ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > BC. Členství v profesních organizacích a zachovávání kodexů profesionální etiky

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :13. VZÁJEMNÉ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACE V ARCHITEKTUŘE A STAVITELSTVÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A EVROPSKOU UNIÍ
Část :III. Právní východiska v rámci Evropské unie
Kapitola :BC. Členství v profesních organizacích a zachovávání kodexů profesionální etiky

Text:Chtějí-li se migranti usadit, musejí se běžně stát členy příslušné profesní stavovské organizace a musejí zachovávat její pravidla. Hostitelská země je povinna zajistit, aby členství zmíněných organizací a právo získat funkci v jejich řídících orgánech bylo otevřené příslušníkům ostatních členských států. "Obecný systém", a např. směrnice "o architektech," obsahují ustanovení, podle nichž migranti v případě potřeby mohou (členství) dokazovat čestným prohlášením nebo prohlášením učiněným pod přísahou.

Pokud jde o poskytování služeb, dílčí směrnice o uznávání diplomů (např. architektů) umožňují výjimky pokud jde o přijímání za člena profesní organizace nebo alespoň přijímání zjednodušují, příp. redukují na pouhé podání přihlášky, po němž členství nastává automaticky.

Např. právníci poskytující služby jsou povinni respektovat pravidla profesionální etiky platná v hostitelském členském státě bez zřetele k povinnostem, které mají ve svém domovském členském státě; pokud ve sporech zastupují klienty, lze po nich požadovat, aby pracovali společně s právníkem, který běžně vystupuje před příslušným soudem. Architekti, poskytující služby jsou povinni zejména dodržovat pravidla profesionální etiky správní předpisy platné v hostitelském členském státě. Tím byla vytvořena soustava právních předpisů, jejímž cílem je umožnit, aby regulovaná povolání bylo možné prosazovat v celé Evropské unii bez ohledu na státní hranice.


Komunitární legislativa se vyznačuje těmito hlavními rysy:

a) automatické uznávání:
- odborných zkušeností (kvalifikovaná povolání, obchod, průmysl atd.);
- osvědčení dobré pověsti atd. (všechny profese);
- povolení k výkonu povolání (právníci, pokud jde o poskytování služeb);
- diplomů:
· bez předchozího zkoumání zaměření absolvované praxe: minimální koordinací vzdělání a praxe směrnicemi (pokud jde o šest zdravotnických profesí a v menším rozsahu i pokud jde o architekty);
· po předchozím prozkoumání zaměření absolvované praxe, a to na základě ekvivalence, která se v případě potřeby určí odvolávkou na společnou normu (článek 3 směrnice 89/78 EHS o "obecném systému").

b) poloautomatické uznávání diplomů, tj. uznávání doplněné tím, že se učiní zadost kompenzačním opatřením stanoveným v rámci obecného systému (absolvování určitého období adaptace či zkoušky způsobilosti, jestliže vzdělání a praxe, které uchazeč má, se podstatně liší od vzdělání a praxe, které vyžaduje hostitelský členský stát, nebo další odborná praxe, jestliže absolvované vzdělání a praxe jsou přinejmenším o rok kratší, než jaké požaduje hostitelský členský stát); kde se úroveň vzdělání a praxe, požadovaných v domovském členském státě na straně jedné a v hostitelském členském státě na straně druhé liší, upravuje přechod doplňkový obecný systém (směrnice 92/51/EHS);
c) spolupráce s vnitrostátními profesními dohlížecími orgány v rámci výborů nebo skupin vyšších úředníků v zájmu zajištění aplikace dílčích i obecných směrnic o uznávání odborné kvalifikace;
d) styk s jednotlivými profesemi prostřednictvím evropských či národních sdružení a v rámci sedmi poradních výborů pro vzdělání a praxi vytvořených s ohledem na dílčí směrnice;
e) skutečnost, že migranti dodržují kodexy profesionální etiky platné v hostitelském členském státě (s výjimkou případů, kdy porušují komunitární právo, jako je tomu např. v případě diskriminace).

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti