ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > 1. Texty článků Evropské dohody, které s působností MH ČR souvisí, a kde je MH spolupracujícím orgánem, avšak které jsou v přímé působnosti jiných ústředních orgánů státní správy

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :1. INTEGRACE ČR DO EVROPSKÝCH STRUKTUR
Část :V . PŘÍLOHY
Kapitola :1. Texty článků Evropské dohody, které s působností MH ČR souvisí, a kde je MH spolupracujícím orgánem, avšak které jsou v přímé působnosti jiných ústředních orgánů státní správy

Text:Příloha 1

  Texty článků Evropské dohody, které s působností MH ČR souvisí, a kde je MH ČR spolupracujícím orgánem, avšak které jsou v přímé působnosti jiných ústředních orgánů státní správy

  Články 8 - 24

  (Hlava III, Volný pohyb zboží, Oddíl I, Průmyslové výrobky, Oddíl II, Zemědělské výrobky, Oddíl III, Rybolov)

  gestor: MPO

  spolupracující útvary MH: OHSP, OPP, OŽ

  Čl. 8

  1. ČR a Společenství budou postupně vytvářet oblast volného obchodu v přechodném období v maximálním trvání deseti let, počínaje vstupem této dohody v platnost, v souladu s ustanoveními této dohody a v souladu s ustanoveními Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT).

  2. Na klasifikaci zboží při obchodu mezi oběma stranami bude aplikována kombinovaná nomenklatura zboží.

  3. Základním clem na každý výrobek, na který se mají vztahovat následná snížení podle této dohody, bude všeobecně uplatňované clo platné v ČSFR ke dni 29. února 1992.

  4. Jestliže po vstupu této dohody v platnost dojde k jakémukoliv všeobecnému snížení celních sazeb, zvláště pak ke snížení podle dohody o celních sazbách, sjednané jako výsledek Uruguayského kola GATT, tato snížená cla nahradí cla základní, uvedená v odstavci 3, počínaje dnem, kdy se toto snížení uplatní.

  5. ČR a Společenství si vzájemně oznámí svá základní cla.

  Čl. 9

  1. Ustanovení tohoto oddílu se budou vztahovat na výrobky mající původ v ČR a ve Společenství, které jsou uvedeny v kapitolách 25 až 97 kombinované nomenklatury, s výjimkou výrobků uvedených v příloze I.

  2. Ustanovení článků 10 až 14 včetně se nevztahují na výrobky, uvedené v článcích 16 a 17.

  Čl. 10

  1. Dovozní cla, kterým ve Společenství podléhají výrobky mající původ v ČR, s výjimkou výrobků uvedených v příloze II a III, budou zrušena se vstupem této dohody v platnost.

  2. Dovozní cla, kterým ve Společenství podléhají výrobky mající původ v ČR, uvedené v příloze II, budou snížena ke dni vstupu této dohody v platnost o 20 % základního cla a jeden rok poté o dalších 20 % základního cla. Cla budou úplně zrušena koncem druhého roku od vstupu této dohody v platnost.

  3. Výrobky mající původ v ČR, uvedené v příloze III, budou požívat výhod pozastavení dovozních cel v rámci limitů ročních celních kvót nebo stropů Společenství, které se budou postupně zvyšovat v souladu s podmínkami, uvedenými v této příloze tak, aby bylo dosaženo úplného zrušení dovozních cel na příslušné výrobky koncem třetího roku od vstupu Dohody v platnost.

  Současně budou postupně odbourávána dovozní cla, vztahující se na dovozní množství přesahující výše uvedené kvóty nebo stropy, a to ročními sníženími o 15 %, počínaje vstupem této dohody v platnost. Zbývající cla budou zrušena ke konci třetího roku.

  4. Kvantitativní omezení a opatření s účinkem rovnocenným kvantitativním omezením na dovoz do Společenství budou, pokud jde o výrobky mající původ v ČR, zrušena ke dni vstupu této dohody v platnost.

  Čl. 11

  1. Dovozní cla, kterým v ČR podléhají výrobky mající původ ve Společenství, uvedené v příloze IV, budou zrušena dnem vstupu této dohody v platnost.

  2. Dovozní cla, kterým v ČR podléhají výrobky mající původ ve Společenství, uvedené v příloze V, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým harmonogramem:

  - dnem vstupu této dohody v platnost bude každé clo sníženo na 80 % základního cla;

  - tři roky po dni vstupu této dohody v platnost bude každé clo sníženo na 40 % základního cla;

  - pět let po dni vstupu této dohody v platnost budou zbývající cla odstraněna.

  3. Dovozní cla, kterým v ČR podléhají výrobky mající původ ve Společenství, uvedené v příloze VI, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým harmonogramem:

  - tři roky po dni vstupu této dohody v platnost bude každé clo sníženo na 80 % základního cla;

  - pět let po dni vstupu této dohody v platnost bude každé clo sníženo na 60 % základního cla;

  - sedm let po dni vstupu této dohody v platnost bude každé clo sníženo na 40 % základního cla;

  - devět let po dni vstupu této dohody v platnost budou zbývající cla odstraněna.

  4. Dovozní cla, kterým v ČR podléhají výrobky mající původ ve Společenství, uvedené v příloze VII, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým harmonogramem:

  - dnem vstupu této dohody v platnost bude každé clo sníženo na 80 % základního cla;

  - tři roky po dni vstupu této dohody v platnost bude každé clo sníženo na 60 % základního cla;

  - pět let po dni vstupu této dohody v platnost bude každé clo sníženo na 40 % základního cla;

  - sedm let po dni vstupu této dohody v platnost bude každé clo sníženo na 20 % základního cla;

  - devět let po dni vstupu této dohody v platnost budou zbývající cla odstraněna.

  5. Kvantitativní omezení dovozu do ČR pro výrobky mající původ ve Společenství budou zrušena se vstupem této dohody v platnost vyjma omezení na ty výrobky, které jsou uvedeny v příloze VIII, a která budou postupně rušena do skončení přechodného období.

  6. Opatření s účinkem rovnocenným kvantitativním omezením na dovoz do ČR pro výrobky mající původ ve Společenství budou zrušena se vstupem této dohody v platnost.

  Čl. 12

  Ustanovení o zrušení dovozních cel se rovněž použijí na dovozní cla fiskální povahy.

  Čl. 13

  ČR a Společenství zruší se vstupem této dohody v platnost ve vzájemném obchodu veškeré poplatky s účinkem rovnocenným dovozním clům.

  Čl. 14

  1. ČR a Společenství vzájemně postupně zruší nejpozději ke konci pátého roku po vstupu této dohody v platnost veškerá vývozní cla a poplatky s rovnocenným účinkem.

  2. Společenství zruší ke vstupu této dohody v platnost kvantitativní omezení vývozu do ČR a veškerá opatření s rovnocenným účinkem.

  3. ČR zruší ke vstupu této dohody v platnost kvantitativní omezení vývozu do Společenství a veškerá opatření s rovnocenným účinkem, s výjimkou těch omezení uvedených v příloze IX, která budou zrušena nejpozději ke konci pátého roku po vstupu této dohody v platnost.

  Čl. 15

  Každá strana prohlašuje, že je připravena snížit svá cla v obchodu s druhou stranou rychleji, než je stanoveno v článcích 10 a 11, jestliže to umožní její celková ekonomická situace a stav příslušného hospodářského odvětví.

  Rada přidružení může za tím účelem dávat doporučení.

  Čl. 16

  Protokol č. 1 stanoví úpravu, která se použije na v něm uvedené textilní výrobky.

  Čl. 17

  Protokol č. 2 stanoví úpravu, která se použije na výrobky, na něž se vztahuje Smlouva zakládající Evropské společenství uhlí a oceli.

  Čl. 18

  1. Ustanovení tohoto oddílu nevylučují možnost, aby Společenství podrobilo zemědělskou složku výrobků clům, kterým podléhají výrobky mající původ v ČR uvedené v příloze X.

  2. Ustanovení tohoto oddílu nevylučují možnost, aby ČR zahrnula zemědělskou složku výrobků pod cla, kterým podléhají výrobky mající původ ve Společenství uvedené v příloze X.

  Čl. 19

  1. Ustanovení tohoto oddílu se použijí na zemědělské produkty mající původ v ČR a ve Společenství.

  2. Pojem "zemědělské produkty" znamená výrobky uvedené v kapitolách 1 až 24 kombinované nomenklatury a výrobky uvedené v příloze I, s výjimkou rybných produktů vymezených nařízením (EHS) č. 3687/91.

  Čl. 20

  Protokol č. 3 stanoví obchodní úpravu pro zpracované zemědělské produkty uvedené v tomto protokolu.

  Čl. 21

  1. Společenství zruší ode dne vstupu této dohody v platnost svá kvantitativní omezení na dovoz zemědělských produktů, majících původ v ČR, která vyplývají z nařízení Rady (EHS) č. 288/82 v podobě existující k datu jejího podpisu.

  2. Zemědělské produkty mající původ v ČR, uvedené v příloze XIa nebo XIb, budou, počínaje dnem vstupu této dohody v platnost, požívat výhod ze snížení cel a celních poplatků v rámci kvót Společenství a za podmínek stanovených v téže příloze.

  3. Dovoz zemědělských produktů, majících původ ve Společenství do ČR, bude osvobozen od kvantitativních omezení.

  4. ČR a Společenství si vzájemně poskytnou na harmonickém a recipročním základě koncese uvedené v přílohách XII, XIII a XIV v souladu s podmínkami v nich stanovenými.

  5. S přihlédnutím k objemu vzájemného obchodu zemědělskými produkty, k jeho zvláštní citlivosti, k pravidlům zemědělské politiky ČR, k pravidlům společné zemědělské politiky Společenství a k důsledkům mnohostranných obchodních jednání v rámci Všeobecné dohody o clech a obchodu, ČR a Společenství posoudí v Radě přidružení na řádném a recipročním základě, produkt po produktu, možnost poskytnout si vzájemně další koncese.

  Čl. 22

  Nehledě na další ustanovení této dohody, zejména článku 31, pokud, vzhledem ke zvláštní citlivosti zemědělských trhů, dovozy výrobků majících původ v jedné straně, které jsou předmětem koncesí poskytnutých v článku 21, zapříčiní závažná narušení trhu u druhé strany, obě strany zahájí neprodleně konzultace za účelem nalezení příslušného řešení. Do takového řešení může dotčená strana přijmout opatření, která pokládá za nezbytná.

  Čl. 23

  Ustanovení tohoto oddílu se použijí na rybné produkty, mající původ v ČR a ve Společenství, na něž se vztahuje nařízení (EHS) č. 3687/91 o společné organizaci trhu rybných produktů.

  Čl. 24

  Na rybné produkty pocházející z ČR, uvedené v příloze XV, se budou ode dne vstupu této dohody v platnost vztahovat snížení cel podle této přílohy. Ustanovení článku 21, odstavec 5 se použijí přiměřeně na rybné produkty.

  Články 25 - 37

  (Hlava III, Volný pohyb zboží)

  gestor: MPO

  spolupracující útvary MH: OHSP, OPP, OŽ

  Čl. 25

  Ustanovení tohoto oddílu se použijí na obchod všemi výrobky vyjma případů, kde tento oddíl nebo protokoly č. 1, 2 nebo 3 stanoví jinak.

  Čl. 26

  1. Ode dne vstupu této dohody v platnost se v obchodu mezi ČR a Společenstvím nebudou zavádět žádná nová dovozní nebo vývozní cla nebo poplatky s rovnocenným účinkem ani se nebudou zvyšovat stávající cla a poplatky.

  2. Ode dne vstupu této dohody v platnost se v obchodu mezi ČR a Společenstvím nebudou zavádět žádná nová kvantitativní dovozní nebo vývozní omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem ani se nebudou zpřísňovat stávající omezení a opatření.

  3. Aniž by byly dotčeny koncese, poskytnuté podle článku 21, ustanovení odstavců 1 a 2 tohoto článku nebudou nijak omezovat provádění příslušné zemědělské politiky ČR a Společenství nebo přijímání jakýchkoliv opatření podle této politiky.

  Čl. 27

  1. Obě strany se zdrží jakýchkoliv opatření nebo praktik vnitrostátní fiskální povahy, působících přímo či nepřímo diskriminaci výrobků jedné strany v porovnání s obdobnými výrobky, které mají původ na území druhé strany.

  2. Výrobky vyvážené na území jedné ze dvou stran nesmějí požívat výhody z vrácení vnitrostátních daní nad rámec sumy přímých či nepřímých daní na ně uvalených.

  Čl. 28

  1. Tato dohoda nevylučuje udržování nebo zakládání celních unií, oblastí volného obchodu nebo ujednání o příhraničním obchodu, vyjma takových, které mění obchodní úpravu vyplývající z této dohody.

  2. V rámci Rady přidružení se mezi stranami uskuteční konzultace o dohodách zakládajících takové celní unie a oblasti volného obchodu a, kde se to žádá, o ostatních významných otázkách týkajících se jejich obchodní politiky té které z nich vůči třetím zemím. Takové konzultace se uskuteční, zejména v případě přístupu třetího státu ke Společenství, tak, aby mohl být brán zřetel na vzájemné zájmy ČR a Společenství uvedené v této dohodě.

  Čl. 29

  ČR může přijmout ve formě zvýšených cel výjimečná opatření omezeného trvání, kterými se ruší ustanovení článků 11 a 26, odstavec 1.

  Tato opatření se mohou týkat pouze nově vznikajících průmyslových odvětví nebo určitých odvětví procházejících restrukturalizací nebo čelících vážným obtížím zejména tam, kde tyto obtíže působí výrazné sociální problémy.

  Dovozní cla, kterým v ČR podléhají výrobky mající původ ve Společenství, zaváděná formou těchto opatření, nepřevýší 25 % ad valorem a zachovají preferenční prvek pro výrobky mající původ ve Společenství. Celková hodnota dovozu těchto výrobků, které podléhají těmto opatřením, nepřevýší 15 % celkového dovozu průmyslových výrobků vymezených v oddílu I ze Společenství, za poslední rok, za který jsou k dispozici statistiky.

  Tato opatření budou uplatňována po dobu nepřevyšující pět let, pokud jejich dlouhodobější uplatňování nebude povoleno Radou přidružení. Jejich uplatňování bude ukončeno nejpozději uplynutím přechodného období.

  Žádná taková opatření týkající se daného výrobku nebudou moci být uplatněna, jestliže uplynuly více než tři roky od odstranění všech cel a kvantitativních omezení nebo poplatků a opatření s rovnocenným účinkem pro tento výrobek.

  ČR bude informovat Radu přidružení o jakýchkoliv výjimečných opatřeních, která zamýšlí přijmout, a na požádání Společenství se v Radě přidružení ještě před jejich uplatněním uskuteční konzultace o těchto opatřeních a o odvětvích, na něž se vztahují. Při přijímání těchto opatření ČR poskytne Radě přidružení plán odstraňování cel zavedených podle tohoto článku. Tento plán stanoví etapy odstraňování těchto cel ve stejných ročních sazbách, počínaje nejpozději dva roky po jejich zavedení. Rada přidružení může rozhodnout o odlišném plánu.

  Čl. 30

  Jestliže jedna ze stran shledá, že v obchodu s druhou stranou je uplatňován dumping ve smyslu článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu, může přijmout příslušná opatření proti těmto praktikám v souladu s Dohodou o aplikaci článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu, s příslušnými vnitrostátními právními předpisy a s podmínkami a postupy stanovenými v článku 34.

  Čl. 31

  Kde je některý výrobek dovážen v tak zvýšeném množství a za takových podmínek, že zapříčiní nebo hrozí zapříčinit:

  - závažnou újmu domácím výrobcům podobných nebo přímo konkurenceschopných výrobků na území jedné ze smluvních stran, nebo

  - vážná narušení v některém odvětví hospodářství nebo obtíže, které by mohly vyvolat vážné zhoršení hospodářské situace v oblasti,

  ČR nebo Společenství, ať už se to dotýká kteréhokoliv z nich, může přijmout příslušná opatření za podmínek a v souladu s postupy stanovenými v článku 34.

  Čl. 32

  Kde postup podle ustanovení článku 14 a 26 vede

  (i) k reexportu do třetí země, proti níž vyvážející strana uplatňuje na daný výrobek kvantitativní vývozní omezení, vývozní cla nebo opatření s rovnocenným účinkem;

  (ii) k vážnému nedostatku nebo k hrozbě nedostatku výrobku nezbytného pro vyvážející stranu;

  a kde výše uvedené situace vedou nebo mohou vést k velkým obtížím pro vyvážející stranu, může tato strana přijmout příslušná opatření za podmínek a v souladu s postupy stanovenými v článku 34. Tato opatření budou nediskriminační a budou odstraněna, jakmile jejich udržování nebude dále odůvodněno.

  Čl. 33

  ČR a členské státy budou postupně uzpůsobovat veškeré státní monopoly komerční povahy tak, aby ke konci pátého roku následujícího po vstupu této dohody v platnost neexistovala pro státní občany ČR a členských zemí žádná diskriminace, pokud jde o podmínky pro zabezpečování a odbyt zboží. Rada přidružení bude informována o opatřeních, která budou přijímána k uskutečňování tohoto cíle.

  Čl. 34

  1. V případě, že ČR nebo Společenství podrobí dovoz výrobků, jenž může vyvolávat potíže uvedené v článku 31, administrativnímu postupu, jehož účelem je rychlé poskytování informací o trendech toků zboží, bude o tom informovat druhou stranu.

  2. V případech rozvedených v článcích 30, 31 a 32 ještě před přijetím opatření podle výše zmíněných článků nebo v případech, na něž se vztahuje odstavec 3 (d), ČR nebo Společenství podle povahy případu, co nejrychleji poskytnou Radě přidružení všechny příslušné informace s cílem nalézt řešení přijatelné pro obě strany.

  Při výběru opatření musí být dána přednost takovým, která co nejméně naruší působení této dohody.

  Ochranná opatření budou neprodleně oznámena Radě přidružení a budou předmětem pravidelných konzultací v rámci tohoto orgánu, zejména za účelem stanovení harmonogramu jejich zrušení, jakmile to okolnosti dovolí.

  3. K provádění odstavce 2 se použijí následující ustanovení:

  (a) Pokud jde o článek 31, problémy vyplývající ze situace uvedené v tomto článku budou předloženy k posouzení Radě přidružení, která může přijmout jakékoliv rozhodnutí nezbytné k odstranění těchto problémů.

  Jestliže Rada přidružení nebo vyvážející strana nepřijmou rozhodnutí, kterým by byly problémy odstraněny, nebo není-li dosaženo jiného uspokojivého řešení do třiceti dnů od předložení záležitosti, dovážející strana může přijmout příslušná opatření k dosažení nápravy. Tato opatření se nesmějí vymykat z rámce toho, co je nezbytné k nápravě vzniklých problémů.

  (b) Pokud jde o článek 30, bude Rada přidružení o případu dumpingu informována co nejdříve poté, co úřady dovážející strany zahájí vyšetřování. Nebyl-li dumping ukončen ve smyslu článku VI GATT, nebo nebylo-li dosaženo jiného uspokojivého řešení do třiceti dnů od předložení záležitosti Radě přidružení, může dovážející strana přijmout příslušná opatření.

  (c) Pokud jde o článek 32, budou problémy vyplývající ze situace uvedené v tomto článku předloženy k posouzení Radě přidružení.

  Rada přidružení může přijmout jakákoliv rozhodnutí nezbytná k odstranění těchto problémů. Jestliže takové rozhodnutí nepřijme do třiceti dnů od předložení záležitosti, vyvážející strana může na vývoz daného výrobku použít příslušná opatření.

  (d) Kde výjimečné okolnosti vyžadující okamžitý zásah znemožní, podle povahy případu, poskytnutí informace předem nebo posouzení, ČR nebo Společenství, ať se to týká kteréhokoliv z nich, mohou za situací rozvedených v článcích 30, 31 a 32 bezodkladně sáhnout k preventivním a prozatímním opatřením nezbytným výlučně k zvládnutí dané situace a budou o nich neprodleně informovat Radu přidružení.

  Čl. 35

  Protokol č. 4 stanoví pravidla o původu zboží pro použití celních preferencí, jež má na zřeteli tato dohoda.

  Čl. 36

  Tato dohoda nevylučuje zákazy nebo omezení dovozu, vývozu nebo tranzitu zboží z důvodů veřejné morálky, politiky nebo bezpečnosti; ochrany zdraví a života lidí, zvířat a rostlin; ochrany vyčerpatelných přírodních zdrojů; ochrany národního bohatství, umělecké, historické nebo archeologické hodnoty nebo ochrany duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví nebo vyplývající z předpisů o zlatě a stříbře. Tyto zákazy a omezení se však nesmí stát nástroji svévolné diskriminace nebo skrytého omezení obchodu mezi stranami.

  Čl. 37

  Protokol č. 5 zakotvuje zvláštní ustanovení, která se použijí na obchod mezi ČR na jedné straně a Španělskem a Portugalskem na straně druhé.

  Článek 46, odst. 2, Finanční služby

  (Hlava IV, Pohyb pracovníků, podnikání, poskytování služeb, Oddíl II, Podnikání)

  gestor: MF

  spolupracující útvary MH: OHSP

  Čl. 46, odst. 2

  2. Pokud jde o finanční služby, uvedené v příloze XVIa, tato dohoda se nedotýká práva stran přijímat opatření nezbytná pro provádění jejich měnové politiky nebo opatření, která jsou z důvodu opatrnosti přijímána za účelem zajistit ochranu investorů, vkladatelů, pojištěnců nebo osob, které jsou oprávněny ze svěřenectví, nebo opatření k zabezpečení integrity a stability finanční soustavy. Tato opatření nebudou na základě státního občanství diskriminovat společnosti a státní občany druhé strany ve srovnání s vlastními společnostmi a státními občany.

  Článek 48, zvláštní pravidla o podnikání a službách

  (Hlava IV, Pohyb pracovníků, podnikání, poskytování služeb, Oddíl II, Podnikání)

  gestor: ČNB, MF

  spolupracující útvary MH: OHSP, OCR, OPP, OŽ

  Čl. 48

  Ustanovení článku 46 nevylučují, aby smluvní strana použila zvláštních pravidel o podnikání a činnosti na jejím území odboček a zastoupení společností druhé strany nezavedených na území první strany, která jsou odůvodněna právními nebo technickými rozdíly mezi těmito odbočkami a zastoupeními ve srovnání s odbočkami a zastoupeními společností zavedených na jejím území nebo, pokud jde o finanční služby, zřeteli opatrnosti. Rozdíl zacházení nebude přesahovat rámec toho, co je naprosto nezbytné v důsledku takových právních anebo technických rozdílů nebo, pokud jde o finanční služby, uvedené v příloze XVIa, ze zřetelů opatrnosti.

  Článek 51, opatření rušící ustanovení čl. 46 až 50

  (Hlava IV, Pohyb pracovníků, podnikání, poskytování služeb, Oddíl II, Podnikání)

  gestor: ČNB, MF

  spolupracující útvary MH: OHSP

  Čl. 51

  Během prvních šesti let následujících po dni vstupu této dohody v platnost nebo, během přechodného období uvedeného v článku 7, pro odvětví uvedená v příloze XVIa a v příloze XVIb, ČR může zavést opatření, která ruší ustanovení tohoto oddílu, pokud jde o podnikání společností a státních občanů Společenství, jestliže určitá průmyslová odvětví:

  - procházejí restrukturalizací, nebo

  - čelí závažným obtížím, zvláště tam, kde tyto závažné obtíže vyvolávají závažné sociální problémy v ČR, nebo

  - čelí vyloučení nebo drastickému snížení celkového podílu na trhu, který zaujímají společnosti nebo státní občané ČR v daném sektoru nebo průmyslovém odvětví v ČR nebo

  - jsou nově vznikajícími průmyslovými odvětvími v ČR.

  Taková opatření:

  (i) se přestanou používat nejpozději dva roky po uplynutí šestého roku následujícího po dni vstupu této dohody v platnost nebo pro odvětví nebo věci uvedené v příloze XVIa a v příloze XVIb po uplynutí přechodného období uvedeného v článku 7 a

  (ii) budou důvodná a nezbytná pro účely nápravy situace, a

  (iii) budou se vztahovat pouze na podniky, které budou vytvořeny v ČR po vstupu takových opatření v platnost a nebudou zavádět diskriminaci, pokud jde o činnost společností nebo státních občanů Společenství, podnikajících v ČR již v době zavedení daného opatření, v porovnání se společnostmi nebo státními občany ČR.

  Rada přidružení může výjimečně na žádost ČR, a vznikne-li taková potřeba, rozhodnout o prodloužení období uvedených shora v pododstavci (i) pro daný sektor a na omezenou dobu.

  Při tvorbě a použití takových opatření ČR poskytne tam, kde to bude možné, společnostem a státním občanům Společenství preferenční zacházení a v žádném případě vůči nim neuplatní zacházení méně příznivé než je to, které je poskytováno společnostem a státním občanům z kterékoli třetí země.

  Dříve než budou tato opatření zavedena, ČR je projedná s Radou přidružení a neuvede je v účinnost před uplynutím jednoho měsíce od oznámení zavedení těchto opatření ze strany ČR Radě přidružení, vyjma případů, kde hrozba nenapravitelné škody vyžaduje přijetí naléhavých opatření a kdy ČR projedná tuto skutečnost s Radou přidružení okamžitě po jejich zavedení.

  Po uplynutí šestého roku následujícího po vstupu této dohody v platnost nebo, pokud jde o sektory uvedené v přílohách XVIa a XVIb, po uplynutí přechodného období uvedeného v článku 7, ČR může zavést taková opatření pouze se svolením Rady přidružení a za podmínek jí stanovených.

  Článek 59, odst. 1

  (Hlava IV, Pohyb pracovníků, podnikání, poskytování služeb, Oddíl IV, Všeobecná ustanovení)

  gestor: MV

  spolupracující útvary MH: OPP, OŽ, OCR, OPO, OTP, OSIS

  Čl. 59

  1. Pro účely hlavy IV této dohody nic v této dohodě nebrání stranám v použití jejich zákonů a předpisů o vstupu, pobytu, pracovní činnosti, pracovních podmínkách a podnikání fyzických osob a o poskytování služeb, pokud nebudou používány takovým způsobem, že by to rušilo či znehodnocovalo výhody plynoucí pro kteroukoliv ze stran za podmínek vyplývajících ze zvláštních ustanovení této dohody. Výše uvedené ustanovení se nedotýká použití článku 54.

  Články 69 - 71

  (Hlava V, Platby, kapitál, soutěž a ostatní ekonomická ustanovení, sbližování práva, Oddíl III, Sbližování práva

  gestor: ÚLVS

  spolupracující útvary MH: OLP, ÚNMZ

  Čl. 69

  Smluvní stany uznávají, že důležitou podmínkou pro ekonomické zapojení ČR do Společenství je sbližování stávajících a budoucích právních předpisů ČR s právními předpisy Společenství. ČR vyvine úsilí k zajištění postupné slučitelnosti jejích právních předpisů s právními předpisy Společenství.

  Čl. 70

  Sbližování práva bude zahrnovat zejména následující oblasti: celní právo, firemní právo, bankovní právo, daně a vedení účtů obchodních společností, duševní vlastnictví, ochrana pracovníků na pracovišti, finanční služby, pravidla soutěže, ochrana zdraví a života lidí, zvířat a rostlin, ochrana spotřebitele, nepřímé zdanění, technická pravidla a technické normy, zákony a předpisy o jaderné energii, doprava a životní prostředí.

  Čl. 71

  Společenství poskytne ČR technickou pomoc pro uskutečňování těchto opatření, která může mimo jiné zahrnovat:

  - výměnu expertů;

  - poskytování včasných informací zvláště o příslušných právních předpisech;

  - organizování seminářů;

  - odbornou přípravu;

  - pomoc při překládání právních předpisů Společenství v příslušných odvětvích.

  Článek 76, Spolupráce ve vědě a technice

  (Hlava VI, Hospodářská spolupráce)

  gestor: MŠMT

  spolupracující útvary MH: OHSP, OAP

  Čl. 76

  Spolupráce ve vědě a technice

  1. Strany budou rozvíjet spolupráci ve výzkumu a technickém rozvoji. Zvláštní pozornost budou věnovat:

  - výměně informací o jejich politice v otázkách vědy a techniky;

  - organizování společných vědeckých setkání (seminářů a pracovních setkání);

  - společné vědecko-výzkumné činnosti zaměřené na podporu vědeckého pokroku a na předávání technologie a know-how;

  - odborné přípravě a programům mobility pro výzkumné pracovníky a odborníky obou stran;

  - rozvoji prostředí příznivého pro výzkum a využívání nových technologií a náležité ochraně duševního vlastnictví vzešlého z výzkumu;

  - účasti ČR na programech Společenství v souladu s odstavcem 3.

  Kde to bude na místě, bude poskytována technická pomoc.

  2. Rada přidružení určí příslušné postupy pro rozvíjení této spolupráce.

  3. Spolupráce podle rámcového programu Společenství v oblasti výzkumu a technického rozvoje bude naplňována podle zvláštních ujednání, která budou sjednávána a uzavírána v souladu s právními předpisy každé strany.

  Článek 77, Výchova a odborná příprava

  (Hlava VI, Hospodářská spolupráce)

  gestor: MŠMT

  spolupracující útvary MH: OPU, OPSV, OŽ

  Čl. 77

  Výchova a odborná příprava

  1. Strany budou spolupracovat s cílem zvyšovat úroveň všeobecné vzdělanosti a odborné kvalifikace v ČR, majíce na zřeteli priority ČR. Institucionální rámce a plány spolupráce budou založeny na Evropské nadaci pro odbornou přípravu a na programu TEMPUS. V tomto kontextu by mohla být rovněž zvážena účast ČR na dalších programech Společenství.

  2. Spolupráce bude zaměřena zvláště na následující oblasti a s případnými změnami určenými společně stranami:

  - reforma systému výchovy a odborné přípravy v ČR;

  - počáteční odborná příprava, příprava během výkonu zaměstnání a rekvalifikace, včetně přípravy pracovníků veřejného a soukromého sektoru a vyšších státních zaměstnanců, zejména v prioritních oblastech, které budou určeny;

  - spolupráce mezi univerzitami, spolupráce mezi univerzitami a firmami, pohyb učitelů, studentů, administrativních pracovníků a mládeže;

  - podpora výuky v oblasti evropských studií v rámci příslušných institucí;

  - vzájemné uznávání doby studia a diplomů;

  3. V překladatelské oblasti bude spolupráce zaměřena na přípravu překladatelů a tlumočníků a na prosazování jazykových norem a terminologie Společenství.

  Článek 79, Energetika

  (Hlava VI, Hospodářská spolupráce)

  gestor: MPO

  spolupracující útvary MH: OREP, OHSP, OAP, OSGS

  Čl. 79

  Energetika

  1. V rámci zásad tržního hospodářství budou strany spolupracovat k dosažení postupné integrace energetických trhů ČR a Společenství. Budou věnovat zvláštní pozornost návrhům Společenství na Evropskou energetickou chartu a souběžné integraci takových trhů s ostatními zeměmi střední a východní Evropy.

  2. Spolupráce bude zahrnovat mezi jiným technickou pomoc, kde to bude na místě, v následujících oblastech:

  - formování a plánování energetické politiky jak na národní, tak na regionální úrovni;

  - otevírání trhů energie ve větší míře, včetně usnadňování tranzitu plynu a elektrické energie;

  - studium modernizace energetických infrastruktur;

  - zlepšování distribuce, jakož i zlepšování dodávek a jejich sortimentu;

  - řízení a odborná příprava pro energetický sektor;

  - rozvoj energetických zdrojů;

  - podpora úsporám energie a energetické účinnosti;

  - dopad výroby a spotřeby energie na životní prostředí;

  - sektor jaderné energie;

  - sektory elektrické energie a plynu, včetně zvážení možnosti vzájemného propojení zásobovacích sítí;

  - formování rámcových podmínek spolupráce mezi podnikatelskými jednotkami v tomto sektoru, která by mohla zahrnovat i podporu společným podnikům;

  - předávání technologií a know-how, které může, je-li to vhodné, zahrnovat podporu a komercializaci efektivních energetických technologií.

  Článek 81, Životní prostředí

  (Hlava VI, Hospodářská spolupráce)

  gestor: MŽP

  spolupracující útvary MH: OREP, OÚP, ORPR, OSGS, OAP

  Čl. 81

  Životní prostředí

  1. Strany budou rozvíjet a posilovat svou spolupráci v oblasti životního prostředí a lidského zdraví, kterou považují za prioritní.

  2. Spolupráce se bude týkat:

  - účinného monitorování hladin znečištění; informačních systémů o stavu životního prostředí;

  - boje proti regionálnímu a hranice přesahujícímu znečištění ovzduší;

  - trvale únosného, účinného a ekologicky efektivního využívání energie a její výroby; bezpečnosti průmyslových závodů; rozvoje příslušných technologií a výrobních procesů;

  - klasifikace chemikálií a bezpečného zacházení s nimi;

  - účinného předcházení a snižování znečištění vod, zvláště zdrojů pitné vody a hranice přesahujících vodních toků;

  - snižování odpadů, jejich vracení do oběhu a bezpečného ukládání (včetně radioaktivních odpadů);

  - dopadu zemědělství na životní prostředí; eroze půdy; ochrany lesů, flóry a fauny; obnovování ekologické stability venkova;

  - územního plánování včetně stavebního a urbanistického plánování;

  - užívání ekonomických a fiskálních nástrojů;

  - globální změny podnebí a jejího odvrácení;

  - uvědomování si významu životního prostředí a výchovy k němu;

  - mezinárodních úmluv v oblasti životního prostředí.

  3. Spolupráce se bude uskutečňovat prostřednictvím:

  - výměny informací a odborníků, včetně informací a odborníků z oblasti předávání čistých technologií; rozvoje informačních systémů v oblasti životního prostředí;

  - programů odborné přípravy;

  - společné výzkumné činnosti;

  - sbližování práva (normy Společenství);

  - spolupráce na regionální úrovni (včetně spolupráce v rámci Evropské agentury pro životní prostředí, až bude zřízena Společenstvím) a na mezinárodní úrovni;

  - rozvoje strategií, zvláště s přihlédnutím ke globálním a klimatickým otázkám.

  Článek 82, Doprava

  (Hlava VI, Hospodářská spolupráce)

  gestor: MD

  spolupracující útvary MH: OREP, OÚP, OSŘ, OÚIS, OHSP, OAP

  Čl. 82

  Doprava

  1. Strany budou rozvíjet a posilovat spolupráci tak, aby bylo ČR umožněno:

  - restrukturalizovat a modernizovat dopravu;

  - zlepšovat pohyb cestujících a zboží a přístup na dopravní trh odstraňováním administrativních, technických a ostatních překážek;

  - usnadňovat tranzitní přepravu Společenství v ČR formou silniční, železniční, říční a kombinované dopravy;

  - dosahovat operačních norem srovnatelných s normami ve Společenství.

  2. Spolupráce zahrne především následující:

  - ekonomické, právní a technické programy odborné přípravy;

  - poskytování technické pomoci a poradenství a výměnu informací;

  - poskytování prostředků pro rozvoj infrastruktury v ČR.

  3. Spolupráce bude zahrnovat následující prioritní oblasti:

  - výstavbu a modernizaci silniční dopravy včetně postupného usnadňování podmínek tranzitu;

  - řízení železnic a letišť, včetně spolupráce mezi příslušnými státními orgány;

  - modernizaci na hlavních trasách společného zájmu a na transevropských spojích silniční, vnitrozemské vodní, železniční, přístavní a letištní infrastruktury;

  - územní plánování včetně stavebního a urbanistického plánování;

  - podporu propojené silniční a železniční dopravy, kontejnerizaci, překládky nákladů a výstavbu terminálů;

  - výměnu dopravního technického zařízení za účelem vyhovění standardům Společenství;

  - podporu společných technologických a výzkumných programů v souladu s článkem 76;

  - rozvoj legislativních opatření a uskutečňování takové politiky ve všech oblastech dopravy, která je slučitelná s dopravní politikou Společenství.

  Článek 92, Ochrana spotřebitele

  (Hlava VI, Hospodářská spolupráce)

  gestor: MPO

  spolupracující útvary MH: OHSP, OPO, OTP, OŽ

  Čl. 92

  Ochrana spotřebitele

  1. Strany budou spolupracovat za účelem dosažení plného přizpůsobení ČR systému ochrany spotřebitele ve Společenství.

  2. K tomuto účelu bude spolupráce v rámci stávajících možností zahrnovat:

  - výměnu informací a odborníků;

  - přístup k databázím Společenství;

  - školící operace a technickou pomoc.

  Článek 94, Statistická spolupráce

  (Hlava VI, Hospodářská spolupráce)

  gestor: ČSÚ

  spolupracující útvary MH: OAP, OHSP

  Čl. 94

  Statistická spolupráce

  1. Spolupráce v této oblasti bude mít za cíl rozvoj účinného statistického systému, který bude rychle a včas poskytovat spolehlivou statistiku potřebnou pro plánování a sledování procesu reformy a který bude přispívat k rozvoji soukromého podnikání v ČR.

  2. Strany budou spolupracovat zejména:

  - při posilování statistické služby ČR;

  - při dosahování harmonizace se standardními mezinárodními metodami, normami a klasifikacemi (zvláště Společenství);

  - při poskytování údajů potřebných pro průběh a sledování ekonomické reformy;

  - při poskytování příslušných makroekonomických a mikroekonomických údajů pro hospodářské provozovatele soukromého sektoru;

  - při zabezpečování důvěrného charakteru individuálních dat;

  - při výměně statistických informací.

  3. Společenství bude poskytovat příslušnou technickou pomoc.

  Články 98 - 103,

  (Hlava VIII, Finanční spolupráce)

  gestor: MF

  spolupracující útvary MH: CZP, OEI

  Čl. 98

  Za účelem dosažení cílů této dohody a v souladu s články 99, 100, 102 a 103 a aniž by byl dotčen článek 101, ČR obdrží dočasnou finanční pomoc od Společenství ve formě grantů a půjček, včetně půjček Evropské investiční banky ve smyslu ustanovení článku 18 Statutu banky.

  Čl. 99

  Tato finanční pomoc bude pokrývána:

  - opatřeními operace PHARE podle nařízení Rady EHS č. 3906/89 ve znění dodatků po celou dobu jejich platnosti; poté budou granty poskytovány Společenstvím buď v rámci Operace PHARE na víceletém základě, nebo jako součást nového finančního víceletého rámce vytvořeného Společenstvím po konzultacích s ČR a se zřetelem k důvodům zakotveným v článcích 102 a 103.

  - půjčkou (půjčkami) od Evropské investiční banky před uplynutím doby její (jejich) využitelnosti; Společenství po konzultacích s ČR stanoví maximální částku a dobu využitelnosti půjček od Evropské investiční banky pro ČR na následující roky.

  Čl. 100

  Cíle a oblasti finanční pomoci Společenství budou zakotveny v indikativním programu, který bude dohodnut mezi oběma stranami. Strany budou informovat Radu přidružení.

  Čl. 101

  1. Společenství posoudí, v případě zvláštní potřeby, se zřetelem na využitelnost všech finančních zdrojů, na žádost ČR a v součinnosti s mezinárodními finančními institucemi, v kontextu G-24 možnost poskytnout dočasnou finanční pomoc

  - na podporu opatření majících za cíl zavést a udržovat směnitelnost měny ČR;

  - na podporu úsilí o střednědobou stabilizaci a strukturální úpravy, včetně pomoci v platební bilanci.

  2. Tato finanční pomoc předpokládá, že ČR předloží programy podporované MMF v kontextu G-24, podle okolností, pro směnitelnost

  a) nebo restrukturalizaci jejího hospodářství, jejich schválení Společenstvím, nepřetržité plnění těchto programů ze strany ČR a, jako nejvyšší cíl, rychlý přechod ke spoléhání na financování ze soukromých zdrojů.

  3. Rada přidružení bude informována o podmínkách, za nichž bude poskytována tato pomoc, a o plnění závazků, které ČR převzala v souvislosti s takovou pomocí.

  Čl. 102

  Finanční pomoc ze strany Společenství bude vyhodnocena ve světle nových potřeb a úrovně rozvoje ČR, se zřetelem na stanovené priority, absorbční kapacitu ekonomiky ČR, schopnost splácet půjčky a na pokrok na cestě k systému tržního hospodářství a v restrukturalizaci v ČR.

  Čl. 103

  S cílem umožnit optimální využití dosažitelných zdrojů smluvní strany zajistí, že příspěvky Společenství budou poskytovány v těsné součinnosti s příspěvky z ostatních zdrojů, jako od členských států, ostatních zemí, včetně G-24 a mezinárodních finančních institucí jako Mezinárodní měnový fond, Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj a Evropská banka pro obnovu a rozvoj.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti