ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > C. Principy evropské normalizace

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :3. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - TECHNICKÁ HARMONIZACE - PRINCIPY
Část : II. EVROPSKÁ NORMALIZACE Ing. O. Kunc, CSc., Ing. Z. Štoud - ČSNI
Kapitola :C. Principy evropské normalizace

Text:C. Principy evropské normalizace

  CEN a CENELEC připadl úkol vytvořit soustavu evropských norem, za podpory EU a EFTA. Je společným zájmem normalizačních institucí v členských a přidružených zemích EU a EFTA vytvářet a zdokonalovat systém evropských norem, vybudovaný na určitých principech. Mezi hlavní principy evropské normalizace patří:

  1. Dohoda o uvedení do klidu (standstill agreement), která spočívá v tom, že

  - jakmile se zahájí práce na evropské úrovni, uplatní se dohoda členských států nevydávat novou nebo revidovat národní normu na týž předmět, která by mohla brzdit pokrok evropských prací, a

  - u každé zahájené normalizační práce vyvolané udělením mandátu Komise EU nebo EFTA jsou členské státy právně zavázány podniknout všechna vhodná účinná opatření k tomu, aby jejich normalizační instituce nevytvářely nebo nepublikovaly konfliktní normy v dané oblasti.

  2. Jednací a hlasovací procedura, která stanoví postup projednávání dokumentu, vypracovaného v technickém orgánu (zpravidla technické komisi):

  - zahájí se průzkum v členských zemích, aby se zjistily připomínky technického nebo právního rázu (takové připomínky se potom sledují v příslušném technickém orgánu, který rovněž připraví revidovaný text) a

  - uskuteční se vážené hlasování členů.

  3. Dohoda, charakterizovaná všeobecným souhlasem a absencí zásadních námitek v podstatných věcech, dohoda nemusí nutně znamenat jednomyslný souhlas.

  4. Slyšení a zastoupení všech zainteresovaných stran (průmysl, spotřebitelé, vládní orgány).

  5. Ochrana životních zájmů účastníků (odvolací postupy proti nepřijatelným rozhodnutím).

  Jakmile je norma přijata, nastupuje striktní povinnost ji zavést, což znamená transpozici evropské normy na národní normu bez jakýchkoliv úprav. Přitom je povinnost zrušit všechny národní normy, které jsou s ní v rozporu. Splnění této povinnosti je však podmíněno tím, že zavedení evropské normy nebrání národními předpisy a nařízení. Pokud tomu předpisy brání uplatní se systém odchylek.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti