ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > 5. Statut Komise pro sbližování technických předpisů ČR s technickými předpisy ES

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :2. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČR A ES V PŮSOBNOSTI MH ČR
Část :VII. Přílohy
Kapitola :5. Statut Komise pro sbližování technických předpisů ČR s technickými předpisy ES

Text:Příloha č. 5

  Statut Komise pro sbližování technických předpisů ČR s technickými předpisy ES

  1. Poslání

  Usnesením vlády ČR č. 432 z r. 1992 bylo uloženo zřídit komisi pro sbližování československých technických norem a evropských technických norem a předpisů a bylo uloženo rozšířit součinnost koordinační skupiny vlády ČR ustavené podle usnesení č. 396 z r. 1991 o problematiku přebírání evropských norem do ČSN.

  Sbližování technických předpisů v ČR po 1.1.1993 je upraveno usnesením vlády č. 97 z 3.3.1993, na jehož základě vznikl statut této komise a nový název "Komise pro sbližování technických předpisů ČR s technickými předpisy ES" (dále jen "Komise").

  Základním posláním Komise je působit při sbližování právního řádu ČR a ES, tj. navrhovat vládě odpovídající opatření a koordinovat činnost v této oblasti. Proto je Komise personálně propojena s výše uvedenou koordinační skupinou vlády ČR.

  2. Působnost Komise

  2.1 Komise zejména

  a) analyzuje potřeby ekonomiky ČR z hlediska zabezpečení konkurenceschopnosti a důvěryhodnosti české produkce na trhu, zejména mezinárodním;

  b) sleduje vývoj legislativy ES i legislativy ČR a v návaznosti na potřeby české ekonomiky posuzuje priority při přejímání technických předpisů ES do právního řádu ČR;

  c) na základě rozboru obsahu jednotlivých technických předpisů ES příslušným orgánem státní správy z hlediska jeho pravomoci k vydávání právních předpisů navrhuje v nejasných nebo sporných případech nejúčelnější formu převzetí technických předpisů ES do právního řádu ČR;

  d) uplatňuje požadavky na převzetí evropských norem souvisejících s příslušnou směrnicí ES do soustavy ČSN k termínu předpokládaného nabytí účinnosti právního předpisu ČR přejímajícího technický předpis ES;

  e) pravidelně zpracovává informaci pro vládu ČR o postupu sbližování technických předpisů ČR s legislativou ES a o přejímání evropských norem jako ČSN;

  f) ke splnění funkcí ad a) až e) všechny zúčastněné resorty a orgány a organizace předkládají příslušné podklady.

  Tyto podklady sekretariát Komise souhrnně zpracovává a před- kládá vládě ČR.

  2.2 Komise se může zabývat i jinými otázkami souvisejícími s technickou normalizací, metrologií a zkušebnictvím, například otázkami státní politiky a koncepcí rozvoje v těchto jednotlivých oblastech státní správy.

  3. Složení Komise

  a) Komise se skládá z předsedy, tajemníka a dalších členů Komise, které jmenují a odvolávají příslušní ministři a vedoucí zainteresovaných institucí;

  b) členy Komise jsou zástupci ústředních orgánů a dalších institucí uvedených v příloze k usnesením vlády ČR ze dne 17.6.1992 č. 432, 439 a z 3.3.1993 č. 97.

  Komise je oprávněna přizvat k jednotlivým jednáním další odborníky a podle potřeby vytvářet pracovní skupiny pro řešení speciálních úkolů v působnosti Komise;

  c) předseda Komise je oprávněn rozšířit Komisi o další členy a rovněž snížit počet členů v Komisi v případě, že je nezdůvodněně vysíláno více zástupců z jednoho orgánu;

  d) náklady spojené s účastí v Komisi popř. v jejích pracovních orgánech hradí svému zástupci orgán zastoupený v Komisi.

  4. Závěrečná ustanovení

  Způsob jednání Komise a příp. pracovních skupin upravuje Jednací řád Komise.

  Tento statut nabývá účinnosti dnem 1.4.1993

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti