ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > B. Česká republika : Partnerství pro vstup

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :14. INTEGRAČNÍ AKTIVITY
Část :II. AKTIVITY EVROPSKÉ UNIE SMĚŘUJÍCÍ K PŘIJETÍ ČR
Kapitola :B. Česká republika : Partnerství pro vstup

Text:1. Cíle

Smyslem “Partnerství pro vstup” je zasadit do jednotného rámce prioritní oblasti pro další práci vymezené v posudku Komise na žádost České republiky o členství v Evropské Unii, finanční prostředky vyhrazené na pomoc České republice realizovat tyto priority a podmínky, které budou vyhovovat této pomoci. Partnerství pro vstup poskytuje rámec řadě politických nástrojů, které budou použity, aby pomohly kandidátským zemím v jejich přípravách na členství. Zahrnovat bude mj.: Národní program pro převzetí acquis, který přijme Česká republika, Společné hodnocení priorit ekonomické politiky, Pakt proti organizovanému zločinu a materiál mapující cestu k vnitřnímu trhu. Každý z těchto nástrojů má odlišný charakter a bude připraven a zaveden podle specifických postupů. Nebudou sice tvořit nedílnou součást Partnerství, ale jejich priority s ním budou v souladu.

2. Zásady
Oblasti hlavních priorit vymezené pro každou kandidátskou zemi závisejí na její schopnosti převzít závazky ke splnění kodaňských kritérií (viz část A kapitoly II.).

3. Priority a přechodné cíle
Posudky Komise a rozbor Rady zdůraznily značný stupeň úsilí, které musejí kandidátské země v určitých oblastech stále ještě vyvinout, aby se připravily na vstup, a zaujaly postoj, že v současnosti žádná z těchto zemí ještě zcela nesplňuje všechna kodaňská kritéria. Tato situace bude vyžadovat vymezení střednědobých stupňů ve smyslu priorit, z nichž každou budou doprovázet přesné cíle stanovené ve spolupráci s dotyčnými zeměmi, jejich dosažení bude podmiňovat stupeň poskytované pomoci a pokrok v probíhajících jednáních s některými zeměmi a zahájení nových jednání s ostatními. Priority a přechodné cíle byly rozdělené do dvou skupin - na krátkodobé a střednědobé.

Česká republika byla vyzvána, aby si vypracovala Národní program pro přijetí acquis (NPAA) do konce března, který by měl stanovit harmonogram pro splnění těchto priorit a přechodných cílů a tam, kde to bude možné a důležité, naznačit potřebné lidské a finanční zdroje.

Partnerství pro vstup ukazuje, že Česká republika se bude muset věnovat všem otázkám, které jsou uvedené v Posudku.

Na základě analýzy Posudku Komise a hodnocení Rady byly pro Českou republiku stanoveny následující krátkodobé a střednědobé priority a přechodné cíle (sledováno se zaměřením na působnost Ministerstva pro místní rozvoj a obecné otázky).

Krátkodobé priority

Ekonomické reformy: ustanovení priorit z hlediska střednědobé ekonomické politiky a společný odhad v rámci Evropské dohody; zavedení politiky v zájmu zachování vnitřní a vnější rovnováhy; zlepšení rámce řízení korporací, zejména urychlením restrukturalizace v některých průmyslových odvětvích jako je ocelářství stejně jako bankovnictví, zavedením zákonů regulujících finanční sektor (banky a investiční společnosti) a prosazením dohledu prostřednictvím nové Komise pro cenné papíry.

Posílení institucionální a administrativní kapacity: zlepšení kapacity v bankovním dohledu a v sektorech pojišťovnictví, u vnitřních finančních kontrol, při ochraně životního prostředí, v zemědělství, posílit fytosanitární a veterinární administrativu, konkrétně pokud jde o zařízení na vnějších hranicích, začít vytvářet struktury nutné pro regionální a strukturální politiku.

Střednědobé priority

Politická kritéria: další práce na integraci Římské dohody. Posílení zákonů, které zaručují svobodu tisku. Věnovat další pozornost tomu, jak zajistit všem rovnocenný přístup do státních služeb.

Ekonomická politika: pravidelný rozbor společného hodnocení priorit ekonomické politiky na základě Evropské dohody, se zaměřením na plnění kodaňských kritérií pro členství v Unii a acquis v oblasti ekonomické a měnové politiky (koordinace ekonomických politik, předložení konvergenčních programů, vyhýbání se nadměrným deficitům); i když se neočekává, že Česká republika přijme euro hned po svém vstupu, předpokládá se, že povede politiku zaměřenou na dosažení skutečné konvergence v souladu s cíli Unie ohledně ekonomické a sociální soudržnosti a nominální konvergence, která bude odpovídat konečnému cíli přijetí euro.

Posílení institucionální a administrativní kapacity: pokračovat v politice modernizace státní správy, zlepšit fungování soudního systému, vzdělávat soudce v oblasti práva Společenství a jeho uplatňování, celnictví, založení nezávislých orgánů dohlížejících na ochranu dat a ochranu spotřebitele; posílení institucí spravedlnosti a vnitra (zajištění dostatečného množství řádně kvalifikovaného personálu, zejména u policie, hraniční policie, na ministerstvech a u soudů), posílit úřady pro jadernou bezpečnost, dokončit harmonizaci kapacit pro finanční kontrolu, reformovat celní a daňovou správu, s cílem zajistit připravenost na uplatnění acquis, posílení administrativy pro kontrolu potravin.

Regionální politika a soudružnost: založení zákonného, administrativního a rozpočtového rámce pro integrovanou regionální politiku, aby bylo možné se zapojit do strukturálních programů EU hned po získání členství.


4. Hlavní nástroje pro technickou a finanční pomoc Společenství
- Programování finančních zdrojů (výstavba institucí a investiční podpora).
- Role mezinárodních finančních institucí.

5. Podmínky
Pomoc Společenství bude podmíněna tím, jak bude Česká republika respektovat své závazky vyplývající z Evropské dohody, dalšími kroky zaměřenými na uspokojení kodaňských kritérií a pokrokem při realizaci tohoto Partnerství pro vstup. Pokud tyto obecné podmínky nebudou respektovány, mohla by Rada přijmout rozhodnutí o zastavení finanční pomoci.

6. Realizace předvstupní pomoci
Poskytnutí finanční pomoci České republice bude záviset na vyspělosti projektů, které navrhne vláda České republiky zahrnout do finančního memoranda. U projektů, které předpokládají vypsání trendu, bude Komise financovat jen ty, u nichž příprava nabídkového řízení dosáhne stupně podpisu finančního memoranda. Navíc všechny předchozí existující závazky v daném sektoru musejí být plně kontrahovány nebo řádně probíhat podle harmonogramu. V zájmu zajistit účinnou realizaci nesmí projekty, které mají být financovány, v zásadě klesnout pod práh 2-3 milióny ECU (European Currency Unit - evropská zúčtovací a měnová jednotka), zejména v případě projektů v infrastruktuře. Pokud dodržování těchto zásad povede k situaci, že Česká republika nebude moci plně absorbovat uvolněné prostředky, budou tyto prostředky přiměřeně snížené. Rozdíl mezi uvolněnými a vyplacenými prostředky bude horizontálně převeden na podporu malých a středních podniků a nebo do projektů na rozvoj velké infrastruktury. Tato částka nebude následně nijak kompenzována.

Vláda České republiky se vyzývá, aby zavedla realizační strukturu, která zajistí pevné skloubení a vzájemné doplňování mezi všemi typy finanční pomoci Evropské unie a národními zdroji. Národní koordinátor ponese zodpovědnost za zajištění těsného spojení mezi všeobecným vstupním procesem a plánováním finanční pomoci Společenství.


7. Monitorování
Realizace Partnerství pro vstup bude monitorována v rámci Evropské dohody.

Důležité části Partnerství pro vstup projedná vždy příslušný podvýbor. Výbor přidružení bude projednávat celkový vývoj, pokrok a problémy při plnění priorit a přechodných cílů stejně jako specifičtější otázky, které mu předloží podvýbory. Výbor přidružení bude předkládat zprávy Radě přidružení o realizaci Partnerství pro vstup.

Řídící výbor Phare zajistí, že finanční rozhodnutí budou v souladu s Partnerstvím pro vstup.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti