ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > C. Judikáty Soudního dvora související s působností Ministerstva pro místní rozvoj

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :9. SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY S PRÁVEM ES (v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj)
Část :II. PRÁVO ES V ROZSAHU PŮSOBNOSTI MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Kapitola :C. Judikáty Soudního dvora související s působností Ministerstva pro místní rozvoj

Text:1. Obecně

Judikatura Soudního dvora právo ES dotváří. Lze říci, že vyplňuje mezery komunitárního práva. Pro správnou aplikaci práva ES je proto třeba znát některá významná rozhodnutí vč. jejich odůvodnění. Důležité pasáže některých rozsudků byly publikovány v lit 2.

Soudní dvůr vyslovil zejména zásadu přednosti aplikace komunitárního práva před právem národním, která ve smlouvách, na nichž je založena Evropská unie výslovně vyjádřena není, a která patří ke stěžejním podmínkám členství v EU. Lze ji vyvodit extenzivním výkladem čl. 189 Smlouvy o založení Evropského společenství. Soudní dvůr ve svém rozhodnutí ve věci “Costa versus ENEL” (případ C-6/64) uvedl: “Členské státy přenesly definitivně svrchovaná práva na Společenství, která vytvořily, a nemohou toto přenesení později měnit jednostrannými opatřeními neslučitelnými s koncepcí “Společenství”. Je jednou ze zásad Smlouvy (o založení ES), že členský stát nemůže zpochybňovat zvláštnost komunitárního práva spočívající v tom, že platí jednotně a úplně v celém Společenství”.

Z rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci Procureur du Roi versus Dassonville (C-8/74) pak vyplývá, že přednost komunitárního práva se vztahuje i na oblast předpisů ústavních.

Z dalších nálezů uvedeme soudní nálezy zohledňující princip vzájemného uznávání rovnocennosti národních právních předpisů členských států. Jedná se o rozhodnutí ve věci “Cassis de Dijon” (C-120/78) a následnou rozsáhlou judikaturu, které vedly ke konkretizaci pojmu “opatření s účinkem rovnocenným kvantitativním omezením dovozu”. Případ je publikován v lit. 2, důležité závěry z něho byly uvedeny v expertní studii programu PHARE “Metodické zásady sbližování práva přidruženého státu s právem Evropské Unie na příkladu České republiky” vydané jako Cesta do EU, svazek č.6.

Soudní dvůr přiznává v určitých případech příslušníkům členských států právo dovolat se směrnice i před její transformací do národního práva. Odpovědnost členského státu, který řádně neprovedl směrnici, za škodu, která vznikla občanovi, konstatoval Soudní dvůr v případě “Francovich (C-6/90) a “Bonifaci(C-9/90). Šlo o to, že Itálie nezavedla směrnici zajištění minimální ochrany pracovníků v případě nesolventnosti zaměstnavatele. Poškozeným pracovnicím, paní Francovich a paní Bonifaci, bylo rozhodnutím Soudního dvora přiznáno právo na náhradu škody, jež jim byly způsobeny neprovedením směrnice k tíži Italského státu.

2. Případy Soudního dvora se vztahem k působnosti Ministerstva pro místní rozvoj

Následující přehled je výsledkem rešerší k dotazu: “u kterých rozsudků Soudního dvora bylo odkazováno na směrnice v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj”. Část “Case law” (Soudní případy) databáze CELEX - JUSTIS obsahuje pole “JURCIT” - akty, citované ve zdůvodnění rozsudků Soudního dvora nebo v textu posudků.

K jednotlivým směrnicím byly nalezeny tyto informace:

Odkazy na Směrnici 89/106/EHS:
692C0359
Posudek generálního advokáta p. JACOBS dodaný 8. června 1994.
případ C-359/92
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY versus COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION.
akce k anulování opatření - směrnice 92/59/EHS o všobecné bezpečnosti výrobků - právní základ - článek 100A a třetí odstavec článku 145 Smlouvy o založení Evropského společenství

Odkazy na Směrnici 85/384/EHS:
693J0447
Rozsudek Soudního dvora (čtvrtá komora) z 9. srpna 1994
případ C-447/93
NICOLAS DREESSEN versus CONSEIL NATIONAL DE L' ORDRE DES ARCHITECTES.Odkaz na předběžnou otázku: CONSEIL D' APPEL D' EXPRESSION FRANCAISE DE L' ORDRE DES ARCHITECTES - BELGIUM.uznávání kvalifikace v architektuře

693C0447
Posudek generálního advokáta p. DARMON dodaný 29. června 1994.případ C-447/93
NICOLAS DREESSEN versus CONSEIL NATIONAL DE L' ORDRE DES ARCHITECTES.Odkaz na předběžnou otázku: CONSEIL D' APPEL D' EXPRESSION FRANCAISE DE L' ORDRE DES ARCHITECTES - BELGIUM.uznávání kvalifikace v architektuře

691J0166
Rozsudek Soudního dvora (čtvrtá komora) z 8. dubna 1992
případ C-166/91
GERHARD BAUER versus CONSEIL NATIONAL DE L' ORDRE DES ARCHITECTES.Odkaz na předběžnou otázku: CONSEIL D' APPEL D' EXPRESSION FRANCAISE DE L' ORDRE DES ARCHITECTES - BELGIUM.uznávání kvalifikace v architektuře

691C0166
Posudek generálního advokáta p. DARMON dodaný 25. března 1992.případ C-166/91
GERHARD BAUER versus CONSEIL NATIONAL DE L' ORDRE DES ARCHITECTES.Odkaz na předběžnou otázku: CONSEIL D' APPEL D' EXPRESSION FRANCAISE DE L' ORDRE DES ARCHITECTES - BELGIUM.uznávání kvalifikace v architektuře

690J0310
Rozsudek Soudního dvora (šestá komora) z 21. ledna 1992
případ C-310/90
NATIONALE RAAD VAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN versus ULRICH EGLE.Odkaz na předběžnou otázku: HOF VAN CASSATIE - BELGIUM.uznávání kvalifikace v architektuře

690J0309
Rozsudek Soudního dvora ze 7. listopadu 1991
případ C-309/90
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES versus HELLENIC REPUBLIC.nesplnění povinnosti členského státu - nezavedení směrnice 85/384/EHS

690J0296
Rozsudek Soudního dvora z 11. července 1991
případ C-296/90
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES versus ITALIAN REPUBLIC.nesplnění povinnosti členského státu - nezavedení směrnice 85/384/EHS
690C0310
Posudek generálního advokáta p. DARMON dodaný 19. listopadu 1991.
případ C-310/90
NATIONALE RAAD VAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN versus ULRICH EGLE.Odkaz na předběžnou otázku: HOF VAN CASSATIE - BELGIUM.uznávání kvalifikace v architektuře

690C0309
Posudek generálního advokáta p. DARMON dodaný 1. října 1991.
případ C-309/90
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES versus HELLENIC REPUBLIC.nesplnění povinnosti členského státu - nezavedení směrnice 85/384/EHS

690C0296
Posudek generálního advokáta p. DARMON dodaný 2. července 1991.případ C-296/1990
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES versus ITALIAN REPUBLIC. nesplnění povinnosti členského státu - nezavedení směrnice 85/384/EHS

Odkazy na Směrnici 90/314/EHS:

694J0178
Rozsudek Soudního dvora z 8. října 1996
spojené případy C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 and C-190/94.

Erich Dillenkofer, Christian Erdmann, Hans-Jurgen Schulte, Anke Heuer, Werner, Ursula and Trosten Knor versus Bundesrepublik Deutschland.Odkaz na předběžnou otázku: Landgericht Bonn - SRN

      Shrnutí: Žalobci si zaplatili zájezd. Vzhledem k nesolventnosti cestovní kanceláře se museli vrátit z dovolené na své náklady. Protože se vůči cestovní kanceláři nedomohli vrácení peněz za zájezd, ani náhrady nákladů na cestu domů, požadovali náhradu od Spolkové republiky Německo v zemského soudu v Bonnu. Svůj nárok opřeli o to, že kdyby byl článek 7 směrnice 90/314/EHS o cestovních kancelářích v předepsaném termínu (do 31.12.1992) transponován do práva SRN, byli by chráněni před nesolventností operátora, u kterého zájezd zakoupili. Spoléhali rovněž na výsledek případu Francovich. Zemský soud v Bonnu shledal, že právo SRN náhradu neumožňuje. Měl však pochybnost, pokud jde o možnost aplikace rozhodnutí Francovich a požádal u Soudního dvora o rozhodnutí o předběžné otázce (preliminary ruling) a sice o dvanácti obecných otázkách týkajících se odpovědnosti státu podle práva Společenství ve vztahu ke směrnici 90/314/EHS. Na základě odpovědí Soudního dvora bude zemský soud rozhodovat o jednotlivých dosud nevyřízených případech.

691J0163
Rozsudek Soudního dvora (třetí komora) z 12. listopadu 1992
případ C-163/91
VAN GINKEL WADDINXVEEN BV, REIS- EN PASSAGEBUREAU VAN GINKEL BV AND OTHERS versus INSPECTEUR DER OMZETBELASTING UTRECHT.Odkaz na předběžnou otázku: GERECHTSHOF AMSTERDAM
interpretace článku 26 směrnice 77/388 o dani z přidané hodnoty u služeb cestovních kanceláří

690C0280
posudek generálního advokáta p. DARMON dodaný 10. prosince 1991
případ C-280/90ELISABETH HACKER versus EURO-RELAIS GMBH.Odkaz na předběžnou otázku: LANDGERICHT KOELN - SRNBruselská úmluva . pravomoc pokud jde o držení nemovitostí - čl. 16 (1)
2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti