ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > Příloha č. 2 Corkská deklarace - živý venkov "Venkovská Evropa - perspektivy pro budoucnost"

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :16. Program obnovy venkova
Část :V.PŘÍLOHY
Kapitola :Příloha č. 2 Corkská deklarace - živý venkov "Venkovská Evropa - perspektivy pro budoucnost"

Text:Ve dnech 7. - 9. listopadu 1996 se uskutečnila v Corku (Irsko) konference zemí Evropské unie o rozvoji venkova. Zúčastnili se jí kromě členských států EU i další evropské země, mezi nimi i Česká republika, zastoupená ministrem zemědělství Ing. Josefem Luxem. Konference přijala následující deklaraci:

Evropská konference o rozvoji venkova,

konaná ve městě Cork, Irsko 7. - 9. listopadu 1996,
s vědomím, že pro venkovské oblasti, jež jsou domovem čtvrtiny obyvatelstva a tvoří více než 80 % území Evropské unie, je charakteristická jedinečná kulturní, ekonomická a sociální struktura, mimořádně pestrá mozaika činností a velmi různorodá krajina (lesy a zemědělská půda, území nenarušená člověkem, vesnice a malá města, regionální centra, malé průmyslové závody),
s přesvědčením, že venkovské oblasti a jejich obyvatelé jsou skutečným bohatstvím Evropské unie a mohou být schopny konkurence,
nezapomínajíc, že zdaleka největší část venkovské Evropy je pokryta zemědělskou půdou a lesy, jež mohou mít značný vliv na charakter venkovské krajiny, že zemědělství je a musí zůstat významným rozhraním mezi člověkem a životním prostředím a že povinností farmářů je spravovat mnohé z přírodních zdrojů venkova,
majíc na paměti, že zemědělství a lesnictví již v evropských ekonomikách nepřevládají, že jejich relativní ekonomická váha nadále klesá a že se tedy rozvoj venkova musí týkat všech sociálně-ekonomických úseků venkova,
uvědomujíc si, že občané Evropy věnují stále větší pozornost kvalitě života obecně, zejména pak otázkám kvality, zdraví a bezpečnosti, rozvoje osobnosti a volného času, a že venkovské oblasti jsou z hlediska reagování na tyto zájmy ve výjimečném postavení a nabízejí základnu pro ryzí, moderní model rozvoje kvality,
uznávajíc, že Společná zemědělská politika se bude muset přizpůsobit novým zkušenostem a výzvám v oblasti spotřebitelské poptávky a preferencí, rozvoje mezinárodního obchodu a dalšího rozšíření EU, že bude pokračovat přesun od dotací cen k přímým dotacím, že Společná zemědělská politika (CAP) a zemědělský sektor se tomu budou muset přizpůsobit a že farmářům je nutno v procesu přizpůsobování pomáhat a musí jim být poskytnuty jasné ukazatele pro budoucnost,
očekávajíc, že bude stále obtížnější opodstatnit kompenzační platby a reformy podle CAP 1992,
přesvědčena, že koncepce veřejných finančních podpor pro rozvoj venkova harmonizovaná s vhodným řízením přírodních zdrojů, udržováním a podporou biologické různorodosti a kulturních krajin, je přijímána stále šíře,
uznávajíc, že i když navazující reformy Společné zemědělské politiky a Evropské politiky rozvoje venkova zvýšily průhlednost a efektivnost, vznikla řada případů nesouladu a přesahů a vzrostla právní složitost,
odhodlána ve venkovských oblastech všemožně podporovat budování místních kapacit pro trvale udržitelný rozvoj ve venkovských oblastech a především soukromé iniciativy a iniciativy Společenství, jež jsou dobře integrovány do globálních trhů,
vyhlašuje pro Evropskou unii následující program rozvoje venkova v deseti bodech:


Bod 1 - Preference venkova
Trvale udržitelný rozvoj venkova musí být v programu Evropské unie zařazen na čelné místo a stát se hlavní zásadou, jež bude podpírat veškerou politiku venkova v bezprostřední budoucnosti i po rozšíření. Cílem je zvrácení migrace z venkova, boj proti chudobě, stimulace zaměstnanosti a rovnost příležitostí a také odezva na rostoucí požadavky na kvalitu, zdraví, bezpečnost, rozvoj osobnosti, volný čas a zvyšování blahobytu na venkově. Potřebu udržovat a zlepšovat kvalitu venkovského prostředí je nutno začlenit do všech politik Společenství se vztahem k rozvoji venkova. Musí být spravedlivěji vyváženy veřejné výdaje, investice do infrastruktury a vzdělávacích, zdravotních a komunikačních služeb ve venkovských a městských oblastech. Stále větší podíl dostupných zdrojů by měl být využíván na podporu rozvoje venkova a zabezpečení ekologických cílů.

Bod 2 - Integrovaný přístup
Politika rozvoje venkova musí být koncipována multidisciplinárně a aplikována ve více odvětvích s jasnou územní dimenzí. Musí se vztahovat na všechny venkovské oblasti Unie při respektování zásady koncentrace pomocí diferencovaného spolufinancování nejpotřebnějších oblastí. Musí vycházet z integrovaného přístupu, zahrnujícího v jednotném právně-politickém rámci: přizpůsobení a rozvoj zemědělství, ekonomickou diversifikaci (především malé a středně velké průmyslové podniky a venkovské služby) řízení přírodních zdrojů, posílení ekologických funkcí a propagaci kultury, cestovního ruchu a rekreace.

Bod 3 - Diversifikace
Podpora diversifikace hospodářských a sociálních činností se musí zaměřit na zajištění rámce pro samostatné soukromé iniciativy a iniciativy Společenství: investice, technická pomoc, podnikatelské služby, přiměřená infrastruktura, vzdělávání, školení, integrace výsledků vývoje v informační technologii, posílení úlohy malých měst jako nedílné součásti venkovských oblastí, klíčové činitele rozvoje, podpora rozvoje životaschopných venkovských komunit a obnova vesnic.

Bod 4 - Trvalá udržitelnost
Politiky by měly podporovat rozvoj venkova, který trvale udržuje kvalitu a vzhled evropských venkovských krajinných oblastí (přírodní zdroje, biologická diversita a kulturní identita) tak, aby jejich využívání dnešní generací neomezovalo možnosti budoucích generací. Při svých lokálních aktivitách si musíme být vědomi globální odpovědnosti.

Bod 5 - Subsidiarita
Vzhledem k různorodosti venkovských oblastí Unie se politika rozvoje venkova musí řídit zásadou subsidiarity. Musí být co nejvíce decentralizována a založena na partnerství a spolupráci mezi všemi dotčeným úrovněmi (místní, regionální, národní a evropskou). Je nutno klást důraz na zapojení a na přístup “zdola nahoru”, využívající kreativitu a solidaritu venkovských komunit. Rozvoj venkova musí být lokální a být řízen Společenstvím v jednotném evropském rámci.

Bod 6 - Zjednodušení
Politika rozvoje venkova, především ve své zemědělské části, musí prodělat radikální zjednodušení legislativy. Aniž by došlo k renacionalizaci Společné zemědělské politiky, je nutno zajistit větší soudržnost činností, prováděných dnes mnoha různými kanály, omezit právní předpisy EU zavádějící obecná pravidla a procedury, zvýšit subsidiaritu v rozhodování, decentralizovat uplatňování politiky a celkově zvýšit pružnost.

Bod 7 - Programování
Aplikace programů rozvoje venkova musí být založena na vzájemně provázaných a průhledných procedurách a integrována do jediného programu rozvoje venkova pro každou oblast a jediného mechanismu trvale udržitelného rozvoje a rozvoje venkova.

Bod 8 - Financování
Je nutno prosazovat využívání místních finančních zdrojů na podporu místních projektů rozvoje venkova. Je třeba více podporovat využívání finančního inženýrství při udělování úvěrů pro venkov s cílem mobilizovat synergii mezi financováním z veřejných a soukromých zdrojů, snížit finanční omezení malých a středních podniků, podpořit produktivní investice a diversifikovat venkovské ekonomiky. Je nutno podporovat větší účast bankovního sektoru (veřejného i soukromého) a jiných fiskálních zprostředkovatelů.

Bod 9 - Řízení
Administrativní kapacitu a efektivnost orgánů regionální a místní správy a skupin na úrovni Společenství je nutno v případě potřeby podporovat poskytováním technické pomoci, školením, lepší komunikací, partnerstvím a sdílením výsledků výzkumu, informací a výměnou zkušeností, vytvářením sítí mezi regiony a mezi venkovskými komunitami v celé Evropě.

Bod 10 - Hodnocení a průzkum
Bude třeba posílit monitorování, hodnocení a oceňování, aby byla zajištěna průhlednost procedur, zaručeno dobré využití veřejných peněz, stimulován výzkum a inovace a umožněna informovaná veřejná diskuse. Zájmové skupiny nesmějí být konzultovány jen při navrhování a realizaci, ale musí být zapojeny i do monitorování a hodnocení.

Závěr

My, účastníci Evropské konference o rozvoji venkova, konané v Corku, vyzýváme tvůrce evropské politiky:

- aby zvyšovali povědomí veřejnosti o důležitosti nového přístupu k politice rozvoje venkova,

- aby učinili venkovské oblasti atraktivnějšími pro život a práci lidí které by se tak staly středisky smysluplnějšího života pro stále různorodější obyvatelstvo složené z občanů každého věku,

- aby podporovali tento program o deseti bodech a spolupracovali jako partneři při plnění uvedených cílů, jež jsou formulovány v této deklaraci,

- aby hráli aktivní úlohu při podpoře trvale udržitelného rozvoje venkova v mezinárodním kontextu.

Cork, 9. listopadu 1996

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti