ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :4. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - TECHNICKÁ HARMONIZACE - EXPERTNÍ STUDIE - PROGRAM PHARE
Část : VII . SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA PŘIDRUŽENÉHO STÁTU S PRÁVEM EU ( NA PŘÍKLADU ČR)
Kapitola :C. Předmět harmonizace

Text:C. Předmět harmonizace

   Než se budeme zabývat předmětem sblížení práva ČR s právem EU je vhodné uvést tyto tři úvodní poznámky:

   ) Mezi sblížením práva členských států EU podle čl. 100 a 100a Smlouvy ES a sblížením práva přidruženého státu s právem EU je zásadní rozdíl. V prvním případě je harmonizační právní akt (zpravidla směrnice) orgánu Evropských společenství výsledkem srovnání právních předpisů členských států, přičemž na komparaci a následné harmonizaci se podílející národní právní předpisy mají rovnocenné postavení. V případě sbližování právních předpisů přidruženého státu s právem EU jde v podstatě o jednosměrný proces, jehož výsledkem je přiblížení k právu EU až jeho recepce. Komunitární předpisy mají v poměru k národním předpisům přidruženého státu zcela dominantní postavení.
   ) I když orgány EU ovlivňují harmonizační proces (příkladem tohoto ovlivňování je např. Bílá kniha z r. 1995), realizace jednotlivých harmonizačních kroků a jejich časový postup je autonomní záležitostí přidružených států.
   ) K jednotlivým harmonizačním krokům je nutné přistupovat nejen z hlediska současných podmínek, tj. z hlediska etapy přidružení, ale současně i z hlediska perspektivního, tj. z hlediska etapy členství.

   Předmětem srovnání a následné harmonizace jsou na straně jedné právní akty ES, na straně druhé národní právní předpisy přidruženého státu, tj. ČR.

   Rozsah k harmonizaci použitých právních aktů ES je z hlediska bližšího cíle (začlenění ČR do vnitřního trhu EU) vymezen rozsahem acquis communautaire vnitřního trhu, z hlediska perspektivního cíle (členství ČR v EU) rozsahem úplného acquis communautaire.

   Rozsah právních předpisů ČR, které podléhají harmonizaci, resp. vyhodnocení jejich slučitelnosti s právem EU, se odvodí jednak podle pravomocí Evropských společenství upravených jejich zřizovacími smlouvami, jednak podle zejména sekundární legislativy EU v rozsahu přicházejícím v úvahu k zařazení do acquis communautaire.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti