ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :7. ZÁKLADNÍ DOKUMENTY EVROPSKÉ REGIONÁLNÍ POLITIKY
Část :I. DOKUMENTY RADY EVROPY
Kapitola :D. Evropská charta měst

Text:Stálá evropská konference místních a regionálních správ (CPLRE, Conférence pernamente des pouvoirs locaux et régionalux de l´Europe, Standing Conference of Local and Regional Authorities of Europe) přijala na svém 27. zasedání, které se konalo ve dnech 17-19 března 1992, rezoluci č. 234 (1992) o Evropské chartě měst (The European Urban Charter). V rezoluci je vyjadřeno přesvědčení, že charta shrnuje hlavní výsledky činností Rady Evropy o problémech měst v kampani pro renesanci měst, odráží specifika Rady Evropy v ochraně lidských práv v politice měst a že charta představuje užitečný manuál pro management městských správ. Stálá evropská konference místních a regionálních správ v uvedené rezoluci přijímá 20 bodů deklarace městských práv, které jsou definovány v první části charty a zásady obsažené v různých odvětvově zaměřených kapitolách o rozvoji měst, definovaných v druhé části charty. Rezoluce dále rovněž požaduje, aby byla charta distribuována městským správám členských států Rady Evropy, překládána, publikována a zpřístupňována co nejšířeji, i ve státech střední a východní Evropy. Výboru ministrů Rady byl požádán, aby pověřil Evropskou konferenci ministrů zodpovědných za regionální plánování (CEMAT, La Conférence européenne des ministres responsables de l´ aménagement du territoire) k provádění určitých aspektů charty a v rámci mezivládního pracovního programu bral příslušné souvislosti v úvahu.

Z rozsáhlého dokumentu, který Charta měst představuje, uvádíme Evropskou deklaraci městských práv a zásady Evropské charty měst, které jsou obsažené v jednotlivých kapitolách.


1. Evropská deklarace městských práv

European Declaration of Urban Rights

Majíce na vědomí, že uplatňování následujících práv by mělo být založeno na solidaritě a odpovědném občanství, ze kterého vyplývá stejné přijímání povinností, mají občané evropských měst právo na:

1. Bezpečnost: na bezpečné město, kde se, pokud možno, nevyskytuje zločinnost, drobná kriminalita a agrese;

2. Neznečištěné a zdravé životní prostředí: na prostředí, kde nedochází ke znečištění ovzduší, vody a půdy, kde není nadměrná hlučnost a kde je chráněna příroda a přírodní zdroje;

3. Zaměstnanost: na odpovídající pracovní příležitosti; na podíl na ekonomickém rozvoji a prostřednictvím tohoto rozvoje na dosažení osobní finanční nezávislosti;

4. Bydlení: na adekvátní nabídku a výběr cenově dostupného, zdravého bydlení při zajištění soukromí a klidu;

5. Mobilitu: na nerušenou mobilitu a svobodu cestování; na harmonickou rovnováhu mezi všemi uživateli ulic - veřejnou dopravou, soukromými automobily, pěšími a cyklisty;

6. Zdraví: na prostředí a široké spektrum zařízení přispívajících k tělesnému a psychickému zdraví;

7. Sport a aktivity volného času: na přístup pro všechny osoby bez ohledu na věk, schopnosti nebo příjem, k širokému spektru sportovních zařízení a zařízení pro trávení volného času;

8. Kulturu: na přístup a účast v širokém spektru kulturních a tvůrčích aktivit a činností;

9. Integraci více kultur: tam, kde společně a v míru žijí komunity různých kulturních etnik a náboženského vyznání;

10. Prvotřídní architekturu a okolí: na příjemnou, stimulující, architektonickou podobu dosaženou prostřednictvím současné prvotřídní architektury a uchováním a citlivou restaurací dědictví historických staveb;

11. Harmonizaci funkcí, kde: bydlení, práce, cestování a realizace společenských činností jsou navzájem co nejvíce provázány;

12. Účast: v pluralistických demokratických strukturách a na městské správě, která je charakterizována spoluprací mezi všemi různými partnery, na zásadu subsidiarity, informovanosti a ochranu před nadměrnou byrokracií;

13. Hospodářský rozvoj: tam, kde místní orgány definovaným a transparentním způsobem přebírají zodpovědnost za vytváření hospodářského růstu, ať již přímo nebo nepřímo;

14. Trvale udržitelný rozvoj: tam, kde se místní orgány snaží dosáhnout harmonického vztahu mezi hospodářským rozvojem a ochranou životního prostředí;

15. Služby a zboží: na široké spektrum přístupných služeb a zboží odpovídající jakosti, které je poskytováno místní správou, soukromým sektorem nebo na základě partnerských dohod mezi těmito dvěma subjekty;

16. Přírodní bohatství a zdroje: na správu místních zdrojů a bohatství a hospodaření s nimi prováděné místním orgánem racionálním, pečlivým, efektivním a poctivým způsobem ku prospěchu všech občanů;

17. Osobní plnění: na městské podmínky přispívající k dosažení osobního blaha a společenského, kulturního, morálního a duchovního rozvoje jednotlivce;

18. Spolupráci mezi městy: při které mají občané volnost a při které jsou povzbuzováni k přímé účasti na mezinárodních vztazích jejich společenství;

19. Finanční mechanismy a struktury: umožňující místním orgánům nalezení finančních zdrojů nezbytných pro vykonávání práv definovaných v této deklaraci;

20. Rovnost: kde místní orgány zajišťují, že výše uvedená práva se vztahují na všechny občany bez ohledu na pohlaví, věk, přesvědčení, společenské, hospodářské nebo politické postavení, tělesný nebo duševní handicap.


2. Shrnutí zásad Evropské charty měst tak, jak jsou obsaženy v jednotlivých kapitolách

Summary of the principles of the European Urban Charter as contained in the individual chapters

Doprava a mobilita

1. Je nutné, aby byl snížen objem cestování, zejména pokud se tak děje soukromými osobními automobily.

2. Mobilitu je nutno organizovat takovým způsobem, který přispívá k udržování životaschopného města a který umožňuje společnou existenci různých forem cestování.

3. Ulice musí znovu získat statut společenského prostředí.

4. Požaduje se trvalé úsilí o vzdělávání a zvyšování kvalifikace.

Životní prostředí a příroda ve městech

1. Veřejné orgány odpovídají za hospodaření s energetickými zdroji a jejich správu prováděné koherentním a racionálním způsobem.

2. Místní orgány by měly přijmout politická opatření, která by zabránila znečišťování.

3. Místní orgány jsou odpovědné za ochranu přírody a zelených prostor.

4. Ochrana přírody je věcí zapojení a hrdosti rozvíjejícího se společenství.

Vlastní podoba měst

1. Je nutné chránit historická centra měst jakožto důležité symboly evropské kultury a historického dědictví.

2. Zajištění a správa otevřených prostor ve městě jsou nedílnými součástmi městského rozvoje.

3. Architektonická tvorba a rozvoj hrají klíčovou roli v kvalitě vnímání města a jeho vzhledu.

4. Všechny osoby mají právo na zdravé, bezpečné, vyrovnané, příjemné a stimulující životní prostředí.

5. Životaschopnost města závisí na vyvážených modelech městského bydlení a na údržbě obytného charakteru městského centra.

6. Nový rozvoj starých obytných částí nesmí být prováděn na úkor stávající společenské struktury.

Bezpečnost ve městech a prevence proti kriminalitě

1. Celková bezpečnostní politika a politika prevence proti kriminalitě musí být založeny na prevenci, vynucování práva a vzájemné podpoře.

2. Místní politika městské bezpečnosti musí být založena na aktualizované vyčerpávající statistice a na odpovídajících informacích.

3. Prevence proti kriminalitě se týká všech členů společenství.

4. Efektivní politika městské bezpečnosti závisí na úzké spolupráci mezi policií a místním společenstvím.

5. Musí být definována a aplikována místní protidrogová politika.

6. Podstatným faktorem jsou programy pro prevenci recidivy a vývoje alternativních možností v oblasti vězeňství.

7. Podpora obětem je klíčovou složkou jakékoliv místní politiky bezpečnosti.

8. Prevence proti kriminalitě musí být uznána za prioritu a mít k dispozici zvýšené finanční zdroje.

Handicapované a invalidní osoby ve městech

1. Města musí být navrhována takovým způsobem, aby všichni občané měli přístup na všechna místa.

2. Politika směrem k handicapovaným a invalidním osobám by měla být orientována na jejich integraci a nikoliv nadměrnou ochranu.

3. Spolupráce se specializovanými sdruženími zastupujícími handicapované skupiny nebo menšiny a spolupráce mezi těmito sdruženími jsou rovněž podstatným faktorem.

4. Je důležité zajistit, aby domy a pracoviště byly vhodně upraveny vzhledem k požadavkům handicapovaných a invalidních osob.

5. Cestování a komunikace a veřejná doprava musí být přístupné pro všechny lidi.

Sportovní vyžití a volný čas v městských oblastech

1. Všichni obyvatelé měst mají právo na účast ve sportovních a rekreačních podnicích.

2. Sportovní zařízení by měla být bezpečná a měla by být dobře navržena.

3. Všichni obyvatelé měst mají právo na možnost rozvoje své sportovní výkonnosti až tam, kam to umožní jejich individuální potenciál.

Kultura ve městech

1. Všichni obyvatelé měst mají právo na kulturu.

2. Kulturní rozvoj měst přispívá k jejich hospodářskému a sociálnímu rozvoji.

3. Kulturní výměna je mocným poutem mezi lidmi různých národností, lidmi z různých regionů a mezi národy.

4. Kulturní rozvoj a skutečná kulturní demokracie představují rozsáhlou spolupráci mezi místními orgány a společenskými skupinami, mezi veřejně prospěšným a soukromým sektorem.

5. Kulturní pluralita předpokládá experimenty a podporu novátorství.

6. Vyrovnaná podpora kulturní turistiky ze strany místních orgánů může být přínosem pro jejich společenství.

Integrace více kultur ve městech

1. Nediskriminace je základním aspektem městské politiky.

2. Místní orgány by měly zajistit efektivní účast přistěhovalců na místním politickém životě.

3. Kulturní a vzdělávací politika ve městech by měla mít nediskriminační charakter.

4. Veřejné orgány se musí postarat o zajištění rovného přístupu k zaměstnanosti.

5. Integrace různých kultur vytváří předpoklady pro plnou integraci přistěhovaleckých komunit do společenského a vlastního prostředí měst.

Zdraví ve městech

1. Městské prostředí musí přispívat k dobrému zdraví všech občanů.

2. Spolehlivá a stálá nabídka zboží splňující jeho základní potřeby lidí je hlavním faktorem při zajištění dobrého zdraví.

3. Místní orgány musí podporovat zdravotní iniciativy vycházející ze společenství a účast na nich.

4. Městské zdraví, otázka mezinárodního významu, zahrnuje koordinaci místních aktivit s mezinárodními programy.

Účast občanů, správa a řízení měst a městské plánování

1. Účast občanů na místním politickém životě musí být zaručena prostřednictvím práva svobodně a demokraticky volit místní představitele.

2. Účast občanů na místním politickém životě musí být rovněž efektivní na všech úrovních místní, politické a administrativní struktury.

3. Občané mají právo na konzultování všech hlavních projektů, které mají vliv na budoucnost společenství.

4. Městské řízení a plánování musí být založeny na maximální informovanosti o charakteristikách, zvláštních rysech, potenciálu, aktivitách, rozvojových možnostech a zdrojích daného města.

5. Politická rozhodnutí na místní úrovni by měla být založena na městském a regionálním plánování prováděném odbornými týmy.

6. Politickým rozhodnutím, závěrečné fázi rozhodovacího procesu, by měl být přikládán rozhodující význam a měly by být srozumitelné.

7. Místní orgány by měly zajistit účast mladých lidí na místním životě.

Hospodářský rozvoj ve městech

1. Místní orgány by měly zajistit hospodářský rozvoj jejich místních komunit.

2. Hospodářský a sociální rozvoj jsou neodlučitelně spojeny.

3. Město je z hospodářského a sociálního hlediska součástí svého okolního regionu nebo zázemí.

4. Ekonomický růst a rozvoj závisí na infrastruktuře, která přispívá k výrobě, udržování a zvyšování tohoto růstu.

5. Spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem je důležitou složkou hospodářského růstu a rozvoje.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti