ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > A. Koordinační úloha MMR

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :14. INTEGRAČNÍ AKTIVITY
Část :IV. INTEGRAČNÍ AKTIVITY MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Kapitola :A. Koordinační úloha MMR

Text:V široce chápané a pojímané regionální politice státu plní Ministerstvo pro místní rozvoj nejen vlastní specifické úkoly, ale i úkoly při koordinaci činností ostatních resortů. Celkový rozsah činností MMR stanoví především zákon č. 272/1996 Sb., který je novelou zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Tímto zákonem bylo v § 1 zřízeno Ministerstvo pro místní rozvoj a v § 14 takto stanoveny jeho působnosti:


§ 14
(1) Ministerstvo pro místní rozvoj je ústředním orgánem státní správy ve věcech regionální politiky, včetně regionální podpory podnikání, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu a pro věci nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování a stavebního řádu, investiční politiky a cestovního ruchu.

(2) Ministerstvo pro místní rozvoj
a) spravuje finanční prostředky určené k zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu,
b) koordinuje činnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy při
zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu, včetně koordinace
financování těchto činností, pokud tyto prostředky přímo nespravuje.

(3) Ministerstvo pro místní rozvoj zabezpečuje informační metodickou pomoc vyšším
územním samosprávným celkům, městům, obcím a jejich sdružením.
(4) Ministerstvo pro místní rozvoj zajišťuje činnosti spojené s procesem
zapojování územních samosprávných celků do evropských regionálních
struktur.

Koordinační úloha MMR byla potvrzena a dále rozvinuta usnesením vlády ČR ze dne 4. března 1998 č. 159 k pozičnímu dokumentu pro oblast Hospodářská a sociální soudržnost (regionální politiky) pro jednání delegace České republiky o dohodě o přístupu České republiky k Evropské unii, v němž mj. vláda souhlasí (výňatek):

- s celkovou koordinační rolí Ministerstva pro místní rozvoj nad strukturálními fondy a následující gescí při správě jednotlivých strukturálních fondů:

Evropský fond regionálního rozvoje:
gesce Ministerstva pro místní rozvoj, které bude úzce spolupracovat s dalšími rezorty (zejména s Ministerstvem dopravy a spojů, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem financí a dalšími a výhledově i s orgány regionální samosprávy),

Evropský sociální fond:
gesce Ministerstva práce a sociálních věcí (spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem Financí a výhledově i s orgány regionální samosprávy),

Evropský zemědělský usměrňovací a záruční fond, podpůrná sekce:
gesce Ministerstva zemědělství v úzké spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj (spolupráce rovněž s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem financí a výhledově i s orgány regionální samosprávy).

Výraznou koordinační úlohu přisuzuje Ministerstvu pro místní rozvoj také usnesení vlády ČR ze dne 8. dubna 1998 č. 235 o Zásadách regionální politiky vlády, a to jednak při formulování a předkládání zásadních dokumentů v oblasti regionální politiky a rozvoj a jednak při následném institucionálním zajištění stanovených úkolů.

Pokud jde o dokumenty zásadního charakteru, jsou to především samy Zásady regionální politiky vlády, schválené tímto usnesením, které výrazně přibližuje Českou republiku regionální politice Evropské unie (podrobněji se budeme Zásadám regionální politiky vlády věnovat v další části).Tímto usnesením však bylo také mj. uloženo ministru pro místní rozvoj zpracovat a vládě do 30. června 1999 předložit
- návrh Strategie regionálního rozvoje České republiky,
- návrh věcného záměru zákona o podpoře regionálního rozvoje.

Pokud jde o institucionální zajištění stanovených úkolů, bylo ministru pro místní rozvoj uloženo
- předložit vládě do 30. června 1998 a do 30. června 1999 návrhy regionálních programů rozvoje pro vybrané regiony,
- dobudovat a posílit do roku 2 000 sítě regionálních rozvojových agentur.

Ministerstvo pro místní rozvoj také vede a koordinuje práci Pracovní skupiny č. 10 Hospodářská a sociální soudržnost - regionální politika (jde o jednu z pracovních skupin Pracovního výboru pro provádění Evropské dohody), do níž delegovaly své zástupce tyto ústřední orgány státní správy:
- Ministerstvo pro místní rozvoj,
- Ministerstvo zahraničních věcí,
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
- Ministerstvo vnitra,
- Ministerstvo financí,
- Ministerstvo zdravotnictví,
- Ministerstvo životního prostředí,
- Ministerstvo práce a sociálních věcí,
- Ministerstvo zemědělství,
- Ministerstvo dopravy a spojů,
- Ministerstvo průmyslu a obchodu,
- Ministerstvo kultury,
- Český statistický úřad.


Koordinační úlohu v regionální politice obecně a ve vztahu k regionálním rozvojovým agenturám zvláště má Centrum pro regionální rozvoj České republiky (specializovaná příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj), jehož posláním je
- iniciovat rozvoj hospodářských aktivit v regionech formou přímé i nepřímé pomoci a podpory, zejména v oblasti informací,
- podporovat vznik regionálních rozvojových agentur podílejících se na rozvoji území a metodicky pomáhat v jejich činnostech,
- umožňovat přístup k informacím o připravovaných rozvojových (přeshraničních, regionálních a municipálních) programech a projektech.
- Centrum pro regionální rozvoj ČR je dále řídící jednotkou programů Phare - Regionální rozvojový fond a Phare - Přeshraniční spolupráce CBC (Cross-Border Cooperation), která
-
- zajišťuje českou účast v projektu IBIS (Industry and Business Information System), který je iniciován a koordinován mezinárodní organizací UNIDO,
- vytváří informační zázemí pro rozhodovací procesy v oblasti regionální politiky ČR,
- je hostitelskou organizací korespondenčního EURO INFO CENTRA, člena evropské informační sítě pro malé a střední podniky.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti