ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > Program úvěrů pro malé podnikatele na území strukturálně postižených regionů - PREFERENCE

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :17. Regionální programy podpory malého a středního podnikání na rok 1999
Část :PREFERENCE
Kapitola :Program úvěrů pro malé podnikatele na území strukturálně postižených regionů - PREFERENCE

Text:Zadavatel programu: Ministerstvo pro místní rozvoj

Realizátor programu: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

1. Předmět a účel podpory

Cílem programu je zvýšit přitažlivost malého podnikání na území strukturálně postižených regionů pomocí investičně zaměřených úvěrů na realizaci podnikatelských záměrů malých podnikatelů, přispět ke zlepšení jejich hospodářské a sociální situace.

2. Podmínky přístupu k programu

2.1. Vymezení příjemců podpory

Program je určen pro podporu vzniku a rozvoje malých podniků na vymezeném území. O zařazení do programu může požádat jakýkoli podnikatelský subjekt se sídlem na území České republiky s počtem zaměstnanců menším než 25 osob v době podání žádosti, který realizuje nebo hodlá realizovat svůj podnikatelský záměr na území strukturálně postižených regionů uvedených v příloze programu REGION. Malé podniky, zařazené do programu, musí splňovat kritérium nezávislosti, tj. 25% nebo více kapitálu těchto podniků nebo hlasovacích práv nesmí vlastnit jeden podnik nebo společně několik podniků s 250 a více zaměstnanci.

Pokud je součástí podnikatelského projektu nákup další již existující provozní jednotky, započítávají se její zaměstnanci do počtu zaměstnanců žadatele o podporu.

2.2. Kritéria programu

Program zajišťuje podporu podnikatelských aktivit pouze na území strukturálně postižených regionů. Neopomenutelnou podmínkou je vytvoření alespoň 2 trvalých nových pracovních míst do 1 roku po poskytnutí úvěru (podepsání smlouvy) dokladovaných koncem každého následujícího kalendářního roku. Neplnění kritéria bude postiženo sankčními úroky.

2.3. Ostatní podmínky

Podpora se poskytuje pouze na nákup know-how, pozemků, budov, strojů a zařízení včetně již existujících a na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci nemovitého a movitého majetku bezprostředně souvisejícího s realizací podnikatelského projektu.

Úvěr může být maximálně do 40% jeho celkového objemu použit na zásoby, pohledávky do lhůty splatnosti a na úhradu provozních nákladů bezprostředně souvisejících s realizací podnikatelského projektu.

V průběhu roku lze každému žadateli poskytnout podporu pouze na jeden podnikatelský projekt.

Podnikatelský projekt musí mít charakter průmyslové, stavební nebo řemeslné výroby, služeb a obchodu, včetně zdravotnických a lékárenských služeb a hromadné osobní dopravy regionálního významu s výjimkou taxislužby.

Musí být jednoznačně vyjasněny veškeré majetkoprávní vztahy související s realizací projektu, a to tak, aby byl zajištěn provoz zařízení v rozsahu předloženého záměru minimálně po dobu poskytování podpory.

3. Druh podpory

úvěr

Program umožní poskytnout podnikatelským subjektům úvěr na realizaci podnikatelského záměru.

Doba splatnosti úvěru je do 6 let.

Úroková sazba je 8% p. a.

Úvěr může být poskytnut až do výše 5 mil. Kč.

Úvěr bude zajišťován podle běžných bankovních pravidel.

O poskytnutí úvěru rozhoduje ČMZRB v závislosti na rizikovosti projektu a splnění podmínek programu.

Úvěr bude žadatelům poskytován na smluvním základě. Smlouva bude obsahovat rozsah podpory, vázaný na plnění podmínek a kritérií programu. Její nedílnou součástí budou sankce za neplnění podmínek smlouvy.

4. Účast v dalších programech

Účast v tomto programu umožňuje kombinaci s dalšími programy, pokud není dále vyloučena.

Je vyloučen souběh s programy KREDIT, REGENERACE, REGION, TRH, VESNICE a ZÁRUKA.

5. Doba trvání programu

Doba trvání programu není časově omezena. Realizace programu v průběhu roku je ohraničena objemem disponibilních finančních prostředků.

6. Organizační zabezpečení

Zájemci o účast v programu předkládají zpracovaný projekt na příslušném formuláři podle dispozic Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti