ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > B. Usnesení vlády ČR vydané ke sjednání a provádění ED

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :1. INTEGRACE ČR DO EVROPSKÝCH STRUKTUR
Část : II. ZÁKLADNÍ CÍLE A ZÁVAZKY EVROPSKÉ DOHODY A JEJÍ INSTITUCIONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Kapitola :B. Usnesení vlády ČR vydané ke sjednání a provádění ED

Text:B. USNESENÍ VLÁDY ČR VYDANÁ K PROVÁDĚNÍ ED

    Vláda ČR přijala v souvislosti se sjednáním a prováděním Evropské dohody usnesení vlády České republiky ze dne 22. září 1993 č. 522 o souhlasu se sjednáním Evropské dohody o přidružení mezi Českou republikou a Evropským společenstvím.

    O usneseních vlády ČR, které se týkala slučitelnosti právního řádu ČR s právem ES (396/1991, 432/1992, 97/1993, 580/1993, 237/1994, 151/1995), bylo podrobněji referováno již ve svazku č. 1 publikace Cesta do Evropské unie.

    V usnesení č. 522/1993 vláda souhlasila se sjednáním Evropské dohody a pověřila předsedu vlády, aby podepsanou Dohodu předložil, před ratifikací prezidentem republiky, předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Parlamentu České republiky. Prezidentu republiky vláda doporučila zmocnit ministra zahraničních věcí k podpisu Dohody a Dohodu ratifikovat poté, co s ní Parlament České republiky vysloví souhlas.

    Členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy vláda v uvedeném usnesení uložila, aby v rámci své kompetence zabezpečili provádění Evropské dohody. Ministru zahraničních věcí vláda uložila přijmout opatření související se vstupem Dohody v platnost. Guvernérovi České národní banky vláda doporučila, aby v rámci své kompetence zabezpečil provádění Dohody po jejím vstupu v platnost.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti