ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :12. ÚSTAVNÍ ASPEKTY EVROPSKÉ INTEGRACE
Část :VI. VZTAH PRÁVA ES A ÚSTAV VE VYBRANÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH ES DE LEGE LATA
Kapitola :B. Velká Británie

Text:Ústavní vývoj vychází z konfliktu mezi absolutismem a vládou konstituce. Britský systém zařazujeme do angloamerické právní oblasti, jejímž hlavním odlišujícím znakem je zařazení soudního precedentu a obyčejů mezi prameny práva. Místo kontinentálního principu svrchovanosti lidu existuje ve Velké Británii princip svrchovanosti parlamentu. “Parlament může vše kromě přeměny muže v ženu.” Britskou ústavu nelze hledat v psané podobě, v knihách, jako v kontinentálním systému. Britská ústava je nepsaná a tvoří ji soudní precedenty, královské prerogativy a ústavní zvyklosti. Dále se do ní zahrnují akty vydávané parlamentem již od 13. st., které se věnují lidským právům, ale úplnou kodifikaci zde nenajdeme.

    Formou vlády je parlamentarismus, který se opírá o dělbu moci mezi parlamentem, vládou a soudy. Protože Británie nemá ústavu ve formálním smyslu, neexistuje zde ani ústavní soud. Ze zásady svrchovanosti parlamentu vyplývá, že z hlediska materiální ústavnosti bude přezkoumávat zákony parlament. Takže strážcem zákonnosti je ve Velké Británii de facto parlamentní opozice.

    Ve Velké Británii se aplikace zásady přednosti práva ES setkala s obtížemi, protože se dostala do konfliktu s již zmíněnou zásadou svrchovanosti parlamentu.

    Určitým řešením bylo přijetí “European Communities Act” v roce 1972, který začal platit dnem vstupu Británie do ES, tedy 1.1. 1973. Tento zákon parlamentu zakládá prostor pro bezprostřední použitelnost práva ES v britském právním řádu jako práva vnitrostátního, a ne mezinárodního. Zároveň presumuje soulad národního práva s právem ES. Pokud by ale došlo k naprosto jasnému rozporu zákona s právem ES, který by nešel odstranit výkladem ve prospěch práva ES, dal by britský soud přednost národnímu právu.

    Tato teorie byla oslabena stanoviskem House of Lords, horní sněmovny britského parlamentu, ve věci “Factortame” ve prospěch práva ES a v neprospěch tradiční teorie neomezenosti moci britského parlamentu.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti