ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > Program podpory malého podnikání ve vybraných regionech - REGION

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :17. Regionální programy podpory malého a středního podnikání na rok 1999
Část :REGION
Kapitola :Program podpory malého podnikání ve vybraných regionech - REGION

Text:Zadavatel programu: Ministerstvo pro místní rozvoj

Realizátor programu: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

1. Předmět a účel podpory

Cílem programu je zvýšit přitažlivost malého podnikání na území strukturálně postižených a hospodářsky slabých regionů a tvorbou nových pracovních míst přispět ke zlepšení jejich hospodářské a sociální situace a zároveň přispět ke zvýšení daňových příjmů místních rozpočtů.

2. Podmínky přístupu k programu

2.1. Vymezení příjemců podpory

Program je určen pro podporu vzniku a rozvoje malých podniků na vymezeném území. O zařazení do programu může požádat jakýkoli podnikatelský subjekt se sídlem na území České republiky s počtem zaměstnanců menším než 50 osob v době podání žádosti, který realizuje nebo hodlá realizovat svůj podnikatelský záměr na území strukturálně postižených a hospodářsky slabých regionů a jehož sídlo je v některém z těchto regionů. Vymezené regiony jsou uvedeny v příloze programu. Malé podniky, zařazené do programu, musí splňovat kritérium nezávislosti, tj. 25% nebo více kapitálu těchto podniků nebo hlasovacích práv nesmí vlastnit jeden podnik nebo společně několik podniků s 250 a více zaměstnanci.

Pokud je součástí podnikatelského projektu nákup další již existující provozní jednotky, započítávají se její zaměstnanci do počtu zaměstnanců žadatele o podporu.

2.2. Kritéria programu

Program zajišťuje podporu podnikatelských aktivit pouze na území strukturálně postižených a hospodářsky slabých regionů. Neopomenutelnou podmínkou je vytvoření alespoň 2 trvalých nových pracovních míst do 1 roku po poskytnutí podpory (podepsání smlouvy o podpoře) dokladovaných před každou následující výplatou příspěvku.

2.3. Ostatní podmínky

Maximální výše úvěru činí 20 mil. Kč (při vyšším úvěru se příspěvek počítá pouze z části 20 mil. Kč). Při úvěru nad 10 mil. Kč nutno vytvořit alespoň 5 trvalých nových pracovních míst dokladovaných před každou výplatou příspěvku (jinak se příspěvek počítá pouze z části 10 mil. Kč).

Podpora se poskytuje pouze k úvěrům určeným na nákup know-how, pozemků, budov, strojů a zařízení včetně již existujících a na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci nemovitého a movitého majetku bezprostředně souvisejícího s realizací podnikatelského projektu.

Úvěr může být maximálně do 40% jeho celkového objemu použit na zásoby, pohledávky do lhůty splatnosti a na úhradu provozních nákladů bezprostředně souvisejících s realizací podnikatelského projektu.

V průběhu roku lze každému žadateli poskytnout podporu pouze na jeden podnikatelský projekt.

Podpora se vztahuje pouze k úvěrům, na které byla uzavřena úvěrová smlouva nejdéle 6 měsíců před podáním žádosti o podporu.

Podnikatelský projekt musí mít charakter průmyslové, stavební nebo řemeslné výroby, služeb a obchodu, včetně zdravotnických a lékárenských služeb a hromadné osobní dopravy regionálního významu s výjimkou taxislužby.

Musí být jednoznačně vyjasněny veškeré majetkoprávní vztahy související s realizací projektu, a to tak, aby byl zajištěn provoz zařízení v rozsahu předloženého záměru minimálně po dobu poskytování podpory.

3. Druh podpory

příspěvek na úhradu úroků

Program umožní poskytnout podnikatelským subjektům podnikajícím:
· ve strukturálně postižených regionech finanční příspěvek ve výši 9 procentního úroku z bankovního úvěru určeného na realizaci podnikatelského projektu,
· v hospodářsky slabých regionech finanční příspěvek ve výši 7 procentního úroku z bankovního úvěru určeného na realizaci podnikatelského projektu.

Příspěvek se vyplácí postupně v souvislosti se splácením úroků, nejvýše však po dobu 4 let, bez ohledu na dobu splatnosti úvěru. Výše příspěvku se stanovuje ve vazbě na teoretický splátkový kalendář úvěru, vycházející z předpokladu pravidelných konstantních splátek úvěru po dobu 4 let.

O poskytnutí příspěvku rozhoduje ČMZRB v závislosti na splnění podmínek a kritérií programu.

Při kombinované podpoře z více programů bude mít žadatel nárok na poskytnutí příspěvku na úhradu úroků maximálně do plné výše stanovené úrokové sazby konkrétního úvěru v době uzavření smlouvy.

Podpory budou vybraným žadatelům poskytovány na smluvním základě. Smlouva bude obsahovat druh a rozsah podpory, vázaný na plnění podmínek a kritérií programu. Její nedílnou součástí budou sankce za neplnění podmínek smlouvy.

4. Účast v dalších programech

Účast v tomto programu umožňuje kombinaci s dalšími programy, pokud není dále vyloučena.

Je vyloučen souběh s programy KREDIT, PREFERENCE a VESNICE.

5. Doba trvání programu

Doba trvání programu není časově omezena. Realizace programu v průběhu roku je ohraničena objemem disponibilních finančních prostředků.

6. Organizační zabezpečení

Zájemci o účast v programu předkládají zpracovaný projekt na příslušném formuláři podle dispozic Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.Příloha programu REGION

Vymezení strukturálně postižených regionů a hospodářsky slabých regionů

Strukturálně postižené regionyHospodářsky slabé regiony
DěčínBruntál
ChomutovBřeclav
KarvináČeský Krumlov
KladnoJeseník
MostKlatovy
OstravaLouny
PřerovPrachatice
TepliceTachov
Třebíč
Znojmo

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti