ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :4. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - TECHNICKÁ HARMONIZACE - EXPERTNÍ STUDIE - PROGRAM PHARE
Část : VI . SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU
Kapitola :B. Vývoj

Text:B. Vývoj

   Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství v původním znění dohodnutém členskými státy v r. 1957 obecnou úpravu sbližování právních předpisů členských států obsahovala především v čl. 100. Podle tohoto (dosud platného) ustanovení Rada za tímto účelem vydává směrnice, a to na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem a Hospodářským a sociálním výborem. K přijetí těchto harmonizačních směrnic se vyžaduje jednomyslné usnesení Rady.

   Jednotným evropským aktem byla kapitola pojednávající o sbližování právních předpisů doplněna o nové články 100a - 100d. Obecně nový harmonizační postup upravil čl. 100a. V porovnání s čl. 100 podle tohoto nového článku Rada:

   · přijímá ke sbližování právních předpisů opatření (nikoliv jen směrnice, ale i ostatní ve Smlouvě pojmenované a nepojmenované právní akty),
   · o těchto opatřeních rozhoduje společně s Evropským parlamentem, tedy spolurozhodovacím legislativním postupem podle čl. 189b a po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem.

   V porovnání s původním textem Smlouvy ES (a též s praxí založenou Lucemburským kompromisem z r. 1966) došlo zařazením čl. 100a k rozšíření možných forem harmonizačních aktů, uvolnění podmínek pro rozhodování Rady (podle čl. 189b Rada rozhoduje převážně kvalifikovanou většinou) a posílení vlivu Evropského parlamentu na přijímaná opatření. Čl. 100a je v poměru k výše vypočteným speciálním harmonizačním pravidlům lex generalis (art.: pokud tato smlouva nestanoví jinak - čl. 100a odst. 1).

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti