ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :13. VZÁJEMNÉ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACE V ARCHITEKTUŘE A STAVITELSTVÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A EVROPSKOU UNIÍ
Část :VII. ZÁVĚRY
Kapitola :Závěry, Přílohy

Text:· Studie specifikovala rozdíly v příslušné části českého právního řádu, zabývajícího se prokazováním kvalifikace architektů a úpravou podmínek pro výkon povolání, a základní překážky úplné kompatibility mezi českým právem a právem EU a dospěla k oprávněnému závěru, že tyto rozdíly nejsou principiálního charakteru a přizpůsobení české předpisové základny komunitárnímu právu může být provedeno v krátké době, bez zásadních potíží. Přitom bude přihlédnuto též k mezi- národním právním úpravám, kterými je Česká republika vázána, zejména k Úmluvě o uznávání studií a diplomů týkajících se vysokého školství ve státech evropského regionu, zmíněné v kap. 2.1.

· Studie prokázala základní připravenost České republiky na plné členství ve sledované sféře, tzn. přinesla doklady o tom, že stav české legislativy je možno již dnes označit jako převážně slučitelný s právem EU; Česká republika je schopna unést a splnit závazky z toho vyplývající.
· Česká republika by vzhledem k úrovni a komplexnosti právní úpravy postavení architektů a způsobu právního a institucionálního zabezpečení výkonu povolání architektů a stavebních inženýrů nevyžadovala derogaci, ať už v podobě suspendování určitých požadavků komunitárního práva nebo formou odkladu účinnosti některých ustanovení práva EU.
· V režimu asociovaného státu je Česká republika schopna uzavřít na základě principu reciprocity d o h o d u o vzájemném uznávání diplomů a ostatních dokladů o kvalifikaci v architektuře a stavitelství mezi ČR na jedné a Evropským společenstvím, popř. Společenstvím a členskými státy na straně druhé.
· Stav legislativních prací a stupeň slučitelnosti českého práva s komunitárním právem v oblasti vzájemného uznávání kvalifikace v architektuře a stavitelství odpovídá stádiu předvstupních příprav České republiky na členství v Unii.

10.3.1998.


PŘÍLOHY


Příloha č. 1 Prameny a literatura


1. Základní prameny komunitárního práva
1.1 Směrnice Rady 85/384/EHS ze dne 10.6.1985, o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o splnění kvalifikačních předpokladů v oboru architektury, včetně opatření, která mají usnadnit využívání práva usazovat se a poskytovat služby.
1.2 Předpis Rady EHS 1612/68 o volnosti pohybu pracovníků uvnitř Společenství.
1.3 Doporučení Rady 385X0386 ze dne 10.6.1985, které se týká držitelů diplomů z oblasti architektury, udělených ve třetí zemi.
1.4 Směrnice Rady 89/48/EHS ze dne 21.12.1988 o obecném systému uznávání vysokoškolských diplomů udílených při ukončení odborného vzdělání a po absolvování minimálně tříleté praxe.
1.5 Směrnice Rady 92/51/EHS ze dne 18.6.1992 o druhém obecném systému uznávání odborného vzdělání a praxe, doplňující směrnici 89/48/EHS.
1.6 Rozhodnutí Rady 85/385/EHS o vytvoření Poradního sboru pro vzdělání a praxi architektů.

2 Právní předpisy České republiky
2.1. Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
2.2. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění.
2.3. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
2.4. Zákon ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.
2.5. kon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách.
2.6. Nařízení vlády ČSR č. 107/1976 Sb., o fakultách architektury na Českém vysokém učení technickém v Praze a na Vysokém učení technickém v Brně.

  3 Použitá literatura
  3.1. HOAI - Honorářový řád pro architekty a inženýry, ze 17.9.1976, ve znění pozdějších změn a doplňků (úprava pátého nařízení ke změnám honorářového řádu z 15.11.1995 vstoupila v platnost od 1.1.1996).
  3.2. Výkonový a honorářový řád (Výkony a honoráře architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě) - ČSSI, ČKAIT, ČKA - 2. vydání 1996.
  3.3. Malá encyklopedie Evropské unie, Ústav mezinárodních vztahů, Praha 1997 (z německého originálu EU-ABC, Lexikon für Politik).
  3.4. Tichý, Zemánek, Král, Svoboda:
   Dokumenty ke studiu evropského práva, Karolinum Praha, 1997.
  3.5. Petřina:
    Komunitární právo (se zaměřením na stavby a stavební výrobky), Ministerstvo pro místní rozvoj, Česká společnost pro stavební právo, Nadace ABF, Praha, 1997.  Příloha č. 2 Vzdělání architektů ve vybraných evropských státech


  · Belgie:
  Vysokoškolské studium, trvání nejméně 5 let.

  · Spolková republika Německo:
  Vysokoškolské studium, trvání nejméně 8 semestrů (průměr 11 - 12 semestrů).
  Na odborných školách jsou nutné 2 semestry praktik, na vysokých školách/ /univerzitách je praxe rozmanitá.
  Počet studujících je částečně regulován, částečně nutno podstoupit talentové přijímací zkoušky.

  · Dánsko:
  Vysokoškolské studium na některé umělecké akademii nebo na vysoké škole architektury, minimální délka studia 5 let.
  Vstup na vysoké školy je regulován (přijímací kurzy se závěrečnými přijímacími zkouškami).
  Zvláštní komise může vystavit zvláštní průkazy o vzdělání, které mají stejnou platnost.

  · Francie:
  Studium na univerzitě nebo na
  Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts (ENSBA);
  Ecole Speciale d´Architecture, Paris (ESA); nebo na
  Ecole Nationale Superiere des Arts et Industries, Strasbourg (ENAIS).
  V průběhu ochranné doby získané zkušenosti mohou být zhodnoceny po složení zkoušky před krajským výborem a po potvrzení ministerstvem kultury a kandidát pak může být zapsán do seznamu architektů; takové možnosti má ten, kdo pracoval nejméně 5 let, před vstupem zákona o architektuře v platnost, v oboru architektury a je pak označován titulem "Agrée en Architecture" (Přijat mezi architekty).
  ·

  Řecko:
  Existují dvě státní vysoké školy architektury: Národní polytechnika (“Metsovion" a univerzita v Soluni "Aristotellon". Minimální délka studia 5 let, vzdělání v oboru architektury je možno též dosáhnout přes inženýrská studia.

  · Velká Británie
  Vysokoškolské studium s trváním nejméně 5 let; po třech letech studia je předepsaná jednoroční praxe a po skončení studia další rok praxe.

  · Irsko:
  Vysokoškolské studium s minimální délkou studia 5 let; každý studijní rok má 3 trimestry.
  Po skončení studia potřebují postgraduanti k získání titulu architekt dva roky praxe v zaměstnání.
  Existuje omezení přijímání (numerus clausus) a je nutný dobrý prospěch, navíc se skládá ústní přijímací zkouška.

  · Itálie:
  Vysokoškolské studium o délce nejméně 5 let; po absolvování studia přípravná doba a pak složení státní zkoušky.

  · Lucembursko:
  V Lucembursku není možno vystudovat obor architektury, uznávají se však veškeré diplomy vystudovaných architektů v cizině na univerzitách, vysokých technických nebo odborných školách.

  · Nizozemí
  Vysokoškolské studium na fakultě architektury vysoké technické školy v Delftu nebo v Eindhovenu (titul: bouwkundig ingenieur).
  Studium na jiném státem uznaném ústavu (Nadační ústav architektury) nebo na státně uznané architektonické akademii.

  · Portugalsko:
  Údaje nebyly dosud získány.

  · Španělsko:
  Studium na vysokých školách technických, trvání nejméně 6 let.

  · Rakousko:
  Univerzitní studium, minimální délka 8 semestrů, praktika jsou různá na různých univerzitách.
  Neexistuje ani omezení počtu, ani talentové zkoušky.

  · Švýcarsko:
  Vysokoškolské studium, minimální délka 8 semestrů (průměr 10 semestrů), musí být absolvována 2 praktika.
  Není ani omezení počtu ani talentové zkoušky.  Prameny: Údaje ze zaměstnaneckých organizací.


  Příloha č. 3 Diplomy uznávané v rámci států Evropské unie  · Belgie
  * diplomy, udělované vyššími státními školami architektury nebo vyššími státními ústavy pro architekturu (architect);
  * diplomy, udělované vyšší krajskou školou architektury v Hasseltu (architect);
  * diplomy udělované Královskou akademií krásných umění (architect);
  * diplomy udělované školami Saint-Luc´ (architect);
  * universitní diplomy stavebního (civilního) inženýrství, doplněné osvědčením o školení, uděleným Sdružením architektů opravňujícím držitele používat titul architekta (architect);
  * diplomy architektury, udělované ústřední nebo Státní zkušební komisí pro architekty (architect);
  * diplomy stavebního (civilního) inženýrství/architektury a diplomy architektury/ /inženýrství, udělované fakultami užitných věd universit a polytechnickou fakultou města Monsu (ingenieur-architect)

  · Spolková republika Německo
  * diplomy, udělované vyššími uměleckými školami (Dipl.Ing., Architekt (HfbK);
  * diplomy, udělované fakultami architektury (Architektur/Hochbau) "Technických vysokých škol", technických universit, ostatních universit a pokud tyto instituce vplynuly do "Všeobecných vysokých škol", i těchto "Všeobecných vysokých škol" (dipl. Ing. a jiný titul, jenž může být určen později pro držitele těchto diplomů);
  * diplomy, udělované fakultami architektury (Architektur/Hochbau) "Odborných vysokých škol" a pokud tyto instituce vplynuly do "Všeobecných vysokých škol", i diplomy, udělené fakultami architektury (Architektur/hochbau) "Všeobecných vysokých škol", doplněné tam, kde je studijní doba nižší než čtyři roky avšak je alespoň tříletá, osvědčením o čtyřleté odborné praxi ve Spolkové republice Německo, vydaným odborným orgánem v souladu s podmínkami směrnice 85/384/EHS (graduovaný inženýr a každý jiný titul, jenž může být později udělen držitelům těchto diplomů);
  * diplomy (vysvědčení o zkoušce - Prüfungszeugnisse), udělené před 1. lednem 1973 fakultami architektury "Inženýrských škol" a "Škol pro umělecká řemesla", doplněné osvědčením příslušných orgánů s tím, že dotčená osoba složila zkoušku o své jmenovité způsobilosti;

  · Dánsko
  * diplomy, udělované Státními školami architektury v Kodani a v Aarhus (arkitekt);
  * osvědčení registrace, vydané Spolkem architektů na základě zákona č. 202 z 28. května 1975 (registreret arkitekt);
  * diplomy, udělované Vyšší školou stavebního (civilního) inženýrství (bygningskonstruktoer), doplněné osvědčením příslušných orgánů s tím, že dotčená osoba složila zkoušku o své jmenovité způsobilosti

  · Francie
  * diplomy vládního architekta, udělované ministerstvem vzdělávání až do roku 1959 a poté ministerstvem kultury (architecte DPLG);
  * diplomy, udělované školou Ecole spéciale d´architecture (architecte DESA);
  * diplomy, udělované do roku 1959 fakultou architektury Vysoké státní školy uměleckoprůmyslové ve Štrasburku (dříve Ecole nationale d´ingénieurs de Strasbourg) - (architecte ENSAIS);

  · Řecko
  * diplomy inženýrství/architektura, udělované polytechnikou METSOVION v Aténách společně s osvědčením, vydaným Řeckou technickou komorou, propůjčujícími právo vykonávat činnosti v oboru architektury;
  * diplomy inženýrství/architektura, udělované školou Aristotelion Panepistimion v Soluni spolu s osvědčením, vydaným Řeckoutechnickou komorou, propůjčujícími právo vykonávat činnosti v oboru architektury;
  * diplomy inženýrství/civilní inženýrství, udělované polytechnikou METSOVION v Aténách spolu s osvědčením, vydaným Řeckou technickou komorou, propůjčujícími právo vykonávat činnosti v oboru architektury;
  * diplomy inženýrství/civilní inženýrství, udělované školou Aristotelion Panepistimion v Soluni spolu s osvědčením vydaným Řeckou technickou komorou, propůjčujícími právo vykonávat činnosti v oboru architektury;
  * diplomy inženýrství/civilní inženýrství, udělované školou Panepistimion Thrakis spolu s osvědčením, vydaným Řeckou technickou komorou, propůjčujícími právo vykonávat činnosti v oboru architektury;
  * diplomy inženýrství/civilní inženýrství, udělované školou Panepistimion Patron spolu s osvědčením, vydaným Řeckou technickou komorou, propůjčujícími právo vykonávat činnosti v oboru architektury;

  · Velká Británie
  * osvědčení způsobilosti, udělované po složení zkoušky na
  - Královském institutu britských architektů (RIBA);
  - architektonických školách při:
  · universitách,
  · polytechnikách,
  · fakultách (vysokých školách),
  · akademiích,
  · technologických a uměleckých školách,
    které byly nebo jsou v okamžiku počátku platnosti uznány Radou pro registraci architektů Spojeného království pro přijímání do registru (architect);
  * osvědčení, uvádějící, že jeho držitel má právo používat profesní titul architect na základě výnosu o registraci architektů 1931 (architect);
  * osvědčení, uvádějící, že jeho držitel má právo používat profesní titul architekt na základě výnosu o registraci architektů 1938 (architect);

  · Irsko
  * stupeň Bakalář architektury, udělovaný Státní universitou Irska (B Arch. (NUI)) pro architekty z university v Dublinu;
  * diplom běžného stupně v architektuře, udělovaný Technickou universitou, Bolton Street, Dublin (Dipl.Arch.);
  * osvědčení přidružení ke Královskému institutu architektů Irska (ARIAI);
  * osvědčení členství v Královském institutu architektů Irska (MRIAI);
  · Itálie
  * diplomy "laurea in architettura", udělované universitami, polytechnickými instituty a vyššími instituty architektury v Benátkách a v Reggio Calabria, doplněné diplomem, opravňujícím držitele provádět nezávisle profesi architekta, vydaným ministrem pro vzdělání poté, co se kandidát podrobil státní zkoušce před kompetentní komisí, opravňující jej provádět nezávisle profesi architekta (dott. Architetto);
  * diplomy "laurea in ingegneria" ve stavebním inženýrství (sekce "sezione costenzione civile"), udělované universitami a polytechnickými instituty, doplněné diplomem, opravňujícím držitele provádět nezávisle profesi v oboru architektury, vydaným ministrem pro vzdělání poté, co se kandidát podrobil před příslušnou komisí státní zkoušce, opravňující jej provádět profesi nezávisle (dott. Ing. Architetto nebo dott. Ing. in ingegneria civile);

  · Nizozemí
  * osvědčení, stanovící, že jeho držitel složil zkoušku z architektury, udělené fakultami architektury Vysokých technických škol v Delftu nebo Eindhovenu (bouwkundig ingenieur);
  * diplomy, udělené státně uznanými Architektonickými akademiemi (architect);
  * diplomy, udělované do roku 1971 dřívějšími architektonickými fakultami (Hoger Bouwkunstonderricht) - (architect HBO);
  * diplomy, udělované do roku 1970 dřívějšími architektonickými fakultami (Voortgezet Bouwkunstonderricht) - (architect VBO);
  * osvědčení, potvrzující, že dotčená osoba složila zkoušku, uspořádanou Radou architektů "Bond van Nederlandse Architecten" (Order of Dutch Architects, BNA) -(architect);
  * diplom Nadačního ústavu architektury"Stichting Instituut voor Architectuur" (IVA), udělovaný po dokončení studia, organizovaného touto nadací a trvajícího alespoň čtyři roky (architect), doplněný osvědčením příslušných orgánů, že tato osoba složila zkoušku své jmenovité způsobilosti
  * osvědčení, vydané příslušnými orgány, že před dnem počátku platnosti této směrnice dotčená osoba složila zkoušku kandidátského stupně "Kandidaat in de bouwkunde", organizovanou Vysokými technickými školami v Delftu nebo Eindhovenu a že alespoň pět let před tímto dnem prováděla architektonické činnosti, jejichž povaha a význam zaručují podle nizozemských požadavků, že ona je příslušná provádět takové činnosti (architect);
  * osvědčení, vydané příslušnými orgány pouze pro osoby, které dosáhly věku 40 let před dnem platnosti této směrnice, osvědčující, že alespoň pět let před tímto dnem dotčená osoba prováděla architektonické činnosti, jejichž povaha a význam v souladu s nizozemskými požadavky zaručují, že tato osoba je příslušná provádět takové činnosti (architect);

  · Španělsko
  * Oficiální titul "Architekt" (Titulo Oficial de Arquitecto), udělený rektorem některé z níže uvedených universit nebo vysokých škol:
  - Fakulta architektury na polytechnické vysoké škole v Madridu;
  - Fakulta architektury na polytechnické vysoké škole ve Valencii;
  - Fakulta architektury na polytechnické vysoké škole v Las Palmas;
  - Fakulta architektury na universitě v Seville;
  - Fakulta architektury na universitě ve Valladolidu;
  - Fakulta architektury na universitě v Santiago de Compostela in La Coruna;
  - Fakulta architektury na universitě v Pais Vasco in San Sebastian;
  - Fakulta architektury na universitě v Navarra v Pamploně.


  Prameny: Organizace zaměstnanců
  Úřední list Evropského společenství č. C 205/7
  Směrnice 85/384/EHS


  Příloha č. 4 Ochrana profesního názvu


  · Belgie
  * Zákonná ochrana titulu belgickým zákonem o architektuře z 20.2.1939.


  · Spolková republika Německo
  * Zákonná ochrana titulu zákony o architektech v jednotlivých spolkových zemích.

  · Dánsko
  * Zákonná ochrana profesních titulů.

  · Francie
  * Zákonná ochrana titulu v zákoně o architektech (zákon z 3.1.1977).

  · Řecko
  * Zákonná ochrana profesního označování zákonem č. 4663 z roku 1930.

  · Velká Británie
  * Zákonná ochrana titulů, zaregistrování podle "Architects´ Registration Act.".

  · Irsko
  * Zákonná ochrana profesního označení.

  · Itálie
  * Ochrana profesního titulu zákonem z 23.11.1944.

  · Lucembursko
  * Zákonná ochrana titulu lucemburským zákonem o architektech.
  · Nizozemí
  * Zákonná ochrana titulu architekt Vyhláškou o architektech.

  · Portugalsko
  * Není nic známo ani o ochraně titulu ani o ochraně vzdělání.

  · Španělsko
  * Zákonná ochrana titulů zákonem z 28.8.1989.

  · Rakousko
  * Zákonná ochrana titulů v zákoně o civilních technicích.

  · Švýcarsko
  * Tituly "Dipl.Arch. ETH" a "Arch. HTL" jsou chráněny spolkovým zákonem o ochraně vzdělání ze dne 19.4.1978 a odpovídajícími nařízeními národního hospodářského parlamentu z roku 1980;
  * Titul "Architekt" není nijak chráněn.

  Pramen: Údaje o zaměstnaneckých organizacích.


  Příloha č. 5 Stavovské organizace s povinným nebo dobrovolným členstvím


  Belgie
  Povinné členství v tzv. Conseil de l´Ordre, ev. Raad van de Ordre.
  Dobrovolné členství v Societés d´Architects, což je zastřešovací organizace asi pro 20 spolků belgických architektů.

  Spolková republika Německo
  Povinné členství v Komorách architektů každé spolkové země.
  Dobrovolné členství v některých z uvedených spolků:
  - Bund Deutscher Architekten (BDA).
  - Bund Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure (BDB).
  - Vereinigung Freischaffender Architekten Deutschlands (VFA).
  - Verband Deutscher Architekten- und Ingenieurvereine (DAI).
  - Bund Deutscher Landschaftsarchitekten (BDLA).
  - Bund Deutscher Innenarchitekten (BDIA).

  Dánsko
  Žádná organizace pro povinné členství.
  Dobrovolné členství v různých svazech, např.: Danske Architekts Landsvorbund.

  Francie
  Jako povinné lze označit členství v Conseil de l´Ordre des Architectes.
  Dobrovolné jsou různé spolky, největší je "Societé des Architectes Diplomés par le Gouvernement".

  Řecko
  Povinné členství v technické komoře Řecka.
  Dobrovolná organizace "Association of Architect Diplomates of Institutions of Higher Education".

  Velká Británie
  Není žádná povinná organizace pro architekty.
  Dobrovolných organizací je více, např.:
  RIBA (Royal Institute of British Architects);
  ARCUK (The Architect Registration Council of the United Kingdom), což je nezávislé sdružení několika zaměstnaneckých svazů
  The Royal Incorporation of Architects (ve Skotsku);
  The Royal Society of Ulster Architects.

  Irsko
  Není žádná organizace s povinným členstvím.
  Dobrovolná organizace: The Royal Institute of Architects in Ireland (RIAI).

  Itálie
  Povinné jsou krajové komory architektů. O dobrovolných organizacích nejsou k dispozici žádné informace.

  Lucembursko
  Zatím jen zápis do seznamu architektů; není ještě povinný, ale připravuje se příslušný zákon.
  Dobrovolné jsou organizace, odděleně pro architekty a pro inženýry.

  Nizozemí
  V žádné organizaci není povinné členství.

  Portugalsko
  Nejsou k dispozici údaje ani o povinném ani dobrovolném členství.

  Španělsko
  Povinná registrace v krajových "Consejo de los Colegios de Arquitectos".

  Rakousko
  Povinné jsou spolkové inženýrské komory ve Vídni, Dolním Rakousku, Burgenlandu, ve Štýrsku, Korutanech, v Horním Rakousku a Salzburku a konečně Inženýrská komora v Tyrolích a Voralrberku.

  Dobrovolné organizace:
  - Österreichischer Ingenieur- u. Architektenverein;
  - Verband der Diplom-Ingenieure für Kulturtechnik;
  - Verband Österreichischer Ingenieure.

  Švýcarsko
  Není žádná organizace s povinným členstvím.
  Dobrovolných organizací je několik, např. Svaz švýcarských projektantů a Švýcarský technický svaz.


  Příloha č. 6 Informativní přehled českých vysokých škol poskytujících vzdělání v oboru architektury
  Název školy a fakulty
  obor
  titul
  délka studia v rocích
  ČVUT - fakulta architektury
  (FA)
  architekturaIng.
  5,5
  ČVUT - stavební fakulta
  (FSV)
  pozemní stavby
  a architektura
  Ing.
  6
  VUT - fakulta architekturyarchitektura I.o
  architektura II. o
  Bc.
  Ing.
  4
  1,5
  Akademie výtvarných umění v Praze
  (AVU)
  škola architekturyMgr.
  4
  Technická universita v Liberci -
  fakulta architektury
  architekturaIng.
  6
  Vysoká škola uměleckoprůmyslová
  v Praze (VŠUP)
  architektura

  architektura
  a design

  architektura, interiér
  a nábytek

  architektura, interiér
  a výstavnictví

  Mgr.

  Mgr.

  Mgr.

  Mgr.

  6

  6

  6


  6

  2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti