ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > C. Institucionální zabezpečení Evropské dohody v rámci MH ČR

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :1. INTEGRACE ČR DO EVROPSKÝCH STRUKTUR
Část :III. KONKRÉTNÍ ZÁVAZKY A INSTITUCIONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VYPLÝVAJÍCÍ PRO MH ČR
Kapitola :C. Institucionální zabezpečení Evropské dohody v rámci MH ČR

Text:C. Institucionální zabezpečení Evropské dohody v rámci MH ČR

  1. Koordinační útvar MH ČR - Odbor evropské integrace

  Z náplně odboru evropské integrace, který plní na MH úkoly specializovaného pracoviště pro záležitosti evropské integrace uvádíme:

  - koordinace a zabezpečování plnění úkolů vyplývajících z příslušných článků Evropské dohody (ED), spadajících do kompetence MH

  - spolupráce a koordinace plnění úkolů vyplývajících pro MH z jednání Pracovního výboru pro provádění Evropské dohody

  - vypracovávání svodných stanovisek k materiálům z oblasti evropské integrace pro jednání vlády, Výboru vlády pro evropskou integraci a porady ministrů

  - spolupráce na zpracovávání návrhů zahraničně ekonomické politiky vlády ve vztahu k Evropské unii (EU)

  - spolupráce na přípravě a realizaci institucionálních a legislativních aktů ČR v oblasti evropské integrace ve vztahu k EU

  - spolupráce na přípravě informací sloužících vládním činitelům a dalším centrálním a hospodářským subjektům, jakož i vedení MH k orientaci v problematice EU a evropského integračního procesu

  - vyhodnocování působení a dopadů hospodářsko-politických, institucionálních a legislativních opatření platných v EU na oblasti spadající do kompetence MH, vč. zpracování návrhů na opatření

  - spolupráce s misí ČR u Evropských společenství (ES) v Bruselu, jakož i s Delegací ES v ČR

  - zabezpečování koordinace naplňování závazků plynoucích z uzavřených mezivládních a mezistátních dohod a smluv s EU pro resort MH

  - koordinace přípravy a zpracování zásadních stanovisek MH pro sjednávání a uzavírání mezinárodních smluv ČR, spadajících do kompetence MH a týkajících se EU

  - spolupráce a naplňování obsahu mezinárodních smluv a dohod ve vazbě na plnění příslušných částí Evropské dohody, zejména však článků, u nichž MH vystupuje jako gestorský resort

  - koordinace spolupráce se všemi věcně příslušnými odbory MH v záležitostech EU a evropského integračního procesu

  2. Věcné útvary MH ČR a jejich odpovědnost za jednotlivé články Evropské dohody

  Následující tabulka je přehledem, který přiřazuje věcným útvarům MH ČR odpovědnost za jednotlivé články Evropské dohody. Zvlášť jsou uvedeny články ED, u nichž je MH gestorem. Tabulka je v podstatě jiným vyjádřením konkrétních závazků vyplývajících pro MH ČR uvedených v části II. C.

  útvar MH články ED, články ED

  kde má MH působnost, kde má působnost jiný

  orgán státní správy

  CZP 99 odst. 1, 100 98 až 103, 102

  OAP 91, 95 76, 79, 81, 82, 94

  OCR 72, 87, 89 48, 59 odst. 1

  OHSP 72, 87, 95, 99 odst. 1, 100, 8 až 37, 46 odst. 2, 48

  51, 76, 79, 82, 92, 94

  OPO 59 odst. 1, 92

  OPP 45 až 55, 56 až 58, 90 8 až 37, 48, 59 odst. 1

  OPSV 77

  OPU 77

  OREP 87, 89 79, 81, 82

  ORPR 72, 95 81

  OSGS 72 79, 81

  OSIS 91 59 odst. 1

  OSŘ 82

  OÚIS 87, 91 82

  OÚP 72, 87, 89, 95 81, 82

  OZEV 95, 99 odst. 1, 100 98 až 103, 102

  OŽ 45 až 55, 56 až 58, 90 8 až 37, 48, 59 odst. 1, 77, 92

  ČTÚ 83

  ÚNMZ 75 69 až 71

  3. Legislativní útvar - Odbor legislativně-právní

  Zabezpečování věcných závazků Evropské dohody, které mohou být v působnosti různých věcných útvarů ministerstva, vyžaduje také zabezpečování jejich náležité právní úpravy, a tedy značný rozsah legislativních činností. Dále je zde závazek MH ke spolupráci na zabezpečování článků 69 až 71, sbližování práva, kde je gestorem ÚLVS. Úkoly v oblasti sbližování s právem ES vyplývající pro MH z výše uvedených usnesení vlády k zabezpečování ED (kap. II B této publikace), jsou na MH zabezpečovány odborem legislativně-právním (OLP), a sice v oddělení práva ES a v oddělení legislativním.

  Prvotní odpovědnost za zajištění kompatibility má po celou dobu legislativního procesu zpracovatel návrhu právního předpisu věcně příslušný útvar MH ČR. Tyto útvary přitom využívají všechny dostupné informační zdroje a spolupracují zejména s odborem legislativně-právním, a sice s oddělením práva ES, které

  - vede dokumentaci práva ES v oboru působnosti MH ČR,

  - pravidelně sleduje předpisy ES z hlediska působnosti MH ČR v docházejícím úředním věstníku ES (Official Journal of the European Communities, serie L, C) a zpřístupňuje jej pracovníkům MH ČR,

  - zpřístupňuje informace v databázi CELEX JUSTIS.

  Odbor legislativně-právní, oddělení práva ES, dále zejm.:

  - vytváří dlouhodobé předpoklady pro prohloubení a zobecnění harmonizačního procesu s právem ES, řídí činnost aproximační skupiny MH ČR pro řešení otázek sbližování právních předpisů ČR s právem ES,

  - zastupuje MH ČR ve skupině pro aproximaci práva ČR s právem ES při ÚLVS,

  - ve spolupráci s věcně příslušnými útvary zpracovává za MH ČR informace požadované ÚLVS v oblasti sbližování právních předpisů ČR s právem ES a formuluje záměry v této oblasti v působnosti MH ČR.

  V případech, kdy se požadavky právního předpisu konkretizují technickými normami, a je proto třeba určité evropské technické normy převést do soustavy českých norem, zpracovatelé tohoto právního předpisu své požadavky na transformaci příslušných evropských technických norem do soustavy českých norem, v termínu předpokládaného nabytí účinnosti právního předpisu ČR, uplatňují u Úřadu pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

  4. Koordinační útvar pro oblast technických předpisů

  Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

  Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vykonává státní správu v oblastech vymezených zákonem č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, zákonem č. 142/1991 Sb., o československých státních normách ve znění zákona č. 632/1992 Sb., zákonem č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví ve znění pozdějších změn a zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii.

  Rozhodnutím ministra hospodářství č. 58/1994 byla na ÚNMZ přenesena koordinační úloha MH daná usnesením vlády č. 97/1993 o sbližování technických předpisů ČR s technickými předpisy ES. Působnost ÚNMZ v oblasti technických předpisů ES byla potvrzena usnesením vlády č. 631/1994.

  ÚNMZ tak komplexně zajišťuje gesci čl. 75 ED, v jehož smyslu má být v ČR dosaženo plné shody s technickými předpisy ES, evropskou normalizací a postupy pro posuzování shody (zahrnuje zkoušení, certifikaci, akreditaci a souvisící metrologii).

  ÚNMZ v souladu s působností

  - je přímo zastoupen v Pracovním výboru pro provádění Evropské dohody,

  - je gestorem Pracovní skupiny XIV "Průmyslové normy a posuzování shody",

  - řídí činnost Komise pro sbližování technických předpisů ES s technickými předpisy ČR zřízenou na základě usnesení vlády ČR č. 97/1993, jejímž předsedou je předseda ÚNMZ,

  - koordinuje implementaci kap. 2 Bílé knihy "Volný pohyb a bezpečnost průmyslových výrobků".

  Úřad dále řídí jednotlivé odborné činnosti tak, aby byly naplněny cíle čl. 75 Evropské dohody

  - v technické harmonizaci postupným zavedením plného souboru technických předpisů ES při zohlednění priorit daných Bílou knihou, k čemuž zpracoval komplexní program technické harmonizace a návrh horizontální právní úpravy zajišťující plnou shodu se stavem v EU (zákon o technických požadavcích na výrobky),

  - v technické normalizaci zavedením plného souboru Evropských norem na přelomu r. 1996/1997 a dosažením změny dosavadního statutu přičleněné organizace v evropských normalizačních organizacích CEN a CENELEC na členství plnoprávné,

  - v oblasti posuzování shody dosažením shodné technické úrovně jako podmínky pro uzavírání dohod o vzájemném uznávání. Čl. 75 ED zahrnuje rovněž poskytování technické pomoci ČR v daných oblastech.

  ÚNMZ koordinuje veškerou zahraniční pomoc poskytovanou ČR na rozvoj jím řízených oblastí:

  - vícenárodní program PHARE PRAQ91/96 - Zajištění kvality/Standardy,

  - národní programy PHARE GTAF - sektor "Standards", zejména v rámci GTAF I-IV a COP 1995,

  - bilaterální technická pomoc ze strany členských států EU a skupiny G-24.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti