ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > B. Úřad pro výměnu informací o technické pomoci

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :1. INTEGRACE ČR DO EVROPSKÝCH STRUKTUR
Část :IV . HARMONIZACE PRÁVA ČR S PRÁVEM ES
Kapitola :B. Úřad pro výměnu informací o technické pomoci

Text:B. ÚŘAD PRO VÝMĚNU INFORMACÍ O TECHNICKÉ POMOCI

  Bílá kniha předpokládá (body 5.11 až 5.17), že bude zřízen Úřad pro výměnu informací, financovaný multilaterálním programem PHARE. Úřad bude sídlit v Bruselu a bude jej řídit Komise. Bude zajišťovat výměnu informací a pomáhat, aby se přidruženým zemím dostávalo příslušných služeb. Bude přispívat k tomu, aby pomoc byla co nejkvalifikovanější, aby se náklady na ni využívaly co nejefektivněji a aby přicházela od různých orgánů jak veřejného, tak soukromého sektoru.

  Pomoc, kterou bude Úřad zajišťovat, zahrne komunitární právo, jeho přínos pro vnitrostátní právo, právnické názvosloví, překlady, výcvik a výměny, včetně krátkodobých stáží v orgánech Komise a v příslušných orgánech členských států. Úřad nadto poslouží jako "linka důvěry", resp. jako středisko, na které se lze obracet s žádostmi o zajištění odborných poradců.

  Úřad bude centrem rad a předávání zkušeností o právních úpravách a realizačních strukturách, zejména prostřednictvím rámcových dohod PHARE; zřídí skupinu expertů Komise i členských států, kteří mají potřebné znalosti a zkušenosti v jednotlivých oblastech. Jeho služeb budou moci využívat rovněž programy, uskutečňované na vnitrostátních úrovních.

  Bude vytvořena databáze informací, přicházejících od Komise, členských států, přidružených zemí a soukromého sektoru, aby se dosáhlo transparentnosti a předešlo duplicitám. Databáze bude přístupná všem zainteresovaným stranám.

  Prostřednictvím databáze bude Komise zprostředkovávat všechny nezbytné informace o pomoci, která se nabízí v rámci PHARE a dalších programů Společenství, otevřených zemím střední a východní Evropy. Komise rovněž zřídí databázi informací o pokroku, kterého země střední a východní Evropy dosahují při realizaci této Bílé knihy, a to zejména v těch oblastech, ve kterých se poskytuje pomoc. Komise vyzývá přidružené země, členské státy a všechny ostatní, kteří pomoc poskytují, aby jí dodali podrobné informace.

  O činnosti uvedeného Úřadu bude Komise podávat výborům a podvýborům pro přidružení, ustaveným na základě Evropských dohod, pravidelné zprávy.

  Na základě zpráv o činnosti Úřadu a informací, shromážděných v databázi, se bude pomoc koordinovat a monitorovat, a to s členskými státy prostřednictvím Řídícího výboru PHARE, bilaterálně s přidruženými zeměmi prostřednictvím příslušných struktur, zřízených Evropskými dohodami, případně - půjde-li o otázky, dotýkající se několika nebo všech přidružených zemí - v rámci strukturovaných vztahů.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti