ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :12. ÚSTAVNÍ ASPEKTY EVROPSKÉ INTEGRACE
Část :VI. VZTAH PRÁVA ES A ÚSTAV VE VYBRANÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH ES DE LEGE LATA
Kapitola :E. Belgie

Text:Samostatná Belgie existuje od roku 1830. Belgická ústava byla vytvořena v roce 1831, opírá se o parlamentní demokracii a katalog základních lidských práv. Postupně se belgický ústavní systém vyvinul v parlamentní formu vlády. Belgická ústava byla vzorem ústavních aktů v mnoha evropských zemích.

    Belgie je federací složenou ze tří regionů. Ústava definuje lid jako zdroj a nositele moci ve státě. Princip dělby moci je specifikován tak, že výkonná moc patří králi a odpovědnost za něj nesou ministři. Zákonodárná moc je svěřena dvoukomorovému parlamentu. Druhá komora parlamentu, Senát, funguje jako sbor zástupců regionů.

    Belgické pojetí kontroly ústavnosti je nejblíže francouzské koncepci. Od 1946 existuje preventivní kontrola ústavnosti, kterou provádí Státní rada. Legislativní sekce Státní rady může vyslovit protiústavnost státních návrhů zákonů a jiných právních předpisů. Administrativní sekce Státní rady rozhoduje o zrušení aktů výkonné moci pro rozpor s Ústavou. V 1980 byl zřízen Arbitrážní soud, jehož výlučnou působností je zkoumat ústavnost zákona s ohledem na rozdělení kompetencí mezi stát a regiony. V 1988 byla rozšířena jeho pravomoc i na ochranu základních práv a svobod.

    Belgický Arbitrážní soud zaujal jasné stanovisko k postavení práva ES v belgickém právním řádu až v roce 1971.

    Zároveň obsahuje Ústava Belgie v čl. 34 ustanovení o přenesení suverenity, které zní: “Výkon vymezených pravomocí může být přenesen smlouvou nebo zákonem na mezinárodní veřejnou organizaci.”

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti