ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :13. VZÁJEMNÉ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACE V ARCHITEKTUŘE A STAVITELSTVÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A EVROPSKOU UNIÍ
Část :V. ANALÝZA SMĚRNICE 85/384/EHS
Kapitola :A. Obecný pohled

Text:Směrnice Rady z l0. června 1985 pro vzájemné uznávání diplomů, osvědčení a jiných průkazů jmenovitých způsobilostí v architektuře, včetně opatření pro usnadnění účinného výkonu práva zřizovat a svobodně provozovat služby.

Z preambule ke směrnici jsou důležité tyto myšlenky:
- všechny odlišující se národní úpravy, týkající se zřizování a provozování služeb, od ukončení přechodného období, jsou zakázány;
- zásada neodlišné úpravy se týká mezi jiným udělování oprávnění, požadovaného pro zahájení činnosti v oboru architektury a též jeho registrace nebo členství ve stavovských společnostech nebo organizacích;
- zdá se být žádoucí, aby byla zavedena určitá opatření pro usnadnění účinného výkonu práva zřídit a provádět služby v oboru architektury;
- požaduje se, aby členské země nepovolovaly jakýkoli způsob pomoci, zkreslující podmínky zřízení;
- článek 57(1) Smlouvy ukládá, aby se vydaly směrnice pro vzájemné uznávání diplomů, osvědčení a jiných průkazů jmenovitých způsobilostí;
- architektura, jakost staveb, způsob jejich splynutí s okolím, zřetel na přírodní a městské prostředí a společenské a individuální kulturní dědictví jsou předmětem veřejného zájmu:
- vzájemné uznávání diplomů, osvědčení a jiných průkazů jmenovitých způsobilostí musí být založeno na kritériu jakosti a rozsahu, zabezpečujícím, že držitelé uznaných diplomů, osvědčeni a jiných průkazů jmenovitých způsobilostí mohou porozumět potřebám soukromníků, společenských skupin a obcí a prakticky je zabezpečit z hledisek územního plánování, projektování, organizace a provádění staveb, udržování a zlepšování architektonického fondu a zachování přírodní rovnováhy:
- způsoby studia a výcviku pro ty, kteří odborně působí v tomto oboru, jsou v současné době velmi různé;
- měla by být provedena opatření pro postupné zaměření výuky a výcviku, vedoucích k pokračování v činnosti pod odborným titulem architekt;
- zřízení a provádění činnosti architekta je v některých členských státech (podle zákona) podmíněno diplomem architekta, zatím co v některých jiných členských státech, kde tomu tak není, právo používat titul architekt je přesto řízeno zákonem;
- vzájemné uznávání diplomů, osvědčení a jiných průkazů jmenovitých způsobilostí předpokládá, že tyto diplomy, osvědčení a jiné průkazy jmenovitých činností budou opravňovat zřídit a provádět určité činnost v členském státu, jenž je vydá;
- získání platného odborného titulu architekt podle zákona závisí v některých členských státech na absolvování období praktických zkušeností po získání diplomu, osvědčení nebo jiného průkazu jmenovitých způsobilostí;
- činnosti v oboru architektury jsou činnosti, prováděné obvykle pod odborným titulem architekt;
- činnosti v oboru architektury nebo některé z nich se mohou také provádět odborníky z jiných povolání, zejména inženýry, kteří získali speciální vzděláni v inženýrském nebo pozemním stavitelství;
- vzájemné uznávání způsobilosti usnadní zřízení a provádění uvedených činností;
- v některých členských státech je zákonodárství, které povoluje získat výjimečně titul architekta, aniž byly splněny běžné studijní nebo vzdělávací podmínky pro udělení titulu, a to určitým osobám, vynikajícím v oboru, jichž je velmi málo a jejichž práce prokazuje výjimečný architektonický talent;
- k usnadnění uplatnění směrnice národními orgány, mohou členské státy určit navíc k průkazu o způsobilosti, že osoby, které splnily výukové a výcvikové požadavky této směrnice, musí získat osvědčení od kompetentních orgánů jejich členského státu původu nebo státu, ze kterého přicházejí a v němž se stanoví, že tyto způsobilosti jsou těmi, které jsou uvedeny ve směrnici;
- předpis Rady (EHS) č. 1612/68 z 15. října 1968, o volnosti pohybu pracovníků uvnitř Společenství (1), neuvádí, pokud se týká činnosti zaměstnaných osob v oboru architektury, žádná zvláštní opatření, týkající se dobré povahy a pověsti, odborné způsobilosti nebo používání titulu u odbornosti;
- směrnice uvádí vzájemné uznávání diplomů, osvědčení a jiných průkazů jmenovitých způsobilostí, umožňujících přístup k odborným činnostem bez průvodní koordinace národních opatření, týkajících se výuky a výcviku.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti