ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > 2. Cestovní ruch - základní dokumenty

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :18. Aktuální otázky sbližování práva ČR s právem ES(v rozsahu působnosti MMR)
Část :1. PŘÍLOHA
Kapitola :2. Cestovní ruch - základní dokumenty

Text:386D0664

Council Decision of 22 December 1986 establishing a consultation and cooperation procedure in the field of tourism (86/664/EEC)

86/664/EHS: Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 1986 o ustavení postupu konzultací a spolupráce v oblasti cestovního ruchu

386X0665

Council Recommendation of 22 December 1986 on standardized information in existing hotels

86/665/EHS: Doporučení Rady ze dne 22. prosince 1986 o jednotných informacích ve stávajících hotelích

386Y1231(02)

Council Resolution of 22 December 1986 on a better seasonal and geographical distribution of tourism (86/C340/01)

Usnesení Rady ze dne 22. prosince 1986 o lepším sezónním a geografickém rozložení cestovního ruchu

390L0314

Council Directive of 13 June 1990 on package travel, package holiday and package tours (90/314/EEC)

Směrnice Rady ze dne 13. června 1990 o hotových programech pro cesty, prázdniny a zájezdy (90/314/EHS)

Cestovní ruch - související právní předpisy ES

384L0641

84/641/EEC: Council Directive of 10 December 1984 amending, particularly as regards tourist assistance, the First Directive (73/239/EEC) on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking-up and pursuit of the business of direct insurance other than life assuranceSměrnice Rady ze dne 10. prosince 1984 novelizující, zejména pokud jde o turistickou pomoc, první směrnici (73/239/EHS) o koordinaci zákonů, nařízení a administrativních opatření týkajících se zahájení a provozování obchodní činnosti přímého pojištění jiného než pojištění životní

385L0577

85/577/EEC: Council Directive of 20 December 1985 to protect the consumer in respect of contracts negotiated away from business premises

Směrnice Rady ze dne 20. prosince 1985 na ochranu spotřebitelů v souvislosti se smlouvami sjednávanými mimo stálé prodejní prostory

486Y0723(03)

Resolution of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, of 29 May 1986, concerning the adoption of a European emergency health cardUsnesení Rady a zástupců vlád členských států ze zasedání Rady 29. května 1986 o přijetí evropské nouzové zdravotní karty

386X0666

Council Recommendation of 22 December 1986 on fire safety in existing hotels

86/666/EHS: Doporučení Rady ze dne 22 prosince 1986 o požární bezpečnosti ve stávajících hotelích

387L0357

Council Directive 87/357/EEC of 25 June 1987 on the approximation of the laws of the Member States concerning products which, appearing to be other than they are, endanger the health or safety of consumersSměrnice Rady 87/357/EHS ze dne 25. června 1987 o sbližování zákonů členských států o výrobcích, které ohrožují zdraví a bezpečnost spotřebitelů tím, že vypadají jinak, než jaké ve skutečnosti jsou

390L0313

90/313/EEC: Council Directive of 7 June 1990 on the freedom of access to information on the environmentSměrnice Rady ze dne 7. června 1990 o svobodném přístupu k informacím o životním prostředí

391R0295

Council Regulation (EEC) No 295/91 of 4 February 1991 establishing common rules for a denied-boarding compensation system in scheduled air transport

Nařízení Rady (EHS) č. 295/91 ze dne 4. února 1991, kterým se vytvářejí společná pravidla pro systém kompenzací v případě odepření vstupu na palubu letadla v pravidelné letecké přepravě

392R0684

(pozměněno: 398R0011)

Council Regulation (EEC) No 684/92 of 16 March 1992 on common rules for the international carriage of passengers by coach and bus Nařízení Rady (EHS) č. 684/92 ze dne 16. března 1992 o obecných pravidlech pro mezinárodní dopravu pasažerů autokary a autobusy

393L0013

Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts

Směrnice 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nekorektních podmínkách ve spotřebitelských smlouvách

394L0047Directive 94/47/EC of the European Parliament and the Council of 26 October 1994 on the protection of purchasers in respect of certain aspects of contracts relating to the purchase of the right to use immovable properties on a timeshare basisSměrnice 94/47/EHS Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. října 1985 o ochraně kupujících při kupních smlouvách týkajících se časově rozvrhovaného vlastnictví jedné či více nemovitostí

395L0057

Council Directive 95/57/EC of 23 November 1995 on the collection of statistical information in the field of tourism

Směrnice Rady 95/57/ES ze dne 23. listopadu 1995 o sběru statistických informací v oblasti cestovního ruchu

396L0026

(pozměněno: 398L0076)

Council Directive 96/26/EC of 29 April 1996 on admission to the occupation of road haulage operator and road passenger transport operator and mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications intended to facilitate for these operators the right to freedom of establishment in national and international transport operations

Směrnice Rady 96/26/ES ze dne 29. dubna 1996 o přijímání operátorů silniční dopravy do zaměstnání a vzájemném uznávání diplomů, certifikátů a jiných průkazů formální kvalifikace zamýšlené k usnadnění svobody podnikání v národní a mezinárodní přepravě.

399D0035

99/35/EC: Commission Decision of 9 December 1998 on the procedures for implementing Council Directive 95/57/EC on the collection of statistical information in the field of tourism

Rozhodnutí Komise ze dne 9. prosince 1998 o postupech pro implementaci směrnice Rady 95/57/ES o sběru statistických informací v oblasti cestovního ruchu

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti