ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > I. Usnesení vlády ČR ze dne 30. března 1998 č. 216 o postupu jednání delegace České republiky o dohodě o přístupu České republiky k Evropské unii (mandát) a k přehledu dosud identifikovaných dopadů přípravy České republiky na členství v Evropské unii na státní rozpočet a institucionální zabezpečení

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :14. INTEGRAČNÍ AKTIVITY
Část :III. AKTIVITY ČESKÉ REPUBLIKY V PŘEDVSTUPNÍ FÁZI
Kapitola :I. Usnesení vlády ČR ze dne 30. března 1998 č. 216 o postupu jednání delegace České republiky o dohodě o přístupu České republiky k Evropské unii (mandát) a k přehledu dosud identifikovaných dopadů přípravy České republiky na členství v Evropské unii na státní rozpočet a institucionální zabezpečení

Text:Tímto usnesením vláda

I. s c h v a l u j e postup pro jednání delegace České republiky o dohodě o přístupu České republiky k Evropské unii (mandát) uvedený v předloženém materiálu;

II. b e r e n a v ě d o m í předběžný odhad dopadů přípravy České republiky na členství v Evropské unii na státní rozpočet a institucionální zabezpečení uvedený v předloženém materiálu;
III. u k l á d á

1. vedoucímu delegace České republiky pro jednání o dohodě o přístupu České republiky k Evropské unii zpracovat a předložit vládě zprávu o průběhu technické části jednání s Evropskou unií (screening) spolu s rozborem východisek a závěrů této zprávy pro další vyjednávání o dohodě o přístupu České republiky k Evropské unii,

2. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí předložit v případě potřeby vládě návrh zpřesněného postupu pro jednání delegace České republiky o dohodě o přístupu České republiky k Evropské unii (mandát) před zahájením vlastního vyjednávání,

3. ministru financí a místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí ve spolupráci s ostatními členy vlády a vedoucími ostatních ústředních orgánů státní správy

a) zpracovat a vládě do 31. července 1998 předložit materiál shrnující dopady přípravy na vstup České republiky do Evropské unie na státní rozpočet a institucionální zajištění (personální posílení stávajících či zřízení nových institucí) spolu s návrhem konkrétních opatření,

b) předkládat vládě vždy do 31. července každého kalendářního roku informaci o efektivnosti opatření přijatých podle tohoto usnesení spolu s návrhem na zpřesnění předpokládaných dopadů a nároků na státní rozpočet a institucionální zajištění přípravy na členství České republiky v Evropské unii,

4. ministrům financí ve spolupráci s ministry životního prostředí a průmyslu a obchodu a místopředsedou vlády a ministrem zemědělství zpracovat a vládě do 30. června 1998 předložit předběžný odhad celkových ekonomických dopadů vstupu České republiky do Evropské unie;

Toto usnesení přináší nový pohled na počet a obsah oblastí rozhodných pro jednání o přístupu k EU. Současný počet těchto oblastí je 31 (viz příloha č. 3). Pozn.: poziční dokumenty byly vypracovány resorty a schváleny vládou ČR pro 26 oblastí.

Pro MMR je významná oblast č. 21 “Regionální politika a koordinace strukturálních nástrojů”. Další oblasti z působnosti MMR jsou podřazeny takto : podoblast stavebního řádu - patří zčásti do oblasti č. 1 “Volný pohyb zboží” a zčásti do oblasti č. 15 “Průmyslová politika”, podoblast regionální podpory podnikání patří do oblasti č. 16 “Malé a střední podniky”, podoblast územního plánování (vzhledem k problematice vzájemného uznávání kvalifikace v architektuře a stavitelství) do oblasti č.2 “Volný pohyb osob”, podoblast cestovního ruchu do oblasti č. 23 “Spotřebitelé a ochrana zdraví”. Uvedené oblasti budou projednávány za gestorství Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva práce a sociálních věcí.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti