ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > 3. Statut Pracovního výboru pro provádění Evropské dohody a jeho pracovních skupin

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :1. INTEGRACE ČR DO EVROPSKÝCH STRUKTUR
Část :V . PŘÍLOHY
Kapitola :3. Statut Pracovního výboru pro provádění Evropské dohody a jeho pracovních skupin

Text:Příloha 2

  Statut Pracovního výboru pro provádění Evropské dohody a jeho pracovních skupin

  Část I - Pracovní výbor

  Článek I

  Usnesením vlády ČR č. 631 ze dne 9. listopadu 1994 byl zřízen meziresortní Pracovní výbor pro provádění Evropské dohody (dále jen "Pracovní výbor"), jehož předsedou je náměstek ministra zahraničních věcí a členy jsou vyšší úředníci ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy a České národní banky (dále jen ČNB), podílejících se na provádění Evropské dohody.

  Článek 2

  1) Jednotlivé členy Pracovního výboru jmenuje ministr zahraničních věcí na návrh věcně příslušných členů vlády, vedoucích ostatních ústředních orgánů státní správy a guvernéra ČNB.

  2) Funkci sekretariátu Pracovního výboru vykonává odbor Evropských společenství Ministerstva zahraničních věcí.

  Článek 3

  Pracovní výbor je odpovědný za koordinaci postupu jednotlivých ústředních orgánů státní správy a ČNB při provádění Evropské dohody.

  Článek 4

  Pracovní výbor:

  a) připravuje jednání Výboru vlády ČR pro evropskou integraci, zřízeného usnesením vlády č. 631/1994, (dále jen "Výbor vlády"),zajišťuje realizaci přijatých opatření a další záležitosti postoupené mu Výborem vlády,

  b) průběžně dohlíží na provádění Evropské dohody,

  c) projednává stav rozpracování a plnění jednotlivých částí Evropské dohody a navrhuje Výboru vlády řešení otázek s tím spojených,

  d) přijímá svůj jednací řád.

  Článek 5

  V případě návrhů určených pro schůzi vlády České republiky může projednání materiálu Pracovním výborem nahradit meziresortní připomínkové řízení v případě, že na jeho zasedání budou přítomny příslušné resorty.

  Článek 6

  Od vstupu Evropské dohody v platnost, t.j. od 1.2.1995, se Pracovní výbor a jeho pracovní skupiny (viz čl. 7) podílejí na činnosti Výboru přidružení, zřízeného podle čl. 108 Evropské dohody uzavřené mezi ČR a ES, a jeho podvýborů, budou zejména zajišťovat vnitrostátní koordinaci přípravy jejich zasedání, včetně přípravy směrnic pro jednání, a plnění přijatých opatření.

  Článek 7

  Členové Pracovního výboru jsou povinni:

  a) účastnit se osobně a aktivně jednání, v odůvodněných případech zajistit účast svého zástupce (náhradníka), který je plně kompetentní k jejich řádnému zastoupení,

  b) předkládat podklady týkající se záležitostí Evropské unie Pracovnímu výboru a zajišťovat plnění úkolů vyplývajících z jeho jednání,

  c) zajišťovat koordinaci spolupráce mezi Pracovním výborem a pracovními skupinami, které jsou v gesci orgánu státní správy, který zastupují,

  d) zajišťovat koordinaci provádění Evropské dohody a informovat o aktivitách Pracovního výboru/pracovních skupin v rámci celého orgánu státní správy, který reprezentují.

  Část II - Pracovní skupiny

  Článek 8

  1) Pracovní výbor zřizuje pracovní skupiny k jednotlivým částem

  Evropské dohody o přidružení ČR k ES a jejich členským státům.

  2) Gestorem pracovní skupiny je v souladu se zákonem ČNR č.2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších změn a doplňků a zákonem ČNR č. 6/1993 Sb., o České národní bance, příslušný ústřední orgán státní správy, popř. ČNB, do jehož působnosti převážně daná problematika patří. V případě, že nelze takovýto orgán jednoznačně určit, bude stanoven Pracovním výborem. Pokud se Pracovní výbor nedohodne, určí gestora Výbor vlády.

  Obdobně se bude postupovat v případech, kdy nelze určit gestora konkrétního úkolu.

  Článek 9

  1) Pracovní skupinu tvoří předseda a členové - zástupci věcně příslušných ústředních orgánů státní správy, popřípadě ČNB.

  2) Předsedu i členy pracovních skupin jmenuje ministr nebo vedoucí gestorského orgánu státní správy, popř. guvernér ČNB, a to na návrh věcně příslušných ministrů a vedoucích ostatních ústředních orgánů státní správy, popř. ČNB.

  Článek 10

  Členové pracovních skupin jsou povinni :

  a) účastnit se osobně a aktivně jednání, v odůvodněných případech zajistit účast svého náhradníka, který je plně kompetentní k jejich řádnému zastoupení,

  b)předkládat informace a další podklady týkající se činnosti pracovní skupiny a zajišťovat plnění úkolů vyplývajících z jejího jednání,

  c) zajišťovat koordinaci stanovisek a informovanost o aktivitách pracovní skupiny v rámci toho orgánu nebo organizace, kterou zastupuje.

  Část III - Společná ustanovení

  Článek 11

  1) Jednání Pracovního výboru se konají pravidelně, zpravidla jedenkrát za měsíc, popřípadě podle potřeb Výboru vlády.

  2) Jednání jednotlivých pracovních skupin se konají pravidelně, zpravidla jedenkrát za měsíc, případně z podnětu předsedy pracovní skupiny nebo Pracovního výboru.

  3) V mezidobí jednání Pracovního výboru/pracovní skupiny může předseda svolat užší zasedání k projednání dílčích otázek.

  4) Záznamy z jednání pracovních skupin se zasílají rovněž sekretariátu Pracovního výboru.

  Článek 12

  Jednání Pracovního výboru/pracovní skupiny jsou neveřejná, výjimku může na žádost udělit předseda Pracovního výboru. Toto ustanovení se netýká:

  a) práva členů Pracovního výboru/pracovních skupin, být doprovázeni svými spolupracovníky,

  b) práva členů Pracovního výboru účastnit se jednání pracovních skupin,

  c) práva Pracovního výboru/pracovních skupin spolupracovat v případě potřeby s experty, popřípadě je přizvat na část zasedání k vyjádření jejich odborného stanoviska. O jejich přizvání rozhoduje předseda po poradě se členy Pracovního výboru/pracovní skupiny.

  Část IV - Závěrečná ustanovení

  Článek 13

  1) Tento statut byl schválen Výborem vlády dne 23. března 1995.

  2) Jeho změny schvaluje Výbor vlády.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti