ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > A. Vznik Evropské dohody, politicko společenské aspekty Evropské dohody

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :1. INTEGRACE ČR DO EVROPSKÝCH STRUKTUR
Část : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O EVROPSKÉ DOHODĚ
Kapitola :A. Vznik Evropské dohody, politicko společenské aspekty Evropské dohody

Text:A. VZNIK EVROPSKÉ DOHODY, POLITICKO-SPOLEČENSKÉ ASPEKTY EVROPSKÉ DOHODY

  1. Vznik Evropské dohody a publikace Evropské dohody

  Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými Společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé (dále jen Evropská dohoda - ED) byla přijata v Lucemburku dne 4.10.1993 podpisem Závěrečného aktu. Parlament ČR vyslovil s Evropskou dohodou souhlas a prezident republiky ji ratifikoval. Dohoda vstoupila v platnost dnem 1.2.1995 (čl. 123 ED).

  Evropská dohoda byla publikována ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské dohody o přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými Společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé č. 7/1995 Sb. V Evropské unii byla publikována v Úředním věstníku ES (Official Journal of the European Communities) v č. L 360 z 31.12.1994.

  2. Politicko společenské aspekty Evropské dohody

  Preambule k Evropské dohodě vychází z toho, že Česká republika a Společenství (tj. Evropské hospodářské společenství, Evropské společenství pro atomovou energii a Evropské společenství uhlí a oceli, dále jen Společenství, ES) a členské státy ES si přejí vytvořit těsné a trvalé vztahy, založené na vzájemnosti, které umožní České republice zúčastnit se procesu evropské integrace posílením a rozšířením vztahů založených v minulosti zejména Dohodou o obchodu, obchodní a hospodářské spolupráci ze 7.5.1990 a Prozatímní dohodou mezi ES a ČSFR, která vstoupila v platnost 1.3.1992.

  V Preambuli vyjadřují smluvní strany přesvědčení, že ED vytvoří nové ovzduší pro vzájemné ekonomické vztahy a zejména pro rozvoj obchodu a investic a výměny informací. Smluvní strany uznávají skutečnost, že konečným cílem je přijetí ČR do Společenství, a toto přidružení bude napomáhat ČR k dosažení tohoto cíle.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti