nemoci.

2. Členské státy musí zajistit, aby pro smlouvu platily alespoň tyto zásady:
(a) podle povahy daného souboru služeb musí smlouva obsahovat alespoň prvky uvedené v příloze;
(b) všechny smluvní podmínky jsou v písemné podobě nebo takové jiné podobě, která je srozumitelná a přístupná spotřebiteli a musí mu být sděleny před uzavřením smlouvy; spotřebitel obdrží kopii těchto podmínek;
(c) opatření bodu (b) nevylučuje pozdější uzavírání rezervací nebo smluv na poslední chvíli.

3. V případě, že je spotřebiteli zabráněno, aby cestu nastoupil, může svou rezervaci převést, poté co předem v rozumné lhůtě před odjezdem o svém záměru informoval organizátora nebo prodejce, na osobu, která vyhovuje všem podmínkám pro soubor služeb. Osoba převádějící soubor služeb a osoba, na niž jsou převáděny, jsou společně a nedělitelně odpovědny smluvní straně organizátora nebo prodejce za zaplacení doplatku ceny a za jakékoli dodatečné náklady spojené s tímto převodem.

4. (a) Ceny stanovené ve smlouvě nesmějí být měněny, pokud není možnost zvýšení nebo snížení ceny výslovně upravena ve smlouvě a pokud smlouva přesně nestanoví, jak má být pozměněná cena vypočtena, a to výhradně pro úpravu:
- cen za dopravu včetně cen pohonných hmot,
- daní a poplatků účtovatelných za některé služby, jako přistávací poplatky nebo poplatky za nalodění či vylodění v přístavech a na letištích,
- směnných kursů použitých pro dotyčný soubor služeb.

(b) Během dvaceti dnů před stanoveným datem odjezdu nesmí být cena uvedená ve smlouvě zvýšena.

5. Jestliže organizátor shledá, že je před odjezdem nucen podstatně změnit kteroukoli ze základních podmínek smlouvy, jako je např. cena, musí o tom co nejrychleji uvědomit spotřebitele, aby mu umožnil přijmout vhodné rozhodnutí, a to:
- buď od smlouvy odstoupit bez penalizace,
- nebo přijmout dodatek ke smlouvě specifikující provedené změny a jejich dopad na cenu.

Spotřebitel musí o svém rozhodnutí co nejdříve informovat organizátora nebo prodejce.

6. Jestliže spotřebitel podle odstavce 5 od smlouvy odstoupí, nebo jestliže organizátor z jakéhokoli důvodu jiného než je vina spotřebitele, soubor služeb před dohodnutým datem odjezdu zruší, bude mít spotřebitel právo:
(a) buď na účast v náhradním souboru služeb odpovídající nebo vyšší kvality, pokud je organizátor a/nebo prodejce schopen mu takovou náhradu nabídnout. Jestliže má nabídnutý náhradní soubor služeb nižší kvalitu, musí organizátor spotřebiteli rozdíl v ceně refundovat;
(b) nebo co nejrychleji na navrácení celé částky, kterou na základě smlouvy zaplatil.

V takovém případě bude mít spotřebitel eventuálně právo na odškodnění za nesplnění smlouvy, které mu poskytne organizátor nebo prodejce, pokud to příslušné právní předpisy členského státu vyžadují, kromě případů, kdy:
(i) ke zrušení dojde na základě toho, že počet přihlášených osob je nižší než minimální požadovaný počet, a spotřebitel je o zrušení písemně informován ve lhůtě uvedené v popisu souboru služeb; nebo
(ii) ke zrušení, kromě zrušení z důvodů překročení rezervace, dojde z důvodu vyšší moci, tj. neobvyklých a neočekávaných okolností vymykajících se vlivu strany, která se na ni odvolává, jejímž důsledkům nebylo možno přes veškeré projevy přiměřené péče předejít.

7. Pokud po odjezdu nedojde k poskytnutí podstatné části smluvně sjednaných služeb, nebo pokud organizátor zjistí, že nebude schopen zajistit podstatnou část služeb, které mají být poskytnuty, musí organizátor provést vhodná alternativní opatření, aby mohl soubor služeb pokračovat, aniž by se zvýšily náklady pro spotřebitele, popřípadě musí spotřebiteli kompenzovat rozdíly mezi službami nabízenými a dodanými.

Jestliže taková opatření nelze učinit, nebo jestliže je spotřebitel z dobrých důvodů nepřijme, musí organizátor, kde je to vhodné, spotřebiteli poskytnout bez zvláštních poplatků přiměřenou dopravu zpět na místo odjezdu nebo na jiné místo návratu, s nímž spotřebitel souhlasil, a popřípadě musí spotřebitele kompenzovat.

Článek 5

1. Členské státy musí učinit nezbytné kroky zajišťující, aby smluvní strana organizátora a/nebo prodejce byla spotřebiteli odpovědna za řádné plnění závazků vyplývajících ze smlouvy bez ohledu na to, zda tyto závazky mají být splněny organizátorem a/nebo prodejcem či jinými dodavateli služeb, aniž by bylo porušeno právo organizátora a/nebo prodejce tyto jiné dodavatele služeb stíhat.

2. Se zřetelem ke škodám, vyplývajícím pro spotřebitele z neplnění nebo nesprávného plnění smlouvy, musí členské státy učinit nezbytné kroky zajišťující, aby organizátor a/nebo prodejce nesl/nesli odpovědnost. ledaže by takové neplnění nebo nesprávné plnění nezavinili oni, ani jiný dodavatel služeb, protože:
- nedostatky vyskytující se v plnění smlouvy lze přičíst spotřebiteli,
- tyto nedostatky lze přičíst třetí straně, která není spojena s poskytováním smluvně sjednaných služeb, a nelze je předpokládat nebo jsou nevyhnutelné,
- tyto nedostatky byly způsobeny vyšší mocí, definovanou v článku 4(6), druhý pododstavec (ii), nebo událostí, kterou organizátor a/nebo prodejce či dodavatel služeb přes řádnou péči nemohl předpokládat ani jí předejít.

V případech podle druhého a třetího odseku se na smluvní straně organizátora a/nebo prodejce požaduje, aby poskytla spotřebiteli v nesnázích rychlou pomoc.

Při škodách vzniklých při neplnění nebo nesprávném plnění služeb obsažených v souboru mohou členské státy dovolit, aby kompenzace byla omezena v souladu s mezinárodními úmluvami upravujícími tyto služby.

Při škodách jiných než zranění osob a vzniklých při neplnění nebo nesprávném plnění služeb obsažených v souboru, mohou členské státy dovolit, aby byla kompenzace omezena v souladu se smlouvou. Toto omezení nesmí být nepřiměřené.

3. Bez újmy na čtvrtý pododstavce odstavce 2, nepovoluje se z ustanovení odstavců 1 a 2 žádná výjimka v rámci smlouvy.

4. Spotřebitel musí každý nedostatek v plnění smlouvy, kterou zjistí na místě, oznámit při nejbližší příležitosti písemně nebo jakoukoli jinou vhodnou formou příslušnému dodavateli služeb, organizátorovi a/nebo prodejci.

Tato povinnost musí být jasně a výslovně uvedena ve smlouvě.

Článek 6

V případě reklamace se musí organizátor a/nebo prodejce nebo jeho místní zástupce, pokud existuje, okamžitě snažit nalézt vhodná řešení.

Článek 7

Smluvní strana organizátora a/nebo prodejce musí předložit dostatečné důkazy o záruce pro navrácení přeplatků a pro repatriaci spotřebitele v případě své platební neschopnosti.

Článek 8

Členské státy mohou v oblasti působnosti této směrnice přijmout nebo si podržet přísnější opatření na ochranu spotřebitele.

Článek 9

1. Členské státy musí uvést v platnost opatření nezbytná pro soulad s touto směrnicí do 31. prosince 1992. Musí o tom neprodleně informovat Komisi.

2. Členské státy musí Komisi sdělit znění hlavních ustanovení národního právního předpisu, který schválí v oblasti upravené touto směrnicí. Komise o tom musí informovat ostatní členské státy.

Článek 10

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku, 13. června 1990

Za Radu

prezident

D. J. O´MALLEY

PŘÍLOHA

Prvky, které mají zahrnout do smlouvy, pokud se týkají konkrétního souboru služeb:


(a) místo(a) určení cesty a pokud obsahuje několik pobytových zastávek, jejich délky a termíny;
(b) prostředky, charakteristiky a kategorie použité dopravy, datum, čas a místa odjezdu a návratu;
(c) tam, kde soubor služeb obsahuje ubytování, jeho poloha, turistická kategorie nebo stupeň vybavenosti, hlavní charakteristiky, soulad s předpisy příslušného hostitelského členského státu a způsob stravování;
(d) zda se pro poskytnutí souboru služeb požaduje minimální počet účastníků, a když ano, mezní termín pro informování spotřebitele v případě zrušení;
(e) cestovní program;
(f) prohlídky, exkurze nebo jiné služby, které jsou zahrnuty v celkové ceně dohodnuté pro soubor služeb;
(g) jméno a adresa organizátora, prodejce a popřípadě pojistitele;
(h) cena souboru služeb, údaje o možnosti změn ceny podle článku 4 (4) a údaje o jakýchkoliv daních a poplatcích účtovatelných za některé služby (poplatky za přistání, nalodění nebo vylodění v přístavu a na letišti, turistické daně) tam, kde není jejich cena zahrnuta v souboru služeb;
(i) časový rozvrh plateb a způsob placení;
(j) zvláštní požadavky, které spotřebitel sdělil organizátorovi nebo prodejce při objednání služby, a které obě strany akceptovaly;
(k) lhůta, během níž spotřebitel musí uplatnit stížnost týkající se neplnění nebo nesprávného plnění smlouvy.

Council Directive of 13 June 1990 on package travel, package holiday and package tours (90/314/EEC)

The Council of European Communities,

Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and in particular Article 100a thereof,

Having regard to the proposal from the Commission OJ C 96, 12. 4. 1988, p. 5.,

In cooperation with the European Parliament OJ C 69, 20. 3. 1989, p. 102 and OJ C 149, 18. 6. 1990.,

Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee OJ C 102, 24. 4. 1989, p. 27.,

Whereas one of the main objectives of the Community is to complete the internal market, of which the tourist sector is an essential part;

Whereas the national laws of Member States concerning package travel, package holidays and package tours, hereinafter referred to as 'packages', show many disparities and national practices in this field are markedly different, which gives rise to obstacles to the freedom to provide services in respect of packages and distortions of competition amongst operators established in different Member States;

Whereas the establishment of common rules on packages will contribute to the elimination of these obstacles and thereby to the achievement of a common market in services, thus enabling operators established in one Member State to offer their services in other Member States and Community consumers to benefit from comparable conditions when buying a package in any Member State;

Whereas paragraph 36 (b) of the Annex to the Council resolution of 19 May 1981 on a second programme of the European Economic Community for a consumer protection and information policy OJ C 165, 23. 6. 1981, p. 24. invites the Commission to study, inter alia, tourism and, if appropriate, to put forward suitable proposals, with due regard for their significance for consumer protection and the effects of differences in Member States' legislation on the proper functioning of the common market;

Whereas in the resolution on a Community policy on tourism on 10 April 1984 OJ C 115, 30. 4. 1984, p. 1. the Council welcomed the Commission's initiative in drawing attention to the importance of tourism and took note of the Commission's initial guidelines for a Community policy on tourism;

Whereas the Commission communication to the Council entitled'A New Impetus for Consumer Protection Policy', which was approved by resolution of the Council on 6 May 1986 OJ C 118, 7. 3. 1986, p. 28., lists in paragraph 37, among the measures proposed by the Commission, the harmonization of legislation on packages;

Whereas tourism plays an increasingly important role in the economies of the Member States; whereas the package system is a fundamental part of tourism; whereas the package travel industry in Member States would be stimulated to greater growth and productivity if at least a minimum of common rules were adopted in order to give it a Community dimension; whereas this would not only produce benefits for Community citizens buying packages organized on the basis of those rules, but would attract tourists from outside the Community seeking the advantages of guaranteed standards in packages;

Whereas disparities in the rules protecting consumers in different Member States are a disincentive to consumers in one Member State from buying packages in another Member State;

Whereas this disincentive is particularly effective in deterring consumers from buying packages outside their own Member State, and more effective than it would be in relation to the acquisition of other services, having regard to the special nature of the services supplied in a package which generally involve the expenditure of substantial amounts of money in advance and the supply of the services in a State other than that in which the consumer is resident;

Whereas the consumer should have the benefit of the protection introduced by this Directive irrespective of whether he is a direct contracting party, a transferee or a member of a group on whose behalf another person has concluded a contract in respect of a package;

Whereas the organizer of the package and/or the retailer of it should be under obligation to ensure that in descriptive matter relating to packages which they respectively organize and sell, the information which is given is not misleading and brochures made available to consumers contain information which is comprehensible and accurate;

Whereas the consumer needs to have a record of the terms of contract applicable to the package; whereas this can conveniently be achieved by requiring that all the terms of the contract be stated in writing of such other documentary form as shall be comprehensible and accessible to him, and that he be given a copy thereof;

Whereas the consumer should be at liberty in certain circumstances to transfer to a willing third person a booking made by him for a package;

Whereas the price established under the contract should not in principle be subject to revision except where the possibility of upward or downward revision is expressly provided for in the contract; whereas that possibility should nonetheless be subject to certain conditions;

Whereas the consumer should in certain circumstances be free to withdraw before departure from a package travel contract;

Whereas there should be a clear definition of the rights available to the the consumer in circumstances where the organizer of the package cancels it before the agreed date of departure;

Whereas if, after the consumer has departed, there occurs a significant failure of performance of the services for which he has contracted or the organizer perceives that he will be unable to procure a significant part of the services to be provided; the organizer should have certain obligations towards the consumer;

Whereas the organizer and/or retailer party to the contract should be liable to the consumer for the proper performance of the obligations arising from the contract; whereas, moreover, the organizer and/or retailer should be liable for the damage resulting for the consumer from failure to perform or improper performance of the contract unless the defects in the performance of the contract are attributable neither to any fault of theirs nor to that of another supplier of services;

Whereas in cases where the organizer and/or retailer is liable for failure to perform or improper performance of the services involved in the package, such liability should be limited in accordance with the international conventions governing such services, in particular the Warsaw Convention of 1929 in International Carriage by Air, the Berne Convention of 1961 on Carriage by Rail, the Athens Convention of 1974 on Carriage by Sea and the Paris Convention of 1962 on the Liability of Hotel-keepers; whereas, moreover, with regard to damage other than personal injury, it should be possible for liability also to be limited under the package contract provided, however, that such limits are not unreasonable;

Whereas certain arrangements should be made for the information of consumers and the handling of complaints;

Whereas both the consumer and the package travel industry would benefit if organizers and/or retailers were placed under an obligation to provide sufficient evidence of security in the event of insolvency;

Whereas Member States should be at liberty to adopt, or retain, more stringent provisions relating to package travel for the purpose of protecting the consumer,

Has adopted this directive:

Article 1

The purpose of this Directive is to approximate the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to packages sold or offered for sale in the territory of the Community.

Article 2

For the purposes of this Directive:

1. 'package' means the pre-arranged combination of not fewer than two of the following when sold or offered for sale at an inclusive price and when the service covers a period of more than twenty-four hours or includes overnight accommodation:

   (a) transport;

   (b) accommodation;

   (c) other tourist services not ancillary to transport or accommodation and accounting for a significant proportion of the package.

The separate billing of various components of the same package shall not absolve the organizer or retailer from the obligations under this Directive;

2. 'organizer' means the person who, other than ocasionally, organizes packages and sells or offers them for sale, whether directly or through a retailer;

3. 'retailer' means the person who sells or offers for sale the package put together by the organizer;

4. 'consumer' means the person who takes or agrees to take the package ('the principal contractor'), or any person on whose behalf the principal contractor agrees to purchase the package ('the other beneficiaries') or any person to whom the principal contractor or any of the other beneficiaries transfers the package ('the transferee');

5.'contract' means the agreement linking the consumer to the organizer and/or the retailer.

Article 3

1. Any descriptive matter concerning a package and supplied by the organizer or the retailer to the consumer, the price of the package and any other conditions applying to the contract must not contain any misleading information.

2. When a brochure is made available to the consumer, it shall indicate in a legible, comprehensible and accurate manner both the price and adequate information concerning:

   (a) the destination and the means, characteristics and categories of transport used;

   (b) the type of accommodation, its location, category or degree of comfort and its main features, its approval and tourist classification under the rules of the host Member State concerned;

   (c) the meal plan;

   (d) the itinerary;

   (e) general information on passport and visa requirements for nationals of the Member State or States concerned and health formalities required for the journey and the stay;

   (f) either the monetary amount or the percentage of the price which is to be paid on account, and the timetable for payment of the balance;

   (g) whether a minimum number of persons is required for the package to take place and, if so, the deadline for informing the consumer in the event of cancellation.

The particulars contained in the brochure are binding on the organizer or retailer, unless:

- changes in such particulars have been clearly communicated to the consumer before conclusion of the contract, in which case the brochure shall expressly state so,

- changes are made later following an agreement between the parties to the contract.

Article 4

1. (a) The organizer and/or the retailer shall provide the consumer, in writing or any other appropriate form, before the contract is concluded, with general information on passport and visa requirements applicable to nationals of the Member State or States concerned and in particular on the periods for obtaining them, as well as with information on the health formalities required for the journey and the stay;

(b) The organizer and/or retailer shall also provide the consumer, in writing or any other appropriate form, with the following information in good time before the start of the journey:

   (i) the times and places of intermediate stops and transport connections as well as details of the place to be occupied by the traveller, e.g. cabin or berth on ship, sleeper compartment on train;

   (ii) the name, address and telephone number of the organizer's and/or retailer's local representative or, failing that, of local agencies on whose assistance a consumer in difficulty could call.

   Where no such representatives or agencies exist, the consumer must in any case be provided with an emergency telephone number or any other information that will enable him to contract the organizer and/or the retailer;

   (iii) in the case of journeys or stays abroad by minors, information enabling direct contact to be established with the child or the person responsible at the child's place of stay;

   (iv) information on the optional conclusion of an insurance policy to cover the cost of cancellation by the consumer or the cost of assistance, including repatriation, in the event of accident or illness.

2. Member States shall ensure that in relation to the contract the following principles apply:

(a) depending on the particular package, the contract shall contain at least the elements listed in the Annex;

(b) all the terms of the contract are set out in writing or such other form as is comprehensible and accessible to the consumer and must be communicated to him before the conclusion of the contract; the consumer is given a copy of these terms;

(c) the provision under (b) shall not preclude the belated conclusion of last-minute reservations or contracts.

3. Where the consumer is prevented from proceeding with the package, he may transfer his booking, having first given the organizer or the retailer reasonable notice of his intention before departure, to a person who satisfies all the conditions applicable to the package. The transferor of the package and the transferee shall be jointly and severally liable to the organizer or retailer party to the contract for payment of the balance due and for any additional costs arising from such transfer.

4. (a) The prices laid down in the contract shall not be subject to revision unless the contract expressly provides for the possibility of upward or downward revision and states precisely how the revised price is to be calculated, and solely to allow for variations in:

   - transportation costs, including the cost of fuel,

   - dues, taxes or fees chargeable for certain services, such as landing taxes or embarkation or disembarkation fees at ports and airports,

   - the exchange rates applied to the particular package.

(b) During the twenty days prior to the departure date stipulated, the price stated in the contract shall not be increased.

5. If the organizer finds that before the departure he is constrained to alter significantly any of the essential terms, such as the price, he shall notify the consumer as quickly as possible in order to enable him to take appropriate decisions and in particular:

   - either to withdraw from the contract without penalty,

   - or to accept a rider to the contract specifying the alterations made and their impact on the price.

The consumer shall inform the organizer or the retailer of his decision as soon as possible.

6. If the consumer withdraws from the contract pursuant to paragraph 5, or if, for whatever cause, other than the fault of the consumer, the organizer cancels the package before the agreed date of departure, the consumer shall be entitled:

(a) either to take a substitute package of equivalent or higher quality where the organizer and/or retailer is able to offer him such a substitute. If the replacement package offered is of lower quality, the organizer shall refund the difference in price to the consumer;

(b) or to be repaid as soon as possible all sums paid by him under the contract.

In such a case, he shall be entitled, if appropriate, to be compensated by either the organizer or the retailer, whichever the relevant Member State's law requires, for non-performance of the contract, except where:

(i) cancellation is on the grounds that the number of persons enrolled for the package is less than the minimum number required and the consumer is informed of the cancellation, in writing, within the period indicated in the package description; or

(ii) cancellation, excluding overbooking, is for reasons of force majeure, i.e. unusual and unforeseeable circumstances beyond the control of the party by whom it is pleaded, the consequences of which could not have been avoided even if all due care had been exercised.

7. Where, after departure, a significant proportion of the services contracted for is not provided or the organizer perceives that he will be unable to procure a significant proportion of the services to be provided, the organizer shall make suitable alternative arrangements, at no extra cost to the consumer, for the continuation of the packag, and where appropriate compensate the consumer for the difference between the services offered and those supplied.

If it is impossible to make such arrangements or these are not accepted by the consumer for good reasons, the organizer shall, where appropriate, provide the consumer, at no extra cost, with equivalent transport back to the place of departure, or to another return-point to which the consumer has agreed and shall, where appropriate, compensate the consumer.

Article 5

1. Member States shall take the necessary steps to ensure that the organizer and/or retailer party to the contract is liable to the consumer for the proper performance of the obligations arising from the contract, irrespective of whether such obligations are to be performed by that organizer and/or retailer or by other suppliers of services without prejudice to the right of the organizer and/or retailer to pursue those other suppliers of services.

2. With regard to the damage resulting for the consumer from the failure to perform or the improper performance of the contract, Member States shall take the necessary steps to ensure that the organizer and/or retailer is/are liable unless such failure to perform or improper performance is attributable neither to any fault of theirs nor to that of another supplier of services, because:

   - the failures which occur in the performance of the contract are attributable to the consumer,

   - such failures are attributable to a third party unconnected with the provision of the services contracted for, and are unforeseeable or unavoidable,

   - such failures are due to a case of force majeure such as that defined in Article 4 (6), second subparagraph (ii), or to an event which the organizer and/or retailer or the supplier of services, even with all due care, could not foresee or forestall.

In the cases referred to in the second and third indents, the organizer and/or retailer party to the contract shall be required to give prompt assistance to a consumer in difficulty.

In the matter of damages arising from the non-performance or improper performance of the services involved in the package, the Member States may allow compensation to be limited in accordance with the international conventions governing such services.

In the matter of damage other than personal injury resulting from the non-performance or improper performance of the services involved in the package, the Member States may allow compensation to be limited under the contract. Such limitation shall not be unreasonable.

3. Without prejudice to the fourth subparagraph of paragraph 2, there may be no exclusion by means of a contractual clause from the provisions of paragraphs 1 and 2.

4. The consumer must communicate any failure in the performance of a contract which he perceives on the spot to the supplier of the services concerned and to the organizer and/or retailer in writing or any other appropriate form at the earliest opportunity.

This obligation must be stated clearly and explicily in the contract.

Article 6

In cases of complaint, the organizer and/or retailer or his local representative, if there is one, must make prompt efforts to find appropriate solutions.

Article 7

The organizer and/or retailer party to the contract shall provide sufficient evidence of security for the refund of money paid over and for the repatriation of the consumer in the event of insolvency.

Article 8

Member States may adopt or return more stringent provisions in the field covered by this Directive to protect the consumer.

Article 9

1. Member States shall bring into force the measures necessary to comply with this Directive before 31 December 1992. They shall forthwith inform the Commission thereof.

2. Member States shall communicate to the Commission the texts of the main provisions of national law which they adopt in the field governed by this Directive. The Commission shall inform the other Member States thereof.

Article 10

This Directive is addressed to the Member States.

Done at Luxembourg, 13 June 1990.

For the Council

The President

D. J. O'MALLEY

ANNEX

Elements to be included in the contract if relevant to the particular package;

(a) the travel destination(s) and, where periods of stay are involved, the relevant periods, with dates;

(b) the means, characteristics and categories of transport to be used, the dates, times and points of departure and return;

(c) where the package includes accommodation, its location, its tourist category or degree of comfort, its main features, its compliance with the rules of the host Member State concerned and the meal plan;

(d) whether a minimum number of persons is required for the package to take place and, if so, the deadline for informing the consumer in the event of cancellation;

(e) the itinerary;

(f) visits, excursions or other services which are included in the total price agreed for the package;

(g) the name and address of the organizer, the retailer and, where appropriate, the insurer;

(h) the price of the package, an indication of the possibility of price revisions under Article 4 (4) and an indication of any dues, taxes or fees chargeable for certain services (landing, embarkation or disembarkation fees at ports and airports, tourist taxes) where such costs are not included in the package;

(i) the payment schedule and method of payment;

(j) special requirements which the consumer has communicated to the organizer or retailer when making the booking, and which both have accepted;

(k) periods within which the consumer must make any complaint concerning failure to perform or improper performance of the contract.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti